”Mine får hører Min røst. Jeg kjenner dem og de følger meg” Joh 10,27

 

Et får er det samme som en sau på norsk. Jesus var vel kjent med sauene på Israels marker. De var også tilstede på Betlehems marker den dagen Jesus ble født. Fra Lukas 2,8 leser vi:

"Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin."

Jesus sammenligner sine tilhengere med får. Fårene hadde gjetere som voktet dem for sin eier, hyrden. Vi husker Jesus sine ord til Peter : "Fø mine får!" Joh 21,17.
Peter fikk gjeteransvar av sin hyrde for å se etter hans får. Utfra disse ord har katolikkene satt Peter som den første paven, selv om Peter var en gift mann, så har katolikkene satt paven og prester , samt munker og nonner i sølibat.

Vi vet at Jesus er overhyrden for flokken som har valgt å følge ham. Han begynte i det små, han samlet først 12 faste disipler med seg, siden øket han en tileggsflokk på 70. Disse ble opplært av Jesus og han sendte dem ut foran seg til bygdene omkring. De "reklamerte" for evangeliet,det glade budskapet som Jesus kom med. Lukas 6,18 beskriver det slik:

"De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble helbredet."  

Vi som har blitt et får til Jesus lærer litt etter litt hvilken vei vi skal gå med ham hver dag. Møter vi prøvelser på vår vandring som blir for store, så vet vi at Jesus er foran oss, han ser til hvordan vi har det. Trygg i hans hånd, han leder oss steg for steg på vår vandring. Jesus sier i sitt ord at kjenner oss som hører ham til og at de følger ham. Da må en ikke spørre verden etter hva en skal gjøre, men da går vi til vår overhyrde med tanker vi ikke forstår oss på. Han er veien, sannheten og livet. Vi har ingenting å frykte når vi er får som tilhører Jesus, han kjenner oss og vi følger ham hvor han leder oss.

"Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp." Agj 2,26