«Jeg hørte det, men forsto det ikke. Og jeg sa: Herre! Hva blir utgangen på disse tingene?» Dan 12,8  

Har du hørt om mye som du ikke kan forstå? Ja, hver dag hører en mange ting som en bare «noterer» bak ørene. Men vi lever i de siste tider for denne tidsalder. Profeten Daniel fikk av en budbringer fra Herren at han ville kunngjøre Daniel hva som er skrevet i sannhetens bok. Det var ikke en eneste som stod sterkt med budbringeren mot disse fyrstene , bl.a. fyrsten over Persia og senere ville Grekenlands fyrste , men Mikael kom budbringeren til hjelp, han er fyrste over Israels folk.

Verdens klimaforskere og slike som er opptatt av miljøet vårt i verden overrasker stadig med nye opplysninger om klimaet på jorden, og i dag leser jeg om en «sjokkrapport» at verden kan slippe ut fire ganger så mye CO2 som de tidligere trodde.

Da sier du gjerne: Var det ikke det vi sa!

Job fikk oppleve Herrens kraft og forstand og da utbrøt ham : «Se, Gud er sterk, men han akter ikke noen ringe. Han er mektig i forstandens kraft.» Job 36:5

Salmisten Etan gir sin Herre og Gud følgende vitnesbyrd: «Herre, hærskarenes Gud, hvem er mektig som du, Herre? Og du omgir deg med trofasthet.» Sal 89,9  

Vi gjør lurt i å lytte til Åndens røst i disse tider, når vi hører noe vi ikke forstår. Guds ord står fast, selv om alt skulle rase sammen i et ragnarokk. Gud sier at en dag vil han skape en ny himmel og jord; derfor er det lurt å ta Guds ord på alvor, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Rom 11,36

«Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.» Dan 7,14

God helg!

«For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igjen. Og Israels hus skal få dem i eie i Herrens land og gjøre dem til treller og trellkvinner. De skal få til fanger dem som holdt dem i fangenskap, og de skal herske over sine herrer. Hva skal vi da svare hedningefolkets sendebud? At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.» Jesaja 14:1-2 og 32

Israel er i dag en egen stat. 14. mai 1948 erklærte sionistlederen David Ben-Gurion staten Israel for grunnlagt, og kom dermed FNs anbefaling om å dele Palestina i en arabisk og en jødisk stat i forkjøpet. Dette, og den arabiske motstanden mot delingsplanen, førte til at den arabiske statsdannelsen ikke ble virkeliggjort.

Vi som lever i dag vet situasjonen i Israel. Araberne vil ikke ha fred med isralittene, og palestinerne som kommer fra Jordan, krever sin egen stat i Israel. De har fått Gasa og andre kjerneområder for Israel til å styre seg selv, men Israel har ikke gitt landet ifra seg.

Dagens drypp stiller er et spørsmål, som også vi kan stille i dag. «Hva skal vi da svare hedningefolkets sendebud? At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.»

Enklere kan det ikke sies. Herren selv er skaperen og han forbarmer seg over Jakob, han utvalgte atter en gang Israel. Herren selv vil sørge for at hans eiendomsfolk får komme hjem til det forgjettede landet som Gud med ed lovet Abraham.

Nå venter vi bare på finalen av dette løftet som Herren har sagt. «At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.»

 

«Herre! Du skal hjelpe oss til fred; for alt det vi har gjort, har du utrettet for oss.» Jes 26,12

«Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne.» Apgj 11,26

Barnabas ble utsendt fra menigheten i Jerusalem til å besøke en vekkelse i Antiokia og etter å ha kommet dit ønsket han å oppsøke Paulus og dagens drypp forteller hva som skjedde.

Hva kjennetegner en kristen? Er det noen måte man kan se forskjellen på ekte kristne og de som ikke er det?

Som dryppet viser så ble navnet «kristen» først gitt til disiplene i Antiokia. En kristen er en Jesu-disippel. Og vilkårene for å bli en disippel  har Jesus gitt oss i Lukas 14, 26-27 og 33: «Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel.»  Vårt forhold til våre nærmeste må ikke hindre oss ifra å gjøre det som er rett og rent i Guds øyne.

En kristen har god samvittighet og han har fått livet sitt i orden. Alle hans gjerninger er i lyset. Alle hans synder er tilgitt og han er grunnfestet i Gud og har fått livet sitt på Klippen, som er Kristus. Han er urokkelig.

En kristen er en som lever livet sitt i full harmoni med Guds ord og hans vilje. Utfra det 1. Peter 1,15 sier oss, er han rettferdig, hvor andre er urettferdige. Tålmodig der andre er utålmodige. Arbeidsom der andre er late, og nøyaktig der andre er unøyaktige. Han liker ikke å smigre, men sier sannheten rett ut. Han er saktmodig, langmodig og stille der andre kan være oppfarende og voldsomme etc.

Å være kristen er å være uselvisk. Han tenker på andres behov etter slik Gud virker i hans hjerte. Han bruker  sin evne til å hjelpe dem for at de skal oppnå det gode.

Som en kristen lar du deg ikke påvirke av tidsånden. Mennesker i denne verden som lever i synd, de følger gjerne sine lyster og begjæringer uten at mange sier det er feil. Ånden som driver slike mennesker, kalles «tidsånden». Det er veldig vanskelig å motstå denne ånden, vi sier gjerne at det er på mote nå. En person som ikke vet forskjell på «rett og galt» kan sammenlignes med en nikkedokke uten liv. Når «nikkedokkeeieren» drar i snorene så må han hoppe og danse, enten han vil eller ikke.

En kristen har Jesus Kristus som sin eneste herre og mester. Han adlyder ikke andre krefter; han følger ikke motene eller tidsånden, selv om alle de andre gjør det.

- Men kjære deg, er det slik å være en kristen, ja, da lever en jo ikke lenger selv?  Nei, faktisk ikke. Paulus gir oss svaret :

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20  

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone." Åp 3,20-21

Jesus sier i dagens drypp dette til menigheten i Laodikea.  Apostelen Johannes  var bortrykket i Ånden på Herrens dag. Og han hørte bak seg en veldig røst, likesom av en basun, som sa:

«Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.» Åp 1,11.

I Åpenbaringsboken kap. 2,5 sier Jesus til menigheten i Efesus:

«Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg.»

Resultatet for de sju menighetene som angitt ovenfor ble «nedleggelse» av alle sju. I dag er de angitte menigheter borte, lysestakene ble flyttet bort for alle sju.  Det minner meg om Paulus sine ord i 1 Korinter 10,12 : «Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!»

Å være en kristen, en troende, er en helliggjørelse som pågår hele livet. Du blir satt til side for et guddommelig oppdrag. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, står det i Hebr 12,14.

Her handler det altså om å leve et hellig liv i hverdagen. Dette klarer vi ikke i oss selv, men da Jesus har tatt bolig i våre hjerter greier vi det. Gud vil selv forme våre liv ved sitt Ord og sin Ånd. På den måten går det an å leve et nytt og annerledes liv i denne verden, ja et hellig liv i Jesus.

Nå tenker du kanskje: - Dette går aldri for meg, dette klarer jeg aldri! Nei, du har helt rett, du klarer det aldri, men Gud har da heller aldri bedt deg om å klare dette selv. Jesus sa det slik en gang:

«- Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bære mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15,4-5.

Den store hemmeligheten i vår helliggjørelse er : Jeg i Jesus - og Jesus i meg.

«Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Matt 16,18

«Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår!» Skriver Ronald Fangen i en sang.

Hvilken menighet tilhører du? Dette spørsmålet møter du ofte på når du kommer i snakk med en kristen. Utfra svaret du gir vil vedkommende danne seg en mening om hvem du er. De jordiske menigheter er mange i tall og navn, men Guds menighet er i entall, «min menighet», sier Jesus. Derfor ba Han til sin Far at alle de som trodde på ham, måtte være ett, slik som Jesus og Gud var ett.

Mange kristne i dag kjenner seg utmattet i sitt trosliv, de mangler glød og iver i livet. Hva med Den Hellige Ånd? Har vi glemt ut Talsmannen som Jesus har sendt oss til å styrke oss og veilede oss på veien hjem? En har skrevet en sang om dette tema, der koret lyder:

« Få en ny berøring nå, få en ny berøring nå. Det gjelder ingenting om vi er hellig utenpå. For kraften den er borte, ja, du utmattet er, så bøy deg ned ved korset og få en ny berøring der.»

Vekkelse begynner alltid med Guds eget folk. Det vil være utenfor det organiserte. Utenfor de menneskelagde menigheter og meninger, men med gjenfødte kristne fra alle sammenheng. Det vil være Jesu disipler som blir istandsatt for denne tiden. Fylt av Guds Ord og Den Hellige Ånd. Det blir en Åndens vekkelse den som kommer nå, ingen andre enn Jesus vil få æren av hans verk. Så da gjelder det for oss å vite hvor «vinden» blåser til enhver tid. Når vi holder oss til Guds ord, så skal vi ikke gå oss vill på veien med Jesus. Måtte vi være i Herrens menighet alltid.

«Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset. Og disiplene hans gikk til ham og sa: Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.» Matt 13,36,38-41

 

«MEN NÅR DET BLIR FORKYNT OM KRISTUS AT HAN ER REIST OPP FRA DE DØDE, HVORDAN KAN DA NOEN BLANT DERE SI AT DET IKKE ER NOEN OPPSTANDELSE FRA DE DØDE? DERSOM DET IKKE ER NOEN OPPSTANDELSE FRA DE DØDE, DA ER HELLER IKKE KRISTUS REIST OPP. MEN ER KRISTUS IKKE REIST OPP, DA ER VÅR FORKYNNELSE INGENTING, OG DEN TROEN DERE HAR, ER INTET. DA BLIR VI STÅENDE SOM FALSKE VITNER OM GUD. FOR VI HAR VITNET MOT GUD AT HAN HAR REIST KRISTUS OPP, NOE HAN ALTSÅ IKKE HAR GJORT, DERSOM DET ER SÅ AT DE DØDE IKKE REISES OPP. FOR DERSOM DE DØDE IKKE REISES OPP, DA ER HELLER IKKE KRISTUS REIST OPP. MEN ER IKKE KRISTUS REIST OPP, DA HAR DERE EN UNYTTIG TRO, OG DA ER DERE ENNÅ I DERES SYNDER. DA ER OGSÅ DE FORTAPT SOM ER SOVNET INN I KRISTUS. HAR VI BARE I DETTE LIVET SATT VÅRT HÅP TIL KRISTUS, DA ER VI DE YNKVERDIGSTE AV ALLE MENNESKER. MEN NÅ ER KRISTUS REIST OPP FRA DE DØDE OG ER BLITT FØRSTEGRØDEN AV DEM SOM ER SOVNET INN.» 1 KOR 15,12-20

DØDEN HAR OFTE VÆRT ET TABU-TEMA FOR FOLK FLEST, MEN I DE SENERE ÅRENE HAR DETTE MED DØDEN BLITT TATT OPP I DET OFFENTLIGE ROM. TIL OG MED BARNEHAGER HAR VÆRT PÅ BESØK TIL BEGRAVELSE-BYRÅ FOR Å HØRE AV DE HVORLEDES DE JOBBER. NÅR ET MENNESKE DØR ER DET DE PÅRØRENDE SOM ORDNER MED GRAVFERDEN. TIL VANLIG ER DET KIRKELIG BEGRAVELSE, DET VÆRE SEG DNK ELLER ANNET KRISTENT TROSSAMFUNN SOM FORRETTER UNDER BEGRAVELSEN. I DE SENERE ÅRENE HAR HUMANT-ETISK FORBUND TILBUDT HUMANISTISK GRAVFERD. DET  ER EN HØYTIDELIG SEREMONI HVOR DEN AVDØDE SETTES I SENTRUM PÅ EN VAKKER MÅTE.

HUMANISMEN HAR SOM UTGANGSPUNKT AT MENNESKENE ER EN DEL AV NATUREN, FØDT FRIE OG MED SAMME MENNESKEVERD OG RETTIGHETER, UTSTYRT MED FORNUFT OG SAMVITTIGHET. DE TROR LIVET DE LEVER ER DET ENESTE DE HAR, DERFOR MÅ DE BRUKE DET GODT. DET GIR DEM ET EKSTRA ANSVAR, MEN OGSÅ EN FRIHET TIL Å LEVE LIVET SLIK DE ØNSKER HER OG NÅ. DE TROR IKKE PÅ ET LIV ETTER DØDEN, DERFOR GJELDER DET Å LEVE LIVET HER OG NÅ.

NÅR JEG LESER REPLIKKER I INNLEGG I MEDIA VEDRØRENDE DEN KRISTNE TRO OM ET LIV ETTER DØDEN, SÅ KAN EN FÅ FRYSNINGER, FOR DE SVARENE SOM SERVERES ER SÅ GUDSFIENDTLIGE SOM DET GÅR AN. JEG GRÅTER I MITT INDRE OG MINNES JESUS SINE ORD ,DA HAN SÅ UTOVER JERUSALEM. MÅTTE DAGENS DRYPP GI OSS TRYGGHET OG ETTERTANKER, AT OM JESUS KOMMER FOR Å HENTE OSS HJEM I MORGEN, JA, DA VET VI AT VI HØRER HAN TIL OG FÅR KOMME DIT HAN BOR.

«FOR JEG SKAMMER MEG IKKE VED EVANGELIET, FOR DET ER EN GUDS KRAFT TIL FRELSE FOR HVER DEN SOM TROR, BÅDE FOR JØDE FØRST OG SÅ FOR GREKER.» ROM 1,16 

GOD HELG!

 

"Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid."1 Tim 2,1-6

Når døden kommer og tar et menneske med seg, et menneske som alle satte stor pris på og som gledet oss hver dag. Plutselig var mennesket borte fra oss og deres familie og vi andre sitter tafatte tilbake. Det er så uvirkelig. Men som en kristen kommer spørsmålet opp i tankene. Ble mennesket frelst, reddet fra fortapelsen?

Åssen kan vi vite det? Mennesket trodde på Gud og visste om Jesus, men hørte aldri ordene : «Jesus , takk for at du døde for meg! Takk for at du frelste en synder som meg!»

Hvorfor er vi så tafatte av oss for å fortelle våre venner og andre kjente, at de må ta imot Jesus og bli et Guds barn. For det er ikke bare vi som ønsker at alle våre nærmeste må høre Jesus til, slik at vi en gang kan møtes sammen i Himmelen med Jesus og Gud. Som dagens drypp sier, så vil også Gud at alle menneskene skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Derfor er Guds plan at han ønsker at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennesle. Gud sendte sin enborne sønn Jesus Kristus til et sonoffer for menneskene. «For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus».

Gud vil at alle menneske skal bli frelst, reddet fra helvedes porter. Vi som tror på Jesus vil også at alle våre egne og alle vi kjenner må ta imot Jesus utstrakte hånd:

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

«Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.» Lukas 21:25-28

Flere steder på jorden har opplevet mange av disse beskrivelsene i DAGENS DRYPP. Sist ute var orkanene i USA med omliggende områder. Vi sitter her hjemme og ser på TV alle de plassene som orkanen har herjet, og kan liksom ikke sette oss inn i deres situasjoner. Men dagens drypp forteller oss at disse tegnene har med endetiden av jordens virksomhet.  

For oss troende kristne som har livet i Jesus Kristus betyr disse tegnene, at vi kan vente på opprykkelsen , vår forløsning stunder til.

Den 23. september 2017 er en dato som mange kristne har notert seg. Datoen er en stjernekonstellasjon av de sjeldne, ja, det har ikke skjedd siden Jesus ble født, da «Betlehem-stjernen» viste seg på himmelen. Det hele gikk rolig for seg i Betlehem, bortsett fra noen hyrder som var ute på markene og gjette sauene sine. De ble møtt av en hærskare av engler, som fortalte dem om at en frelser var dem født i Davids by, Betlehem. Gjeterne gikk til byen og fant det hele slik englene hadde forkynt dem. Med andre ord, de trodde det de så. I ettertid vet vi at denne natten snudde hele verden i en ny tankegang, Jesus Messias var født.

Likedan er alle kristne teoretikere og forskere enige om at verden ikke slutter den 23. september 2017, men at det kan eller ikke være et tegn som kan føre til at hendelsene fører til verdens ende. Først og fremst er det Israel og Jerusalem som mange tror kommer inn i en ny fase/utvikling. Mange knytter opprykkelsen av menigheten til Johannes evangelium 14,1-3:

«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.»

 

«JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET. INGEN KOMMER TIL FAR (GUD) UTEN VED MEG.» JOH14,6

HVORFOR ER DET SÅ MANGE SOM IKKE TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD I VÅRT LAND?

Jeg tror begynnelsen til vantroen begynte med oss troende. Det startet tidlig, ja, like etter at Jesus dro hjem til himmelen. Disippelen Johannes skriver allerede i sitt første brev, kap. 2,18:

«Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.»

Ser vi på utviklingen her hjemme, så har det evangeliske kristenfolket avtatt i styrke i trofasthet til Guds ord. Ser vi tilbake på utviklingen fra Hans Nielsen Hauge’s tid og til i dag, så er de religiøse kristne minket i antall, jfr. statskirkens prosentandel i dag mot før. Humanismen er kommet inn for fullt, sammen med alle sorter av sekter av ulik art, men felles for dem er at Jesus Kristus er utelatt. Jesus sa jo: mon tro han ville finne troen når han kom igjen?  I vårt land kan det se dårlig ut p.t., selv om de som er brennende for Jesus øker i styrke og kapasitet utad. De virker på gater og streder med ordets forkynnelse og ber for de som trenger helbredelse for sykdom og andre plager.

Guds ord står fast, det er urokkelig, men de «lærde» tror vi har fullmakter til å tolke Sannhetens Ord slik vi selv vil ha det. Syndsbekjennelse er ikke aktuelt for å bli frelst, Guds nåde dekker alt. Homofili er godtatt av kirke og stat, men ikke etter Guds ord. Samboerskap mellom kristne er allment godkjent, ingen legger seg bort i slike personlige saker.

Frafallet startet med rollene i ekteskapet mellom mann og kvinne. Mannen fikk oppdraget av Gud til å forsørge kone og barn. Nå er mann og kvinne like, ja, så like at de kan gifte seg med samme kjønn. Vil de ha barn, så ordner staten også det for dem. Abortloven er tabu å forandre på. Hvem tør prøve seg foruten noen som ikke følger med tiden med lever i 1800 tallet. Prøv å kall en spade for en spade, så blir den til en hakke.

«Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke er guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe.» Jer 2,11

«Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Joh 14,19

Jesus forteller sine disipler om en hemmelighet som skulle skje med ham. Han ville nå dra hjem til sin Far i himmelen og da ville verden ikke se han lenger synlig, men om noen elsker han, da holder de fast på Jesu ord, og hans Far skal elske dem. Derfor kommer Jesus og Faderen til dem og tar bolig hos dem. For den som ikke elsker Jesus, holder ikke fast på hans ord. «Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg», sa Jesus til disiplene og det gjelder også i dag. For Jesus er den samme i dag, som i går, ja, til evig tid.»

Det spisser seg til for alle mennesker som ikke vil høre, eller tro på Guds ord. Mange kloke og høyt aktede mennesker lever i visshet at døden kommer for alle en dag, derfor gjelder det å bruke dagen i dag til å nyte den på beste måte. For en vet jo aldri hvor lenge en skal leve på denne jord, sier de. Lev livet og nyt det, er parolen fra verdens mennesker. Derfor er det godt å meddele disse menneskene, at ennå er det håp for dem etter dette jordelivet, for Jesus lever og tar vi imot hans frelse, ja, da skal også vi få leve, selv om døden kommer. Denne nyheten er mer enn en lottogevinst, nemlig at Jesus lever og vi skal leve i ham for tid og evighet.

Men det haster for de ufrelste menneskene å ta imot Jesu frelsetilbud. For tiden er kort og snart skal Jesus komme igjen for å hente sin menighet, sin brud. Disse ord er ikke svada, men en alvorlig påminnelse, at snart kommer Jesus for å hente alle dem som har tatt imot ham og som venter på ham. Hver morgen ser en mennesker på bussholdeplassen som venter på at bussen skal komme, og når den kommer stiger de på og drar imot reisemålet. Just slik må også vi stå ventende på Jesus, for han kommer, bombesikkert.

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Hebr 10,37

«Når det gjelder Titus, så er han min medtjener og medarbeider hos dere. Og når det gjelder våre andre brødre, så er de menighetens utsendinger og Kristi ære.» 2 Kor 8,23

En broder minner oss på at vi som har tatt imot Jesus som vår herre og frelser, har blitt Hans utsending/ambassadør til den verden vi lever i. Han skriver videre:

Som Guds utsending har vi fått et oppdrag å fortelle mennesker hvordan de kan bli borgere av Hans rike, og hvilke lover som gjelder. Vi har fått en håndbok som forteller oss hva vi skal gjøre, det er bibelen. Den boken representerer en helt annen kultur enn den som er i den profane verden. Gudsrike bygger på helt andre verdier. Tro, håp og kjærlighet er de grunnleggende verdier i Gudsrike.

I verden i dag møter vi stor motstand mot disse verdier. Derfor er det viktig at vi er synlige ambassadører. Det som kjennetegner Gudsrike er at under, tegn og mirakler skal være noe som skjer daglig der dette rike vokser. Gudsrike er et overnaturlig rike som en gang skal komme i sin fullhet på en ny himmel og jord.De fleste av oss Gudsrikes ambassadører har nok vært dårlige til å formidle dette nye rike og dets fantastiske ordninger. Vi er for lik den verden vi skal erobre. Vi har mistet målet og ikke forstått vårt oppdrag i verden.

- Det står i bibelen, «skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne» Rom. 12,2

Denne verden har også en herre som er motstander av Gudsrike, har forsøker hele tiden å forføre mennesker med sine løgner og bedrag. Det gjør han også blant oss som er borgere av Gudsrike. Denne fienden kan også opptre religiøs, det vil si at han bruker noe fra bibelen og forvrenger det så det får en annen betydning, slik han gjorde med Adam og Eva.

Derfor er det viktig å leve et liv med Den Hellige Ånd og Ordet i bibelen. Det er en fare for oss ambassadører at vi kan bli lunkne og sløve, og miste den overnaturlige kraft som bor i oss. Vi har jo fått den Åndens kraft som reiste Jesus Kristus opp fra døde.

- Når vi lar oss bli brukt til å utføre under, tegn og mirakler i Jesus navn blir Gudsrike synlig og attraktivt. Vi trenger hele tiden å være brennende i ånden, bli fylt av DHÅ og leve med han i ordet og ha daglig samtaler med DHÅ, slik Jesus samtalte med sin far hver eneste dag. Når det Romerske rike erobret land etter land, sendte de inn sine ambassadører for å lovfeste deres lover og kultur. Men de utsendte fikk ikke lov å være Romerske utsending lenger enn 2-3 år. Ble de lenger, ville de kanskje tilpasse seg deres motstanders kultur og bli for interessert i å tjene det erobrede land mere enn sitt eget land.

- Denne faren har vi også hengende over oss. Et eksempel på dette er det som skjer med den norske kirke idag. De lager lover som det ikke er grunnlag for i Gudsrikes lover og ordninger. Jeg opplever at disse veiledere i kirken har blitt mere opptatt av hva folket sier og mener, mere enn hva Gud den allmektige sier i sitt ord. Nå er det virkelig tid for å stå opp for Jesus Kristus som er Konge i Gudsrike.»

Ha en frimodig og gledelig helg!

«Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!» Kol 3,17

Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring, prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa: Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner! Apgj 19,13

Det er kraft i Jesu navn og dette navnet kan vi påkalle hele døgnet igjennom. Men dagens drypp viser oss at noen som ikke kjente Jesus, hadde sett og hørt på Paulus i sin virksomhet, at han drev ut onde ånder i Jesu navn.

Resultatet for de jødiske åndemanere ble en overraskelse de sent glemte. For den onde ånden sa at han kjente Jesus og Paulus visste han om, men sa ånden : «Men dere, hvem er dere?»

Mannen som den onde ånden var i, for løs på dem og overvant dem alle og fikk makt over dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset.

Nylig drepte en sønn sin egen mor og til politiet erkjenner mannen å ha drept sin egen mor, men han var psykotisk og derfor er uten straffskyld. – Han erkjenner at han tok livet av kvinnen. Men han har hatt utrolig sterke vrangforestillinger. Han har hørt stemmer som styrte han til det han gjorde. Det er en psykoselignende tilstand, sa mannens forsvarer.

Vår opplyste verden regner ikke med at vi har en frelser fra døden og en som vil ha alle mennesker lik seg selv.

Frelseren heter Jesus og er Guds sønn, som ga sitt liv på Golgata kors, til soning for alle menneskers synder. Men de som vil tilhøre Jesus og hans Gudsrike må bekjenne sin synd og bli født på nytt i Jesu Kristi navn. Jesus tilbyr frelse fra synd, han tvinger ingen.

Djevelen er han som vil ha alle mennesker med seg, de som går på «den bred vei» fører til fortapelsen.

«Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» Jak 4,7

"For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke." Jes 30,15

Stortingsvalget er over og alt synes å bli som før. Men da jeg leste dagens drypp, så kom tankene til meg : Hva med oss? Er vi villige til å vende om til Herren Jesus og så holde oss i ro, slik at Herren ved sin Ånd kan få tale til oss i stillhet, slik at vi kan få en ubeskrivelig tillit til Jesus. Han har lovet å være med oss hver eneste dag her på jorden, for så å ta oss opp til seg i Himmelen.

Israelfolket fikk først dette tilbudet fra Herren, men de ville ikke holde seg i ro, slik at Herren kunne få frelse dem, redde dem ut fra fiendene.

Dagene våre her på jorden er talte av Herren for enhver av oss. Vi vet ikke når våre dager er slutt her på jorden, men har vi tatt imot frelsen i Jesu navn, så har Jesus lovet være med oss hele veien. Kong Hiskia fikk beskjed av Gud at hans dager var fullendt, han måtte berede seg å møte døden. Da gråt og bad kongen høyt innfor Gud i sin seng og Gud hørte hans bønn og la 15 år til hans oppholdsdager på jorden.

Leste nylig om en kvinne som hadde kjempet med en sykdom i lengre tid, men nå virket ikke flere medisiner på sykdommen og legene sa at hun måtte forberede seg på å dø.

Hun var ikke redd for å dø, men elsket å leve enda en stund på jorden, men innså at tiden for henne nå løp ut. Vitnesbyrdet hun ga før hun døde var , at alle de flotte ordene som sies i en begravelse, hadde hun de siste dagene før hun døde, hørt fra familie og venner. Det gjorde inntrykk på henne. «I himmelen vil jeg sitte og vente på alle de jeg er glad i. Vi møtes igjen. Jeg er ingen veldig troende person, men jeg har tro på at det ikke er slutt når jeg har sovnet inn,» sa hun.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12

«Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» Sal 73,24

Salmisten har funnet fasiten. Gud leder ham ved sitt råd, og deretter tar Gud han opp i herlighet. Salmisten stiller seg et spørsmål :

"Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden.»

Salmisten vet om enn hans kjød og hans hjerte skulle svikte , så er Gud hans hjertes klippe og hans del for evig. For han har sett, at de som holder seg borte fra Gud  går til grunne. Ja, Han utrydder hver den som faller fra Ham .

Salmisten fikk ikke oppleve å se Jesus , da han levde på jorden, men han visste at en dag så ville Han møte ham i Himmelen. For den som setter sin lit til Herren blir aldri til skamme.

Valgresultatet for stortingsvalget 2017 ble som hver enkel sådde. Det er rart at også i politikken oppstår to grupperinger, akkurat som i den åndelige sfære. 

Jesus snakker om to dyreslag som en dag vil bli skilt fra hverandre. Det er geitene på venstre siden og sauene på høyre siden. Hvem som nå klikker seg sammen i Stortingets saler er enda for tidlig å vite. Hverdagen blir sikkert som før, for det gjelder nemlig å ha fred i hjerte. Og Fredsfyrsten er nemlig Jesus uansett om verden håner og spotter hans navn i dag. Vi nærmer oss dagen da «høsten» på jorden er kommet.

«Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Matt 25,32-34

«Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne ser. Men vit: for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen.» Fork 11,9

Vi som er eldre kan stadfeste dagens drypp, vi har vært i ungdommens vilkår, og vi syntes alt var topp. De som var eldre var å se på som gammeldagse, mens vi som var ungdommer skulle forandre verden. Men årene har gått og i dag må jeg sanne at Herrens veier er uransakelig. Den som tar imot frelseren Jesus i ung alder, han vil få glede og fred oppover i ungdomsalderen.

Hva er en ungdom hekta på i dag? Facebook, dataspill og andre tekniske ting. Pluss det som følger med ungdommens utviklingstrang, kjærligheten.  Her er det dagens drypp forteller io korthet : Du har lov til alt, bare fryd og gled deg. Bare gjør alt etter hjertens lyst av det du ser på av filmer og andre dataspill. La dine lyster få utfolde seg, men vit sier Forkynneren : «for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen.»

Det betyr at Gud vil kreve oss alle til regnskap for vår livsførsel på «dommens dag». Her kommer Jesus inn med vår redning for evigheten. For den dagen vi kommer for «dommen», vil Gud se etter om vårt navn er oppskrevet i Livets bok. Står ikke navnet der, må vi ta alle våre synder mot Gud selv og vi føres da ut fra Guds himmel for all evighet og ned til Satans evige mørke.

La oss derfor både gamle og unge bli hekta mer og mer på Jesus. Hver den som tar imot Ham som sin frelser, gir han løfte om evig liv hjemme hos Ham. Dette er som valget i dag:

Ditt valg bestemmer din framtid! Velg derfor rett, og velg i tide, før du eldes og vil si : Det behager meg ikke! Godt valg!

«De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.» Sal 34,6

«Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» Joh 4,39

Når du møter et menneske som sier deg alt det du har gjort, vil du ikke da lurt på hvilket menneske dette var ? Det var det denne kvinnen gjorde, hun hadde fått svar på alle sine spørsmål av Jesus.

Jesus ville ha kvinnen i frihet og derfor sa han til kvinnen: «Gå og rop på mannen din, og kom så hit.» Men kvinnen sa at hun hadde ingen mann. Jesus ga henne honnør for svaret . «Med rette sa du: Jeg har ingen mann! For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.»  I dag ville en «samboerkvinne» nok gått å hentet samboeren, som ikke var hennes mann. Hun hadde før hatt 5 menn som hun var gift med.

Kvinnen sa da til Jesus : «Herre, jeg ser at du er en profet! Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.»

Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.»

Når Jesus kaller oss til å bli hans disipler, så vet han om oss hva vi må oppgi. Vi må overgi oss til Jesus frivillig og uten tanke på egen vinning. For Jesus sier at vi hver dag må ta vårt kors opp for å følge Ham. Har verden forfølgt Jesus, så vil den også forfølge oss som er hans disipler.

La oss holde oss til sannheten, den setter oss fri og vi får hvile ved Jesu føtter.

Ha en riktig god helg!

«Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Lukas 10,42

«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 14,6

Et menneske som ikke har liv i seg, er et dødt menneske. Livet blir holdt i live av en blodpumpe som pumper ut blod til kroppens organer. Stopper blodpumpen i et menneske, så er livet på jorden over. Men med samme livet ebber ut, stivner menneskekroppen til, og ånden og sjelen forlater kroppen.  De som hører Jesus til er alt transportert av engler til Guds paradis i himmelen, der begynner et åndsliv i Jesus nærhet. Forfatteren av Hebreerbrevet uttrykker seg slik i kapitel  12,22-24:

«Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod." Hebr 12,22-24

Jeg forstår ikke at menneskene ikke vil tro på Jesus som var synlig iblant verdens folk i den tiden, og viser seg synlig for mange lengtende mennesker. De fleste tror i sitt hjerte at Jesus var en mann som gjorde gode ting for menneskeslekten, men de tør ikke å tro på ham i dag som en verdens frelser. Å være en Jesu disippel i dag er så stort at ingen av oss kan fatte og forstå det med våre tanker. Jesus er kjærlighet og derfor er vi nødt til elske hverandre om vi skal være Guds tjenere. Vi må ta opp vårt kors hver dag og følge i Jesu fotspor. Det kan koste oss livet, men hva gjør det når Jesus gir oss livet for evig.

«Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!» Matt 10,28

«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 14,6

Et menneske som ikke har liv i seg, er et dødt menneske. Livet blir holdt i live av en blodpumpe som pumper ut blod til kroppens organer. Stopper blodpumpen i et menneske, så er livet på jorden over. Men med samme livet ebber ut, stivner menneskekroppen til, og ånden og sjelen forlater kroppen.  De som hører Jesus til er alt transportert av engler til Guds paradis i himmelen, der begynner et åndsliv i Jesus nærhet. Forfatteren av Hebreerbrevet uttrykker seg slik i kapitel  12,22-24:

«Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod." Hebr 12,22-24

Jeg forstår ikke at menneskene ikke vil tro på Jesus som var synlig iblant verdens folk i den tiden, og viser seg synlig for mange lengtende mennesker. De fleste tror i sitt hjerte at Jesus var en mann som gjorde gode ting for menneskeslekten, men de tør ikke å tro på ham i dag som en verdens frelser. Å være en Jesu disippel i dag er så stort at ingen av oss kan fatte og forstå det med våre tanker. Jesus er kjærlighet og derfor er vi nødt til elske hverandre om vi skal være Guds tjenere. Vi må ta opp vårt kors hver dag og følge i Jesu fotspor. Det kan koste oss livet, men hva gjør det når Jesus gir oss livet for evig.

«Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!» Matt 10,28

«De har fornektet Herren og sagt: Han er ikke til! Det skal ikke komme noen ulykke over oss, sverd og hunger skal vi ikke se.» Jer 5,12

I disse valgtider fikk jeg dette emnet om «De syv fjell» fra en broder:

1. Den norske skole trenger å slippe til Gudsord.

    Det er mange lærere som ikke får slippe til som en salvet lærer.

    Det er for mange lønnstakere, de mangler den kreative gaven.

2. De som gjør tjeneste i helse og omsorg trenger også å formidle

     helbredelse.

3.  Den politiske ledelse mangler i mange tilfeller gaven til å høre                   
     fra mesteren og lytte til hva som er menneskets behov.

4.  På markedsplassen har Gud også en modell, den gjelder 

      ledelse og de ansattes oppførsel.

5.   Vi som tror på Gud, har i stor grad forlatt Guds modell i det

      økonomiske område. Bankene har nesten blitt vår trygghet,

      likeså har Nav blitt en hjelp, så vi har nesten ikke bruk for Gud.

      Apostlene fulgte Guds modell når det dreide seg om økonomi.

      De hadde omsorg for hverandre.

6.  Innen kultur og kunst har vi gitt fienden rom, og det har ført til

     urein kunst og pervers kultur. Guds kultur er rein og Hans 

     kunst er i harmoni med skaperverket. Dette skal vi ta tilbake.

7.  Design og Oppfinnelser er noe som ligger på Guds hjerte.

     Disse områder skal vi ta tilbake. Jeg jobber med å bygge opp 

     en Talentfabrikk.

«David bar seg klokt at i alt han tok seg fore, og Herren var med ham.» 1 Sam 18,14

«La en annen rose deg og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne lepper!» Ordsp 27,2

Trenden i dag er at du må skryte av deg selv. Skal du søke om jobb, så må du skryte av alt du er dyktig på.

Før var det regnet som en frekkhet om du la ut om deg selv hvor perfekt god du var på alle ting. Nei, en fikk andre til å skrive eller beskrive din kunnskap.

I dag brukes facebook til å vise hva du gjør i fritiden og søker du arbeid så er det facebook - siden  arbeidsgivere oppsøker. De finner snart ut om du er en arbeider en kan satse på.

Det går imot høst og ungdommen er begynt på et nytt skoleår, et skoleår som vil gi dem kunnskap om livet som venter der framme.

Å bli en kristen er ikke det helt store for en ungdom i dag, selv om vi ser lysninger i dag, flere og flere søker meningen med livet sitt og da kommer Jesus inn i deres tankegang.

Slipper ungdommen Jesus inn i hjertene, så vil Norge se en ny endring i levemåten. Da mener jeg ikke noe religiøst, men en ekte hengivenhet til frelseren Jesus.

Er du en leser som ikke har vært inne på siden før, prøv å slippe Jesus i ditt hjerte.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28

«Da sa folket til Samuel: Hvem var det som sa: Skal Saul være konge over oss? La oss få fatt i disse mennene, så vi kan drepe dem! Da sa Saul: På denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Gud frelst Israel. Og Samuel sa til folket: Kom, la oss gå til Gilgal for å stadfeste kongedømmet der! Da gikk hele folket til Gilgal. Der i Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn. De ofret fredsoffer for Herrens åsyn, og Saul og alle Israels menn gledet seg meget.» 1 Sam 11,12-15.

Bakgrunnen for denne historien var at Israels fiender, ammonittene med Nahas i «sjefsrollen» dro opp og slo leir ved Jabes i Gilead. Folket i Jabes kom da ut til ammonitten Nahas : «Slutt en pakt med oss, så vil vi tjene deg.» Men ammonitten Nahas svarte ok, men på det vilkåret at det høyre øyet skulle stikkes ut på dem alle. Det var vanæren Nahas ville legge på hele Israel. Da ba Jabes’ eldste om å få en frist på sju dager, slik at de fikk tid til å sende bud rundt om i hele Israels land om kravet. Om det da var ingen som ville hjelpe dem, så ville de overgi seg til Nahas. Resultatet ble at kong Saul og profeten Samuel tok kampen opp mot ammonitten Nahas og drepte nesten hele hans hær.

Folket sa da til Samuel det som dagens drypp sier. Da sa kong Saul at på denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Gud frelst Israel.

Folket i Israel hadde to valgmuligheter imot fienden. Overgi seg til fiendens vilkår for å inngå en pakt eller ta kampen fysisk opp mot ham.

De valgte det siste og seiret for Gud lot de vinne over fienden. 11. september har vi et politisk valg for landets politikk de neste fire kommende år.

Hvilke partier er det som er villige til å gi folket en trygghet imot «fiendene» som truer oss? Vi vil ikke miste våre velferdsgoder, vi vil beholde vår kristne kultur og arv.

Hvem villige til å løfte barn og ungdom i disse «facebook» tider ? Hvem er villige til sette opp grenser for de unge, så langt men ikke lenger. Klapp og klapp uten å fortelle dem hva som vil dem glede framover i oppveksten. Jeg ble en troende fordi jeg hadde gått på søndagsskolen og Jesus ble levende for meg i tyveårene, senere har jeg hatt en spennende og trygg tid oppover.

La oss be om at folkets røst er en tillitsvekker for landets ve og vel.

For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. Jesaja 33,22

«Men Satan sto opp mot Israel og egget David til å telle Israel.»  1. Krøn 21,1

Dagens drypp omhandler en episode i kong Davids liv, som han angret bittert på etterpå.

Kong David var jo konge over "Guds menighet" , som bestod av jøder etter Abrahams ætt. David syntes det gikk ham godt og da fikk han den tanken om å telle alle våpenføre menn i landet av de 12 stammene. Hærføreren prøvde å få ham fra det, men David var så oppsatt på å få vite hvor mange menn han hadde til rådighet, at han avslo å høre på sin hærfører.  Manntallet ble så innhentet av hærføreren, men han unnlot å telle to av stammene, for han visste at dette var ikke rett.

Det som var skjedd, var ondt i Guds øyne, og han slo Israel.  Da sa David til Gud:

«Jeg har syndet grovt da jeg gjorde dette! Men tilgi nå din tjeners misgjerning. For jeg har gjort en stor dårskap.»  Herren sa ikke at alt var ok, nei, han forela for David tre ting :

- Hungersnød i tre år.

- Eller å ligge under sine motstandere i tre måneder,

- eller at Herrens sverd og pest skulle komme over landet i tre dager.

Herren  bad David om å velge ut en av de tre tingene. Han valgte å falle i Herrens hånd og da lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt sytti tusen mann av Israel.

Fra pinsedagen i Jerusalem etter Jesus himmelfart ble Herrens menighet dannet ved at Den Hellige Ånd kom over disiplene og de som tok imot Jesus som Messias.

Herren la selv til menigheten de som lot seg frelse.

De forskjellige menigheter på jorden i dag vet hvor mange medlemmer de har, men ingen har til dags dato prøvd seg på å kartlegge medlemmer som tilhører  i Guds menighet. Det er bare Herren som har tallet på dem og han har dem alle oppskrevet i en bok, som han kaller Livets bok. Har vi fått vårt navn skrevet der i den boken, så er du og jeg berget for tid og evighet.  Ha ei velsignet helg og husk å tilhøre Jesus og hans menighet (brud).

«Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler.» Åp 3,5.

«Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt.» Sal 145,9

Er vi mennesker gode imot alle? Nei, dessverre, vi har en tendens til å være gode imot de som er gode mot oss. Vi har blitt møtt med flyktninger i de senere årene, som kommer fra land som er i krig eller de er forfulgt for sin tro. Som land så er vi et rik land og mange flyktninger kommer hit for de har hørt om vår velstand. Myndighetene våre har lagt forholdene godt til rette for flyktningene, altfor godt sier noen, men det kommer an på øynene som ser.

En eldre dame var på leit etter en leilighet i en by, hun hadde ikke så store krav til boligenheten. Hun fikk tilbud av en annen eldre dame om å bo hos henne på en liten loftsleilighet og det så hun som svar på hennes bønn om husrom. Hun ble imidlertid advart om at det var gjerne ikke så lurt å bo der, men hun så det som Herrens ledelse og flyttet inn. Hun så at leiligheten skulle vært oppusset og så tenkt, så gjort. Hun fikk utleier med seg på å male og vaske leiligheten . Utleier var ikke en troende, slik som leietakeren, men leietakeren var et forbilde i tro og handling. Hun begynte med å rydde inne i huset, for så å rydde ute rundt huset. Hun malte og klippet hekken rundt huset og snart var hele hus-området renovert. Utleieren hadde blitt mer og mer begeistret for leieboeren og håpet hun ikke flyttet ut på en stund. For leietakeren var på leit etter en leilighet som hun ville eie selv. Men leieboeren lærte utleieren hva det var å være en troende, for hun så at tro og gjerning gikk hånd i hånd. Et eksempel til etterfølgelse for oss andre troende.

«Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger!» Jak 2,18

«Og dette er den pakten som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over deg, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid.»  Jes. 59,21.

Husker du hva som skjedde da Jesus red ned fra Oljeberget på vei mot Jerusalem? Jo, da begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. Men noen av fariseerne i folkemengden sa til ham:

"Mester, irettesett disiplene dine! Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope!"  Luk 19,39-40.

Fikk en oppmuntring fra en av mine "drypplesere" i dag:

«Jeg merker også mye tøffe ting spesielt på jobb, men opplever også gode, sterke ting innimellom. Blant annet begynte nesten hele 3. og 4. klasse å tilbe Gud i musikktimen min. Jeg satte på en You Tube-video med Takk min Jesus, jeg syntes selv den gikk veldig tregt/sent, og lurte på om jeg skulle kutte den litt tidligere. Så oppdager jeg at flere og flere løfter hendene og tilber med lukkede øyne. Et sterkt Gudsnærvær fylte klasserommet og det varte ca 5 min! Og det var ikke min fortjeneste i det hele tatt. Jeg var negativ... TAKK GUD!!»

«Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Sal 40,4.

«Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Matt 6,24.

Jeg var dreng på en gård i skoleferien min i barneåra. Gården ble drevet av sønnen i huset, men faren som var pensjonist likte fortsatt å være sjefen på gården.

Noen ganger kom jeg da i dilemma, for skulle jeg lyde sønnen eller faren? Jeg var jo ansatt av sønnen, men faren var enda eieren av gården, sønn bare drev gården.

Mange ganger resulterte min avgjørelse i å late som jeg ikke hørte hverken sønnen eller farens ordre.  Det er ikke alltid lett å være «det tredje hjulet» på en vogn.

Jesus vet at vi ikke kan tjene to herrer, for du vil komme til å like bare en av dem, og da blir det trøbbel for meg og deg som skal tjene dem begge. Jesus tar opp noe som er veldig aktuelt til alle tider, også for oss, nemlig forholdet til Gud og mammon (pengene).  Du må nemlig ta en avgjørelse om hvem som skal styre deg. Skal Gud får råde over ditt liv eller skal pengene få bestemme over deg? Mange går i denne fellen, for de tror de kan tjene begge ,uten å ta skade.  

Dessverre er det pengene som styrer mange mennesker i dag og mange  innrømmer at slik er det bare. Pengene styrer dem.  Da kommer ikke Gud sine tanker med i avgjørelser som må tas i løpet av deres levetid.  En alkoholiker styres av flasken, ikke av personen selv. Du er blitt en slave. Da er det godt å vite løsningen på problemet og løsningsordet er :

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8,36

«For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.» Joh 1.16

Går det an å få noe gratis uten å betale noe for det?  Ja, om du mottar en gave fra en som ønsker å gi deg en, men du kan jo nekte å ta imot den. Noen ganger så skjer nok det også.

Her om dagen kom et gavetilbud til meg fra en venn, som sendte over en link på dataen , som igjen tilbød en «å bli millionær» bare på noen tastetrykk. Flere personer ble vist på data, som hadde gjort som anvisningen på datamaskinen sa. Om du ikke fikk tjente disse millionene på noen uker, så var du garantert å få 10000 pund utbetalt. Du satt med store øyne og så for deg de millionene du snart kunne bli eier av, men du måtte jo ta imot gaven med å gi giveren navn, epostadressen og kontonummeret du ville ha pengene inn på.  Nei, dette var for godt til å være sant. Ikke en krone å betale inn, bare å få penger inn på oppgitt konto.

Jeg takket nei til å ta imot en så lettvint gave, det måtte være lureri. PC min sa «Dette nettstedet er rapportert som skadelig.  Vi anbefaler at du ikke besøker dette nettstedet.»

Men så kom jeg til å tenke på en annen gave, som også er gratis å motta. Gaven er så mye verd at beløp ikke kan skrives ned, den er unik. Betingelsen for å få gaven er at du tillater frivillig uten tvang fra giveren « å gi ditt liv til ham». Ikke så at du skal dø der og da for ham, men at han får din tilbedelse pga at han ga sitt liv for deg.

Går du med på disse betingelser, så lover han deg et liv i evigheters evighet. Gaven gis deg kun av nåde, uten din innsats med betaling etc. Giverens navn er Jesus, Guds sønn.  Etter mange års tilbud fra Ham, så smelte jeg til og tok imot gaven hans. Nå har det gått snart 50 år siden jeg sa ja til gaven, og resultatet er forbløffende. Giveren Jesus holder sitt løfte til meg, selv om jeg har «sviktet» mitt løfte, ved å holde litt tilbake av meg selv. Men Jesus har tilgitt meg hver gang jeg bekjenner mine feil, og så har jeg fått begynt på nytt.  En himmelsk gave er nyttig, mens en jordisk gave er unyttig i evigheters evighet.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3,16

«Når du legger deg, skal du ikke frykte. Og når du har lagt deg, skal din søvn være søt.» Ords 3,24

Salomo gir i dette dryppet malen for en god natt søvn. Av erfaring gjennom flere tiår, så vet jeg at søvnen kan påvirkes av ytre omstendigheter.

Ser du på TV-skjermen før du legger deg, så er det nokså garantert at noe av innholdet fra sendingen kommer tilbake i søvntanker i løpet av natten.

Jeg har notert ned et vers av Johs Smidt , som lyder slik :

«Nå er jeg våknet så glad igjen, og natten svant stille og rolig hen.

Du himmelske Far, jeg takker deg for kjærlig i natt du var hos meg.

Å følg meg i dag hvor hen jeg går, så vet jeg at ingenting ondt meg når.»

En søster i Herren ble ille plaget med søvnen om natten og til sist ble det null søvn, og dagen ble som en tåke i tanker og kropp. Flere bad om løsning på dette, og så var det en medsøster som fikk kunnskapsord fra Herren : Safran.  De undersøkte ordet og fant ut at dette var et krydder, dyrt sådan. Men de fikk en opplysning fra en tredje kvinne, at de skulle gå inn på en grønnsaksbutikk som innvandrere drev og se om de hadde stengler fra planten. De var ikke så dyre. Disse stenglene skulle så kokes og saften fra dem skulle hun drikke før hun la seg. Så tenkt, så gjort. Resultatet ble en kort time første natt, så over timen, neste natt og til slutt sov hun over 4 timer. Kroppen fungerte som ny. Hun skrøt til andre om den fantastiske teen av safranen, men da minnet Den Hellige Ånd henne om , at det var Herren som all ære skulle ha. Hun ble lei seg og bad Herren om tilgivelse for det som hadde blitt sagt. Straks ordene var kommet ut fra kvinnen, ble hun fylt av glede og styrke i kroppen sin. Ut fra et nytt utgangspunkt drikker hun nå teen før leggetid og søvnen kommer som en god venn. - God helg!

«Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.» vers 6-8.

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!» Luk 18,41

En familie fra Norge hadde vært på bibelskole i Hawaii, og dro til Filippinene for å praktisere det de hadde lært på skolen. De dro rundt omkring i landet og de kjente og så nøden . Barna som lette etter mat på søppelfyllinga etc.

Men en dag satte de seg ned og bad for å gå på «skattejakt». De bad Herren om å vise dem hva de skulle se etter ute på gaten, slik at de kunne få be for dem som hadde de ting som de fikk i sitt hjerte.

Minstegutten fikk se en skrue og gikk straks ut for å lete etter «skruen». Men han så ikke noen som hadde en skrue på seg , men omsider fikk han se en kvinne som satt med den ene hånden lukket. Gutten gikk bort og spurte om han kunne få be for hånden hennes. Ja, det kunne han få. Og da han bad og hun åpnet hånden, så han til sin overraskelse at midt i hånden eller leddet satt en skrue. Under bønn til Gud rettet hånden seg helt ut og skruen ble til overs, hun ble momentant helbredet.

Største gutten fikk se ei rosa veske, men de fant ingen slik veske noe sted. Men så gikk pappaen inn på en kafe og der oppdaget han en kvinne som satt med ei rosa veske. Gutten gikk så bort til henne og spurte om han kunne få be for henne. Hun fortalte da at hun mistet sin mann for to år siden og siden den gang hadde hun vært så deprimert at hun hadde ingen glede lenger i noe. Gutten bad i Jesu navn for denne kvinnen og momentant fikk hun livsgnisten og gleden tilbake. Hun gråt av glede.

 

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Heb.13.8.

«Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.» 1.Kor.1.10.

En kvinne utøste sin fortvilelse over en uttalelse fra noen kristne venner. De mente hun ikke kunne være en kristen, da hun ikke stod innskrevet i noen menighet, og når hun talte , så måtte det være fra den onde, pga manglende medlemskap i en menighet. Hvilket visdom og blindhet kan føres fram som kristelig tale?

Det går an å fiske alene uten at du har flere med deg i båten, men driver du større fiske, så må du ha hjelp for å få fangstredskapene til å fungere riktig.

Men om det er slik, som noen hevder, at det er alle kirkesamfunnene til sammen som utgjør Guds menighet, hva kan da årsaken være at et kirkesamfunn ikke vil oppta deg som medlem uten at du har meldt deg ut fra ditt gamle? Selv hevder de at de andre kirkesamfunnene også tilhører Guds menighet og hører med i Kristi legeme. Grunnen til at du ikke kan ha to medlemskap i kristen sammenheng samtidig, må da være statsstøtten som gis kirkesamfunnene pr enkeltmedlem.

Har de rett, eller tar de feil?  Hva sa Jesus :

«Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i strid med seg selv, legges øde, og ingen by og intet hus som kommer i strid med seg selv, kan bli stående.» Matt.12,25.

Jesus kan da ikke være enig med alle bekjennelsesskrifter som de forskjellige menigheter har. Jesus er jo Sannheten, ikke forvirringen. Jeg tror at de fleste av oss er klar over at ingen av oss kan melde oss inn i Guds menighet i Livets Bok. Det er bare i menighetssammenheng en kan melde seg inn.  Ikke la noen innbille deg at du kan melde deg inn i en bibelsk menighet, eller som en skrev "like lite som at min tommeltott har meldt seg inn i mitt legeme. Agj.47b sier: «....Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten.»

«Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven. « Rom 13,8

«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig.» 2 Krøn 16,9

Dagers drypp er resultat av en avgjørelse som kong Asa gjorde uten å rådføre seg først med Herren. Kong Asa gikk nemlig i fellesskap med kongen i Syria for å holde kongen i Israel , Basja , på avstand .  Kong Asa lykkes i å bli venn med kongen i Syria og dermed fikk kong Asa fred for kong Basja i Israel.

Men kongen fikk besøk av Herrens profet Hanani, som minnet ham om hva Herren sa om hans handling:

«Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor har syrerkongens hær sluppet ut av hendene på deg.» v 7. Herren minnet kong Asa om den gang han tidligere hadde søkt Herren først vedr. etiopierne og libyerne ,som  da kom med en stor hær med stridsvogner og hestfolk imot kongen, men den gang satte han  lit til Herren, ga Herren dem i hans hånd.

Tror du Herren ikke er den samme i dag, at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte?

Jo, det tror og vet jeg at Herren har full oversikt over våre tanker, planer og ideer, slik som han hadde med kong Asa. Men legg merke til at Herren ikke stoppet kong Asa i sin frierferd til kongen i Syria, nei, han fikk gjennomføre handlingen. Men så kom profeten med "dommen" fra Herren til kong Asa og den gikk ut på at « fra nå av skal du alltid ha krig.»

I dag overvåkes vi av satellitter hele døgnet over hele jorden, og hvor "makteliten" i verden gjør sine handlinger etter opplysningene som satellittene kommer med.  Har du mobilen på, så vet menneskene hvor du og jeg befinner oss ved å se på GPS -en. Den viser oss nøyaktig sted og tid.

Hvor meget mer vet ikke Herren om oss og verden? Profeten fikk fengselsopphold av kongen for Herrens budskap. Hva med dem i dag som sier ut Herrens ord ?

Hans Nilsen Hauge i sin tid, Børre Knutsen i vår tid osv.

«Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.» Jes 45,11

«For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det. For det må være partier blant dere, for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere.» Kor 11,18-19.

Ja Paulus sier det må være partier blant medlemmene i menigheten de går i. Hvorfor må det være partier/fraksjoner innen en menighet? Jo, sier Paulus,

«for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere.»

- I disse tider opplever mange politiske partier interne oppvask, pga uenighet i veivalget videre. Slik er det også i kristne menigheter også. De eldre vil ha et møte på sin gamle måte, de yngre vil ha det på sin måte og da oppstår det partier innen menigheten. Lederskapet prøver å tilfredsstille alle parter, men baktalelse av hverandre er resultatet.  Paulus kjente allerede da til dette problemet og i 1 Kor 14,26 stiller han følgende spørsmål:

«Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.»

Han nevner ikke kaker, boller, saft og kaffe, som de fleste menigheter praktiserer i dag på sine sammenkomster. På Paulus sin tid var det egne mennesker i menighetene som hjalp de fattige med mat og klær etc. Men når de kom sammen som menighet, da var det for å tilbe sin Herre og Gud.

Jesus sa at talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skulle sende i hans navn, han skulle lære oss om alle ting, og minne oss om alt det som Jesus har sagt oss. (Jfr Joh 14,26) . Er menighetene i dag åpne for rettledning av Den Hellige Ånd eller blir møtene da litt for åndelige, slik at kaker, boller, saft og kaffe ikke kommer helt til sin rett etterpå?

«Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole.» Agj 19,9.

«Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.» 4 Mos 6,22-27

Dagens drypp kjenner de fleste igjen fra kirker, bedehus og samlinger med troende kristne.  "Ta imot velsignelsen," sies det fra prest og pastorer etc. ved slutten av sammenkomstene i Guds hus.

Herrens ord til Moses var når Aron skulle velsigne Israels barn : «Herren velsigne deg og bevare deg!.....»  

Så da er vi Israels barn, født på nytt og innpodet på vintreet, Jesus Kristus. For et privilegium, hvilken velsignelse.

Denne velsignelsen gir oss framtid og håp, noe som Paulus beskriver slik  i 1 Kor 15,22-27:

«For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham, er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»

God helg!

«Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer og lot dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren.

Jeg har holdt tilbake regnet for dere da det ennå var tre måneder igjen til høsten. Jeg lot det regne over én by, men ikke over en annen. Ett jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tørket bort, fordi det ikke kom regn på det. To og tre byer ravet av sted til én og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren.» Amos 4,6-8

Dagens drypp omhandler et kapitel hvor Gud påpeker ting som hans menighet , jødene hadde gjort : «Dere som undertrykker de hjelpeløse, som knuser de fattige, som sier til deres menn: Kom med vin, så vi får drikke!»

Ja, der ser du, også Gud mente jødene , hans menighet, gjorde synder som han ikke aksepterte og han straffet dem.

Gjelder dagens drypp oss hedninger inkl oss troende  dag? Vi gjør ikke slike feil som de gjorde. Har ikke vi opplevet i vårt land at vi gikk med tom munn og lot oss mangle brød i alle våre hjem?  Trettiårene og tidligere også. Men vi  omvendte oss ikke til Herren. Jeg har sett det regne over én by, men ikke over en annen. Ett jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tørket bort, fordi det ikke kom regn på det. Men om Herren taler til oss gjennom prøvelser, så har vi ikke omvendt oss til Jesus Kristus, som er vår Herre og frelser. Visstnok skjedde det en vekkelse i folket under krigen 1940-45 og i etterkrigsårene, da var vi på lag med jødene som hadde overlevet krigens redsler. I dag har vi glemt krigens gru og tror at Gud er borte og vi gjør som vi vil. Tar bort alt som kan gi mennesker et håp om frelseren Jesus Kristus, vi åpner «lommeboka» på andre som deler vårt syn om at det finnes ingen allmektig Gud.

Jeg ber om at vårt lands folks øyne må åpnes for evangeliet, slik at vi kan bli frelst før det kommer ulykker over oss.

«Innhøstingen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst.» Jer.8,20

"Lukk opp portene, så et rettferdig folk kan gå inn, et folk som holder fast ved sin troskap." Jes26, 2

Møter du en port på din vandring, så finner du snart ut om du har lov til å åpne porten, for så å gå videre på veien.

I de eldre tider hadde byen Jerusalem en mur av en viss høyde rundt seg, som en sikkerhet imot inntrengere. I muren var der flere porter hvor folk kunne komme seg inn og ut på dagtid. På kveldstid ble portene lukket og ingen kunne komme seg ut eller inn.

- Jesus red inn i byen gjennom en av byens porter, da han kom ned fra Oljeberget. Til denne porten kom en engelsk hærfører også, da han  med sine tusener av soldater inntok Jerusalem til hest fra det Ottomanske riket.

Da han kom til porten steg han ned av hesten og gikk ydmykt gjennom porten. For her kunne ikke hærføreren som var en kristen ri inn gjennom porten med respekt for sin herre og mester ,Jesus.

- Forleden dag fikk jeg se et bilde for mitt indre øye. Jeg så Himmelen og en port som menneskene gikk inn i gjennom, vel å merke bare de som hadde billett til Himmelen. Flere mennesker gikk fram og tilbake langs bymuren og ville gå inn gjennom porten, men de manglet billetten. Jeg stod der og så på en person som tydeligvis var frustrert, han likte jo Jesus og kunne gjerne slå seg i lag med ham. Men han fikk ikke billett til Himmelen.

"Billetten til Himmelen er Jesus, sa jeg, så du må ta imot ham i ditt hjerte."

Der stoppet bildet .

"Han sier til ham: Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal de gråte og skjære tenner. For mange er kalt, men få er utvalgt." Matt 22,12-14.

"For det er ikke en fiende som håner meg - det kunne jeg bære. Heller ikke er det en som hater meg, som opphøyer seg over meg - da ville jeg gjemme meg for ham. Nei, det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning,- vi som hadde fortrolig samfunn med hverandre, da vi vandret i høytidsskaren opp til Guds hus." Sal 55,13-15

Hvor mange av oss har ikke opplevet å komme med i en vekkelsebølge fra Den Hellige Ånd. Lokalene til de kristne menigheter ble fulle hver kveld av mennesker, som ville søke frelse, fornyelse i sitt kristenliv og mange frafalne/lunkne kristne søkte seg tilbake til Jesus.

- Men så avtok ilden, noen ble da borte fra lokalet, de ble skuffet over utviklingen og tenkte med seg : «Så var det ikke noe mer denne gangen heller.»

Imidlertid fortsatte trofaste i Herren, de som hadde vandret med Jesus i år etter år, og de som var nyfrelst. De holdt fast på de fire b-ene : Bibel,bønn,brød og broderskapet (fellesskapet).

I dag er vi dessverre kommet til en omveltning innen kristenheten i vårt land. Kristenflokken deler seg i to leirer, blokker:

De som tar Guds ord på alvor og de som ikke gjør det, men tolker Bibelen etter tiden de lever i. Ordet som ble forkynt av apostlene i Jerusalem er ikke lenger

Sannhet, Guds ord, Bibelen, den må sees og forstås i lys av den tid vi lever i, er deres ord. Våre egne lyster går foran Guds ord og da blir det splittelse i leiren av kristne.

I de siste tider vil en ha to leirer på jorden :

1. De Jesu troende som holder fast på Guds ord.

2. De som sier de er troende kristne, men er det ikke.

1. Jesus Kristus som vår frelser og leder for sin menighet

2. Antikrist som forleder menneskene til å følge ham i alt.

«Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet.» Agj 2,46

«Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød.» Salme 102.5

En ny uke er startet, vi koser oss med høstens velsignelse av høstens avling. Du vet det en har sådd i vår, blir nå høstet inn til vinterlagring av bonden. Men trenger vi å tenke på vårt matlager i vår tid, når alt kan skaffes fra andre steder på jorden?

- Dagens drypp omhandler et hjerte som er solsvidd og visnet gress. Hvorfor er hjertet blitt slik? Jo, for mennesket som hadde dette hjertet hadde glemt å spise sitt brød. Du vet uten mat og drikke duger helten ikke. Kroppen visner hen, du blir tynnere og tynnere for hver dag kroppen ikke tar til seg føde.

- Jesus sier : "For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv."  De sa da til ham: "Herre, gi oss alltid dette brødet!"  Jesus sa til dem: "Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste." Joh 6,33-35.

- Har du glemt å spise Livets brød- Guds ord? Bibelens ord er en føde, mat for våre sjeler. Uten Guds ord dør vi stille hen i vårt Guds liv. Dette vet Jesus, at foruten ham kan vi ingenting gjøre, men spiser og drikker vi  hans brød og vann, så vil vi aldri hungre eller tørste.

- Vi lever i en tid hvor tre saker er under angrep fra fienden (satan). Det er følgende saker:

1. Ekteskapet

2. Familiene

3. Israel

- På disse tre pilarene hviler vår framtid som kristne.  Frelsen kommer fra jødene, sa Jesus, og da kan vi ikke fornekte vårt opphav.

«Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven.» 2 Kor 13,6

"Det er et viktig budskap du bringer på banen i dag," skriver en broder til meg, etter gårsdagens drypp.  "Vi som er født på ny er Ambassadører for Guds rike. Så kommer spørsmålene, hvordan fungerer vi som Ambassadører? Gjør vi en forskjell, er vi like syke som de i verden, lever vi ut Abrahams velsignelse, lever vi i strid med hver andre, er vi som familie gode eksempler som andre vil følge, er vi lik dem vi skal bringe de gode nyheter om et annet rike. Jeg tror det er på tide og vende om å gjøre de samme gjerninger som Jesus og Hans Apostler gjorde.

Hva tror du Guds mann?"

- Ja, jeg kom til å minnes noe en annen troende mann skrev om selvopptatthet eller Gud-sentrerte trekk i våre liv.

De selvsentrerte trekk består i at -livet er fokusert på meg selv. Stolt av selvtillit og egne prestasjoner. Avhengig av egne evner. Søker å være akseptabel for verden og dens veier. Ser på omstendigheter fra et menneskelig perspektiv. Egoistisk .

De Gud-sentrerte trekk er - tillit til Gud. Avhengighet av Gud og hans evne og klargjøring. Livet fokusert på Gud og hans aktivitet. Ydmyk innfor Gud. Fornekte seg selv. Søker først Guds rike og hans rettferdighet. Søker Guds perspektiv i enhver omstendighet. Lever hellig og gudfryktig.

1. Lær meg å kjenne dine veie / og gå dem trøstig skritt for skritt! / jeg vet at hva jeg fikk i eie, / er borget gods, og alt er ditt. / Men vil din sterke hånd meg lede, / jeg aldri feil på målet ser, / og for hvert håp som dør her nede, / får jeg et håp i himlen mer.

2. Lær meg å kjenne dine tanker / og øves i å tenke dem! / Og når i angst mitt hjerte banker, / da må du kalle motet frem. / Når jeg har tenkt meg trett til døden, / si så hva du har tenkt, o Gud! / Da kan jeg se at morgenrøden / bak tvil og vånde veller ut.

3. Men lær meg fremfor alt å kjenne / din grenseløse kjærlighet, / den som kan tusen stjerner tenne / når lykkens sol for meg går ned. / Den tørrer tåren som den skapte / og leger såret som den slo. / Dens vei går gjennom det vi tapte, / den gir oss mere enn den tok. ( Tekst: Jakob Paulli 1902   Melodi: Folketone fra Åseral )

God helg!

"Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en by ferdig til dem." Hebr 11,13-16

Ambassade er et lands offisielle representasjon i en fremmed stat, vanligvis ledet av en ambassadør eller chargé d'affaires ad interim og lokalisert i vertslandets hovedstad, men gjelder ikke i Israel, der har ingen land ambassade i hovedstaden Jerusalem. Grunnen er at verdenssamfunnet ikke anerkjenner Jerusalem som hovedstad i Israel.  På ambassadeområdet kan ikke personer pågripes, det er diplomatisk immunitet. Dersom noen skal pågripes og arresteres, som oppholder seg på ambassadeområde, så må personen utleveres fra ambassaden.

Vi kristne bor ei her, vi er bare gjester, synger en i sangen.  Det stemmer med dagens drypp også, de og vi lengter etter et bedre land, det himmelske.

I mellomtiden er vi utsendinger fra vårt hjemland her på jorden.  Vi er imidlertid underlagt de lover som gjelder i vårt oppholdsområde her på jorden, men  troen vår kan ingen ta fra oss. Vi har "diplomatisk immunitet" pga Jesus frelsesverk på Golgata. Verden kan straffe oss rent fysisk, men vår tro kan ingen ta fra oss.  Så lenge vi er "medlemmer" av det himmelske rike, hvor hovedstaden er Det nye Jerusalem,  har vi rett til å komme inn i vårt himmelske rike pga Jesus . Han tok vår synd og straff på seg overfor Gud, slik at alle som tar imot Jesus som sin frelser, får adgang til dette riket.

Noen ganger kaller det himmelske landet hjem enkelte av sine ambassadører og utsendinger , andre ganger blir de beordret hjem fra vertslandet på jorden, ved å  ta livet av dem som fiender. Jesus vår frelser sa: 

"Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!" Matt 10,28

Inntil vi er hjemme i «vårt hjemland», er vi Jesus Kristus sine utsendinger. Vi skal fortelle verdens folk om de muligheter de har til å få komme til vårt gode hjemland -det himmelske rike.

En av Jesu sine utsendinger Stefanus,  ble i sin tid sendt ut av verden , mens han ba og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd!" Agj 7,59.

«Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.» Salme 16,11

En svensk broder i Herren beskriver hvordan han opplevde å være en veiviser på sin tur til legekontoret:

Da jeg gikk på veien til bussen i dag, fikk jeg en salme i hode mitt. Den står i den svenske salmeboken nr.266 : «Säg mig den vägen som drar till livet, den som är en gång utstakad av Gud....» (Vis meg den veien som fører til livet, den som er blitt til av Gud… fritt oversatt)

Der og da møtte jeg en mann som spurte om jeg visste hvor Hermelinsveien lå og det visste jeg jo. «Pling!» sa det: «Veiviser!»  Det er underbart å kunne få vise noen på rett vei! Da jeg skulle bytte over til sporvogn kom en kvinne og lurte på om jeg visste veien til torget?  Jo, også henne kunne jeg hjelpe, det ble dobbel glede!! Veiviser! Vel framme på legekontoret, mens jeg ventet på min tur, tok jeg fram dagens bibelvers og da jeg leste den fikk jeg hakeslepp!  Verset var fra Salme 16,11.

Hvilken Gud vi har ! VEIVISER!

Tenk når vi får tak på det som er vesentlig for oss kristne, slik at vi vet hva vi har i Kristus og at det kan vises igjen gjennom våre liv. Tenk når vi bare finnes og ikke hele tiden må -husk, husk, husk ! Men at vi bare kan få hvile i Herren, slik at menneskene kan «se»  at vi er veivisere til Livet!! At vi kan glede oss i Herren under alle omstendigheter, bare for vi vet at vi er frikjøpte, gjenløste i Jesus..

På hjemveien etter legebesøket kjentes det som om jeg fløy med englene. Da ikke sort/hvitt, ettersom legen nesten hadde vært lyrisk da han beskrev hvor alle svulstene hadde minket inn, takket være behandlingen jeg gjennomgår.  Det er ikke alle som oppnår så gode resultater på behandlingen.  Tenk om legen hadde visst hvilken «samarbeidspartner» han hadde å gjøre med!  Hvem vet, han hadde det nok på følelsen!

-Jesus, du er veien som vi burde vandre på! Lær du våre ulydige hjerter til å gå i dine fotspor! Dette greier vi ikke av oss selv, men i Åndens kraft kan vi følge deg hvor som helst der du går. La din lampe lyse, led oss i ditt lys, så ikke mørket får oss i sine hender.  Takk Gud for at du er den du sier at du er!

I din nåde for alltid! G….r.

«Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 21at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal

tro at du har utsendt meg.» Joh 17,20-21

"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det." Ords 4,23

Dette visdomsordet fra kong Salomo er en lærdom til oss menneske i dobbel forstand.

Å bevare sitt hjerte er alfa og omega for legemet, det er jo motoren som driver hele "maskineriet" i kroppen vår. Svikter hjertet for oss, da må vi få nødhjelp fra helsevesenets operative hjertesentral i regionen.  Det vet jeg noe om pga egen erfaring, jeg ble nemlig rammet av et lite infarkt for en tid tilbake. Jeg var heldig og det hele sluttet med en operasjon, som jeg kunne følge med på operasjonen hele veien. Legenes humor var spesiell og de snakket til hverandre i glade toner, så det gjorde jo sitt til å få et godt sluttresultat.  

- Etter den episoden gikk dagens drypp levende opp for meg, " Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer," for nå hadde jeg opplevet at mitt liv var avhengig at "motoren" gikk uten trøbbel.

Så var det den andre siden med visdomsordet, den åndelige siden med hjertet. Du vet Paulus sier i Romerne 10,9 :

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst."

Her ser du hvordan det "åndelige hjertet" slår ut positivt for den som bekjenner Jesus som sin Herre og frelser, hjertet fører til evig liv for oss som bekjenner Jesus som Herre.

"Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!" Ap.gj 8,37

"For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. "1 Kor 3,11

Jeg leste denne teksten en dag og plutselig kom en tanke opp i mitt sinn(hode):

Ja, her har vi løsningen på problemet med alle "menigheter, skal vi heller kalle dem "meningheter".

For hvordan har alle kirkesamfunn, trossamfunn etc oppover fra Jesus Kristus døde for oss og stod opp fra dødens grav for å gi oss livet oppført seg.  Han ga oss nåde i stedet for krav, som sangeren synger.

Det fører feil å legge kirkevollen, pinsevollen, baptistvollen, og andre trosvoller under "grunnloven" som er Jesus Kristus. De forskjellige trossamfunn har Jesus med på sin grunnvoll, men ikke som grunnvollen på huset. Spriken ligger i at våre trosoppfatninger kommer foran grunnvollen Guds ord, i jødenes tempel kom alle trosoppfatninger sammen.

"Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? "1 Kor 3,10-16.

«Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn - å ete avgudsoffer og drive hor.» Åp 2,14

Vi hadde i gårsdagens drypp en fortelling om mannen Bileam som ble budsendt av Balak som var konge i Moab til å forbanne israels barn. Bileam var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat, som slo Israels barn i hjel med sverdet, sammen med de andre som de slo i hjel. (Jos 13,22).  Bileam så i begynnelsen ut til å være en Guds mann, men det  viste seg senere at han var en falsk profet. Han holdt seg i "gråsonen" en som en gang var i lyset og en annen gang i mørket. Hvorledes skulle Balak få overtaket på israels barn? Jo, Bileam visste råd, han forledet Israel til å bli mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folket.  I 2 Peter 2,15 sier : ”De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,..”

En slik tanke hørtes logisk ut , men resultatet på kompromisset finner vi i 4 M 25,1-3 : ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.”

Resultatet ble at israels barn  nådde ikke løfteslandet. «Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.» 4Mos 31,15-16.

Hva er så Bileams lære ? Som vi ser av Bileams oppførsel , så er "kompromiss" en farlige vei å velge på sin vandring som en kristen. Vi kan ikke stå på god fot med verden, og samtidig vil vi høre Jesus til. Det blir å blande gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Da har en forlatt kjærlighetsforholdet til Jesus til fordel for et verdslig levesett. Kompromisset her, går jo alltid ut på at skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes bort. Bileams lære er et godt middel til kjødets lyster og begjæringer. Kan Satan få vekket denne lysten hos oss kristne , så vet han at slaget er vunnet. Denne  veien med avgudsdyrkelse fører oss kristne rett inn  i den evige død og fortapelse. 

Om en ser hva vi i vår midte driver med i dag i kirkelig sammenheng, så er en kommet  dit hen som Israels barn var på Bileams tid. De kristne er kalt til å vandre med Gud og ikke med verden.

Leste en fortelling  om en  gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og så på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren. Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen. 

Slik er en kristen. Han lever ulikt  verden fordi han har "Jesu-liv" i seg. Han går med ham som er «veien, sannheten og livet».

"Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus." Kol 2,8

God helg!

"Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester.  Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. "Heb 13,2-3.

 

Å være gjestfri er en som gjerne tar imot gjester og som behandler dem godt. Gjestfri er en som åpner hjemmet sitt, holder åpent hus, tar gjerne imot gjester... Men det norske ordet har en underlig ordkombinasjon. Gjest+fri. Fri for gjest? Vil være gjest-fri, uten gjester? Er du en av dem?

Forfatteren av Hebreerbrevet visste nok hva det var å bli mottatt med et åpent sinn, når han kom til mennesker på sine reiser. Ingenting er verre enn å være hos folk som er grinete og gjerrige med mat og drikke til sine gjester. Har vi et åpent sinn med å ta imot gjester, da sier Ordet at vi har hatt besøk av engler uten å være klar over det. Dagens drypp ber oss også huske på de som er fengslet, og tenke som om vi også var det. Ekstra mye bønn for dem som blir pint og plaget, vi kan jo tenke oss selv i samme situasjon. I dagens verden er det mange som blir forfulgt for sin tro på Jesus, de blir pint og plaget og noen blir drept.

Hva er det som får menneskene til å bli så egoistiske og selvopptatte, at de kan finne på hva som helst for egen vinning? Noen har en tro på Gud, en gud som ikke er gud, men som representerer Satan i all sin makt her på jord. Disse blir helt fanatiske i sin handlemåte, og da de får en opplæring av sine "trosfeller" som hyller drap av "ikke troende", da kommer hat og forbannelser ut som et resultat av deres tro. Mange tror de gjør en god gjerning for sin gud, og det gjør de for guden Satan. Jesus sa til de som trodde de hadde Gud til far :

 

"Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." Joh 8,43-44.

Vi gjør lurt i å kjenne skriftene i vår tid, hva de sier oss. Ola Normann tror at alle har samme gud, men som Jesus selv sa, så er det bare en Gud, det er hans Far i himmelen. Et medlem av jødenes råd kom en gang og spurte Jesus: "Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god – det er Gud." Luk 18,18-19.

Et sangvers lyder :" Jehova Gud er god, og han gjestfri er. Hans omsorg favner alle; han har oss kjær. Han regn og solskinn gir. Hans skapning mettet blir. Vårt hjerte fyller han med alt godt. Når vi for dem som sliter, sann omsorg har,da ligner vi vår gjestfrie Gud og Far. Han lønner oss når vi barmhjertig står dem bi. Vår godhet da har prøven bestått."

 

"Ta imot ham i Herrens navn, med inderlig glede, og vis respekt for slike som han. 30 Det var på grunn av arbeidet for Kristus han var døden nær, da han satte livet på spill for å bøte på det som manglet i den hjelp dere har gitt meg." Fil 2,29

"Dra ut, dra ut gjennom portene og rydd en vei for folket! Bygg, ja, bygg en kongsvei og rens den vel for stein! Reis en merkestang for folkene!
Nå lar Herren rope ut så det høres til verdens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer! Se, de han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham.
De skal kalles det hellige folk, de som Herren har forløst. Og selv skal du kalles den søkte, byen som ikke er forlatt." Jes 62,10-12

Jødene er på vei hjem fra adspredelsen, de kommer fra sør og nord, øst og vest for å innta sitt hjemland Israel. Begynnelsen startet etter ca. 1800 år med landflyktighet, pogromer og folkemord på minst 7 millioner jøder, i 1948 opprettet FN staten Israel. FN tilbød araberne en stor del av det landområde Folkeforbundet tidligere hadde gitt til jødene, men araberne avslo. Dermed står Folkeforbundets vedtak og grenser for Israel fast.

I dag kommer jødene hjem fra hele verdens land. Israel er et lite land, men de som er jøder i dag ser mer og mer at skal de få fred til å leve trygt, så er det bare et land som kan tilfredstillende deres hunger, nemlig landet Israel.

"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene." (Jeremia 16,14-16)

Millioner av jøder har vendt tilbake til landet hvor de har sine røtter, og bare fra Russland antar en at over 2 millioner jøder har vendt hjem til det lovede land! I tillegg har mange kommet fra USA og Europa. Også mange etiopiske jøder har emigrert til Israel. Dette oppfyller det profetiske ordet fra Jesaja 43:

"Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! - og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende." (Jesaja 43:5-6)

Jeremia forteller at først skal Gud sende fiskere for å sende jødene hjem til Israel. Dette var sionistene, menn som Theodor Herzl (f.2.5.1860 –d. 3.7. 1904),  og Chaim Weissmann (f 27.11.1874 – d.9.11.1952) i spissen. De kalte jødene fra fra Europa og resten av verden til å komme til Midt-Østen for å etablere den jødiske staten. Dette begynte før opprettelsen av staten Israel i 1948. En fisker er en som lokker til seg byttet ved hjelp av agn.
"Fiskerne" oppfordret jødene til å bryte opp fra sine land og reise "hjem" mens det ennå var tid. For fiskerne mente situasjonen for jødene i Europa ville bare bli verre, ikke bedre. I dag vet vi at fiskerne hadde rett, over 6 millioner jøder møtte døden under Hitler regimet.

Da var tiden for jegerne begynt, som profeten skriver om: "Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene."

En jeger er en som jager sitt bytte med makt og frykt. Ingen kunne forutse Holocaustog hva den brakte med seg. Det jødiske folket innså da at de måtte vende tilbake til det eneste "hjemmet", som Gud hadde tiltenkt jødene - nemlig landet Israel. I vår tid opplever jødene å bli jaget hjem av "jegerne" i større omfang enn noen ganger tidligere. Tryggheten for en jøde er "hjemlandet Israel" , der er de brødre og søstre uansett fra hvilket land de kommer fra. Men ennå mangler millioner av det jødiske folk i Israel, tiden haster før grensene stenges og ingen slipper ut fra sine land. Andre jøder vil hjem, men mangler penger til reisen. Dette kan vi hjelpe dem med og i dag er det flere her i Norden som hjelper til med penger etc, slik at de kan få komme seg hjem til Israel. Vi kristne er "podet" inn på "Israelstreet", jødene som hører til på treet, venter på å få bli podet inn igjen på treet.  

"Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet er rørt opp. Og når så jeg kommer, er det alltid en annen som går uti før meg.»  Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» Og straks ble mannen frisk; han tok båren og gikk....." Joh 5,5-9.
 
En av mine "bare et drypp" mottakere har sendt meg en hilsen hva Den Hellige Ånd kan gjøre i Jesu navn i dag for oss alle. Hans opplevelse kan virke utrolig, men intet er umulig for Gud, selv om jeg har et "ja men", som skulle vært et amen! Her kommer hva min kristne broder sendte til meg for oppmuntring:
 
"Denne gangen minnet Den Hellige Ånd meg på at vi er medarvinger med Jesus. Denne arven har vi fått for en person Jesus, Han er arving til hele Gudsrike, der Han er Konge.Denne arven er godt oppbevart i Himmelen, men den er tilgjengelig for oss på Jorden allerede nå. Jeg har selv opplevd å få konkret uttelling fra den arven.
 
For en tid tilbake var jeg på et mektig møte , der Den Hellige Ånd virket sterkt med Guds nærver. Gudsmannen som talte hadde sett et syn fra det himmelske lager, og der var det alle mulige kroppsdeler. Det talte sterkt til meg og jeg fikk tro at dette gjelder også meg.Jeg slet da med en utslitt hofte og den gav meg mye smerter. Jeg reiste glad og håpefull hjem . Jeg hadde ikke lyst til å legge meg den kvelden, men jeg skulle jo opp tidlig neste morgen på jobb så jeg gikk til sengs, men så kom den vonde smerten i hofta. Jeg spurte Den Hellige Ånd hva skal jeg gjøre? Så sa Den Hellige Ånd, "du skal bare gjøre slik som Gudsmannen fortalte deg. Snakk med Jesus han som er din forbeder op yppersteprest i Himmelen og be Han sende en Engel inn på det lageret som oppbevarer alle hofter." Så gjorde jeg det og det gikk fort, på noen sekunder kom det en ny hofte og alle de smerter jeg hadde forsvant. Det var en kolossal opplevelse å bli helt smertefri.
- Neste morgen ble det mye takksigelse og lovprisning, men jeg kjente noe rart i hoften, jeg visste at den nye hoften var på plass så jeg spurte Den Hellige Ånd: Hva er dette som jeg kjenner? Ånden sa ,at det du kjenner i hofta er bare en liten tilpassing mellom det nye og det gamle, så i løpet av dagen så er alt greitt. Det er kolossalt spennende å samarbeide med Den Hellige Ånd .
Så spurte Den Hellige Ånd meg: "Er det ikke slik at når dere produserer biler på Jorden så følger det med et lager med deler som kan hentes når deler blir utslitt?" Jeg svarte, jo det stemmer, så holdt Ånden opp litt og så kom det: "Tror du at jeg er dårligere enn dere?"
 
Når dagen var over, så var alt fullkommet og det har det vært siden. I bønnen Fader Vår ber vi til Gud, "komme ditt rike og skje din vilje på Jorden slik den skjer i Himmelen." Det er på tide at vi tar Gud på alvor og tror det ordet sier og handler på det, slik Jesus gjorde. Han gjorde alt det Faderen sa til Ham og viste Ham. 
 
Vi lever i høy profetiske tider der Herren er i ferd med å føre oss tilbake til apostlenes gjerninger å gjøre de samme gjerninger som de gjorde og fortsette å skrive historie. "
 
"Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere.  Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." Joh 14, 23-26.
 

"Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og bad om hjelp. «Herre,» sa han, «tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter.» Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus. Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.» Jesus undret seg da han hørte dette, og sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det skal dere vite: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner.» Til offiseren sa Jesus: «Gå hjem! Det skal bli som du trodde.» Og tjeneren ble frisk i samme stund."  Matt 8,5-13

Hvem har makten? Husker du ordene til Pilatus da han skulle dømme Jesus: «Svarer du meg ikke?» sa Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg?» Joh 19,10. Pilatus trodde han var "sjefen" over Jesus, motsatt av hva offiseren i dagens drypp trodde. Hva forteller det oss om de to "tjenerne" til keiseren? Jo, offiseren hadde tydeligvis hørt om Jesus virksomhet og den helbredende kraften han hadde. Det synes ikke som Pilatus var orientert om Jesus sin virksomhet, for han la ingen ydmykhet for dagen, ansikt til ansikt med Jesus. Derimot tok han fram sitt verdslige "våpen" , makten som var gitt ham i embeds medfør.
Derfor måtte Jesus irettesette ham med ordene:
«Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større skyld.» Etter dette forsøkte Pilatus å gi ham fri. Men da ropte jødene: «Gir du denne mannen fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg på dommersetet,og dømte så Jesus til døden på et kors.

Offiseren i dagens drypp bad Jesus om hjelp for sin tjener som lå lam hjemme hos ham med store smerter. Jesus sa til offiseren at han skulle komme hjem til ham og helbrede den syke tjeneren hans. Men offiseren visste at i Jesu øyne var han ikke verdig til å ta imot ham i hans hus, "men si bare et ord, så vil gutten bli frisk," sa offiseren til Jesus. En slik tro hadde ikke Jesus funnet hos noen i Israel. Derfor ble svaret fra Jesus positivt : «Gå hjem! Det skal bli som du trodde.»
Men til jødene sa han :
"Det skal dere vite: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner."

En arving er et menneske som er tiltenkt en gave fra en person, som inntrer ved giverens død. Jesus sa at "arvingene til riket" skulle kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. De troende har seiret ved at Kristus har seiret for oss. Menigheten har alt arvet alt og alle ting. Gud gjør oss til arvinger, ved bekjennelsen av Hans sønn. Jødene var de som var tiltenkt som arvinger til riket, noe som Johannes i sitt evangelium bekrefter i Joh 1,11:

"Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham."

Hva da med jødenes frelse fra Golgata kors tid? Svaret finner vi gjengitt i vers 12: "Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud." Jødene har et løfte av Herren om et land (1948)og frelse for folket , vi leser fra Jesaja 66,8 :

"Hvem har hørt noe slikt,hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag,kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom. Jes 66,8.

" Da Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, viet Paulus seg helt til forkynnelsen og vitnet for jødene at Jesus var Messias.  Men de sa imot og hånte ham, og han ristet da støvet av sine klær og sa til dem: «Deres blod skal komme over deres egne hoder. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningene.»  Dermed gikk han sin vei og tok inn i huset hos en mann ved navn Titius Justus som trodde på jødenes Gud. Huset hans lå rett ved siden av synagogen.  Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med hele sin familie, og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt." Agj 18,5-8.

 

Et ordtak sier at det er av sine egne en skal få det. Paulus fikk oppdraget om å forkynne evangeliet for hedningene, dvs mennesker som ikke var jøder. Paulus var jøde selv og var en ivrig "motstander" av Jesus og hans lære. Han var en lærd mann i skriftene til jødene og tok på seg å fange alle disse som trodde på Jesus som Messias og få dem fengslet i Jerusalem. Men en gang møtte han Messias i et syn på vei imot Damaskus, siden ble han en Jesu venn og ble kalt til apostel for hedningene. Dagens drypp forteller om en gang han var ivrig opptatt med å forkynne og vitne for jødene i synagogen i byen, det han før ikke trodde på selv, nemlig at Jesus var Messias. Men de sa imot og hånte ham. Da gikk Paulus over til nabohuset til en mann som hette Titius Justus og forkynte evangeliet, slik at synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med hele sin familie, og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt.

Jesus var den som fikk oppleve dette først, vi leser fra Johannes evangeliet kap.1, versene 11-13:

"Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud."

Dette fortsetter i dag også med mennesker som oppdager Jesus og blir frelst, de blir sjelden mottatt i sin egen omgangskrets.
Ofte hører vi om ungdommer som har vært på "kjøret" i mange år, gjerne med fengselsopphold bak seg, at de er blitt frelst og lever nå for Jesus. Snakker en med mennesker i hans/hennes bygd eller by som kjenner de som er blitt frelst, så sukker de nærmest med ordene: "Ja, var det noen som trang å bli frelst, så måtte det være ham/henne." Selv levet de så rolig og sindig liv at for dem var det ikke aktuelt å bli frelst og bli en kristen.

En kristen blir man bare med å oppgi alt sitt eget, omvende seg fra verdens liv, og bli født på nytt med et liv sammen med Jesus.
Eget strev vinner ikke fram, men en innrømmelse i sitt hjerte, - jeg er fortapt uten Jesus!

 

"Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den." Hebr 12,14

God helg!

" I huset hvor din menighet samles, lød brølet fra dine motstandere; der satte de sine bannere som seierstegn. Det var et syn som når en løfte økser høyt i tykke skogen. Så slo de i stykker all treskurden der med bile og med brekkjern. De satte ild på din helligdom, helt til grunnen vanæret de stedet hvor ditt navn bor. De tenkte: «Vi underkuer dem alle!» Hvert gudshus i landet brente de opp. Vi ser ikke våre egne bannere. Det fins ikke lenger noen profet, og det er ingen iblant oss som vet hvor lenge dette skal vare." Salme 74,4-9.

Jeg kom til å tenke på "to tallet". Hvilken innflytelse har ikke det tallet i vårt samfunn og på verdens basis. Vi har f.eks. flere viktige to-tall :

* Sol og måne - to viktige solkilder.
* Lys og mørke - innflytelsen på vår levealder
* Dag og natt - nøkkelen til all virksomhet på jorden.
* Mann og kvinne - nøkkelen til menneskene: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere..."
* Ung og gammel - utviklingstrinn for menneskene
* Høyre eller venstre side - helt avgjørende veivalg som må tas igjennom livet.
* Liv eller død - menneskenes kamp på jorden
* Frelst eller fortapt - menneskenes valg på jorden.
* Gud eller Satan - En allmektig Gud eller Satan som har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham, sa Jesus.

Den Norske Kirke står ved et veivalg: Skal de åpne for vigsel av homofile eller skal de stå fast på gjeldene skriftsyn?
Øivind Benestad i Levende folkekirke sier til avisen Dagen, at han tror det blir svært vanskelig å leve med to forskjellige syn på dette spørsmålet i Den norske kirke. Han tror at dem som er imot vigsel av homofile, vil forlate Kirken frivillig dersom det vedtas en liturgi for vigsel av likekjønnede par.

NLM trossamfunn, er nå opprettet for dem som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Norsk Luthersk Misjonssamband. Innmelding i trossamfunnet skjer skriftlig.
Fem av sju regionledere i NLM sier til Avisen Dagen, at de ikke kommer til å melde seg inn. Her er altså en ny splittelse innen "liga". Flertallet i NLM gikk inn for eget trossamfunn, men mindretallet synes å forbli i DNK.

Paulus brøt med synagogen i Efesos og opprettet sin "menighet" i en skole, vi leser fra Agj 19,8-10:

"Han gikk så til synagogen, og der talte han i tre måneder med stor frimodighet, førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rike.   Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om «veien» mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og skilte disiplene ut, og siden holdt han hver dag samtaler i Tyrannus-skolen. 10 Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, jøder så vel som grekere."

Så til slutt to valg - vekkelse eller frafall i den troendes flokk på jorden. Vi ser begge deler gjør seg gjeldene i dag. Store deler av verden opplever vekkelse, folk kommer til troen på Jesus i hopetall. Men samtidig skjer det et kolossalt frafall fra kristentroen i USA og Europa. Jesus sine ord til oss lyder:

 "....Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8.

"Derfor tier den kloke i denne tid, for det er en ond tid."  Amos 5,13

Under krigen 1940-1945 i vårt land ble vi overfalt av Hitlers hær som kom fra Tyskland. De troppene inntok hele landet vårt, alt var godt planlagt av Hitler.
Men Norge som nasjon var uforberedt på krig, vi hadde ikke satset på å ha et sterkt forsvar, vi trodde på fred og ingen fare.
Under hele krigen lærte folket vårt å si minst mulig høyt til hverandre om tyskerne, for kom ordene fienden for øre, ble det ikke lett for de som ble tatt inn til avhør. Men mange lærte å bruke andre metoder enn å snakke høyt om fienden, de anskaffet seg radio og sendere til å formidle og motta beskjeder fra England.
En av våre naboer hadde lurt unna en radio, for tyskerene tillot ikke at noen hadde radio i huset. Han gjemte den på loftet og hver dag ved middagstider tok han seg en tur ned på byen og snakket med folk om, at nå var det like før England kom oss til hjelp. Hvor har du hørt det? spurte folk ham : Jeg hørte det på gaten i dag, var svaret fra ham. Men de som var aktiv med i motstandsbevegelsen fikk stadig beskjed om å flytte til nytt sted, for tyskerne hadde fått nyss om virksomheten deres.
"For støtt der nordmenn væra med, når Norges merke skal hoggast ned ," skriver Sivle. Der er alltid en sviker, som ikke kan tie med opplysninger som  fienden ikke skal vite.

Ordsp 10,19 gir et formanende ord i slike tilfeller:

"Den som snakker mye, synder lett, klok er den som holder tungen i tømme."

Vi lever i en moralsk oppløsningstid, en tid hvor folket vårt gjør ting som er moralsk forkastelig. En liten gruppe med avvikende livsstil, forlanger og presser på med sitt levesett. De krever å bli akseptert , noe som fører til forandring av våre lover. Guds lov er ikke på høyde for dagens samfunnsutvikling, mener de, den må byttes ut med vår velutviklet forstand. -- Hvor var Gud? sa amerikanerne da de to tårnene i New York ble truffet av to fly, og mange ble drept da bygningene falt sammen. En kvinne svarte dem: - Dere har tatt Bibelen utav skole etc fordi dere ikke tror lenger på en allmektig Gud, men nå da denne ulykken skjer, da spør dere hvor er Gud? Hun mente at hvorfor regnet de med Gud , en som ikke fantes i deres hoder.

Lot som var brorsønn til Abraham valgte å slå seg ned ved byene Sodoma og Gomorra, noe som senere viste seg å være et dårlig valg. Apostelen Peter skriver i sitt andre brev, kapitel 2, i versene 6-9 :

"Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der. Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde. Herren vet altså å utfri de gudfryktige av prøvelser, men å holde de onde i forvaring inntil straffen på dommens dag, først og fremst dem som følger sitt urene, sanselige begjær og forakter den myndighet som er over dem."

Vi lever ennå under Herrens "nådedager", hvorfor er ikke Jesus kommet tilbake enda, da vi ser alt det umoralske liv på jorden?

"For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse." Pet 2 ,3,8-10.

Sara nektet og sa at hun ikke hadde ledd; for hun var redd. Men han svarte: «Jo, du lo.» 1 Mos 18,15

 

En ny dag er startet og dagen i går er forbi. Utfra dagens drypp vil jeg spørre deg som leser : Hvor mange ganger løy du i går med viten og vilje?
Kanskje du gikk igjennom nåløyet uten å få "prikkbelastning" på din "samvittighet", men dessverre så bruker en løgn for å slippe å si sannheten i en situasjon. Det kan være på arbeidsplassen, du blir tatt i feilbehandling av ditt arbeidsoppdrag, men du nekter på at det er du som har gjort tabben. Vitner som så hva du gjorde bekrefter deg som gjerningsmannen.
- Andre kan bruke løgn på andre for å rettferdiggjøre seg selv. Blir de konfrontert med ordene vedkommende har sagt, som er løgn, så nekter vedkommende på at den aldri har sagt det. I stedet brukes et nytt våpen, selvmedlidenheten: "Det er de som sier jeg har løyet på dem, som er sjalu og vil meg vondt!"
- Noen få innser at de er "tatt" på fersken med løgn og innrømmer det og ber om tilgivelse overfor den berammede part.
- Løgn er en dårlig løsning på et problem som kan løses ved at vedkommende "melder pass", og sier : Jeg trenger hjelp for å komme meg på fote igjen psykisk og åndelig. Da blir løsningen gitt deg og livet begynner å smile til deg igjen.
- Utroskap er en farsott iblant menneskene i dag. Hor drives i det skjulte og løgn brukes for den annen part, men en dag blir sannheten åpenbart og oppgjørets time er kommet. Utfallet blir som oftes skilsmisse, der barn blir "offeret" for syndens løgn.
- Salmisten sier hva Herren ble utsatt for av sitt folk i salme 78,36-39:
  
"Likevel bedrog de ham med sine ord og løy for ham med sin tunge. I sitt hjerte holdt de ikke fast ved ham,de var ikke tro mot hans pakt.
Men han var barmhjertig; han tilgav synden og gjorde ikke ende på dem. Gang på gang holdt han vreden tilbake og lot ikke all sin harme bryte fram. Han husket at de bare var mennesker, et vindpust som farer av sted og blir borte."

 

I 1 Kong 13,17-19 leser vi om to av Herrens profeter, som møter hverandre på veien like utenfor Betel, hvor den gamle profeten bodde. Den gamle profeten bød den reisende profeten om å komme hjem til ham for å få spise og drikke sammen med ham. Men den reisende gudsmannen avslo tilbudet med følgende svar:

"For slik lød Herrens ord til meg: Du skal ikke spise eller drikke noe der og ikke dra hjem igjen den veien du kom.» Da sa den andre: «Jeg er også profet likesom du. En engel sa til meg på Herrens bud: Ta ham med deg hjem, så han kan få mat og drikke.»

Men da han sa dette, løy han for ham. Den reisende gudsmannen ble nå med ham hjem og spiste og drakk i hans hus. Hvordan gikk det så med den reisende profeten?
Han ble drept av en løve på veien, dette ble straffen for ikke å høre etter og gjøre hva Herren hadde sagt til ham på forhånd av reisen. Gamle profeten som fristet den reisende profeten med en løgn, fikk leve videre uten Herrens straff. Konklusjonen må bli : Ikke stol på mennesker, selv ikke på Herrens folk, om de sier noe annet enn hva Herren selv har sagt i sitt Ord. Det blir vårt frafall fra Herren.

 

"Vokt dere for hverandre,stol ikke engang på en bror! Bror bruker list mot bror,venn går rundt og baktaler venn. De bedrar hverandre,og ingen taler sannhet.
De har vendt sin tunge til å tale løgn,de bærer seg ille at og vil ikke vende om. Vold følger på vold og svik på svik,og meg vil de ikke kjennes ved,lyder ordet fra Herren." Jer 9,4-6
  

"Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» «Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker,» sa de, «hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene.» Det var samlet omkring fem tusen menn. Da sa han til disiplene: «La dem sette seg ned i grupper på femti.» Det gjorde de og lot alle sette seg ned. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem i stykker og gav til disiplene, for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem, hele tolv kurver." Luk 9,13-17.

Folk gikk for å høre og bli helbredet av Jesus, og på sine daglige vandringer var tusenvis av mennesker rundt ham. Dagens drypp forteller oss om en hendelse som oppstod en dag da Jesus hadde undervist og helbredet mennesker som hørte på ham. Kvelden nærmet seg og folket var sultne og disiplene til Jesus oppfattet folkets
behov for mat og derfor bad derfor Jesus om at han skulle si til dem at de måtte gå inn i landsbyene og kjøpe seg mat før kvelden kom. Jesus svar kom kjapt:
«Dere skal gi dem mat!»
Disiplene brukte hodet og praktisk sans og fant ut at alt mat de kunne oppdrive var 5 brød og 2 fisker, skulle de skaffe mer mat måtte de ta turen til byens kjøpmenn. Jesus derimot brukte bønnens makt og bad til sin Far om hjelp, og bad derfor disiplene om å ordne til grupper på 50 mennesker i hver. Alle i hver gruppe satte seg ned i gresset og da tok Jesus de 5 brød og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Så brøt han maten i stykker og ga dem til disiplene, som så fortløpende delte mat ut til folket. Resultatet var at alle ble mette og den uspiste maten ble hele 12 kurver. De som da hadde spist, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn, skriver Matteus (14,21).

Omverden i dag trenger mat,klær,hjem etc , og vi i Norge er lever trygt og godt, og da sier vi : Vi har ikke mer enn vi stort sett trenger selv, men vi kan jo gi dem noen milliarder kroner i nødhjelp, og kanskje vi kan ta imot de mest oppegående, så de kan få bo hos oss inntil videre.

Jesus stiller oss i to grupper en dag på hva vi gjorde mot disse som manglet alt :

Gruppe 1 : «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»
Gruppe 2 : «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» (Matt 25,40 og 45)

Vi i den vestlige verden er opptatt av oss selv og våre rettigheter. Dagens debatt i vårt land går på åndelig art, nemlig om homofile par skal få vie seg i kirken.
Guds ord på det er nei, men mange av kirkens hyrder og mange mennesker med dem mener ja. Resultatet blir splittelse i folket, noe som jeg ser av meninger i media
som bl.a.lyder:

"Og disse liberale Biskoper er altså såkalta "HYRDER"...
Sier alt om kirken.....noe som er fundamentalt galt i trossammfunnet DNK.Videre kommentarer unødvendig."

"Enhet i kirken med to ulike syn på ekteskapet mm ? Hvem prøver de å lure ?"

"Dem prøver og gjøre Bibelen til ingenting. Så kan dem gå uten Guds ord."

"Godt at det finnes andre kirkesamfunn i Norge......."

"Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig." 1 Joh 3,7

"Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp. Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet."  Salme 139,15-16.

"Gud er Gud," sier salmeforfatteren Petter Dass, i salmen: "Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære." Han Petter Dass var prest i Alstahaug kirke fra 1689. Det fortelles om Petter Dass at en gang han skulle holde sin søndagspreken i kirken, ble han oppmerksom på da han var kommet på prekestolen, at han hadde glemt talen sin hjemme. Men presten Dass mistet ikke fatningen, men så at et blankt ark lå på prekestolen . Han tok opp arket og sier: " Her var det intet," så snudde han arket og fortsatte, "og her var det intet, og av intet skapte Gud himmel og jord." Da var Petter Dass berget, han forsatte å tale utfra åpningsordene.

Dagens drypp er hentet fra salme 139, hvor salmisten gjengir skapelsen av seg selv og alle mennesker. Intet er skjult for Gud. Salmisten merker seg at våre dager ble alle oppskrevet i en bok før en av dem var kommet. Så utfra dagens drypp, så er våre dager talte allerede på fosterstadiet. Sier det oss noe med dagens abortlov?
Gud regner skapelsen av oss på fosterstadiet, som er menneske, hvor dagene alt er fastsatt av Gud. Men da må jo Gud vite om hvert et fosterdrap i mors liv, da Gud allerede hadde fastsatt levedagene våre. Ja, Gud er allmektig og allvitende, men det fritar ikke oss mennesker for skyld, som lar noen fostrer ikke få se dagens lys. Men Jesus tilgir oss våre synder om vi omvender oss fra synden og kommer til ham.

"Fra den stund det er liv i livmoren, vet jeg det. Jeg vet om de babyene som blir drept mens de ennå er i morens legeme. De aborterte liv er de utstøtte og de uønskede. Jeg vet om de dødfødte og de barna som blir født med handikap. Helt fra befruktningen finner sted er det en sjel. Mine engler går ned og bringer barna til meg når de dør. Jeg har et sted hvor de kan vokse, lære og være elsket. Jeg gir dem hele legemer og gjenoppretter de kroppsdelene som de mangler. Jeg gir dem herlighetslegemer..." (Klipp fra boken Baxter, Mary Kathryn. En guddommelig åpenbaring av helvete. Moss: Esca Forlag(1999)

Den canadiske sangeren Justin Drew Bieber har uttalt til ett av verdens viktigste musikkmagasiner (Rolling Stone) at han ser på abort som drap.
Justin Drew Bieber (f. 1994) har hatt abortproblematikken nært inn på eget liv da han ble til som resultat av en tenåringsgraviditet der moren valgte å bære frem barnet i stedet for å ta abort. "Vi si­ter­te i lør­da­gens avis det Bie­ber sa til ver­dens vik­tigs­te mu­sikk­ma­ga­sin om at han ser på abort som drap. Og på dette om­rå­det vet ten­årings­ynd­lin­gen hva han  snak­ker om. Jus­tin Bie­bers ek­sis­tens er selv er et re­sul­tat av en ten­årings­gra­vi­di­tet der den ugif­te moren valg­te livet i ste­det for abort." (sitat fra Dagen 2013,23.4)

Gud er Gud, han råder over himmel og jord og alt som han har skapt.

"Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud;" Hebr 11,5 

Ha ei god helg!

"Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale." 2 Kor 12,1-4 

 

Paulus forteller i dagens drypp om en hendelse som han opplevet. Han vet ikke om han var i legemet sitt eller utenfor legemet, det vet bare Gud, skriver han.
Mange historier har kommet ut til allmenn lesing fra mennesker som forteller om hendelser som omhandler et liv etter døden. Mange av de som har opplevet dette, har vært borte ifra legemet sitt, men ånden har fått opplevet å få komme til himmelen. Noen har så fortalt hva de hørte og så, og ingen ville da tilbake til jorden igjen,men tiden deres var ikke ute, de hadde gjerninger å gjøre på jorden for Jesus Kristus.

 

Jeg kom over et klipp fra Asia Link, hvor en mann som ikke var kristen, men han hadde vokst opp i et hinduistisk hjem. Han ble for tjue år siden, mens han gikk på skole, ble han syk.  Det var en ukjent sykdom han fikk i det ene benet, og han gikk med dette i seks måneder. Alle kjente hinduguder ble påkalt og ofret til, uten at det hjalp. Det kostet familien så mye at de måtte selge deler av jorda, for å finansiere ofringene. Men rett før den hinduenes hovedfestivalen døde mannen, klokken var da 18.00 i hjemmet hans, mens familien satt rundt ham. Som tradisjonen er, samlet hele storfamilien seg i hjemmet deres. Nevøen hans, som var lege, undersøkte kroppen og konstaterte at han var død. I hindufamilier er det ikke uvanlig med bisettelse kort tid etter at døden inntreffer – noen ganger blir kroppen kremert etter bare en time – men fordi det var festival på denne tiden, kunne de ikke få gjort dette før neste dag. Så forteller mannen hva som skjedde med ham:

«Da ånden min forlot kroppen klokken seks på ettermiddagen, hadde jeg en følelse av at jeg klatret opp et fjell, men det var ikke et vanlig fjell som her på jorden. Jeg husker at jeg hadde på meg den samme skoleuniformen som jeg gikk med før jeg døde, og jeg gikk oppover langs en veldig bratt og svingete vei. Jeg så mange krøplinger og funksjonshemmede langs denne veien; mange uten ben og andre lemmer, men de så ikke meg. Ingen av dem la merke til at jeg gikk forbi. Jeg gikk videre og kom til slutt til toppen av fjellet. Da fikk jeg se et enormt, endeløst hav som ikke kan sammenliknes med noe annet jeg har sett. Ute på dette havet fikk jeg se noe som kunne ligne på en hvit hest, som lekte på vannet. Denne skapningen fikk øye på meg og kom nærmere slik at jeg klart kunne se at det var en hest. Jeg hørte en røst som sa: «Sett deg på hesten og ri på den». Jeg var skremt av synet, men jeg satte seg opp på hesten likevel. Hesten fôr bortover vannflaten, som om den lekte. Plutselig forandret havet seg til en elv, og denne elven førte oss direkte mot huset vårt. Et kvarters gangvei fra hjemmet stanset hesten, og jeg hørte på ny den samme stemmen si: «Stig av hesten nå!» Jeg gikk av hesten og satte høyrefoten min på bakken. I samme øyeblikk begynte det å renne noe som så ut som melk ut av foten min, og dette varte i ti minutter mens jeg gikk mot huset. Fem minutter før jeg nådde hjem, stanset denne strømmen ut av benet. Det er det siste jeg husker før jeg våknet opp neste formiddag.»
- Mannen søkte etter denne opplevelsen etter den sanne Gud og til slutt møtte han en kristen som til slutt sa til mannen: «Jesus er den Messias som du leter etter». Mannen fikk så tak i en bibel, og han sier:

"Da jeg leste i denne boken forsto jeg at alt det jeg hadde lest om Messias og om frelse i de andre religionenes skrifter, det handlet om Jesus Kristus. Jeg tok i mot ham som min Herre, og ble døpt der i Qatar 11. november 2011. Etter å ha søkt i alle disse årene fant jeg endelig svaret."

 

"Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen.  3 Han som satt der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd." Åp 4,1-3.

"Herren sa til Moses: Du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem: Når dere velsigner israelittene, skal dere si: Herren velsigne deg og bevare deg!  Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem. " 4 Mos,22-27.

Denne velsignelsen som står i dagens drypp, brukes i våre kirker og forsamlingshus landet over, likedan rundt om i den kristne verden. Men mange av de prester og predikanter som leser velsignelsen over sitt menighetsfolk, går helhjertet inn for boikott av israelske varer. Hvordan kan de tale så oppriktig med to tunger?
Den gang Herren ga velsignelsen ut til Moses, så fikk han beskjed å si til sin bror Aron og sønnene hans, at når de velsignet israelittene, så skulle de si ut denne velsignelsen. Hvem utgjør dagens israelitter i verden? Selvsagt som på Moses tid, israelittene eller jødene som de kalles i dag.
- Men hvorfor bruker vi kristne denne velsignelsen som Herren sa skulle brukes av Aron og hans sønner, de var prester i Herrens menighet, til å velsigne sitt folk israelittene med, ikke nordmenn eller annet folkeslag?
- Kanskje er vi også israelitter uten å vite om det? Ja, de er mange i dag innen vår teologiske stand som hevder at vi kristne har overtatt israelittenes rolle,
slik at jødene i dag har ingen rettigheter til landet Israel, de har de kristne overtatt. For jødene forkastet Jesus som Messias, derfor er det vi kristne som har
Guds løfter , som jødene hadde før. Dette kalles erstatningsteologi og mange av oss kristne har falt i den grøften, dessverre.
- Men hva skjedde med oss og jødene etter Jesu død og oppstandelse? Vi husker Jesu ord på Golgata kors : "Det er fullbrakt!" Hva var fullbrakt?
Jødene Peter, en israelitt, gir oss svaret i 1 Pet 2,4-10 :

"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger på Sion en hjørnestein,
utvalgt og dyrebar; den som tror på ham,skal ikke bli til skamme.
- Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein, ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de – det var de bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet."

Frelsen kommer fra jødene, sa Jesus, og denne frelsen har vi nå fått del i gjennom Jesus Kristus. Jødene er fremdeles Guds utvalgte folk,men vi hedninger har fått del i løftene deres igjennom Jesus Kristus. Slik som Herren sa til Abraham 1 Mos 12,3:

"Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,og forbanne den som forbanner deg.I deg skal alle slekter på jorden velsignes."

"Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vill. Men dere har mottatt salving av ham; den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere." 1 Joh 2,26-27.

Ja i disse dager leser en mye om Guds kjærlighet og nåden vi har fått i Det Nye Testamentet igjennom Jesus død på Golgata kors. Som vi vet så består Bibelen av to deler, det gamle testamentet(GT) og det nye testamentet(NT). Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt, om vi er i Jesus Kristus, kan vi lese i 2 Kor 5,17.
Men er GT ikke noe å lese i dag for oss som lever i NT's tid? Jo, hadde vi ikke hatt GT, så ville vi ikke forstått NT. Men om jeg forklarer at i GT skjedde alt synlig, folket kriget mot hverandre, drepte og tok hevn mot sine fiender. Der var det øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot,som rådet i folket.
Men i NT kommer vi inn i den åndelige verden, hvor man kriger ikke med kjødlige våpen, men med åndelige. Jesus i sier i Matt 5,38-42:

"Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg." Å gjengjelde ondt med godt er Jesus sitt budskap. Paulus forklarer hvordan vår kamp er i dag i Ef 6,11-18:

"Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,.."

Nylig så jeg på nettet følgende fra en skribent:
   
"I tverrkirkelige miljøer kan en oppleve at forkynnere står på talerstolen og med sinte stemmer preker over tekster fra GT, om at en må være lydig mot Gud for at det skal gå oss vel. Så kombineres dette med bibeltekster fra NT som har med helbredelser og andre mirakler å gjøre. Dermed får vi herlighetsteologi. I noen av disse miljøene bruker en ikke ordet teologi. Å tenke på teologi oppfattes som noe liberalt, og Bibelen skal etter deres mening leses direkte. De ser ikke at en trenger en teologisk forforståelse for at lekfolk skal kunne tolke Bibelen."

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk." Gal 5,1

" Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen." Mark 9,42

Vi begynner uken med et drypp som angår disse små som tror på Jesus. Vi går til valgurnene for kommune-og fylkestingsvalg og vi har alle hørt hva de politiske
partiene har tenkt å gjøre i de kommende fire årene i sin kommune og sitt fylke. Men har du lest eller hørt hva de vil "mate" de minste med i de kommende år?
Jesusbarna kommer til å sulte i hjel etter deres programmer, for partiene holder seg til de verdslige ting ikke til de himmelske. Satsingen på barna kommer inn under "kulturbudsjettet" og der satses det på undervisning,idrett og andre kulturelle forhold som vil gjøre barn og ungdom til selvstendig tenkende mennesker.

Satan fristet Jesus en gang med ordene: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» , hvorpå Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4.

Så de politiske fora skulle tenke over hvorfor vi i Norge har det så godt med en høy levestandard. Det var jo ikke slike tider her i landet i 30 årene, da var vi et fattigt land. Men krigen i 1940-45 førte til en hunger etter Guds ord, så folk kom sammen til kirker, og forsamlingshus for å be om frihet for vårt land og frelse
for folket. Vi ble venner av Israel og stortinget hadde egen gruppe , som de kalte "israelsvenner", gruppen eksisterer enn i dag, men færre medlemmer.
Alt i alt så var salmens ord sannhet i vårt land, der det bl.a. lyder:
"
..... me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land,kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!  En salme som dikteren har lest Salm.127,1, som lyder:
"Hvis ikke Herren bygger huset,arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen,våker vaktmannen forgjeves."

Vi må ikke glemme de små barna, for de hører Guds rike til, sa Jesus. For oss voksne politiker eller den alminnelige mann og kvinne, sier Jesus i dag også på en valgdag:

"Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?" Matt 16,26

"I dag løser jeg lenkene som hendene dine er bundet med. Hvis du vil, kan du bli med meg til Babylon, og der skal jeg ha tilsyn med deg. Men om du ikke ønsker å bli med, kan du la være. Se, hele landet ligger åpent for deg, og du kan gå hvor du synes det er best." Jerm 40,4.
  
Livvaktsjefen Nebusaradan hadde sluppet Jeremia fri i Rama. Han hadde hentet ham mens han var lenket blant alle fangene fra Jerusalem og Juda som skulle føres bort til Babylonia. Da livvaktsjefen hentet Jeremia, sa han til ham: «Herren din Gud har varslet den ulykken som rammet dette stedet. Og Herren gjorde som han hadde sagt. Han lot ulykken komme, fordi dere syndet mot Herren og ikke ville høre på ham. Derfor har dette hendt dere.
- Jeremia fikk høre av livvaktsjefen at Gud hadde sagt at han lot ulykken komme, fordi de hadde syndet mot Herren og ikke ville høre på ham.
Da Jeremia ikke svarte ham, fortsatte Nebusaradan:
- "Så vend tilbake til Gedalja, sønn av Ahikam, Sjafans sønn, som babylonerkongen har satt til styresmann over byene i Juda. Du kan bo hos ham blant folket der eller gå hvor du helst vil." Så gav livvaktsjefen ham niste og gaver og lot ham gå. Jeremia drog til Gedalja, Ahikams sønn, i Mispa og ble boende hos ham, blant dem som var igjen i landet.

Jeremia var en Herrens profet som ble tatt til fange sammen med sitt folk, da babylonerkongen Nebukadnesar ga denne befaling til livvaktsjefen Nebusaradan: "Ta ham og ha tilsyn med ham, men gjør ham ikke noe vondt. Bare det han selv ber om, skal du gjøre med ham."
Så kongen hadde et godt hjerte for profeten, noe som livvaksjefen etterkom.

- Mange av Guds barn som lever i dag har åndelige "lenker" på seg, slik at de ikke kan leve et fritt liv i Jesus Kristus. Mange av disse lever under frykt,angst,fortvilelse etc, de kjemper hver dag for å komme seg fri plagene de er lenket fast med. Dagens drypp ga profeten oppmuntring til å velge sin frihet innenfor angitte plasser. Profeten valgte å dra tilbake til sitt land Juda og tok inn hos Gedalja,som kongen hadde satt til styresmann over byene i Juda.
Vi som Herrens barn har rett til å vende tilbake til Herren Jesus uansett hva vi har vært bundet av. For Guds sier i Gal 5,1:

- "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk." 

God helg!

 "Ja, dere er sannelig noe til karer! Med dere dør nok visdommen ut. Men jeg har også forstand, jeg står ikke tilbake for dere.  Hvem kjenner ikke til dette? Jeg er til latter for mine venner, jeg som ropte til Gud og fikk svar, jeg som er rettskaffen og hederlig. «Bry deg ikke om ulykken!» tenker de som er trygge. «Den venter dem som går og vakler.» Voldsmenn får ha sine telt i fred; trygge er de som vekker Guds vredeog tror at de har Gud i sin hånd. Spør bare dyrene, de lærer deg, himmelens fugler gir deg kunnskap. Eller tenk på jorden, den opplyser deg, fisken i havet har noe å fortelle. Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette , at Gud har skapt det med sin kraft? Han har hver levende sjel i sin hånd og rår over ånden i hver manns kropp." Job 12,2-10.

Job er fortvilet over å høre på sine tre venner , som kommer med sine meninger til han om hvorfor Gud har tillatt denne ulykken for Job. Job stod på sitt at han var rettferdig for Gud, og at han ikke hadde sagt eller gjort noe feil i livet sitt med Gud. Men ingen kan sidestille seg med Gud av noen mennesker, det måtte Job også innrømme da Gud kom til ham og stillet ham noen spørsmål. Job sier da til slutt til Gud :

"Jeg vet at du makter alt;ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore. Hvem vil da fordunkle din plan med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstår,om det som er så underfullt at jeg ikke kan skjønne det. Men hør på meg, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske." Kap.42,2-6.

På mandag er det kommune-og fylkestingsvalg og partiene har livnet til fra dvalen, nå gjelder det å fiske flest mulig stemmer til sitt parti. Tv og andre media har fått gratis stoff og spalteplass i aviser, nå gjelder det å finne ut hvem som kan love mest mulig uten å "lyve" mest mulig. Job sine ord til sine venner kunne kanskje brukes foran årets valg, nemlig: "Ja, dere er sannelig noe til karer! Med dere dør nok visdommen ut." For kunnskap til visdom skrives det mye om, partiene vil ta hånd om barna i barnehagen, de må "skoleres" fra starten av i barnehagen. Skoleelevene i barne-og ungdomsskolen må få flere lærere, kunnskapsnivået til elevene må økes. Kommer en så til den videregående skolen, så er kravet til kunnskapsutvikling enda større. Det hele slutter med høyere skoleutdannelse på universitets nivå, hvor studenten lærer seg et yrke med teori og praksis. Alt dette er såre vel om de hadde hatt Guds visdom med seg på veien.

"For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand,.." 1 Kor 1,21-23.

"Den dagen skal de synge denne sangen i Juda: Vi har en sterk by. Til vern for oss er det reist murer og festningsvoller. Lukk portene opp, så det rettferdige folk kan dra inn, det som holder fast ved sin troskap. Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe." Jes 26, 1-4.

En dag skal komme, da sangen skal høres ut fra en sterk by, en by som har navnet Jerusalem, Sions stad, hvor Gud selv har tatt ut til sin bolig. I dag har Israel satt opp murer imot fiendene sine på utsatte plasser, men dagens drypp forteller oss om en dag hvor vern for oss er reist murer og festningsvoller. Salmisten roper ut : "Lukk portene opp, så det rettferdige folk kan dra inn, det som holder fast ved sin troskap."
- Guds folk kommer for å vandre inn i byen, Herrens stad, tenk for en dag! I dag er det strid og leven om eierskapet til Jerusalem, men hverken kristne eller muslimer har noen rettighet til byen som Davids kjøpte i sin tid.
Verdens land tør ikke anerkjenne Jerusalem som Israel hovedstad, selv om Israel har vedtatt at Jerusalem er landet hovedstad. Hvem kan nekte oss i Norge å ikke anerkjenne Oslo som vår hovedstad. FN, EU eller  andre. Men Israel skal ikke få bestemme over sitt land, da skal hele verden kobles inn? Hvorfor? Ganske enkelt fordi Israel er opprettet av Gud i fordums tid. Abraham fikk oppdraget til å innta landet av Herren, selv om han ikke visste hvor det bar hen da Gud kalte han utfra sitt hjemland.

Salme 61,4 sier : "For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden." Salme 61,4

Vi gjør klokt i å vende våre veier inn på Herrens veier, da vil dagens drypp oppkomme i våre hjerter, nemlig at "Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. " Måtte vi som tilhører Herren Jesus alltid ha en slik lengsel imot vår himmelske stad Jerusalem, byen som skal komme ned fra Himmelen til den nye Jorden, når Gud ser at tiden er inne for det.

- Abraham som fikk løftene om Kanansland, om han sier Hebreerbrevet  kap 11,8-10 :

"I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper."

Dette er hva vi har i vente vi som vil høre Herren og vandre med ham hver dag her på jorden - det nye Jerusalem , hvor intet urent kommer inn, bare de som er renset i Jesu blod, de som har sitt navn innskrevet i Livets bok.

"Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for der er ingen natt. Alt det dyrebare og verdifulle folkene har, skal de føre inn i den;men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet. Åp 21,25-27.

"Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren,så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. "Jesaja 55,6-8.

Allerede før Jesus kom til jorden, sier profeten ut Herrens ord : "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!"
Vi som lever anno 2015 har samme tilbud som i dag, som profetens tilbud flere hundre år før Jesus ble født i Betlehem.
Det er godt å vite at Herrens tanker ikke er våre tanker, samt at våre veier ikke er våre veier. Er ikke dette godt å vite i disse dager, at når alt skal diskuteres
hva Bibelens ord skal forstås i dag.

Hvordan skal vi holde oss på "Guds veien", der hvor Jesus er vår hyrde og mester? Svar på dette finner vi i Salme 51,12 :

"Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd!"

I disse valgtider er alle jordiske teama oppe til diskusjon, et parti sier ut sitt program , et annet sier sitt program etc, alle partiene lover "gull og grønne skoger". Hvem tror på det de sier i sine program? Fire år går og folket blir igjen møtt med partienes programløfter, men blir det oppgitt hva de folkevalgte fikk igjennom av det de lovet da de ble valgt. Vi som velgere er ikke gode til å huske hva vi mente at de folkevalgte gjorde feil i perioden de styrte, derfor går det
helst på partiet, og ikke på listekandidatene. Å skifte parti for den eldre garden, er som å bli en kristen. Da bryter du med noe som har vært din stolthet.

Slik er det også å skifte tro. Du som ikke trodde på en kjærlig Gud, som sendte sin sønn til oss for å frelse oss fra fortapelsen, den dagen du ser at troen din er feil, begynner noe nytt å spire i ditt indre. Troen på frelseren Jesus, kommer av forkynnelsen og det du hører om ham. Derfor sier Johannes i sitt evangelie, kap. 3,16 :

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Velg livet med Jesus og det valget vil du aldri angre på.

"Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.  Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. "Åp 1,1-3.

Det har snart gått 2000 år siden Johannes skrev ned profetien i dagens drypp. Johannes fikk se og høre ufattelige ting fra Jesus Kristus, samme mann som Johannes hadde vært med ham i tiden Jesus var på jorden i Israel. Johannes beskrives som den disippel som Jesus elsket, slik :
- "Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus ved måltidet og spurt: «Herre, hvem er det som skal forråde deg?" Joh 21,20

Vi lever nærmere tiden Johannes beskrev og profeterte om , enn da han skrev "For tiden er nær!" Israel er som en tidsklokke, den viser oppfyllelsene av profetiene som Gud sa tidligere gjennom sine profeter i Israel. For oss som har opplevet tiden hvor Israel ble en selvstendig stat i 1948, og siden har profetiene gått i oppfyllelse slag i slag. Ved å lese Åpenbaringsboken ser en at motstanderen til Jesus, Antikrist, som han blir kalt, skal komme inn å lokke til seg folket i verden og Israel skal også gå med ham i en fredspakt. Men da jødene ser at Antikrist gjør seg til gud og krever full tilbedelse, da bryter de pakten med ham og forfølgelser bryter ut. Denne paktsperioden med Antikrist var regnet til 7 år, men midt i perioden gikk det opp for jødene at de var blitt lurt og de trakk seg ut fra ham.
Jødene vil i disse restende 3,5 årene bli forfulgt, men Gud er med dem og seirer med Messias komme på Oljeberget. Da begynner jødenes glanstid her på jorden sammen med Messias, Jesus Kristus.

De troende i Jesus Kristus vil da før denne 7 års perioden med Antikrist være rykket opp til himmelen, slik Paulus beskriver det i 1 Tess 4,16-18:

"For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"

Derfor må vi ikke fare vill ifra læren om Jesus Kristus, noe som Paulus gang på gang påpekte til sine medarbeidere. Vi må bare leve et liv i Jesus, slik at vi til enhver tid holder oss til Ordet og den profetiske ånd i disse tider. Jesus kommer snart igjen og da vil han hente alle dem som er oppskrevet i Livets bok.
Derfor gjør vi klokt i å følge Åndens stemme i vårt indre, slik at vi alltid kan være rede til å møte vår herre og mester i skyen.

"Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje." Åp 4,1.

"Dette er et troverdig ord: Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg.  Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt.  Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?  Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen.  Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare." 1 Tim 3,3-7

Ja, her ser vi vilkårene som skal til for å stille opp som leder/hyrde for en lokal menighet. De vilkårene vil nok luke ut noen som i dag er hyrder/pastorer.
For denne stillingen krever at du er en mann og er :

*       uklanderlig
*       en kvinnes mann
*       nøktern
*       besindig
*       høvisk
*       gjestfri
*       dyktig til å lære andre
*       ikke drikkfeldig
*       ikke voldsom
*       overbærende
*       ikke kranglevoren
*       ikke pengekjær
*       lede sitt eget hus på en god måte
*       slik at hans barn viser lydighet og respekt
*       omsorg for Guds menighet krever at han må klare å lede sitt eget hus
*       han må ikke være nyomvendt
*       han må ha godt ord på seg blant de utenforstående
*       slik at han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare

Jeg husker en leder for en menighet som hadde en sønn som var til hodebry for faren, han festet og drakk og oppførte seg dårlig ute blant utenforstående. Da sa faren til han, at om ikke han sluttet med sin dårlige oppførsel, så var han nødt til å slutte som leder for menigheten. Han viste da til dagens drypp. Sønnen tok advarselen alvor og begynte et nytt og bedre liv, slik at faren kunne fortsette i sitt arbeid i Guds rike.
- Det er tydelig at Paulus ikke regnet med noen kvinnelige hyrder, for han legger vekt på at mannen må være "en kvinnes mann". Han sier ikke en manns kvinne, eller en manns mann, eller en kvinnes kvinne.
Men mange som er ledere i dag i menigheter tror jeg ville blitt "vraket" av Paulus på flere av overfornevnte punkter.


I et syn som Ove Falg (DK)fikk i 1928 sa bl.a.Jesus til ham: " JEG ER DEN GODE HYRDE, DEN GODE HYRDE HAR GITT SITT LIV FOR FÅRENE OG LAMMENE."

Videre talte Herren til ham: " Ser du alle disse menneskeflokker, innelukket i deres snevre partigårder. De er kommet ut fra den store fengselsbygningen og befinner seg virkelig under en åpen himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårdene, for de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvær som er imot mitt levende og blivende ord. Jeg lar alle mine trofaste vitner, tjenere og tjenerinner, som jeg har beseglet med min ånd, høylydt forkynne nådetidens avsluttende budskap til mitt folk.
- Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem med Deres vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær! "

"Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud." 1 Kor 11,11-12.

God helg!

Dette er de budene som dere skal holde: Tal sannhet, enhver med sin neste! På tinget skal dere felle dommer som hviler på sannhet og skaper fred. Tenk ikke ut ondt mot hverandre, og elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg, lyder ordet fra Herren. Sak 8,16-17.

Vi er inne i spennende tider, og særlig for jødene, som er Guds utvalgte folk. Profeten Sakarja begynte sin tjeneste i år 520/519 f.Kr.,og hans profetier strekker seg inn i vår tidsalder. Herren sier i samme kap. at han frelser sitt folk fra landene i øst og i vest. Videre vil Han føre dem hjem; midt i Jerusalem skal de bo. De skal være hans folk, og i troskap og rettferdighet vil Han være deres Gud. Derfor sier Herren, Allhærs Gud:

"Fatt mot, dere som i denne tid hører disse ordene fra de samme profeter som talte den dag da grunnvollen ble lagt til huset for Herren, Allhærs Gud, til templet som skulle bygges. For før den tid hadde verken folk eller fe noe utbytte av sitt strev. Verken de som gikk ut eller de som kom, fikk være i fred for fienden, for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre. Men mot den rest som er igjen av dette folket, vil jeg ikke være som før i tiden," (versene 9-11.)

lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. I fred skal de så; vintreet skal bære frukt, jorden skal gi grøde og himmelen dugg. De som er igjen av dette folket, skal få alt dette i eie. Likesom jødene har vært en forbannelse mellom folkeslagene, skal Juda-ætt og Israels-ætt, bli til en velsignelse når Herren frelser dem. Derfor skal de ikke frykte , men fatt mot! For så sier Herren, Allhærs Gud:

"Likesom jeg satte meg fore å sende ulykke over dere den gang deres fedre egget meg til vrede, sier Herren, Allhærs Gud, og jeg ikke endret mitt forsett, har jeg i disse dager vendt om og satt meg fore å gjøre vel mot Jerusalem og Juda-ætten. Frykt ikke!" Sak 8,14-15.

Leser vi videre i kap. 12,9-10 sier Herren:

"Den dagen skal det skje at jeg prøver å gjøre ende på alle de folk som kommer imot Jerusalem. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte."

Ordene Herren selv benytter er at Han vil ødelegge alle de hedningefolkene/folkeslagene som drar opp mot Jerusalem. Vi opplever i dag at Israel er i skuddlinjen fra alle folkeslag, men hva skjer når araberne går til krig imot dem? Jo, de har tapt hver krig de har begynt mot Israel. Et ordtak i araber-verdenen er : "Hva kommer det av at når en israelsk tanks møter 10 arabiske tanks, så vinner den ene og hva kommer det av at når en israelsk soldat møter 10 arabiske soldater, så vinner den ene."

"Vend om, dere frafalne sønner! lyder ordet fra Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en ætt, og føre dere til Sion. Så gir jeg dere hyrder, slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. Når dere i de dager blir tallrike og fruktbare i landet, lyder ordet fra Herren, skal de ikke lenger tale om Herrens paktkiste og ikke komme den i hu. De skal verken tenke på den eller savne den, og det skal aldri lages noen ny kiste. På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen – til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og harde hjerte. I de dager skal Judas ætt slutte seg til Israels ætt, og sammen skal de komme fra et land i nord til det landet jeg gav deres fedre til odel og eie." Jerm 3,14.18

 " Jeg vil synge for Herren hele livet og prise min Gud så lenge jeg er til. "Salme 104,33.

Kan vi si det samme som sangeren sier i denne salmen?  Synge for Herren hele livet! Ja, det er lettere sagt enn gjort. Hvorfor? For vi møter fristelser hver dag som ikke alltid gjør oss så opplagte til å synge for Herren. Men sier ikke Jakob 1,12:

- "Salig er den som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham."

Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. Ta ikke feil, mine kjære brødre! sier Jakob videre i samme kap.

Men siste del av salmeverset : "..og prise min Gud så lenge jeg er til." Det er også lettere sagt enn gjort. For vi som har levet noen tiår her på jorden, må gjerne innrømme at Herren ikke alltid ble priset. Noen ganger så ble omstendighetene helt utav kontroll, og da var det ikke alltid lett å prise Herren. Har ofte tenkt på Job i den situasjonen han kom i, mistet nesten alt han hadde, men fra hans munn kom disse ord:
   
«Naken kom jeg fra mors liv,naken vender jeg tilbake.Herren gav, og Herren tok,Herrens navn være lovet!»

Tross alt som hadde hendt Job,så syndet han ikke og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud. Den mannen hadde lært å styre tungen sin, for den som har lært det, han sparer seg selv for mye vondt.

Men la oss starte der vi begynte dagens drypp, la oss synge for Herren hele livet og prise vår Gud så lenge vi er til. Du vet lovsangen forandrer alt til glede og fest i våre hjerter. Det er makt i lovsangen. Prøv selv å lovsyng for Herren og du vil erfare at humøret ditt vil øke positivt.

"Men du er hellig,du som troner over Israels lovsanger." Salme 22,4.

"Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa: Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du Den Høyeste Guds Sønn? Jeg besverger
deg ved Gud at du ikke må pine meg! For han hadde sagt til ham: Du urene ånd, far ut av mannen! Han spurte ham: Hva er ditt navn? og han svarte: Legion er navnet mitt, for vi er mange. Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene åndene ba ham og sa: Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem. Han ga dem lov til det. Da for de urene åndene ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken av svin, omkring to tusen i tallet, styrtet seg utfor stupet, ned i sjøen, og de druknet i sjøen." Mark 5,6-13

Når en leser denne beretningen om en mann som var så ustyrlig at han var en fare for omgivelsene, så tenker du kanskje at de problemene har heldigvis ikke vi i dag. Hva ville skjedd om Jesus hadde gjort denne mannen frisk anno 2014 i vårt land, med den følge at to tusen svin  f.eks. styrtet ut i Mjøsa og druknet. Jesus ville nok blitt arrrestert av politiet for brudd på forurensningsloven, idet 2000 svin fløt døde i vannet. Pluss erstatningssøksmål fra eierne av svineflokken. Så verden i dag er mere innviklet enn på Jesus si tid. Men verden ligger fremdeles i det onde, sier 1 Joh 5,19,  så da er vel problemet med feks urene ånder også gjeldene i dag hos oss?  Ja, vi hører ofte om utfrielse av onde ånder på møter i Afrika og Asia, men her til lands er dette et tabutema som en ikke snakker om. Men det skjer innen kristne møter hvor der er "besatte av onde ånder" til stede. Jesus sa en gang til sine disipler, at dette slaget av demoner ikke kunne drives ut uten ved bønn og faste. Så det er ikke hvem som helst som har gaven til å befri mennesker fra onde ånder.

-Nylig hørte jeg om et kristent møte hvor det var en kvinne som var bunden av onde åndsmakter,hun ville ikke komme på møtene , men denne kvelden kom hun. Ute i møtet manifesterte de urene åndene seg og kvinnen ble helt vridd i ansiktet, dere hun lå på golvet og vred seg. Mannen som hadde gaven til å drive ut onde ånder , stod like ved henne, og plutselig roper de ut : Hvor skal vi gå hen? De som ledet møtet hadde aldri opplevet å møte onde ånder, så de sa til mannen med
nådegaven, at de kunne få lov å komme til dem. "Hysj!" sa mannen til dem, og så snudde han seg mot kvinnen og befalte de onde åndene om å dra til helvete. Straks etter reiser kvinnen seg opp, total fri og ansiktet hennes var blitt helt normalt.  Kvinnen er i dag mektig brukt i Herrens tjeneste i en annen del av landet, som hun flyttet til.

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,36

"Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet. "1 Pet 1,14.

Når en har gjennomgått en vanlig oppvekst i vårt land, som startet med en fødsel, barnedåp, konfirmasjon, så for noen giftermål , deretter familie osv.
Om alle hadde vært etter denne normen, så ville vårt samfunn vært spart for store kronesummer . Ingen kom ut på skråplanet, alle oppførte seg riktig i sine omgivelser, så politiet hadde barehatt trafikkproblemer å ta seg av.
Dessverre så er ikke dette virkeligheten, men for den som opplever å bli frelst ifra denne verdens oppførsel, så er det virkelighet. Dagens drypp sier at vi må ikke skikke oss etter de tidligere lystene vi hadde i vår uvitenhet.
Mange som kjenner at Gud kaller dem til omvendelse, blir alltid møtt av denne verdens fyrste, som advarer dem med å slå lag med de kristne. Tenk å miste alle vennene rundt deg fra barndommen, og alle de festene som gir dem hygge og glede. Nei, å bli en kristen er noe kjedelig som bare gamle og nervøse folk gir seg hen til, så det må du aldri tenke på. Nei, nyt livet mens du kan, du har jo bare dette livet, så er det slutt videre. Slike ord inngir Satan sine barn, de som ikke vil komme til Jesus og "bli født på nytt".

Peter forteller oss at da vi nå i Kristus har lidd i kjødet, så må  vi væpne  oss med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at vi ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden vi ennå skal være i kjødet her på jorden. For Peter sier at det er nok at vi i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at vi ikke lenger løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de oss. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og

døde.  (Jfr 1 Pet 1-4.)

Tenker på hva en broder i Herren skrev forleden : "Hadde satanistene sette hva som var i helvete, så hadde de sprunget til Gud og bedt om frelse."

I dag er denne frelsen mulig å få tak i for alle som hører Guds røst i sitt hjerte, at de må omvende seg fra dette syndige jordelivet, til et liv med Jesus og hans kjærlighet. Det er kun av nåde en blir frelst, det nytter ikke med egne gjerninger. Men nådetiden er begrenset, for siden er det dommen som kommer, da er det for sent å bli frelst, reddet fra den evige pine borte ifra Jesus.

"......Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."Josva 24,15 (siste del)

"Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere
får i Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet. "1 Pet 1,13-14.

En ny uke er startet og hvilke forventninger har vi til de syv dagene framfor oss? "Bønn for alle"-gruppene begynner å virke fra 1. oktober på landsbasis,så da er vi i gang! Rundt 4000 av oss nordmenn har meldt seg på for å sette av tid til å be for alle norske husstander ved navns nevnelse. På listen som hver enkel bønnedeltaker har fått vil det være nok til litt over 30 navn hver dag. Forutsetningen som ligger bak denne bønneaksjonen er at alle husstandene i vårt land skal bli bedt for til vår allmektige Gud i himmelen.

 

Husker jeg leste om en lokal bønneaksjon i en kommune for flere år siden, der de ba for alle innbyggerne i kommunen, at de måtte bli frelst og ta imot Jesus, som sin frelser. Lokalavisen skrev om aksjonen og intervjuet de som stod i spissen for bønneaksjonen. Like etterpå at dette kom på trykk , skrev en innbygger i bladet, at han skulle ha seg frabedt å stå på den bønnelisten, de skulle ikke be eller nevne hans navn der. Han ga tydelig uttrykk for at sånt tull skulle han være frabedt. Noen uker senere så jeg hans dødsannonse i samme avis, da kom jeg på ordene hans i avisen litt tidligere.

 

Forfatteren av Hebreerbrevet sier i 3.kap.vers 15:

 

"Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -." 

 

Bønn til vår allmektige Gud i Jesu navn gir resultater. Husker fra skoletiden, at vi som var kristne kom sammen og bad med oss medelever til samling om Guds ord hver onsdagskveld. Vi bodde på internat og før vi gikk til hytten vi skulle samles,
gikk vi rundt å innbød medelevene til å være med oss. Ingen ufrelste kom foruten en,som var blitt så forelsket i en av jentene som var kristen. Han satset alt og jeg hørte senere han var blitt bønnhørt og var nå gift med jenta. Men en annen opplevelse på samme skole, var at en av de mannlige elevene sa følgende til meg : "Hadde dere sluttet å be for meg, så
hadde jeg også fått fred!"
Vi hadde aldri sagt noen gang at vi bad for ham, men Gud kallet på ham. Så vidt vites så er han fortsatt ikke med på himmelveien.

 

Men Jesus sa :"Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse." Luk 15,7.

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. " Joh 3,16.

I dag spørres det i forskjellige media om ting som er "in" i tiden og jeg kom over en undersøkelse som ville vite seerens svar på "Hva skjer med deg etter
døden?"

Resultatet pr denne dag var følgende på tre altarnative spørsmål :

1) Det skjer absolutt ingenting  39.77%  (797 stemmer) 
2) Du kommer til himmelen/helvete  30.44%  (610 stemmer)  
3) Du blir gjenfødt  29.79%  (597 stemmer)  
   Totalt antall stemmer: 2,004.

- Leste videre om en kvinne hvilke tanker hun hadde om livet etter døden . Svaret hun gav var at det hadde hun ikke tatt stilling til om hva som skjer etter man dør, men hun var heller ikke bekymret.
"- Det får bare skje det som skjer. Men om det er noe på den andre siden håper jeg det er noe fint. Om man tror på at man kommer til et bedre sted etter man er død, tror jeg uansett ikke prosessen mot døden blir enklere av den grunn. Du skal uansett ta farvel med alle du er glad i og alt du kjenner.
- Jeg syntes man skal tenke på det, men ikke frykte det. Samfunnets forhold til døden er blitt helt banalt. Å dø er det mest naturlige man gjør ved siden av å bli født, men det skal liksom aldri snakkes om. Vi er altfor opptatt av å dra ungdommen med oss inn i alderdommen, noe som gjør at vi distanserer oss fra livets slutt. Men døden er rett og slett en del av livet."

En annen mann spurte :
"- Jeg har iblant undret over hva du og andre troende har tenkt å gjøre med dette "evige" livet. - Evigheten er jo lang, og det må bli fryktelig kjedelig å sitte oppe i himmelen uten noe å gjøre. Jeg kan ikke begripe at Gud ønsker å straffe gode mennesker med et slikt liv etter døden. Vel bekomme. Jeg går ut fra at "fortapelsen" fremdeles er det den alltid har vært, evig pine i  djevelsk hete."

En annen skrev :
"- Nå er jeg overbevist om at himmelen overhodet ikke handler om harpespilling på rosa skyer. Jeg tror ikke at det blir fryktelig kjedelig å sitte oppe i himmelen uten noe å gjøre". Paradis er et ord som har fått helt feil mening, det er her snakk om en ny verden - altså en ny jord med fjell, hav, palmer og isbreer - og/eller noe annet fint som Gud har finne på. Det er en verden Gud har forberedt til alle som tror på Jesus, og jeg tror det er en realistisk, fantastisk verden. Litt sånn som denne, bare
mye mer storslagen og uten sorg og smerte, krig og sult. Ingen sykdom, alderdom, men derimot masse moro, mye energi og full fest med Gud."

 

Det som fasinerer meg er ordene til Jesus i Matteus 10,30: "Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen."

Jesus sier til alle dem som tror på ham : "Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." Åp 3,11. 

Ha en god helg!

 

"Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! "Agj 7,55-56.

 

Jeg skrev i går om gutten som fikk "komme til himmelen" og at han fortalte om ting som var sant, som han ikke hadde peiling på .I dag fikk jeg denne hilsen fra
en av mine "dryppmottakere" :

- "Amen, Amen.  Herligt og høre. Ja, jeg har vært oppe i himmel 5 - 6 ganger og en gang i helvete. Hadde ikke lyst til å gå tilbake ifra himmelen, men måtte gå, for å fortelle at helvete og himmelen finnes.  Hadde satanistene sette hva som var i helvete, så hadde de sprunget til Gud og bedt og frelse. Ønsker deg en riktig god dag og kveld."

- Ja, jeg sikker på at mange kunne fortelle om opplevelser med himmelen og helvete at det er en virkelighet.

"Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn." Matt 18,10
Jesus sa disse ord til de som var voksne mennesker. I dag blir de minste forført av sine foreldre, skoler etc, som nekter dem undervisning om Jesus. Vårt samfunn er blitt så åpne for alle folkeslag, at de ikke må gi fordeler eller bakdeler for noen folkegrupper. Alle har jo si tro og derfor kan ikke vi ha evangeliet som vårt ståsted. Men
misjonsbefalingen fra Jesus var jo nettopp å forkynne evangeliet for alle folkeslag, slik anledning har vi fått rett opp i hendene våre i dag.

Vi har fri rett til å tro på hva en vil, men når vi vet at i troens verden er det to makter som rår : Den gode og den onde makt.
En av de to maktene tilhører vi mennesker, for det finnes ikke en nøytral sone, den gode makten har himmelen som tilholdssted, den onde makten har helvete.
- For å komme til himmelen ved livets ende, så må du ha ordnet deg med en ny fødsel, den fødselen skjer når du bekjenner Jesus Kristus som din herre og frelser.
Da blir du en ny skapning i Jesus Kristus, det gamle livet er forbi, alt er blitt nytt.
- De som ikke ordner seg med en slik fødsel, er allerede i "Adams drakt" og lever i denne verden under Satans innflytelse og påvirkning.

Jesus bekrefter disse to veiene i Matteus 12,30 :

"Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer."

"Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. Joh 3,11-13 .

Mannen som Jesus snakket med var en lærer i Guds ord, men da Jesus sa at de måtte bli født på nytt, da meldte læreren pass. Å krype inn i morens kropp igjen, det var helt umulig, tenkte "bibellæreren". Jesus var ikke i samme lag som læreren Nikodemus var, og derfor bruker han ordet vi, når han svarer Nikodemus, for Jesus hadde en fast disippelskare med seg hver dag, som så og hørte det Jesus gjorde. Derfor så han ikke noe vits i å forklare Nikodemus og hans folk om de himmelske ting, når de ikke trodde ham når han talte om de jordiske ting.
Nett i disse dager går en film som omhandler en gutt på 4 år, som lå i narkose på sykehuset, men som i ånden ble ført opp til himmelen og fikk møte Jesus og mange andre personer. Filmforestillingene går for fulle hus i vårt land, og filmen har blitt godt mottatt av seerne, men kritikken er kommet fra de lærde innen teologien. En skrev følgende i en avis i 2011 før filmen var laget og gjentar det nå i 2014 følgende:
"Det er nokså harmløst at en gutt på 11 år tror han var i himmelen og møtte bestefar og Samson og Jesus mens han lå i narkose. Men det er ikke like harmløst at hans far – en mann med teologisk utdannelse – gir ut fortellingen om sønnens rundtur i himmelen i bokform, og at den selger i store opplag."
Boken og filmen handler om en fire år gammel sønn til en amerikansk pastor som ble kjørt i hui og hast til sykehuset med sprukket blindtarm. Det var dramatisk, men det gikk bra. Da fireåringen våknet opp fra narkosen kunne han imidlertid fortelle at han hadde vært død, og han hadde vært i himmelen. Der hadde han møtt sin bestefar, han hadde også møtt den gammeltestamentlige skikkelsen Samson. Dessuten hadde han møtt døperen Johannes og han hadde selvsagt møtt Jesus.
Gutten på 4 år fortalte bare om det han hadde opplevet og han sa dette helt naturlig til sin pappa. Pappa var skeptisk til det hele, teolog  som han var, men da ting som ingen kunne vite noe om, ble fortalt av gutten, da måtte foreldrene hans melde pass. Han måtte bli trodd, en 4 åring kunne ikke komme på dette uten å ha opplevet det.
Jeg husker selv da min pappa fortalte at Jesus kom besøk kl 01.30 på natta , dette var like etter krigens slutt. Han banket på ytterdøren og da pappa lukket opp stod Jesus der. Han gikk foran ham inn i stuen og pappa kom etter. Der stod de to midt på stuegolvet og da Jesus ikke sa noe til pappa begynte han å spørre Jesus hva han ville ham. Jesus tok da den ene hånden og klappet han på den ene skulderen og gikk ut mot gangen og videre til ytterdøren. Men døren ble ikke åpnet før Jesus ble borte. Pappa bekjente seg ikke som troende da, men han hadde nok sukket opp til ham om hjelp, tenker jeg.

Paulus ble bortrykket til himmelen en gang, og han fikk oppleve å se litt av himmelen . Han kunne ikke si noe om de ting han så. Johannes ble også bortrykket i ånden til himmelen og fikk se ting , som han skulle skrive ned til de syv menighetene i Lille-Asia. Moses og Elias kom ned til Jesus på forklaringens berg, der tre av Jesu disipler fikk oppleve dette fysisk. Derfor er det vel ingen troende som ikke tror at himmelen fins?

 "Og de hørte en høy røst fra himmelen som sa til dem: Stig opp hit! Og de steg opp til himmelen i skyen, mens deres fiender så dem."  Åp 11,12

”Mine får hører Min røst. Jeg kjenner dem og de følger meg” Joh 10,27

 

Et får er det samme som en sau på norsk. Jesus var vel kjent med sauene på Israels marker. De var også tilstede på Betlehems marker den dagen Jesus ble født. Fra Lukas 2,8 leser vi:

"Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin."

Jesus sammenligner sine tilhengere med får. Fårene hadde gjetere som voktet dem for sin eier, hyrden. Vi husker Jesus sine ord til Peter : "Fø mine får!" Joh 21,17.
Peter fikk gjeteransvar av sin hyrde for å se etter hans får. Utfra disse ord har katolikkene satt Peter som den første paven, selv om Peter var en gift mann, så har katolikkene satt paven og prester , samt munker og nonner i sølibat.

Vi vet at Jesus er overhyrden for flokken som har valgt å følge ham. Han begynte i det små, han samlet først 12 faste disipler med seg, siden øket han en tileggsflokk på 70. Disse ble opplært av Jesus og han sendte dem ut foran seg til bygdene omkring. De "reklamerte" for evangeliet,det glade budskapet som Jesus kom med. Lukas 6,18 beskriver det slik:

"De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble helbredet."  

Vi som har blitt et får til Jesus lærer litt etter litt hvilken vei vi skal gå med ham hver dag. Møter vi prøvelser på vår vandring som blir for store, så vet vi at Jesus er foran oss, han ser til hvordan vi har det. Trygg i hans hånd, han leder oss steg for steg på vår vandring. Jesus sier i sitt ord at kjenner oss som hører ham til og at de følger ham. Da må en ikke spørre verden etter hva en skal gjøre, men da går vi til vår overhyrde med tanker vi ikke forstår oss på. Han er veien, sannheten og livet. Vi har ingenting å frykte når vi er får som tilhører Jesus, han kjenner oss og vi følger ham hvor han leder oss.

"Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp." Agj 2,26

"Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."  2 Mos 20, 3-6

Disse ordene var det Herren Gud selv som talte til Israelfolket som var kommet seg løs fra sin trelldom i Egypt ved Herrens hjelp og inngripen. Hva skjer med vår tilbedelse i dag i vårt land ? Tilber vi andre guder enn Gud?  Nylig kunne en kvinnelig ordinært prest i Den Norske Kirke fremføre denne bønnen i et annet hus enn kirken :

"Kjære Allah, jeg vet ikke om jeg tror på deg. Men nå ber jeg til deg. Venn til venn. Amen"
Hun har skrevet  egne bønner på lapper som hang på veggen hvor hun var , bl.a. disse : "Har noen som ikke tror på deg takket deg for at du har kommet helt hit nord? Det burde noen gjøre. Jeg vil takke deg, Allah, for alle som finner trøst og støtte i troen på deg. Amen"
– Jeg tenker at vi må utforske om det går an å be på tvers av religionenes grenser, forklarer hun overfor NRK. Hun tror at "Noen konservative kristne kan bli provosert» av kunstprosjektet. Muligens ligger det bak følgende bønn: "Kjære Allah. Jeg er redd for at noen blir sinte på meg for at jeg ber til deg. Vær meg nær, Allah, vær meg nær. Amen."
Kristne og muslimer som hun har vist prosjektet til i forkant har imidlertid ikke hatt noen innvendinger.

"Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft." Matt 22, 29 .

En annen pastor i de frie menigheter lurer på hvem som er en kristen og slutter sin tanke slik:
"Skal vi holde opp med å arbeide for enhet i Kristi kropp av frykt for å bli stemplet «som en av dem?» Er ikke enhver som tror på Jesus Kristus som Guds sønn og bekjenner ham som Herre, min bror og min søster? Hvem er en kristen? Bare Gud i himmelen kjenner hjertene. Den hjemlige debatten står i grell kontrast til den brutale virkelighet i dagens Midtøsten. Er katolikker kristne? De er tydeligvis kristne nok til å henrettes av ISIS i Syria og Irak."

Hva sier Paulus? "Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle." Ef 4,5-6.

Jeg sitter igjen med et sukk og ordene fra Jesus i Luk 18,7-8:

"Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?"

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud." Joh 12-13.

Fikk nylig en rapport fra en som driver evangelisering rundt om i verden, og da skriver han følgende:

"Etter tre uker med intensivt arbeide, med to store kampanjer der vi rørte ved hundretusen tall mennesker, pleier det å komme en reaksjon og den kom på flyplassen. Jeg kan sitte rett opp og ned og bare gråte lenge. Det er når jeg slapper av, at det virkelig inn henter en. Hvor flere tusen unger,noen bare 5-6 år gamle, kan stå stille i to timer under frelses invitasjonen  og forbønnen. Med stort alvor og innlevelse løfter de hendene, lukker øynene, søker dåpen i Den Hellige Ånd og mange blir befridd! Tenk at barn kan ha en demon boende på innsiden. En kveld befalte jeg "demoner av sexovergrep" å komme ut. Flere barn falt til marken og manifesterte seg. Det de har gått igjennom vil jeg ikke tenke på.
Evangeliet er svette, tårer,glede,helbredelse og befrielser. Det er grus, støv, fattige mennesker som danser i timevis og synger til Jesus. I alt dette går Jesus fremdeles fram som Han alltid har gjort, blant de utslåtte, fattige og syke. Han skammer seg ikke over de besatte, snørrete og skitne barna. "

 

Å få være et Guds barn er og blir et under, som Jesus ga oss kun av nåde. Menneskene i dag er opptatt med ånder og all mystikk. Det er de utroligste påfunn de finner på for å oppleve noe som gjør livet spennende.
Tobakksrøken og drikke alkoholholdig væske var en start på noe spennende for mange av de unge før, men hvor lenge var "Adam og Eva i Paradis"? 
Prisen som de må betale for denne bruk, kommer til forfall i kroppene deres senere.
I dag er det hardere stoffer som må prøves og de unge blir lokket inn i dette av de som allerede  er blitt bundet i narkotikaslaveriet.

Å leve et liv overgitt i Jesu hender er mer enn spennende, det gir deg liv og helse.
Men du møter motganger i det daglige livet ditt, da fienden som vi vet kalles den onde, Satan, prøver å få tilbake sine tapte får.
Noen greier han å få tilbake til sitt helvete, men den som har lært seg å stole på sin herre og mester, Jesus Kristus, lar seg seg ikke rokke.

 

"Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere." Gal 2,5

"Herren hadde meg i eie som begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i gammel tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født - da det ennå ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja før haugene ble jeg født, før han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump. Da han bygde himmelen, var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller - da var jeg hos ham som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Og nå, hør på meg, barn! Salige er de som følger mine veier. Hør på min formaning og bli vise, forakt den ikke! Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden." Ordsp 8,22-36.

Hvem er "meg" i dagens drypp? I headingen sies det å være Visdommen. Men hvem er så Visdommen?
Når jeg leser dagens drypp så kommer jeg til at det må være Jesus som Herren hadde i eie som begynnelsen av sin vei. Disse tanker gjør jeg når jeg leser i Johannes evangeliet 1,3 :

"Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til."
Johannes sier videre i vers 10 : "Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke."

Videre kan vi lese følgende i Heb 1, 1-3: "Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye."

Vi avslutter med Åp 3,14 : "Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:"
Av dette skjønner vi hva Kol 2,3 sier: "I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede."

"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"  Matt 28,18-20

Hva er en Jesu disippel? Jesus sier svaret i bl.a. i Markus 8,34-38:

"Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.
For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro
og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler."

Vi som bor i Norge fikk høre om Kvite-Krist først på 800-tallet, og da fra to retninger. Fra De britiske øyer kom munker, vikinger som hadde møtt den kristne tro på sine utenlandsturer, de kom til Vestlandet og fra Tyskland og Frisland over Danmark til Østlandet.
Kong Olav Haraldsson, som også ble kallt Olav den hellige, var en sentral person for å få folket i landet vårt til å omvende seg fra den norrøne tro til Kvite-Krist. Da han falt i slaget på Stiklestad i 1030, spilte hans død en sentral rolle i Norges kristning. Å bruke makt til å få folket til å omvende seg, har aldri blitt mer enn religiøst, de menneskene ble aldri født på ny.
Mange trodde de gjorde Herrens vilje, da de tok å drepte dem som ikke ville bøye seg for Kvite-Krist. Senere kom Korsfarere som var frivillige og kristne soldater som «tok opp korset», det vil si at de tok hellig ed på å kjempe i korstogene i Det hellige land.

Dagens drypp handler om da Jesus ga disiplene sine oppdraget om å gjøre alle folkeslag til hans disipler , dette oppdraget er nok mange ganger blitt utført i kjød og ikke i ånd.

Kristne og muslimer har begge kjempet for å få folkeslag over på sin tro, inkl.makt med døden til følge for dem som nektet å bytte tro. Jødene har aldri drevet den
slags krig, men selv har de fått kjenne på kroppen hva det er å være jøde. De tok ikke imot Jesus som Messias da han kom til dem, og de valgte en røver fri i
stedet for Jesus. I flg Matteus 27,25 lød svaret fra jødene etter at Pilatus spurte hvem han skulle gi fri: Barabbas eller Jesus. De ropte Barabbas.  Han tok
da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa:
"Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for." Og hele flokken svarte og sa: "Hans blod komme over oss og over våre
barn!"

Senere har jødene fått denne uttalelsen imot seg av de kristne, men hva sier Efeserne 1,7 :

"I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom."

 

Jesu død på Golgata ble vår frelse fra våre feiltrinn. Denne frelse gir Jesus oss om vi tror og tar imot hans ord. 

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."  Joh 1,12.

"Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød, du kjenner min trengsel." Sal 31,8

 

Trygg i Herrens hånd uansett hva som skjer. Vi som har tatt vår tilflukt til Jesus har ingenting å være redd for uansett omstendigheter. Når vi ser på TV og leser i aviser og blader om alt som skjer i vårt land, men det som er verre er alt det grufulle som skjer ute i verden for øvrig. Drap, tortur og krig. Hva er det som får menneskene til å gjøre slike grufulle ting mot hverandre? Hva om vi går tilbake i tiden så finner vi en "mini-utgave" om opphavet til våre dager, vi leser fra 1 Mos 4,1-7:

"Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.  Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?  Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den."

Kain ble forbitret da Herren ikke så til hans offer av markens grøde, men derimot Abels offer som ofret de førstefødte lammene i flokken sin. Herren så at Kain bare gikk og stirret ned for seg etter ofringen, og derfor spurte Herren ham om hvorfor han stirret ned for seg. Og Herren minnet Kain om at dersom han hadde godt i sinne, da kunne han løfte ansiktet? Men hadde han ikke godt i sinne, da lå synden på lur ved døren. "Den har lyst på deg, men du skal herske over den," sa Herren til Kain.
Men her tapte Kain kampen imot synden, da han og Abel en gang var ute på marken, for Kain løs på bror sin Abel og slo ham i hjel.
Det begynte med å ofre til Herren, men sluttet med å drepe sin egen bror, fordi synden fikk overtaket hos Kain. Herren hadde sagt at han skulle herske over den, men der falt han og "syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre," sier  Romerbrevet 6,23.

Så om du ikke har godt i sinne, så ligger synden der på lur ved din "dør", men husk at du alltid skal være herre over den, du er sjefen.

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." Joh 2,1.  

"For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker." Rom 1,16

 

Paulus proklamerer for de kristne i Rom : "For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,.." Noe hadde skjedd med ham. For i Agj 9,1-2 leser vi følgende om ham:

"Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem." 
Saulus som senere ble kalt Paulus hadde opplevet å møte mannen bak evangeliet, Jesus Kristus, opphavet til alt som er blitt til, jfr. Joh 1,3 :

"Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til."

Fra den dagen han trodde på Jesus som Messias, Guds sønn, fikk Paulus lærdom som skriftlærd og lærer full utfoldelse. Nå var det ikke teorien fra skriftene han forkynte, nei, nå var Ordet blitt levende i ham og derfor kan han frimodig si som dagens drypp : "For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft
til frelse for hver den som tror."

Jesus har sagt at han vil kjennes ved dem som kjennes ved ham, jfr.Matt 10,32: "Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også
jeg kjennes ved for min Far i himmelen."

Derfor sa Jesus at vi skulle gå ut i all verden for å forkynne evangeliet til alle folkeslag. Dette oppdraget har de troende gjort nå i over 1900 år, og det tar ikke slutt før
Jesus kommer tilbake.
Vi begynner en ny uke og hva er vel mer naturlig for oss troende kristne enn å forkynne ut evangeliet til de som ikke tror på Jesus enda, de har som Saulus bare teorien i sitt hode om "rett og galt", bokstaven slår i hjel ,men Ånden gjør levende. (2 Kor 3,6)  Vi skammer oss ikke ved evangeliet!

"Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning." Jak 5,14-16.

Jakob var "sjefen" for de messiastroende i Jerusalem, han var en mann for sine åndelige søsken. Agj 21,18 nevner hans rolle i flokken:

"Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit."

En annen gang kom Paulus til de eldste troende i Jerusalem, hvor Jakob var den som tok beslutningen, jfr Agj.15,13-15:

"Etter at de hadde talt, tok Jakob til orde og sa: Brødre, hør på meg! Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet:"

Jakob er forfatteren til Jakobs brev i Bibelen, og herfra er dagens drypp hentet fra. Dryppet gjelder for den som er syk. Jakob ber den syke tilkalle seg menighetens
eldste, slik at de kan be og salve ham med olje i Herrens navn. Troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Synder som er begått vil den syke
få tilgivelse for. Derfor sier Jakob at vi skal bekjenne våre synder for hverandre og be for hverandre. Dette gjøres for at vi skal bli helbredet,for et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.

Jeg hørte en gang en historie fra Finland om en som lå alvorlig syk og de nærmeste visste ikke hva de skulle gjøre. Da var det noen som kom på Jakobs ord i Bibelen, at de skulle tilkalle menighetens eldste i kommunen. De fant til slutt ut at det var en mann som bodde på aldershjemmet, men han var ingen kristen, men den eldste i
kommunen. De var uvitende om hva en eldstebroder var. Mannen fra gamlehjemmet ble sendt til den syke og han salvet ham med olje , om de bad sies det ikke noe
om, men resultatet uteble ikke , den syke ble frisk.

Bruker selv salvekrukken når noen ber om det, resultatet kommer noen ganger straks etter, andre ganger går det en stund før legedom kommer.

"Herren skal reise ham opp,.."

God helg!

"Da reiste ypperstepresten seg og sto fram midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg? Men han tidde og ga ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten ham, og sa til ham: Er du Messias, Den Velsignedes Sønn? Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.Ypperstepresten flerret da klærne sine og sa: Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere? De dømte ham alle å være skyldig til døden. Og noen begynte å spytte på ham. De
dekket ansiktet hans, slo ham med knyttneven og sa til ham: Spå nå! Og tjenerne slo ham i ansiktet." Markus 14:60-65

Tenk deg denne situasjonen som foregikk i Jerusalem mot en mann ved navnet Jesus, han var født til verden helt normalt av et ektepar som hette Maria og Josef.
Han vokste opp som en vanlig jødegutt, men hans leve- og handlemåte var ikke lik sine jevnaldringer. Han var fenomenal til å legge ut de hellige skrifter, han satte
de skriftlærde og de eldste etc helt fast. De var svar skyldig. Nå hadde de som styrte "kirkedepartementet" i Israel fått nok av denne karen som gjorde seg selv
til Messias og Guds sønn, de skulle ta livet av ham, men først måtte de finne noe å anklage ham for som holdt for dommeren.

Det de ikke visste om Jesus, det var at han var unnfanget i Marias liv på en guddommelig måte. Josef var ikke faren, men Den Hellige Ånds kraft kom over Maria, og hun ble gravid.
Vet du at Jesus var i Himmelen før han ble et barn på Jorden. Tenk at han var verksmesteren til hele Guds skaperverk, han var en av treenigheten i guddommen.
Så kommer sluttoppløpet og ypperstepresten spurte ham : "Er du Messias, Den Velsignedes Sønn?"
Jesus tidde først med bekreftelsen, men da ypperstepresten spurte ham rett ut, da var tiden for Jesus å gi seg til kjenne for "sine egne rekker" på Jorden og brøt ut :

"Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer."

Da flerret ypperstepresten klærne sine og utbrøt: "Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt
gudsbespottelsen."

Jesus ble da dømt av dem til å være skyldig til døden, for den uttalelsen. Og noen begynte å spytte på ham. De dekket ansiktet hans, og slo ham med knyttneven og sa til ham: "Spå nå!" Og tjenerne slo ham i ansiktet. Alt dette tillot Jesus uten å bruke sin himmelske makt på dem. Kan du tenke deg for en tålmodighet og nedverdighet av hans guddommelig status, Guds enborne sønn. Men dette gjorde han for oss dødelige mennesker, for i det han led døden på korset for oss, ble vi tildelt en nåde fra Gud den allmektige. Alle dem som tar imot Jesus som Guds sønn, skal få tilgitt sine synder , om de tror på ham, som frelseren.Jesus sa hvem han var til sine egne, men de trodde ham ikke, og tok heller livet av ham. Samme Jesus sier i dag også hvem han er, men han hevner seg ikke på menneskene som tok livet hans, nei, han tilbyr oss alle et evig liv om vi nå tror på hans ord. Men en dag er nådetiden ute, da kommer Jesus som dommeren og hans dom er rett over menneskene. Men de som står oppskrevet i Livets Bok går videre med Jesus til et evig liv.

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12

"Med hjerte tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse."  (Rom.10.v 8-10)

Dagens drypp er jo "kjennetegnet" på at den dagen en gjorde som dryppet sier, så ble en født på nytt. En broder i Herren skriver i den anledning, at det er på denne måten en tilegner seg alle løfter i Bibelen.

"Vi kan tale liv eller død med vår munn. Når du begynner å bekjenne Ordet, så er det ikke sikkert at du opplever en forandring med en gang.
Ordet må gå fra å være et logos til å bli et Rema, dvs. at ordet går fra din ånd inn i din sjel. Da vet du at du vet at ordet har blitt liv i deg. Gi aldri opp å bekjenne Ordet, før det har blitt en visshet/full overbevisning for deg. Da kan dine problemer rope så høyt de vil, men Ordet roper alltid høyere. Jeg vil gi deg et mektig eksempel, på det å bekjenne Ordet når alt håp er borte.

En Gudsmann ved navn Silas Owiti. Mange kjenner han fra den tiden han talte på sommerstevnet i Kvinesdal. Han og kona ble påkjørt av en lastebil. Det var en
alvorlig ulykke, kona ble drept og selv ble han lam fra livet og ned. Han kom på sykehus og legene så ikke noe håp for at han kunne få gå igjen. Men Silas kjente
sin Gud og Hans Ord (Jes.53.5) om legedom. Han bekjente Ordet hver dag.
Etter ca. 8 mnd. skjedde noe i Silas. Ordet gikk fra å være en bekjennelse til i bli en visshet/full over bevisning. En kveld kalte han på sykesøsteren, og sa:

- Hent mine sko og klær! I morgen skal jeg gå igjen.

De trodde at det hadde klikket for han, men de gjorde som han ba dem om. Neste morgen kom, og Silas slengte beina utenfor senga, beina var som spagetti uten noen kontroll eller kraft. Han visste at han var helbredet, derfor reiste han seg opp ved hjelp av sine hender. Beina var uten liv, så ropte han med en høy røst ”jeg er helbredet”, da kom det plutselig kraft i beina og han kunne gå igjen. Han gav aldri opp, han stod opp på Ordet og det holdt."

"Ja, det var jo fint at han ble helbredet, men det gjelder ikke for meg, jeg er fortsatt syk etter enda flere år enn denne mannen," sier du kanskje nå.

Mannen gav aldri opp, han stod opp på Ordet og det holdt. Vil du prøve?

Ordet er Jesus og det står skrevet i Hebreerne 13,8:

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."

"Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med de andre brødrene. Men han vil ikke på noen måte reise nå; han kommer så snart han får anledning. Vær våkne, stå fast i troen, vær tapre og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet." 1 Kor 16,12-14.

Paulus var apostel, evangelist og lærer og han reiste rundt i Lille-Asia med evangeliet som Jesus hadde betrodd ham.Han hadde en medarbeider Apollos blant mange andre, som han hadde bedt om å reise til korienterne sammen med andre brødre i troen. Men han ville ikke på noen måte reise da, men Paulus lover dem at han kommer så snart han tid til å komme.

Vi kjenner Apollos fra samme brev, men da i fra kap.3, 1-9, hvor sier til menigheten i Korint: 

"Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden. Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. Melk gav jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke, for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de? Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?
Hva er da Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet; men Gud gav vekst.
Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn
hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning."

 

Vi vet ifra alle sammenhenger innen de forskjellige menigheter, så danner det seg tilhengere av de forskjellige "gjestetalerne" som er på besøk. Slik var det også blitt i Korint, noen likte å høre på Paulus, andre syntes at Apollos var en kjekk mann å høre preke. Når det hersket misunnelse og strid blant de i menigheten, da sa Paulus til dem at de var ikke bedre enn mennesker med samme natur, de var da som alle andre.

Når en menighet blir splittet pga av forfølgelse, da kommer de som må dra bort til nye steder, hvor de starter opp med å samles om Guds ord og har åndelig fellesskap
med nye brødre og søstre. Men når de splittes på grunn av uenighet, da er det verre. For da er det noen som faller fra Kristus, andre søker nye menigheter, men en rest starter opp med en ny menighet.

Apollos lot seg ikke rikke av Paulus, han ville ikke reise til Korint på det tidspunktet. Men han hadde lovet Paulus å reise når han fikk anledning.

Noen ganger kan du spørre i slike tilfeller: Hvem var i ånd og hvem var i kjød?

Apollos hadde ikke tro for å reise på Paulus anmodning , men lovet å reise når han fikk tro for det. Eller var det ganske enkelt at det passet ikke for Apollos å reise da, han hadde andre ting å gjøre?

I dag synes mange det er stort å være pastor/eldste i en menighet, og mange har "kranglet" seg til jobben, uten å være kallet av Gud til den.
Det er ikke bare, bare å være en hyrde for flokken, derfor sier Peter hva som skal være normen for stillingen :

"Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn. Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner." 1 Pet 5,2-4.

"På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Han svarte og sa til dem: Mener dere at disse galileerne var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten. Eller de atten som tårnet ved Siloa falt ned over og drepte - mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme

vis." Luk 13, 1-4.

Hver dag omkommer mennesker i ulykker, kriger eller katastrofer av ulike slag. Er det langt fra oss det som skjer av slike ulike ulykker, så registerer en det, men det fester seg ikke i det daglige minne. Men i de siste dagene har en hørt hvordan våre brødre og søstre i Herren har blitt drept på ulike måter. Da ringer det en bjelle i mine ører, be for dem som er igjen i live.

I dagens drypp kommer noen til Jesus for å fortelle ham om noen galileere som Pilatus hadde drept, så blodet hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. De som kom til Jesus ville høre hva galt disse som ble drept hadde gjort, siden resultatet ble at deres blod ble blandet med offerblod.
Er det ikke mange ganger en får høre slike spørsmål: Hva galt hadde han gjort eller henne siden de ble offer for slik en grusom død. Jesus svarte dem klart :

"Mener dere at disse galileerne var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten."

Jesus tar også frem en ulykke til om Siloa tårnet som falt ned og drepte 18 mennesker, de 18 var heller ikke mer skyldige enn de som andre som bodde i Jerusalem.
Men Jesus avgir en dom for dem, der og da :
"Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis."

 

Konklusjonen en må gjøre utfra Jesu ord når en hører om at noen er rammet av ulykke med døden til følge : Var den/de som omkom omvendt?
Hvorfor er det så viktig å være omvendt, dvs være født på nytt, slik at en har gitt livet til Jesus. Han er vår garantist for et evig liv sammen med ham.

Først da en er omvendt, kan vi si som Paulus :

"For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til." Rom 14,8

"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist. Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!  Hver den som slår inn på avveier  ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.  Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!  For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2. Joh 1,7-11.

Allerede like etter Jesu himmelfart kom noen med den påstanden at Jesus ikke var Kristus, den salvede, kommet i kjød, dvs født til jorden som menneskene . Johannes er opptatt med at de hellige ikke må la seg lure av en ny lære, men holde fast på Kristi lære. Om der kom noen med en annen lære enn Kristi lære, han skulle de ikke ta inn i sitt hus, han var ikke velkommen. For gjorde de det så ville de bli medskyldige i hans onde gjerninger. Vi som lever i dag opplever enda mer at Kristi lære blir satt til side med egne tolkninger av skriften. Jakob sier i kap.4,vers 4:

"Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende."

Så kan vi spørre hvem er det som har vennskap med verden innen de kristne rekkene? Jeg har erfart at de som sier at Gud er kjærlighet uansett hva et menneske gjør, de har ikke Åndens sanksjon med seg. For det er riktig at Gud er kjærlighet, for 1 Johannes brev sier i 4,8:

"Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet."

Da trekker noen den konklusjonen  at når to av samme kjønn elsker hverandre i kjødet, så har de også Guds velsignelse til leve som ektefolk. Men Gud tåler ikke synd, og omgang mellom to av samme kjønn er synd sier Guds ord. Paulus skriver i Rom 1,vers 25.27:

"De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til
skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med
kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse."

Kristus har sin brud, Antikrist har sin brud. Kristus gir liv, Antikrist gir død.

Sakarja 4,6 sier hvordan Jesus Kristus vil samle sitt folk : "Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud."
Antikrist vil også dra med seg de kristne i en verdens kirke som samler alle slags religioner under ett tak, det tror jeg er de som Judas skriver om i 1,17-21 :

"Men dere, kjære: Husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden. Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv."

God helg!

"Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye."  Sal 32,8

Leste nylig i en bok om budskap som forfatteren i sin tid hadde mottatt i Herrens nærvær, og jeg festet meg med disse setningene i et budskap:

* "For mitt folk skal være et fritt folk.
*  Mitt folk vil adlyde meg, ikke en menneskelig leder.
*  Mitt folk skal ikke arbeide forgjeves i kjølvannet av kjødets gjerninger.
*  Mitt folk skal vandre i det nye i livet, og de skal få kraft og bli ledet av min Ånd."

Disse punktene har jeg opplevet er så viktige å holde fast på. Tenk på Paulus ord til Galaterne i kap 5,1 for pkt 1: 

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk."
Pkt. 2 fra Johannes evangelium kap 10,27:

"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg."

Pkt. 3 fra Mattetus evangelium kap 25,34:

"Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."

Pkt. 4 fra Johannes evangelium kap 10,9:

"Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde."

- Utfra dagens situasjon kommer dette sangverset i mitt sinn:

"Motganger møter meg, aldri du støter meg.
Bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg, Herre du gjemmer meg.
Tett til ditt hjerte og nevner mitt navn."

"For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere." 2 Kor 13,4  

"Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!" 1 Kor 10,12

Bibelens ord advarer mot fallgruber som vi må unngå å falle i. Noen av
disse er følgende:

* "Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?" Amos 3,3

* "Hvem gir vel deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?" 1 Kor 4,7

* "Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis." Ordsp 20,1

* "Legg vinn på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett."2 Tim 2,15

* "Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!" Jak 3,14   
-  Jeg hørte om en kristen person som oppsøkte en gang en kristen sjelesørger, som var kjent for sine opplevelser i sitt liv, men som senere hadde fått visdom og nådegave til å hjelpe andre mennesker. (Fritt gjengitt av meg) : Da den besøkende hadde presentert seg for sjelsørgeren, begynt hun å fortelle om sine omgivelser. Hun leksket av seg om personer som var slik og slik, de var helt umulige å ha med å gjøre. Hva skulle personen da gjøre? Hun stirret på sjelesørgeren og håpet endelig at nå skulle det bli full valuta for personen.
-  Men det skjedde ikke som ventet for den besøkende, for sjelesørgeren reiste seg med følgende ord:

 

" Jeg er ingen søppeldunk! For her kommer du å kaster bare søppel på meg, og tror jeg tar imot det!"

 

Personen ble helt rød i kinnene og visste ikke hva han skulle si, men da fikk sjelesørgeren peke på ting som han måtte ta tak i.

- Det bør ringe en bjelle i dine ører, når alle andre enn din egen familie er "galne", da må du spørre deg selv først: Er det vi som gjør feile ting og ikke de andre?

Etter denne samtalen ble det en snuoperasjon i den besøkendes familie, de la om kursen, inkluderte andre enn seg selv og begynte å se på sine søstre og brødre med nye øyne. Sakte men sikkert ble livet forandret og senere kunne de se tilbake på den tiden med latter, da de innså hvor dumme de hadde vært.

"En trist feil vi alle gjør, er å tro at noe vil vare lenger hvis vi aldri lar det begynne." (Robert Brault)

"Min spesialitet er å ha rett når andre tar feil," sa George Bernard Shaw.

Vi runder av dette dryppet med Fil 2,3:

"Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv."

"Da sa Ånden til Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen!" Agj 8,29

 

Filip fikk et oppdrag av Ånden og han gjorde som Ånden sa. Jeg leste på nettet om en hendelse som gjorde inntrykk på meg. Det handlet om en ungdom, sønn til misjonærer. Han ble oppdratt med å sitte under talerstolen for å høre om Gud, men han ble ikke en gudfryktig mann, men gikk ut i narko etc.
Moren forsøkte å snakke med ham om Gud , men han fortalte henne at hvis hun noen gang gjorde det igjen, ville han slutte å komme hjem på besøk. En dag han i 25års alderen , hadde han avtalt med bestemoren sin, at han skulle plukke henne opp fra kirken . På den tiden bodde han sammen med henne , og hun hadde aldri forkynt for ham om Jesus. Han hadde vokst opp i "statskirken" og da forventet han at møtet skulle være ferdig etter en time . Han satt derfor og ventet i bilen utenfor kirken  , men det han ikke visste var at menigheten var karismatisk og da ble møtet mer enn en time. Tiden gikk, men hun kom ikke ut . Han ble mer og mer

oppfarende og var klar til å gi bestemoren sin en god skjennepreken .
- Plutselig klatret en blond kvinne inn i bilen hans og satte seg ned ,og spurte ham hvordan han hadde det . Han forklarte at han var irritert på  bestemoren sin , som ennå ikke hadde kommet seg ut fra kirken . Den blonde kvinnen smilte vennlig til ham og sa :
"- Du bør heller være sinte på meg , fordi det var jeg som prekte i dag . Mitt navn er Sandy Brown , jeg var en prostituert i Los Angeles , men Jesus har frelst meg. Jeg vil bare fortelle deg en ting , og det er at Jesus elsker deg ."
- Ungdommen forklarte henne at han ikke var interessert å høre mer . Men hun gjentok sitt budskap og siden forlot hun ham der i bilen .  I løpet av de neste ukene kunne han ikke få henne ut av sitt sinn og han "hørte henne si" gjentatte ganger :
- Jesus elsker deg .

Etter en tid senere fikk bestemoren lokket ham med til kirken sin. Men fordi han var godt kjent i den byen, satte han seg på bakerste benkerad. Presten var bare så vidt begynt å preke, da konen hans kom fram og tok mikrofonen og sa følgende:
"- Jeg har aldri gjort dette før," sa hun, "men det er en ung mann her i kveld , og Gud har en spesiell beskjed til deg : Du kaster bort livet ditt .
Gud har talt til deg gang på gang , men du har ikke hørt etter , i dag er din siste sjanse ," sa prestens kone . Mannen var ikke i tvil ,det var ham hun snakket til , men han hadde ingen planer om å si noe til henne . Men noen få sekunder senere lå han foran alteret , hvor han overga sitt liv til Gud .
Det var starten på et helt nytt kapittel i mannens liv , som fra da av var sentrert på Jesus . Han leste i Bibelen fra tidlig
morgen til sene kvelden , og etter en kort tid han møtte sin kone. De giftet seg etter 12 uker og har vært gift nå i 23 år og forkynner evangeliet om Jesus til daglig.

 

"Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre." Luk 22,32


"For alle folkene vandrer hver i sin guds navn, men vi vandrer i Herrens, vår Guds navn evig og
alltid. Davids kongedømme skal gjenopprettes." Mika 4,5

Ja, så var vandringen over for de fire politiske partiene  med sonderingene de imellom. To av de fire vandret tilbake på "gammelveien" , mens de to andre var villig til vandre på en nyoppstaket vei i
ett nytt terreng.
Det ledet mine tanker hen på tre andre kvinner, som var på vei til et av deres hjemland.  Det var en kvinne med to av sine svigerdøtre. Kvinnen hette No'omis og var gift med Elimelek og de hadde to sønner.Sammen dro de bort fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land pga
hungersnød i landet.Så døde , No’omis mann, og hun satt igjen med sine to sønner. De tok seg moabittiske koner. Den ene hette Orpa og den andre Rut. De ble boende der i om lag ti år. Da døde også begge sønnene. Og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin mann. Da brøt hun opp med svigerdøtrene sine og vendte tilbake fra Moabs land. For hun hadde hørt i Moabs land at Herren
hadde sett til folket sitt og gitt dem brød. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk fram etter veien for å vende tilbake til Juda land, sa No’omi til sine to svigerdøtre:
"Vend nå om og gå hjem igjen, hver til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg! Herren gi at dere må finne et hjem, hver i sin manns hus!"
 
Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne:
"Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk."
Da sa No’omi:
"Vend tilbake, mine døtre! Hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg da ennå sønner i mitt liv som dere kunne få til menn? Snu om og dra hjem igjen, mine døtre! Jeg er jo for gammel til å bli gift. Og om jeg tenkte: Jeg har ennå håp! - ja, om jeg allerede i natt fikk en mann og så fødte sønner, skulle dere
derfor vente til de ble voksne? Skulle dere stenge dere inne og ikke få dere menn? Nei, mine døtre! Det er mye bitrere for meg enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet meg så hardt."

 Da brast de igjen i gråt. Og Orpa kysset sin svigermor og sa henne farvel. Men Rut klynget seg til henne. Da sa hun:
" Du ser din svigerinne er vendt tilbake til folket sitt og til sin gud. Vend nå du òg tilbake og følg din
svigerinne!"
Men Rut sa:
"Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake! For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og senere om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg."
 
Da No’omi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Og da de kom til Betlehem, kom hele byen i bevegelse for deres skyld.
Hvilke tanker kan forenes med No’omis omsorg for sine svigerdøtre og de fire politiske partiene i vårt land som etter valget fikk et flertall til å danne en ny borgerlig regjering? Ho "mor" selv er jo Erna og hennes to svigerdøtre er Siv og Trine som ville være med henne på veien etter valget. Han Knut Arild kommer ikke inn i dette bildet før senere, da et mer utrolig "giftermål" kommer inn. Han er nok Boas i den samme fortellingen om No’omi, jfr Rut 4,13.
Trine forlot sin "svigermor" Erna for å gå tilbake til Stortinget, hvor hun kom fra, men Siv lot seg ikke rokke i sin troskap til sin "svigermor"
Erna, hun skulle nå "svigermors" drøm - en borgerlig regjering. Hennes valg ble kronet med seier.  Så gjenstår å se hvordan Siv (Rut) vil finne sin "føde" hos Knut Arild (Boas).
 
Men det som en kan lære av dagens drypp er at verden alltid vil vandre hver i sin guds navn, mens vi som har valgt å følge Jesus på vår livsvandring vil alltid holde oss til Ham.