"Den dagen skal de synge denne sangen i Juda: Vi har en sterk by. Til vern for oss er det reist murer og festningsvoller. Lukk portene opp, så det rettferdige folk kan dra inn, det som holder fast ved sin troskap. Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe." Jes 26, 1-4.

En dag skal komme, da sangen skal høres ut fra en sterk by, en by som har navnet Jerusalem, Sions stad, hvor Gud selv har tatt ut til sin bolig. I dag har Israel satt opp murer imot fiendene sine på utsatte plasser, men dagens drypp forteller oss om en dag hvor vern for oss er reist murer og festningsvoller. Salmisten roper ut : "Lukk portene opp, så det rettferdige folk kan dra inn, det som holder fast ved sin troskap."
- Guds folk kommer for å vandre inn i byen, Herrens stad, tenk for en dag! I dag er det strid og leven om eierskapet til Jerusalem, men hverken kristne eller muslimer har noen rettighet til byen som Davids kjøpte i sin tid.
Verdens land tør ikke anerkjenne Jerusalem som Israel hovedstad, selv om Israel har vedtatt at Jerusalem er landet hovedstad. Hvem kan nekte oss i Norge å ikke anerkjenne Oslo som vår hovedstad. FN, EU eller  andre. Men Israel skal ikke få bestemme over sitt land, da skal hele verden kobles inn? Hvorfor? Ganske enkelt fordi Israel er opprettet av Gud i fordums tid. Abraham fikk oppdraget til å innta landet av Herren, selv om han ikke visste hvor det bar hen da Gud kalte han utfra sitt hjemland.

Salme 61,4 sier : "For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden." Salme 61,4

Vi gjør klokt i å vende våre veier inn på Herrens veier, da vil dagens drypp oppkomme i våre hjerter, nemlig at "Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. " Måtte vi som tilhører Herren Jesus alltid ha en slik lengsel imot vår himmelske stad Jerusalem, byen som skal komme ned fra Himmelen til den nye Jorden, når Gud ser at tiden er inne for det.

- Abraham som fikk løftene om Kanansland, om han sier Hebreerbrevet  kap 11,8-10 :

"I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper."

Dette er hva vi har i vente vi som vil høre Herren og vandre med ham hver dag her på jorden - det nye Jerusalem , hvor intet urent kommer inn, bare de som er renset i Jesu blod, de som har sitt navn innskrevet i Livets bok.

"Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for der er ingen natt. Alt det dyrebare og verdifulle folkene har, skal de føre inn i den;men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet. Åp 21,25-27.