"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"  Matt 28,18-20

Hva er en Jesu disippel? Jesus sier svaret i bl.a. i Markus 8,34-38:

"Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.
For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro
og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler."

Vi som bor i Norge fikk høre om Kvite-Krist først på 800-tallet, og da fra to retninger. Fra De britiske øyer kom munker, vikinger som hadde møtt den kristne tro på sine utenlandsturer, de kom til Vestlandet og fra Tyskland og Frisland over Danmark til Østlandet.
Kong Olav Haraldsson, som også ble kallt Olav den hellige, var en sentral person for å få folket i landet vårt til å omvende seg fra den norrøne tro til Kvite-Krist. Da han falt i slaget på Stiklestad i 1030, spilte hans død en sentral rolle i Norges kristning. Å bruke makt til å få folket til å omvende seg, har aldri blitt mer enn religiøst, de menneskene ble aldri født på ny.
Mange trodde de gjorde Herrens vilje, da de tok å drepte dem som ikke ville bøye seg for Kvite-Krist. Senere kom Korsfarere som var frivillige og kristne soldater som «tok opp korset», det vil si at de tok hellig ed på å kjempe i korstogene i Det hellige land.

Dagens drypp handler om da Jesus ga disiplene sine oppdraget om å gjøre alle folkeslag til hans disipler , dette oppdraget er nok mange ganger blitt utført i kjød og ikke i ånd.

Kristne og muslimer har begge kjempet for å få folkeslag over på sin tro, inkl.makt med døden til følge for dem som nektet å bytte tro. Jødene har aldri drevet den
slags krig, men selv har de fått kjenne på kroppen hva det er å være jøde. De tok ikke imot Jesus som Messias da han kom til dem, og de valgte en røver fri i
stedet for Jesus. I flg Matteus 27,25 lød svaret fra jødene etter at Pilatus spurte hvem han skulle gi fri: Barabbas eller Jesus. De ropte Barabbas.  Han tok
da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa:
"Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for." Og hele flokken svarte og sa: "Hans blod komme over oss og over våre
barn!"

Senere har jødene fått denne uttalelsen imot seg av de kristne, men hva sier Efeserne 1,7 :

"I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom."

 

Jesu død på Golgata ble vår frelse fra våre feiltrinn. Denne frelse gir Jesus oss om vi tror og tar imot hans ord. 

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."  Joh 1,12.