Dette er de budene som dere skal holde: Tal sannhet, enhver med sin neste! På tinget skal dere felle dommer som hviler på sannhet og skaper fred. Tenk ikke ut ondt mot hverandre, og elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg, lyder ordet fra Herren. Sak 8,16-17.

Vi er inne i spennende tider, og særlig for jødene, som er Guds utvalgte folk. Profeten Sakarja begynte sin tjeneste i år 520/519 f.Kr.,og hans profetier strekker seg inn i vår tidsalder. Herren sier i samme kap. at han frelser sitt folk fra landene i øst og i vest. Videre vil Han føre dem hjem; midt i Jerusalem skal de bo. De skal være hans folk, og i troskap og rettferdighet vil Han være deres Gud. Derfor sier Herren, Allhærs Gud:

"Fatt mot, dere som i denne tid hører disse ordene fra de samme profeter som talte den dag da grunnvollen ble lagt til huset for Herren, Allhærs Gud, til templet som skulle bygges. For før den tid hadde verken folk eller fe noe utbytte av sitt strev. Verken de som gikk ut eller de som kom, fikk være i fred for fienden, for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre. Men mot den rest som er igjen av dette folket, vil jeg ikke være som før i tiden," (versene 9-11.)

lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. I fred skal de så; vintreet skal bære frukt, jorden skal gi grøde og himmelen dugg. De som er igjen av dette folket, skal få alt dette i eie. Likesom jødene har vært en forbannelse mellom folkeslagene, skal Juda-ætt og Israels-ætt, bli til en velsignelse når Herren frelser dem. Derfor skal de ikke frykte , men fatt mot! For så sier Herren, Allhærs Gud:

"Likesom jeg satte meg fore å sende ulykke over dere den gang deres fedre egget meg til vrede, sier Herren, Allhærs Gud, og jeg ikke endret mitt forsett, har jeg i disse dager vendt om og satt meg fore å gjøre vel mot Jerusalem og Juda-ætten. Frykt ikke!" Sak 8,14-15.

Leser vi videre i kap. 12,9-10 sier Herren:

"Den dagen skal det skje at jeg prøver å gjøre ende på alle de folk som kommer imot Jerusalem. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte."

Ordene Herren selv benytter er at Han vil ødelegge alle de hedningefolkene/folkeslagene som drar opp mot Jerusalem. Vi opplever i dag at Israel er i skuddlinjen fra alle folkeslag, men hva skjer når araberne går til krig imot dem? Jo, de har tapt hver krig de har begynt mot Israel. Et ordtak i araber-verdenen er : "Hva kommer det av at når en israelsk tanks møter 10 arabiske tanks, så vinner den ene og hva kommer det av at når en israelsk soldat møter 10 arabiske soldater, så vinner den ene."

"Vend om, dere frafalne sønner! lyder ordet fra Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en ætt, og føre dere til Sion. Så gir jeg dere hyrder, slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. Når dere i de dager blir tallrike og fruktbare i landet, lyder ordet fra Herren, skal de ikke lenger tale om Herrens paktkiste og ikke komme den i hu. De skal verken tenke på den eller savne den, og det skal aldri lages noen ny kiste. På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen – til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og harde hjerte. I de dager skal Judas ætt slutte seg til Israels ætt, og sammen skal de komme fra et land i nord til det landet jeg gav deres fedre til odel og eie." Jerm 3,14.18