«Når det gjelder Titus, så er han min medtjener og medarbeider hos dere. Og når det gjelder våre andre brødre, så er de menighetens utsendinger og Kristi ære.» 2 Kor 8,23

En broder minner oss på at vi som har tatt imot Jesus som vår herre og frelser, har blitt Hans utsending/ambassadør til den verden vi lever i. Han skriver videre:

Som Guds utsending har vi fått et oppdrag å fortelle mennesker hvordan de kan bli borgere av Hans rike, og hvilke lover som gjelder. Vi har fått en håndbok som forteller oss hva vi skal gjøre, det er bibelen. Den boken representerer en helt annen kultur enn den som er i den profane verden. Gudsrike bygger på helt andre verdier. Tro, håp og kjærlighet er de grunnleggende verdier i Gudsrike.

I verden i dag møter vi stor motstand mot disse verdier. Derfor er det viktig at vi er synlige ambassadører. Det som kjennetegner Gudsrike er at under, tegn og mirakler skal være noe som skjer daglig der dette rike vokser. Gudsrike er et overnaturlig rike som en gang skal komme i sin fullhet på en ny himmel og jord.De fleste av oss Gudsrikes ambassadører har nok vært dårlige til å formidle dette nye rike og dets fantastiske ordninger. Vi er for lik den verden vi skal erobre. Vi har mistet målet og ikke forstått vårt oppdrag i verden.

- Det står i bibelen, «skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne» Rom. 12,2

Denne verden har også en herre som er motstander av Gudsrike, har forsøker hele tiden å forføre mennesker med sine løgner og bedrag. Det gjør han også blant oss som er borgere av Gudsrike. Denne fienden kan også opptre religiøs, det vil si at han bruker noe fra bibelen og forvrenger det så det får en annen betydning, slik han gjorde med Adam og Eva.

Derfor er det viktig å leve et liv med Den Hellige Ånd og Ordet i bibelen. Det er en fare for oss ambassadører at vi kan bli lunkne og sløve, og miste den overnaturlige kraft som bor i oss. Vi har jo fått den Åndens kraft som reiste Jesus Kristus opp fra døde.

- Når vi lar oss bli brukt til å utføre under, tegn og mirakler i Jesus navn blir Gudsrike synlig og attraktivt. Vi trenger hele tiden å være brennende i ånden, bli fylt av DHÅ og leve med han i ordet og ha daglig samtaler med DHÅ, slik Jesus samtalte med sin far hver eneste dag. Når det Romerske rike erobret land etter land, sendte de inn sine ambassadører for å lovfeste deres lover og kultur. Men de utsendte fikk ikke lov å være Romerske utsending lenger enn 2-3 år. Ble de lenger, ville de kanskje tilpasse seg deres motstanders kultur og bli for interessert i å tjene det erobrede land mere enn sitt eget land.

- Denne faren har vi også hengende over oss. Et eksempel på dette er det som skjer med den norske kirke idag. De lager lover som det ikke er grunnlag for i Gudsrikes lover og ordninger. Jeg opplever at disse veiledere i kirken har blitt mere opptatt av hva folket sier og mener, mere enn hva Gud den allmektige sier i sitt ord. Nå er det virkelig tid for å stå opp for Jesus Kristus som er Konge i Gudsrike.»

Ha en frimodig og gledelig helg!

«Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!» Kol 3,17