"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist. Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!  Hver den som slår inn på avveier  ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.  Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!  For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2. Joh 1,7-11.

Allerede like etter Jesu himmelfart kom noen med den påstanden at Jesus ikke var Kristus, den salvede, kommet i kjød, dvs født til jorden som menneskene . Johannes er opptatt med at de hellige ikke må la seg lure av en ny lære, men holde fast på Kristi lære. Om der kom noen med en annen lære enn Kristi lære, han skulle de ikke ta inn i sitt hus, han var ikke velkommen. For gjorde de det så ville de bli medskyldige i hans onde gjerninger. Vi som lever i dag opplever enda mer at Kristi lære blir satt til side med egne tolkninger av skriften. Jakob sier i kap.4,vers 4:

"Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende."

Så kan vi spørre hvem er det som har vennskap med verden innen de kristne rekkene? Jeg har erfart at de som sier at Gud er kjærlighet uansett hva et menneske gjør, de har ikke Åndens sanksjon med seg. For det er riktig at Gud er kjærlighet, for 1 Johannes brev sier i 4,8:

"Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet."

Da trekker noen den konklusjonen  at når to av samme kjønn elsker hverandre i kjødet, så har de også Guds velsignelse til leve som ektefolk. Men Gud tåler ikke synd, og omgang mellom to av samme kjønn er synd sier Guds ord. Paulus skriver i Rom 1,vers 25.27:

"De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til
skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med
kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse."

Kristus har sin brud, Antikrist har sin brud. Kristus gir liv, Antikrist gir død.

Sakarja 4,6 sier hvordan Jesus Kristus vil samle sitt folk : "Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud."
Antikrist vil også dra med seg de kristne i en verdens kirke som samler alle slags religioner under ett tak, det tror jeg er de som Judas skriver om i 1,17-21 :

"Men dere, kjære: Husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden. Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv."

God helg!