«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Apgj 4.12

Vi er kommet slutten på enda en uke, april måned er gått, neste uke begynner med 1. mai, som er den første ekstra fridagen i mai måned.

- Dagens drypp er hentet fra en helbredelse som Peter og Johannes utførte i Jesu navn og som fikk konsekvenser for de som hadde brukt Jesu navnet til å helbrede en syk mann. Dagen etter denne hendelsen kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. De stilte dem fram midt iblant seg og spurte dem ved hvilken kraft eller ved hvilket navn de hadde gjort dette?

- Peter sa da til dem : «Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde - ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres.»

Resultatet fra dette møtet med dem ble frifinnelse, for de så jo mannen som hadde vært syk stå midt blant dem. Ingen kunne nekte for at en helbredelse hadde funnet sted.

- Da møttes hele flokken av de troende i byen som var kommet til troen, de hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. Så med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte.

- Det var tider det, sier du gjerne i dag, men Jesus kommer snart for å hente sin brud som er rede for å møte ham. Så da må en be om visdom til å ha «ett hjerte og en sjel» i troen på den Herre Jesu Krist. Vi må komme dit hen at vi er i en symfoni når vi troende kommer sammen for å prise Jesus vår frelser og herre. Ha ei god lang helg og glem ikke «en stille stund med Jesus» hver dag!

«Jeg vil prise deg i en stor forsamling, love deg der hvor det er mye folk.» Sal 35,18

«Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta denoggi dem for megog for deg!» Matt 17,27

Peter gikk god for Jesus, da de kom til Kapernaum, møtte de som krevde inn tempelskatten, og de sa til Peter : «Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Han svarte: «Jo!» Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: «Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?» Han sa: «Av de fremmede!» Da sa Jesus: «Så er altså barna fri!"

Så kommer dagens drypp inn. Dette hendte på en helt alminnelig dag for Jesus og Peter, og ingen sa at dette var et stort tegn eller et under. Men det var allikevel det. Slik mener vel også en broder at vi kan oppleve Guds inngripen i hverdagen og etter at han leste gårsdagens drypp skrev han denne oppmuntringen :

«Shalom !

Hvilke evangelister er det du tenker på? Jeg mener, de som samler tusenvis og hvor under og tegn skjer. Jeg tror selvsagt på under og tegn, men disse tingene blir, etter min mening, ofte lansert som reklame for bestemte evangelister for deres " korstog".

Det er riktig at disse tegn skal følge dem som tror, altså deg og meg, men vi må aldri glemme at vår motstander ofte opptrer som " en lysets engel " og han fører dessverre mange vill.

Jo, under og tegn skjer i hverdagen, hver eneste dag vil jeg si. Spørsmålet er bare om vi ser dem. Det hender ofte at jeg står i en hverdagslig situasjon, som jeg der og da opplever som svært vanskelig. Jeg sukker til Jesus: Nå må du altså hjelpe meg, HER OG NÅ....

Det kan dreie seg om helt bagatellmessige forhold. Bønnesvaret kommer straks, og jeg utbryter " Takk Jesus, og glemmer kanskje i neste omgang hele hendelsen: det var jo bare en bagatell, men det var altså et svar fra Himmelen.

Siden jeg ikke tror på tilfeldigheter, er mitt poeng dette: Under og tegn skjer hver dag iblant oss, men vi ser det ikke alltid, i enkelte tilfeller kanskje fordi bønnesvaret ikke kom i den formen vi hadde forventet. Takk for en fin spalte. Ha en fortreffelig og solrik dag.»

«Men Gudvære takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.» 2 Kor 2,14

«Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derforkunne Jesus ikke lenger åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.» Mark 1,45

Dagens drypp er fra en hendelse hvor Jesus nettopp hadde helbredet en spedalsk, som hadde falt på kne foran Jesus og spurte ham å helbrede ham. Jesus fikk medynk med ham, og rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Jeg vil, bli ren!»

Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte da strengt til ham og sendte ham straks bort, i det han sa til ham: «Se til at du ikke sier dette til noen. Men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem.»

Men denne mannen greidde ikke å overholde Jesu ord, for han gikk ut i området han var i og begynteå kunngjøre underet som Jesus hadde gjort med ham i det vide og det brede. Jesus måtte derfor dra videre rundt i Galilea. Han kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.

Jesus sa de samme tegn som han gjorde skulle følge oss som tror på han i dag. Men her svikter vi i oppfølgingen av Jesu ord, det er få under og tegn som skjer i vår midte i dag. Men i andre område på jorden skjer det med evangelister som samler tusenvis av mennesker og hvor nettopp under og tegn skjer i Jesus navn. Muslimene kommer til tro på Jesus, da de ser og opplever under som ingen andre har klart. Har vi for liten tro?

En dag til gikk i går og jeg fikk ikke noe «offer» til å helbrede i Jesu navn på min vandring. Men går vi ikke i ferdig lagte gjerninger ? Takk Jesus for din trofasthet selv om vi skulle svikte. Å leve i Jesu nærhet hver dag med våre liv gir oss glede og styrke. Han ser til våre hjerters tanker.

«Han kalte sammen de tolv og ga dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer.» Luk 9,1

«Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!» Åp 22,9

Bakgrunnen for disse ordene som engelen sa, var et budskap fra Jesus som engelen formidlet til Johannes, nemlig:

"Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken.»

Det var da Jesu disippel, Johannes, som hørte og så alle disse tingene som han siden har skrev ned i Åpenbaringsboken, bare falt ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist han alt dette. Engelen ville at Johannes skulle vite at det var kun en som skulle tilbes , Gud.

Dette gjelder også i dag for menneskeheten. Apostelen Peter sier det klart i Apgj. 4,12:

«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»

Det tydelig at det er kun frelseren Jesus Kristus som vi mennesker skal tilbed som vår frelser fra syndene våre.  Jesus er den eneste som kan gi oss frelse, utenom Ham er det -INGEN,INGEN,INGEN som kan gi oss frelse. Ingen avgudsdyrkere kan arve Guds rike, men dersom de omvender seg , kan de komme i inn i Guds himmelske bolig. Jomfru Maria eller andre helgener kan ikke tilby noen frelse. Det katolikkene gjør, er å be Jomfru Maria (og andre helgener) om forbønn for seg selv eller andre. Denne praksis har sitt fundament i det katolske kirkesyn: De tror Kirken er ikke bare er et fellesskap mellom de troende som lever her og nå, men også med alle de som har gått foran oss hjem til Gud (bl.a. de helgenene vi kjenner). Å be Jomfru Maria om forbønn er for en katolikk like selvfølgelig og naturlig som å be en god kristen venn om forbønn. Jeg tror vi må skille mellom de levende og de som er sovnet inn.  Frelsens valg, en omvendelse i Jesu navn, må gjøres mens en lever her på jorden, det er for sent når livet her på jorden er ute og vi flytter til vårt bestemmelsessted , som er det himmelske Paradis for de Jesu troende eller ned til Helvetets avgrunn for de som ikke trodde på Jesus.

«Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines.» Luk 16,25

«Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir englemsomhører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» Jak 1,25

Det er noe merkelig å kunne skue inn i frihetens fullkomne lov og likedan kunne fortsette med å gjøre det. Du husker Jesus fortalte om to sønner som en far hadde hjemme på gården sin.Faren gikk til den ene og sa: «Sønn, gå i dag og arbeid i vingården!» Han svarte nei til faren for han ville ikke. Men senere angret han på avgjørelsen og gikk allikevel å jobbet i vingården. Faren gikk til den andre sønnen og sa det samme til ham, som han hadde sagt til bror hans. Han svarte ja til far sin med en gang, det skulle han gjøre, men han gikk ikke til vingården.

Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? spurte Jesus  ypperstepresteneog de eldste . De svarte at det måtte være den første. Jesus sier til dem:

«Sannelig sier jeg dere: Tollere og horkvinner går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og horkvinner, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham. » (Matt 21,28-32).

Hvordan viser de to sønnene seg i dag i kristne sammenheng? Et er sikkert at Jesus leder aldri noen ut i en oppgave uten at han også utruster vedkommende for oppgaven. Derfor er det så viktig

Å søke hans vilje i alt vi foretar oss. Mange kristne er utbrente i dag pga  at de tror de må være med på alle gjøremål, for det er jo uåndelig å si nei til oppgavene i menighetene eller i jobbsammenheng . De verste en kan møte på er de som prater og prater i en «åndelig» atmosfære , men som aldri gjør de «åndelige fraser» ut i det praktiske liv. Det er bare ord. I slike tilfeller kommer dagens drypp inn : «slik at han ikke blir englemsomhører, men gjerningens gjører.»

«Salig er den tjener som herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer.» Luk 12,43

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene." 1 Tess 4,16-18.

«Men IKKE alle får bli med Herren, BARE de som GJØR HANS VILJE. (Matt 7:21) og LEVER et HELLIG LIV. For Herren fortalte meg: «Bare de som er helliggjort vil komme inn i Himmelens rike.(Hebr 12:14) Ingen vet verken dagen eller timen for når Jeg kommer og henter Mitt hellige folk, ikke engang englene vet det» (Matt 24:36)

På skjermen så jeg mennesker som løp rundt. I alle aviser og TV-nyheter sa de at «JESUS HAR KOMMETIGJEN» Skjermen ble slått av og Jesus avsluttet med å si: «Jeg kommer igjen for et helliggjort folk» Det var alt Han viste meg. Etter det tok Han meg med tilbake hit til jorden.

Med engler samlet rundt oss, begynte vi å gå ned den vakreste trappen; hvite trinn med blomster i. Jeg gråt hele veien ned og bønnfalt Jesus: «Herre, vær så snill, ikke forlat meg her. Ta meg med Deg??» Han svarte: «Min datter, nasjonene og familien din venter på deg. Min datter, du må gå tilbake i kroppen din. Du må motta livet, så du kan gå å vitne om det du har sett. Mange vil ikke tro deg, – mange VIL tro deg, men Jeg er ditt trofaste vitne. Jeg er med deg, og Jeg vil aldri forlate deg.»

Mens jeg var i himmelen, sa Jesus: «Jeg vil komme FOR Mitt hellige folk, og Jeg kommer snart forMin menighet.» Men for 2 uker siden(2010?) sa Herren til meg: «Jeg har så behag i hva du gjør, og at du oppfyller det Jeg sa til deg. Men ikke si til Mitt folk at Jeg kommer snart! Fortell Mitt folk at Jeg kommer ØYEBLIKKELIG!!!» Igjen sa Herren: «JEG KOMMER ØYEBLIKKELIG OG JEG KOMMER FOR ET HELLIG FOLK.

Si til Mitt folk at BARE DE HELLIGE, BARE DE HELLIGE VIL FÅ SE MEG!! Ikke vær stille; Fortsett å forkynn det Jeg har fortalt deg.»  (Sitat avAngelica Elizabeth Zambrano Mora fra Equador som fikk «møte Jesus» 2009)

Vi leser i Åpenbaringen flere steder : «Jeg kommer snart!». Derfor gjelder ordene i dag for oss også, bare Herren vet når «dagens drypp» vil bli oppfylt. La oss derfor alltid ha Jesu fred i oss – god helg!

«Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Åp 3,11

«Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Matt 25,43

I budskapet som ei dame fra Valdres som hette Gunhild Smelhus mottok i 1968 fra Herren og som Emmanuel Minos skrev ned, står det blant annet følgende:

«Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Minos protesterte på det med innvandring. Han forstod det ikke da.) Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. (Minos døde 15. november 2014)

Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe. -Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter: Amerika, Japan, Australia, – de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud.»

Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring.

«Jorden sørger og visner bort. Jorderike sykner og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort.» Jes 24,4

"Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." Efeserne 5:26-27

Jeg leste noe på «nettet» om en ung jente fra Equador som opplevet et møte med Jesus den 7. November 2009, 17 år gammel. Hun fikk se helvetet og himmelen og Jesus fortalte henne om ting som vi gjerne ikke tenker så mye over i dag. Blant annet sa Jesus til henne under oppholdet i helvete :

«Herren sa: «Min datter, det er også mennesker som kjenner Meg som er på vei til helvetetJeg spurte: «Herre, hvordan kan mennesker som kjenner Deg også komme hit?» Han svarte: «Den som har forlatt Meg og den som lever et dobbelt-livHan viste meg mennesker som er på vei til helvete. De var bundet på hender og føtter. De hadde alle hvite klær, men klærne deres var fillete, flekkete og rynkete. Jesus sa: «Min datter, se hvordan Mitt folk har gått bort fra Meg. Min datter, Jeg må fortelle deg at Jeg kommer ikke for å hente disse menneskene. Jeg har kommet for å hente et HELLIG FOLK, som er forberedt, uten flekker eller rynker, og uten urenheter.(Ef 5:26-27)

«Gå og si til dem at de må gå tilbake til de gamle stier»

Jeg så mange av mine onkler og mange andre mennesker som hadde forlatt Herrens veier. «Gå og fortell dem at Jeg venter på dem, og at de kan overgi sine byrder til Meg, for Jeg vil gi dem hvile.» Jesus gråt. «Min datter, de er på vei hit. Gå og si til dine onkler og til slekten din at de er på vei hit! Min datter, mange vil ikke tro deg, men Jeg er ditt trofaste vitne, Jeg er ditt trofaste vitne. Jeg vil ALDRI forlate deg. Selv om de ikke tror deg, Min datter, gå likevel å fortell dem sannheten, for Jeg er med deg. Jeg vil også vise deg hvordan menneskene kommer til dette stedet.» (Angelica Elizabeth Zambrano Mora.)

«Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.» Åp 22,12

«For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» Matt 24,24

Vi er kommet igjennom enda en påskehøytid uten de store omveltningene i verden rundt oss. Men, det kommer vel an på fra hvilken kant på jorden du står på. Her fra vårt lands ståsted har det stort sett gått rolig for seg, selv mennesker er blitt drept og såret i trafikk, interne familiekonflikter etc,, slike hendelser stopper en ikke opp for lenger uten at det rammer oss selv.

Det er ikke så veldig mange 10 år tilbake, at slike ting ble slått stort opp i alle media, nå er det en notis eller et lite innslag i riksmedia om slikt skjer. Vi sier det er blitt vanlig. Hvordan kan vi bli så «passivisert» at vi bare tier stille. Budet «du skal ikke slå i hjel!» eller «du skal ikke drive hor!» osv. vi har ti bud fra skaperen Gud. Disse ble gjeldende for jødene, Guds eiendomsfolk, for vi andre var hedninger dvs uten troen på Israels Gud.

- Men så kom Guds sønn, Jesus, ned til jorden til landet Israel og forkynte det glade budskapet til folket . En dag da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Ikke bare det, men alle som var syke, helbredet han, der og da. Tidligere hadde profeten Jesaja talt dette til jødene : «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Matt 8,16-17. Takken Jesus fikk av sine egne var at de førte han til Golgata kors og anklaget ham for Guds bespottelse. Jesus satte ikke inn sin hær, men døde på korset for vår skyld. De ti bud ble ikke opphevet, men han har oppfylt de, for at hver den som tror på Jesus ikke skal fortapes, men eie et evig liv.

Jesus advarte oss kristne mot falske messiaser og falske profeter som gjør store tegn og under, og i de tider vil det være deres motto å føre de utvalgte vill, «om det var mulig».

Hva er det som gjør at de Jesu-troende ikke lar seg føre vill? Jesus sier : "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag." Joh 6,37-40

To riker samler sammen sin hær i dag på denne jord. Det er Guds rike og Antikristens rike. Jesus fører an for Guds rike, mens Satan fører an for Antikristens rike.

Disse rikene møter du i alle fraksjoner på jorden. I menighetene, i politikken, i lag og foreninger, i bedrifter og store konsern. Noen ganger kommer de synlig fram for det blotte øye, men hittil mest usynlig i den åndelige verden. Vi som kristne må være våkne , ikke ta alt for gitt , selv fra de store lederne innen kristenheten, men prøv det de sier på Guds ord. Husk selv ikke en dåre skal gå vill.

«Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Matt 24,12.

«Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.» 1 Mos 3,6-7.

Eventyrene begynner alltid med ..»Det var en gang…..». Slik kan vi også begynne med de første menneskene på jorden, som Gud skapte og som han satte i et område, som ble kalt Edens hage. Siden Gud den allmektige skapte menneskene voksne med en gang, så hadde de ikke behov for barnepass av sine foreldre. Men skaperen Gud hadde stor omsorg for sine nye skapninger, så han kom hver kveld for å snakke med dem i hagen hvor de bodde. Tidlig forklarte Gud Herrentil mannen, Adam, at «av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø.» 

Så kommer dagens drypp inn med fortsettelsen på dette drama. Eva spiste av den forbudte frukten, men ingenting skjedde med henne da. Det var først da hennes mann Adam ble tildelt frukten og åt av den, at deres «øyne» ble åpnet og de oppdaget at de gikk nakne rundt om i hagen. Sin nakenhet hadde de aldri oppdaget før. Men nå hadde Guds ypperste skapninger på jord gjort Gud Herren imot , de hadde feilet, synden var kommet inn i menneskesinnet. Straffen ble at Gud drev dem ut av Edens hage og han satte englevakt rundt Edens hage.

Snipp, snapp, snute, så var det eventyret i Edens hage ute!  Men et nytt «eventyr» begynte for menneskene utenfor hagen. Adam og Eva fikk i oppdrag å oppfylle jorden og bli mange. Eva ble gravid og fødte barn til Adam. Tallet på menneskene ble mange med årene, men hvordan skulle Gud Herren gjenopprette det syndfrie forholdet til ham? Gud tåler jo ikke synd.

Løsningen ble at Guds sønn, som var hos sin Far i himmelen, som hadde vært skapermester til alt som ble til, også da Adam ble formet. Om Guds sønn, Jesus, var villig til å dø for menneskeheten, slik at hans syndfrie «offerblod» kunne sone for Adams syndefall i Edens hage, og da kunne Gud ta imot menneskeheten i Jesu navn.

Således ble et nytt «ekteskap» opprettet med den andre Adam, Jesus Kristus og hans brud, Menigheten.  Det første ekteskapet var mellom den første Adam og hans brud, Eva.  Det førstemennesket, Adam, ble til en levende sjel. Densiste Adam ble til en ånd som gir liv. (1 Kor.15,45)

«Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.» 1 Kor 15,20,22-23.

God helg og god påskefeiring!

"Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke." Johannes 1,7-10.

Når du hører om hvordan jorden ble til med tilhørende univers, da er det som å høre et eventyr, for slikt går jo ikke an å gjøre , tenker vi som mennesker.

I dagens drypp hører vi om en mann som kalles Johannes døperen. Han hadde en oppgave som han var tildelt av Gud for å utføre. Oppgaven hans var å vitne om lyset, det sanne lyset, han som vi i dag kaller Jesus Kristus , Guds sønn. Johannes visste at Jesus var kommet til verden for å opplyse hvert et menneske, at han var Messias Guds sønn.

Verden ble til ved hans ord , men verden ville ikke kjennes ved ham.

Johannes ropte ut til sitt folk:

«Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Matt 3,2 .

Han døpte folket som bekjente sine synder, han døpte dem med omvendelsens dåp, men poengterte at han som kom etter ham, han var større enn ham og han skulle døpe dem med Den Hellige Ånd. Johannes måtte bøte med livet fordi han hadde sagt sannhetens ord til kong Herodes om kona han hadde, som var kona til bror hans.

Jesus begynte med å reise rundt i landet Israel ved å fortelle dem om frelsens vei til Gud. Han sa at han var «Veien, sannheten og livet!» Ingen kunne eller kan komme til Faderen uten gjennom ham, Jesus Guds sønn. Jesus måtte også gi sitt liv for å løse ut oss syndige mennesker, slik at vi igjen kunne komme til Gud i himmelen, slik Adam og Eva fikk være i Paradiset i Edens hage. Hvem får så lov til å komme dit? Alle dem som tar imot Jesus og bekjenner troen på ham med munnen og i sitt hjerte tror at han er Guds sønn.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12

"Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg." 1 Mos 28,15

Dagens drypp fikk en 13 års gammel flyktning som kom til vårt land oppleve konkret. Foreldrene hans var død og han måtte flykte ut av sitt land og kom omsider til Norge.

Han ble «adoptert» av en familie her, men han følte seg forlatt og ensom. Dette førte ham ut på «livet» i Oslo og snart var han i politiets søkelys for det ene og det andre , tilslutt måtte han sone i fengsel. Senere ble han forelsket i en jente fra sitt hjemland, som også var kommet hit til landet. Hun ble gravid og de fikk et barn, senere kom et barn til. Men da begynte han på sitt «uteliv» igjen og jenta kastet han ut .

Han hadde tre ganger prøvd å ta sitt eget liv, fordi han så ingen lysning i livet sitt. Men hver gang han skulle ta sitt liv, ble han hindret fra sine påfunn og hver gang hørte han et ord at «han skulle ikke forlate ham». Han var ikke kristen, men da han ble sendt ut av landet og så til Danmark for videresending hjem til sitt land, fikk myndighetene der vite at hjemlandet ville ikke ta imot ham. Mens han står der med politiet i Danmark, så hører han en røst som sier : «Les 1 Mosebok kap. 28 og vers 15.»

Han spør da politiet om å få låne en mobil av dem og det fikk han. Han lastet så ned bibelen på sitt språk og så hva som stod i nevnte skriftsted. Han leste ordene høyt for politiet og de returnerte ham til Norge igjen.

En dag traff han på en jente som snakket med ham om Jesus og hun innbød han å bli med på et kristent møte hvor hun gikk. Han ble overrasket at noen ville be han med til møte og han takket ja. På det kveldsmøte talte menighetens pastor og gutten satt bare og måpte. For alt han sa var om han, han måtte ha fått info av jenta som bad han med, men det kunne ikke stemme det heller, for han hadde ikke sagt et ord om sitt liv . Han måtte derfor snakke med pastoren og fikk da bekreftet at han visste ikke noe om gutten.

De bad for gutten til frelse og han tok imot Jesus som sin frelser og herre. Like etterpå kommer en som var «profet» bort til ham og sier at han må kvitte seg med de 120 kg hasj som han har liggende hjemme i skapet. Det hadde en salgsverdi på over 100000 kr. Gutten bare stod og måpte på mannen. Har du vært hjemme hos meg og kikket? spurte han.

Nei, det kunne «profeten» svare nei til, men Herren hadde åpenbart dette for han, der og da. Gutten tenkte og så for seg 100000 kr tapt om han kastet det i søppelet. Men omsider ble han enig, det gamle livet var nå slutt og han kunne begynne et nytt liv med Jesus her i Norge. Kort tid senere fikk han vite at hans eldre søster var nå kommet til Norge og uten å vite om broren. Men et kontaktforum fant fram til hvor broren var og alt ble en glede. Nå har han kommet i fast jobb.

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8,36

«Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd, idet han ga dem Den Hellige Ånd likesom oss.Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter.» Apgj 15,9

To ord som er på mote i dag er FORURENSING OG MILJØTILTAK.

Millioner av kroner brukes årlig på tiltak mot forurensing og det skremmes fra ulikehold om at avgifter på maskiner som avgir gasser som forurenser miljøet må økes.

Men hva gjøres fra myndighetenes side for den indre forurensingen av menneskene i vårt land? Aviser og media for øvrig tjener store penger på «søppel» i form av annonser og reklame-snytter på tv etc. Porno av verste sort vises i beste sendetid på tv-skjermene. Her kommer ingen tiltak mot høyere avgifter på annonser etc av dette slag.

Jeg renset nettopp varmepumpen for støv. Det gjorde jeg pga en varsellampe som lyste og som bruksanvisningen til pumpen beskriver hva som da må gjøres.

Varmepumpen stoppet ikke, men den greidde ikke å yte så mye varme som den kunne gjøre om filter ble renset.

Er det ikke slik også med oss mennesker. Vi blir som sagt forurenset fra mange ulike hold hver dag, det være seg skittprat, banning og uhøflig framtreden på din daglige vandring. Som en levende kristen så møter vi på disse forurensingene hver dag og vårt beskyttelsesfilter som vi fikk av Jesus, lyser som lampen på varmepumpen. Da vet du at det er på tide og ta en stille stund med Jesus, slik at vi blir renset for all skitt og støv som er kommet inn igjennom vår samvittighet. Om vi ikke stopper opp og renser «samvittigheten» i Jesu blod, så vil du til slutt, slutte å «lyse av Jesus». Men som dagens drypp sier : «……, for ved troen renset han også deres hjerter.» Apgj 15,9.

«Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,» Ef 5,15

"Kan du knytte Sjustjernens bånd eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og Bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang? Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? Kan du løfte din røst opp til skyen, så en flom av vann dekker deg?" Job 38:31-34

Pleiadene, eller «de syv søstre», sjustjernen, kan vi se i stjernebilde Tyren og er en stjernehop som befinner seg 440 lysår unna . Gud spurte Job om han kan knytte Sjustjernens bånd? I dag vet vi pga nåtidens teknikk og stjernekikkerter , at dette er en observerbar astronomisk realitet. Men på Jobs tid var det ingen på denne kloden som kunne ha viten om at pleiadene er «bundet sammen» uten skaperen selv, Gud , med mindre han hadde åpenbart det. Pleiadene er ikke sammen ved en tilfeldighet, men er i et system hvor stjernene er bundet sammen med «usynlige tråder». Så skulle stjernehimmelen være klar om kveldene nå, så kan disse pleiadene - sjustjernen – holde en enorm preken og som peker ut universets skaper og Gud og som holder oppe alt dette i universet.

Orion kalles den mest markerte og synlige av alle stjernebilder på himmelen, og den kan faktisk sees fra alle områder på jorden. Det som gjør denne stjernen interessant er det store tomme området nord i Orion Nebula. Denne himmelske hulen er så utrolig vakker at den kan ikke beskrives med ord. Åpningen på denne hulen sies å være 90000 ganger større enn jordens omkrets og noen stiller seg spørsmålet om dette kan være porten til det himmelske Jerusalem. Orion er lokalisert like under dyrekretsens bilde Tyren. Taurus.

Stjernenavnet Taurus sies å bety «Hans vidunderlige gjenkomst» . Konklusjonen vi kan trekke av dagens drypp er at Gud bruker Orion som et bindeledd og veiviser fra det store kosmos til vår egen lille planet. Gjennom denne himmelske korridor «hullet» tror mange av oss, at Jesus vil komme for å hente hjem sin brud, menigheten, fra jorden.

Dagens drypp gir oss tanker :

«Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?»

Hvilken mektig Gud vi har!

"Og han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand." Job 28,28

"Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget; de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle." Apg 4,32-33.

Jesus bad disiplene om å være ett og i dagens drypp viser de at de oppfyller Jesu bønn til sin Far. Av historien senere er det ikke mange slike hendelser og oppdrive, alltid har det vært uenighet i menighetene. Innad og utad. Jesus vil at vi troende kristne skal stå fast på Guds ord i vårt daglige liv. Så kan en stille seg spørsmålet:  Var det derfor noen biskoper støttet vedtaket som fører til at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken?

Jesus bønn til sin Far var: "Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett." Joh 17,11.

Jesus bad sin Far om å bevare dem i navnet JESUS, det navnet var Far sitt navn og det navnet hadde Far gitt sin sønn. Kristen enhet er kun mulig hvor Gud, vår Far, bevarer de som står fast i troen på Jesus.

- Jesus sa til Far før lidelsen på Golgata kors:

"Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg."  Joh 17,6-8.

Hvorfor er det så viktig å være ett i Jesus ? Jo, fordi Jesus er troens opphavsmann og fullender og for å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.  Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så vi ikke blir trette og motløse. ( Jfr Hebr 12,2-3).

En biskop ble spurt i en avis : "Hvor sikker er du på at vielsesliturgi for lesbiske og homofile ikke er på den andre siden av streken? Hvorpå han svarte:
"At det er to syn i kirken betyr ikke at man sier at den andres lære er like god som ens egen. Det er to syn. Spørsmålet er om man kan leve med det. Det er viktig å ikke tilsløre at man er uenig. Det er det som gjør denne saken komplisert. Derfor har det vært viktig for meg å fortsatt kunne lære det jeg står for. Og man kan ikke pålegges å gjøre det man ikke mener er rett."

Johannes fikk beskjed fra Jesus om å skrive til 7 menigheter i Lille-Asia, og av de var det ikke mange som holdt troens mål. Uenighet vises når en leser bl.a. brevet til menigheten Tyatira:

"Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer." Åp.2,24-25.

 

"Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren. Og jeg vil la dere komme tilbake til det stedet jeg førte dere bort ifra.." Jer 29,12-14. 

Gud gjorde jødene til sitt eiendomsfolk og ga dem bud og forskrifter som de skulle leve etter. Men da synden var kommet inn i verden med Adam og Eva sitt fall, så ble jødene mange ganger "tilsnakket" av Gud for sin oppførsel. Så kom der en tid for Israel at de ble flyttet bort fra sitt land til et annet land, hvor de levet som fanger under en hersker. Gud hadde tillatt fienden og forflytte dem fra sitt land og denne landflyktighet skulle vare i 70 år. Men noe profeterte og sa at snart skulle de komme hjem igjen til Israel, men da stod profeten Jeremia fram og sa Herrens ord om dette :

"Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylonia: Bygg dere hus og bo i dem, plant hager og spis frukten fra dem! Ta dere koner og få sønner og døtre! Finn koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere øke i tall og ikke minke. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel." Jer 29,4-7.

I dagens drypp kommer profeten med fasiten for folket til å komme hjem til Israel igjen. Følgende betingelser måtte oppfylles for at folket skulle få reise hjem fra fangenskapet og det var :
- Folket måtte kalle og komme til Herren med sine bønner.
- Gjorde de det så ville Herren høre på dem.
- Søkte de Herren, så ville de finne ham, ja, om de søkte ham av et helt hjerte.
- Ble de betingelsene oppfylt av folket så ville Herren samle dem og føre dem hjem til landet de ble ført bort ifra.

Vi vet at Gud holdt sitt løfte og førte dem hjem til Israel da 70 år var til ende.

År 70 etter Jesus fødsel ble jødene atter en gang ført bort fra sitt land og de ble spredt rundt hele jorden. Først etter 2000 år i landflyktighet ble jødene hørt av verdenssamfunnet og FN ga dem i mai 1948 anledning til å danne staten Israel. Også dette var i Guds plan når vi leser fra Jes 66,8:

"Hvem har hørt noe slikt,hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag,kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barnmed det samme veene kom."

Landet Israel ble til på en dag 12. mai 1948. Flere jøder hadde kommet til landområdene før den dagen, men proklamasjonen for opprettelsen av staten Israel ble gitt av FN 12.5.1948 av en nordmann som da var generalsekretær. Så det vi venter på nå er oppfyllelsen av gjenfødelsen av jødene, da de ser at Jesus er Messias. Vi vet i dag at det er flere titalls messianske menigheter i Israel, som allerede er "født på nytt", men fra den dagen staten Israel proklamerer at Jesus er Messias og vender om til Ham som de har gjennomstunget, fra den dagen er "hedningens nådetid" ute. Jfr.Luk 21,24:

"og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende."

"Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus." Judas brev 1,3-4

Vi skjønner utfra dette "dryppet" at Judas var blitt oppmerksom på noe som holdt på å utvikle seg blant de troende og nå var tiden kommet, at han så seg tvunget til å sende sine brødre noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang er overgitt til de hellige. Problemet som Judas så blant sine egne var at visse folk i flokken førte et ugudelig liv som etter Guds ord førte til dom. Problemet var at de forvrenget Guds nåde i sin tolking av Ordet, som førte til at de kunne leve et utesvevende liv og på den måten fornekte at Jesus Kristus var hyrden og Herren.

Fritt overført til vår hverdag i dag, så må en si at historien gjentar seg. For hva er det som dominerer i de kristnes leir i dag? Er det ikke nettopp som Judas sier i dagens drypp :

"Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom."


Jeg så på en nettkommentar bl.a. en som skrev følgende vedr. prester som gikk inn for "vielse av mann/mann eller kvinne/kvinne" . Kommentaren var rettet mot et hovedinnlegg hvor en skribent mente at prestene som gikk inn for "kjønnslik vielse" ikke kunne kjenne Bibelen :

"Det er en usmakelig retorikk å beskylde prester for ikke å kjenne Bibelen. Det er ingen tvil om at alle prester i DnK, uavhengig av syn i denne saken, kjenner Bibelen godt. Vi leser den forskjellig, vi vekter tekster forskjellig, og vi tolker forskjellig. Men vi vet hva som står der. Flott om vi kan ha en felles enighet om å droppe en slik retorikk. Fra begge sider..."

Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» Noen av fariseerne som stod der, hørte dette og sa til ham: «Vi er kanskje også blinde?» Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen skyld. Men nå sier dere at dere er seende, derfor er og blir dere skyldige.» Joh 9,39-41

 "Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham.   Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?»  Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.  Men reis deg nå og gå inn i byen. Der skal det bli sagt deg hva du skal gjøre.» Agj 9,3-6.

Jesus hadde fullført sin gjerning på jorden,han dro hjem til sin Far på vår "Kristi Himmelfartsdag" dvs 40 dager etter hans oppstandelsesdag,og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt. (jfr.1Pet 3,22)
Saul eller Saulus som han da hette var en motstander til de som tilhørte "Jesus-sekten" og han er i dagens drypp på vei til Damaskus for å fange flere "Jesu-troende". Men på veien hører han en røst fra oven, som nevner han ved navnet hans. Saul spurte da :
«Hvem er du, Herre?» Svaret han fikk av Jesus, var nok til at Saul ble omvendt til "sekten" han forfulgte. Siden ble selv forfulgt av sine egne, men livet med Jesus var mer verdt enn alt på jord.

- En svensk evangelist mistet sin kone i fjor, hun dro hjem til himmelen etter en sykdomsperiode. Savnet etter hans kone Carina var stort for Tommy, hennes mann.
Men livet måtte gå videre, det hadde de snakket om før hun dro hjem til Jesus, Tommy måtte fortsette virksomheten med å spre for ut evangeliet de ufrelste.
I siste månedsbrevet til oss støttepartnere skriver han bla.følgende :

" Det er forbudt å kontakte de som er død. Bibelen er veldig klar på det,og det går dessuten ikke. Hver morgen er jeg liksom i ånden, i det helligste, men de som har flyttet hjem til Jesus kan man ikke fornemme der. Jeg er der i den hellige Ånd, og da Carina var her i livet, da kunne jeg kjenne henne i bønnen, men ikke nå.Derimot har to merkelige saker hendt. Den ene rett etter at Jesus kalte henne hjem. Jeg ba om han ville oppvekke henne, og akkurat da kom Carina i mitt indre, som fra en annen dimensjon, i brøkdelen av et sekund. Hun var annerledes kledd, hvit kofta og hadde håret med pasje frisyre, blondere enn noensinne, en frisyre hun aldri noensinne har hatt, og hun sa mildt:
" Det går ikke Tommy", så var hun borte. Kroppen var der, men Carina var borte.
- Da jeg var på kirkegården for noen uker siden for å bestille gravstein, og tårene kom, så hendte det igjen, og jeg vil absolutt betone: det er absolutt forbudt å en gang tenke tanken på å kontakte de døde. Men der i gråten, plutselig, i brøkdelen av et sekund, kom Carina, som i en annen dimensjon-med pasje frisyre, og sa med myk vidunderlig stemme:

"Det er mye bedre her enn der."

"Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien." Joh 14,3-4.

"Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg."  Joh 17,6-8

Jesus holder nå på og avslutter sitt oppdrag på jorden, et oppdrag hans Far i himmelen hadde gitt ham, nemlig å fødes som et menneske på denne jord. Alt var beredt fra starten av Gud, hans far,og en engel ble sendt fra Gud i himmelen til moren som skulle bære fram barnet, hennes navn var Maria. Hun sa seg villig til å bli mor til Guds sønn og da kom Den Hellige Ånd over henne og hun ble med barn. Gud hadde "timingen" fra starten til sluttoppholdet for sin sønn Jesus.

- Teksten foran dagens drypp er Jesus bønn til sin Far, Gud i himmelen, hvor Jesus sa følgende:

"Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til." vers 1-5.

Jesus ber til sin Far å bli forherlighet, slik at han kan forherlige sin Far, Gud. Jesus ber sin Far om å få komme tilbake til ham i himmelen. For nå hadde Gud gitt sin sønn makt over alle menneske, for at han skal gi evig liv til alle som Gud har gitt ham. Oppdraget som Jesus Kristus skulle fullføre på jorden, var nå kommet til veis ende. Ordene fra Jesus på korset : "Det er fullbrakt!" var vel de siste ordene Jesus sa som menneske på jorden. Kort tid etter hans oppstandelse fikk Jesus tilbake av sin Far den herlighet som han hadde hatt hos sin Far før verden ble til.

I dagens drypp takker Jesus sin Far i himmelen for menneskene han gav ham fra verden. De var Guds sine, som Gud gav Jesus. Jesus bekrefter de har holdt fast på Guds ord. De visste at alt det Gud hadde gitt Jesus, var fra ham. For han hadde gitt dem de ord Gud hadde gitt ham, og de hadde tatt imot dem. Derfor visste de i sannhet at Jesus var utgått fra Gud, pluss at de trodde at Gud hadde sendt ham.
- I dag er vi de "troende" på jorden, vi som har kommet til tro på frelseren Jesus Kristus. Men spørsmålet for oss blir : Har vi holdt fast på Guds ord?
Følger vi med på debattene i media, så vil vi snart oppdage at her spriker det. Ordene som Jesus har gitt oss i sitt Ord holder vi ikke fast på lenger, de må ajurføres med tiden vi lever i nå, sier de som ikke vil ta Ordet slik det ble gitt oss. For er Paulus sine ord Guds ord, eller er det bare hans tolking? Likedan de andre forfatterne i Bibelen. Jeg så nylig dette innlegget av en kvinnelige prest vedr."par gifting" av samme kjønn i en lokalavis :

" Måten Jesus møter mennesker på og gir dem oppreisning og menneskeverd er det som for meg veier tyngst i denne saken. Det er ikke noe nytt at kirkelig praksis er i utakt med Paulus. Det er jeg som kvinnelig prest et eksempel på. Jeg mener at man tar Jesu bud på alvor om å elske Gud og nesten, også om man velger å utvide ekteskapet til å gjelde par av samme kjønn....."

"Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der.  Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde." 2 Pet 2,6-8.

"Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk 18,6-8.

Utfra dagens drypp, så hadde Jesus nettopp fortalt en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp:
Jesus fortalte om en by hvor det var en dommer som ikke fryktet Gud og heller ikke tok hensyn til noe menneske. Men i den samme by var det også en enke som stadig på til dommeren og sa:
«Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Men dommeren ville ikke hjelpe henne først,men til slutt sa han til seg selv: «Enda jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske,får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, slik som hun plager meg, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» 


- Jesus ønsket med denne lignelsen å fortelle folket om at de alltid skulle be og ikke gi opp.

Israel ble egen stat i mai 1948, da var nesten 2000 år gått siden de hadde bodd i sitt eget land. Men de ga aldri opp håpet om at en dag ville målet deres bli oppfylt. I dag er Israel bekymret over at amerikanske myndigheter nekter å si hvorvidt de vil støtte eller nedlegge veto i FNs sikkerhetsråd mot en PLO-stat. Det er ventet at saken vil komme opp til avstemming i rådet i vår eller sommer, og tidligere har USA nedlagt veto mot dette. Men mange observatører mener at president Barack Hussein Obama vil bruke sine siste måneder i Det hvite hus til å gjøre et siste «forsøk» på å få igjennom en PLO-stat, og at dette også gjør at han kan gi statsminister Netanyahu "et skudd for baugen" i den kalde diplomatiske krigen mellom de to.

Det er presidentvalg i USA og Obama er den 44.valgte president, og noen mener at Obama blir den siste valgte presidenten i USA.

En gammel Israel venn, og forbeder for Norge sa en gang at Gud hadde vist han at palestinerne vil få sin stat. Men når alle nasjoner vil anerkjenne det, og opprette forbindelser med “landet”, så vil Guds vrede ramme hvert land på en ødeleggende måte, som inngikk forbindelser med palestinernes nye stat.

Det er spennende og alvorlige tider vi lever i, og troen hos Guds folk blir prøvet på alle vis og da er det ordene til Jesus klinger i mine ører:

"Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?"

- "Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord." Sal 119,9
- "Tenk på din skaper i ungdommens år,før de onde dagene kommer,før det lir mot de år da du må si: «Jeg har ingen glede av dem,» Fork 12,1
- "Ja, vern din tjener mot skammelige synder,så de ikke får makt over meg. Da kan jeg være hel i min ferd,frikjent for store overtredelser." Sal 19,14

Jeg åpner med et spørsmål og et svar,samt to formaningsord i dagens drypp.

De unge og voksne blir stadig utsatt for nye veier i det moralske landsskapet. Vi som lever i anno 2016 møter stadig nye etiske og moralske spørsmål på vår livsvei, og de som skulle lære oss Guds ord, finner på så mange krumpspring at de faller utenfor veien, de skulle lære oss å gå på. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer, skrives i Hebr 4,12.

Jesus og djevelen møttes en gang om veivalg og hva Guds ord sa. Satan var som "pressgruppene" i dag, han kjørte på med spørsmål og brukte da Skriften.
- «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»

Her kom en fristelse til Jesus, for djevelen visste at Jesus hadde fastet i 40 døgn, og da var mat noe  en ønsket seg. Men Jesus kjente Satans taktikk og svarte:

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

- Deretter tok djevelen ham med til den hellige by, Jerusalem, og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg;de skal bære deg på hendene,så du ikke støter foten mot noen stein.»
Men Jesus så også denne fristelsen og svarte djevelen:

«Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

- Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa:

«Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» Nå kom djevelens makt på jorden inn, han visste at Gud hadde avslørt ham i himmelen som en løgner . Derfor sa Jesus til ham:

«Bort fra meg, Satan! For det er skrevet:  "Herren din Gud skal du tilbe,og bare ham skal du tjene.»

Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

Vi er Jesu disipler og slik som han avslørte "løgnen", slik skal også vi kjenne Skriftens ord og svare "vranglærerne" i disse dager.

Derfor avslutter jeg med salmistens ønske:

"Ja, vern din tjener mot skammelige synder,så de ikke får makt over meg. Da kan jeg være hel i min ferd,frikjent for store overtredelser." Sal 19,14

"Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn; vi satte mot i dere og bad dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike og sin herlighet." 1 Tess 2,11-12.

Norsk barnevern fremstår som skjult bak en mur av taushet. Det er stort behov for å gi ­informasjon om norsk barnevern og norsk lovgivning, skrev en professor i sosialt arbeid vedr. Naustdals saken. Han mener det er en utfordring med barnevernets taushetsplikt. For i mange land ville barnevernet gitt ut opplysninger i mediefokuserte saker. Norsk barnevern derimot fremstår som "skjult bak en mur av taushet."

Norge blir trukket frem som et eksempel på hvor galt det kan gå dersom man gir offentlige myndigheter makt til å gripe inn i familielivet. 
En Chicago-pastor som er talsmann for den internasjonale kampanjen til støtte for det rumensk-norske foreldreparet i Naustdal, sier til avisa Dagen, at aksjonistene nekter å gi seg før alle fem barna er tilbake hos foreldrene. For to uker siden fikk de tilbake den yngste, en baby.
Pastoren beskriver responsen de har fått fra norske myndigheter - helt fra kongehuset til lokale byråkrater - som kald og unnvikende. Han har inntrykk av at ingen har jurisdiksjon(Jurisdiksjon er et rettslig begrep på myndighetenes grunnlag for å utøve tvang på sine statsborgere og i sitt territorium) over systemet. Pastoren mener familiens tro er den egentlige årsaken til det som er skjedd. Han hevder Norge ikke bare nekter å bøye seg for internasjonal fordømmelse, men også for Gud. Mange kristne har engasjert seg i kampen mot Barnevernet etter Nausdalssaken, hvor en norsk-rumensk kristen familie ble fratatt sine fem barn etter mistanke om vold. Flere mener at de som er religiøse blir urettmessig behandlet i barnevernssaker.

– "Nesten alle mine kristne venner har barnevernet på seg," sa en mann til avisa Dagen, som ikke ønsket å stå frem med navn fordi han blant annet har jobbet som sommervikar i barnevernet tidligere.

Hva er sannheten i denne saken og andre slike saker, der barnevernet trår til? Aldri røk uten ild, sier ordspråket, men barnevernet er jo til for barna, ikke omvendt. Jeg tror vi har mange barn her i landet, som ikke har det godt. Men de får aldri noen oppmerksomhet fra myndighetene.
Hva med alle flyktningsbarna som er blitt hentet utav sengene sine midt på natten, fordi foreldrene ikke har fått opphold i landet vårt. Hvor er da barnevernet? Nei, da er jo politiet der og da er jo alt under kontroll, de gjør som lovens vedtak sier.

Nei, det er ikke lett å være menneske i dag. Men hva ville Jesus ha sagt?

"Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen." Mark 9,42

 "Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.»  «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.  Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Joh 3,8-11.

En som har vært aktiv med i folkekirken , dvs den norske Kirke, skrev på nettet i en avis nylig bl.a.:

"En folkekirke er en kirke av og for alle døpte. Alle døpte som ikke melder seg ut, er medlemmer. Vi vet hvem de er. En folkekirke er derfor ikke det samme som Guds menighet. For Guds menighet har sitt manntall i himmelen. Ikke noe kirkesamfunn kan garantere at alle medlemmer står i det manntallet. Slik må det være. "

Kirkesamfunn av ulike slag, kan romme troende og tvilere, søkende og hyklere, kalde, lunkne, varme, hetrofile og homofile. Ja, "alle er velkommen" står det som oftes å lese i annonsene i avisene. For det er bare slik at hveten og ugraset må vokse sammen til innhøstningen. Det kan være så lett for oss å forveksle hvete fra ugress. Men det er Ordet som skal forkynnes for alle, og det er Guds ord som skal forkynnes, det finner vi i Bibelen. Såmannen sådde ut samme sæd alle plasser, både ved veien, klungeren,steingrunnen og i den gode jord. Men det var bare det som falt i den gode jord som kom opp og ga flere fold i avling.

Ordet må forkynnes rent og sakramentene må forvaltes etter Jesu innstiftelse. Det enkelte menneske må komme til omvendelse!
Du tenker at i Den norske kirke ble jeg døpt og konfirmert, ektevigd og prestevigd, men er jeg frelst, er jeg født på ny?
En folkekirke er åpen for alle, men grensene er det Guds ord som setter. Er folkekirken kristen, er den også bekjennende. En bekjennende, ikke lærespørsmål ut til en demokratisk avgjørelse. De var uenige på apostlenes tid også, men de kom sammen og bad til vår Herre og Mester og resultatet ble:

"Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting,at dere holder dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel." Agj 15,28-29.

Det er en umulighet å velsigne det som Gud kaller synd. Da gjenstår det bare å rette seg etter Guds eget ord :

"Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket." Matt 18,3

«Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?» Jer 5:31

Blir du påvirket av det du hører. Paulus sier noe om hvordan en blir frelst. I Rom 10,16-17 leser vi : "Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord."

Det er derfor ikke helt ufarlig å gå og høre på forkynnere som lærer vrangt. Guds ord sier noe om velsignelser og forbannelser. Vi liker alle å bli velsignet med noe godt, men har vi fortjent det? Når forbannelser rammer oss. Har vi fortjent dem? Regelen er at en høster det en sår. Sår du ut velsignelser, ja, da høster du velsignelser igjen. Sår du ut forbannelser, da høster en tilbake forbannelser.

Jesus sådde bare ut velsignelser til folket sitt,jødene,men hva høstet han tilbake fra dem? Forbannelse! Skriften sier i Gal 3,13-14:

"Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om."

Jesus har velsignet oss med frelsen til evig liv, ufortjent av oss, men han ga oss den kun av nåde, ikke noe vi selv har sådd, slik at vi kunne vente på å høste frelsen av egne gjerninger som vi hadde utført.

Paulus sier at troen til frelse kommer av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hva er det en hører fra "vedtak" av biskoper og prester etc i dag? Er det Guds ord som forkynnes?

Guds ord sier i klar tekst: Hør ikke på dem og ta ikke imot dem i ditt hus: "Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør." 2 Joh 10-11.

De som lærer som Den norske Kirke i denne "vigselsaken" , eller som lærer i strid med Guds ord i andre sentrale saker i Bibelens lære skal en vokte seg for , for de sprer åndelig gift.

"Ha de sunne ord du har hørt av meg, som ditt forbilde, og stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg! Den Hellige Ånd, som bor i oss, skal hjelpe deg til det." 2 Tim 1,13-14

"Som han sa dette, var det en kvinne i folkemengden som ropte: «Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.»  Men Jesus svarte: «Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Luk 11,27-28.

Hva var det Jesus sa til folkemengden, som gjorde at denne kvinnen ropte begreistret ut : «Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.»

Jo, Jesus hadde fortalt dem om at når en uren ånd farer ut av et menneske, så flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Så kommer den dit og finner det feid og pyntet. Men da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter så inn og slår seg til der. Jesus avsluttet sin tale til folket med ordene: "Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå."

Denne kvinnen som ropte ut til folket, at salig var det morslivet som bar Jesus og det bryst som han diet. Kvinnen var tydlig stolt over den moren som hadde født en slik klok sønn til verden og som hadde fostret barnet opp på sin morsmelk. Men Jesus lot seg ikke smigre av hennes ord til folket, men han rettet oppmerksomheten mot sin oppgave på jorden. For han sa at de heller skulle si : "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det."

Jesus sine ord til kvinnen, kan rettes til oss mennesker på jorden i dag også: "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det."
Ordene får enda mer tyngde på bakgrunn av årets kirkemøte, for resultatet av flertallets vedtak i en sak der, tilsa at de ikke har tatt vare på Guds ord.
Vi husker lignelsen Jesus sa om såmannen :

«En mann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt: hundre foll, seksti foll, tretti foll. Den som har ører, hør!» Matt 13,3-9.

Såkorn falt ved veien, noe på steingrunn, noe blant tornebuskene, men noe falt også i god jord. Resultatet av såkornene i disse fire "jordsmunn" var en høst som tilsa at 1 av 4 frelste mennesker og som kom til sin Herres himmel med full seiesfryd i sine hjerter. De hadde holdt fast på Guds ord gjennom livet og mange hadde blitt frelst ved å lytte til deres forkynnelse av Guds ord. Ha ei god helg kristne venner, vi er over og ikke under, vi er begreistret av å tilhøre Jesus og hans rike.

"Og han sa til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning." Åp 22,10-12.

De døde ben som blir levende.

I dag legger jeg ut kun Guds ord og teksten er hentet fra Esekiel 37, 1-15:

"Herrens hånd kom over meg, og i ånden førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem. Og se, det lå en stor mengde ben utover dalen, og de var helt tørre. Så sa han til meg: «Menneske, kan disse ben bli levende igjen?» Jeg svarte: «Herre Gud, det vet bare du.» Da sa han til meg: «Tal profetisk over disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord! Så sier Herren Gud til disse ben: Se, jeg lar det komme livsånde i dere, så dere blir levende. Jeg lar det komme sener og kjøtt på dere og dekker dere med hud. Så gir jeg dere livsånde, og dere blir levende. Da skal dere sanne at jeg er Herren.»
Jeg talte profetisk som jeg hadde fått påbud om. Og mens jeg talte, tok det til å buldre og skjelve. Bena la seg inntil hverandre, ben ved ben. Og mens jeg så på, kom det sener og kjøtt på dem, og de ble dekket med hud. Men livsånde var det ikke i dem. Da sa han til meg: «Tal profetisk til livsånden! Menneske, tal til den og si: Så sier Herren Gud: Livsånde, kom fra de fire verdenshjørner og blås på disse drepte menn, så de blir levende.»  Jeg talte profetisk, som han bød meg. Da kom det livsånde i dem, så de ble levende; de reiste seg opp og ble stående. Det var en veldig hær.
Nå sa han til meg: Menneske, disse ben er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre ben er tørket inn; vårt håp er forbi, det er ute med oss!» Tal derfor profetisk og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Herren."
 
For de som vil høre en fantastisk tale om dagens drypp og som har anledning til å spille det av , vil ikke angre . Du vil ikke se på klokka om dine ører er åpne.

https//www.youtube.com/watch?v=9AKgUSQb Ws&nohtm15=False

"..og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden,og fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd - for den rettferdige som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte - så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme." 2 Pet 2,6-10.

Forkynneren sier : "Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen." Fork 1,9.

Dagens drypp sier at Gud la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang. Ja, tenker du, vi vet jo at de byene ble til aske, vi finner jo svolvelaske den dag i dag som en finner i områdene der hvor byene Sodoma og Gomorra var. Men takk og lov at vi lever i nådetiden,sier noen da, men Peter sier at Gud satte Sodoma og Gomorra som forbilder på de ugudelige i fremtiden.

Lot led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte rundt seg i byen. Vi som er gjort rettferdig i Jesus Kristus ved hans frelse på Golgata, hvilken pine er det vi lir under av det vi ser og hører hver dag?

Kort fortalt så går det på det normløse samfunnet, som sier at alt som før var normalt er nå unormalt. Det første som fikk kjenne denne utryggheten av det unormale var innføringen av abortloven. Nå ble det normalt for en kvinne å selv bestemme hvilket barn som skulle bli liv laga. Leger og sykepleierne ble "offerene" som i dag må utføre og ta livet av det ufødte liv i kvinnens kropp. Så kom ny ekteskapslov i 2008 som skulle gjelde for par av samme kjønn. Den åpnet retten til å inngå ekteskap på lik linje med det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne. Sammen med denne loven ble tre andre lover endret; barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Loven ble vedtatt så og si uten debatt. Men den oppsto ikke i et vakuum. Lovendringen var en viktig del i det normløse samfunnet, som den liberale og sekulære venstresiden, anført av homolobbyen og skeiv teori (pride) stod bak.

Vi vet at normer indikerer at noe er normalt. Og når noe er normalt er også noe unormalt. Pressgruppene i vårt samfunn kan ikke godta det som har vært normalt ,fordi definisjonen av det unormale oppfattes som en krenkelse. Med den nye ekteskapsloven var et av de viktigste milepælene i dette normløse samfunnet oppnådd. For med den kom samfunnets bekreftelse på at det homofile samlivet er like normalt som det tradisjonelle mellom mann og kvinne. Ekteskapsnormen var brutt ned. Svært få så da hva dette innebar. Den nye ekteskapsloven slår nemlig fast at normen om ekteskapet mellom mann og kvinne ikke er bedre enn ekteskapet mellom to av samme kjønn. De er nå sidestilt.

Men det som "dagens Lot" lider mest under er at de kristne i Den Norske Kirke nå er kommet inn i samme samfunnsendringen hva det "normale" ekteskapet er i dag . Bibelens ord gjelder ikke lenger for flertallet i kirken. "Guds ord sier" er byttet ut med Kirkemøtet 2016 sier.

"..så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser,.." 

Lot fikk beskjed om å dra ut av byen Sodoma, vi venter på dagen for å dra bort og opp til vår frelser Jesus Kristus!

"Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!" Åp 22,20.

Han dekker deg med sine fjær,under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler,for pilene som flyr om dagen,for pest som sniker seg fram i mørket,for sott som herjer ved middagstid. Om tusen faller ved din side,ti tusen ved din høyre hånd,så skal ikke ulykken nå deg. Du skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn. Salme 91,4-8.

Hvor trygt og godt det er å få hvile og finne ly under Herrens vinger. Tenk hans trofasthet er skjold og vern for oss, slik at vi trenger ikke å frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen. Ja, om ikke det er nok, så holder han borte pest som vil snike seg inn i mørket og sott som herjer ved middagstid. Om ulykke kommer så skal de ikke nå oss. Vi skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn.

Har du kjent i de siste dagene at kroppen ikke er på topp? Du kan starte i toppform om morgenen, men for så å falle "down" midt på dagen i hele kroppen.
Vi satt noen å snakket om hverandres tilstand i kroppen her en kveld. Det pussige var at alle hadde det samme, det var stunder på dagen hvor alt av krefter syntes å svikte og en måtte be om styrke til å holde seg oppe.

Hvem er det som prøver å ta mot og styrke fra en? Selvsagt vår fiende, Satan, han vet at nå er tiden veldig kort for ham i hans posisjon, snart vil vår Herre og Mester komme og avsette ham for en 1000 års periode. 

"Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen." Åp 12,12

11.april 2016 ble en sørgedag for Guds arme i vårt land, da kirkemøte vedtok "ekteskap" mellom likekjønnede. Guds ord ble satt til siden og folkeviljen ble vedtatt.
Når hunden logrer med halen,når fienden kommer  imot oss, da er det onde tider for Guds sanne menighet. (Jfr Jes 56,10)

"Lær meg å gjøre din vilje,for du er min Gud! Din gode Ånd skal lede meg på de jevne stier. Hold meg i live, Herre,til ære for ditt navn! Før meg i din rettferd
ut av trengselen! Utrydd mine fiender,du som er trofast;gjør ende på alle mine motstandere! For jeg er jo din tjener." Salme 143,10-12.

"Så sa han: «Dersom arameerne blir for sterke for meg, må du komme og hjelpe meg. Og blir ammonittene for sterke for deg, skal jeg komme deg til hjelp. Vær djerv! La oss kjempe tappert for folket vårt og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det han synes er best."  2 Sam 10,11-12.

På facebook stod et bilde av en liten gutt nylig, som med foldede hender bad følgende bønn:

"KJÆRE GUD! VÆR SÅ SNILL OG BEVAR NORGES FRIHET NÅR JEG BLIR STOR!"

De små hører og ser mye mer enn vi voksne får med oss i dag. De lærer seg internett og får tidlig med seg hva som rører seg i den store verden utenfor dette landet Norge. Så vi trenger nok å be noen hver bønnen : Bevar Kongen og fedrelandet!

Dagens drypp omtaler to brødre, som hadde lovet hverandre å komme hverandre til hjelp når de ble angrepet av fiendene.
Den ene broren sier til den andre broren før kampene begynte, at han skulle være djerv! De skulle kjempe tappert for folket sitt og for sine Guds byer, så fikk Herren gjøre det han syntes var best.

Vi som lever i Norge i dag hører om kriger og opprør flere steder i verden, men vi hører også om bombeattentater i vårt eget Europa. Det er ikke en krig på gammel måte, men en krig på en ny og grufull måte, idet de tar livet av barn og voksne midt i byer og flyplasser etc. De ofrer seg for sin gudstro, de er lovet å komme til himmelen om de dør i slik tjeneste.

Hva har vi å stille opp imot de som er så forstyrret i sitt hode? Vi kan være våkne i det daglige liv når vi oppdager noe unormalt i våre omgivelser, og si ifra til myndighetene. Heldigvis så har vi blitt skånet for slike attentater, men vi har ikke glemt fredag 22. juli 2011,da Norge ble rammet av to terrorangrep. Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya var de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig.

Denne ugjerningen var det en norsk person som stod bak, ikke fremmede mennesker.

Løsningen på vårt lands beskyttelse fra onde makter er bønn til vår Gud. Om vi setter vår lit til Herren og stoler påm han, så vil han høre våre bønner og griper inn om fienden prøver seg. Men det er med uro en ser vårt folks neglisjering av vår Gud og skaper. De oppfører seg som de er sine egne herrer og Gud er bare en fantasiperson for dem. Andre guder har fått innpass i vårt land, noe som øker voldsbølgen i våre byer. Derfor vil jeg oppfordre alle troende kristne til å henge seg på guttens bønn til Gud : "KJÆRE GUD! VÆR SÅ SNILL OG BEVAR NORGES FRIHET .....!"

"Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud!" Sal 69,30. 

"Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på klippen. Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg. Med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt. Jeg vil synge og spille for Herren." Salme 27,5-6.

David var en allsidig kar , han begynte tidlig å være sin fars tjeneste som gjeter. Uredd som han var gikk han imot villdyra som kom for å ta dyr fra hans kve. Kong Saul hadde problemer med en filisterkjempe Goliat, som hver dag stod på en slette og hånet Saul og hans folk . Ingen av Sauls folk ville gå imot Goliat , men så fikk David høre fra sine brødre om denne karen, og da tentes Guds iver i ham. Han gikk til kong Saul og meldte seg til tjeneste for å drepe denne Guds spotteren . Men Saul så på hans kropp , en ungdom som ikke hadde nubbe tjans mot kjempen Goliat. Men David lot seg ikke rokke i sin tro for å ta kjempen og sa til kongern :

«Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.» Og David la til: « Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.».

David greidde å ta livet av kjempen Goliat med slyngen sin. Han visste at Gud ville gi han seier, for han hadde erfart at den som setter lit til Herren ikke blir til skamme. Derfor proklamerer han i dagens drypp , at på den onde dagen vil Gud gjemme ham i sin hytte. For Gud vil skjule han i sitt telt og løfte han opp på klippen.
Jeg tror David profeterer vår tid, at på den onde dag som vil komme med Antikrist, så vil vi bli løftet opp på klippen, som er Jesus. Nå vil hans hode rage høyt over fienden omkring ham. Jeg kommer til å tenke på Paulus sine ord i 1 Tess 4,17-18:

"Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"

God helg, Herrens folk, vi har det beste i vente om vi holder fast på Herrens ord.

"Noen roper til meg fra Se'ir: «Vekter, hvor langt på natt, vekter, hvor langt på natt?» Vekteren svarer: «Det kommer en morgen, men også en natt. Vil dere spørre, så spør! Kom tilbake en annen gang!»  Jes 21,11-12.

Lewi Pethrus ga i 1912 ut boken Jesus kommer. Han skriver i den: "Når alle roper og sier: Han kommer! da har du grunn til å tro at han fortsatt drøyer, men når alle tier om saken, og knapt noen tenker på det, da kan man være sikker på at han er nær. Kan vi si at vi er der nå? Det er som om ordene fra denne gamle boken er profetisk og framstår nå som en melding til vår tid. Må vi lytte til dette!

Vi trenger vekkelse i landet vårt. En vekkelse har vel aldri startet blant de vantro, men det begynte med en åndelig oppvåkning og en åndelig bevegelse blant Guds folk. Vekkelsen må begynne med de av Guds folk som ennå har "glør igjen" dvs har livet i Jesus Kristus. I boken Eternity vekkelse i Borås i 1930, kan man se hvordan det kan manifestere seg før vekkelsen bryter ut.

Vekkelse er et ord en forbinder med at mennesker kommer til tro på Jesus, samtidig som de troende kristne blir fornyet i sitt daglige liv med Herren. De blir alle tent i brann for Jesus og hans evangelium. Husker for noen år tilbake at det brøt ut en lokal vekkelse i ei bygd. Predikanten var en rolig kar, men han hadde glød og iver i sin forkynnelse. Han sa klart ifra ," at en spade er en spade ", dvs skal du bli frelst fra dine synder, så må du bli født på ny!
Mange ufrelste bønnebarn fikk slik syndenød, at de måtte oppsøke kristne mennesker før møtene begynte om kveldene, for de kunne ikke vente, de måtte bli frelst øyeblikkelig. Frelsesopplevelsen gjorde forandringer i dagliglivet for mange, både i være-og levemåte. Politiske oppfatninger ble gradvis forandret, de som hatet Israel ble nå plutselig glad i landet. Hvorfor? Jo, frelseskilden Jesus, var jøde, og han hatet ikke sitt eget folk, men ga sitt eget liv for dem og for oss hedninger. Han er Guds sønn og er feilfri uten synd.

Når noe galt er gjort i blant oss, finner vi alltid "syndebukken" som gjorde ugjerningen. Men bakgrunnen for ordet "syndebukken" finner vi beskrevet i både det gamle og nye testamentet i Bibelen. I 3.Mosebok kap 16 fortelles det om strenge regler for soningsoffer for israelittene. De skulle blant annet legge alle sine synder på hodet på en geitebukk som deretter skulle drives ut i ødemarka. Disse syndofferbukkene bar dermed med seg alle syndene bort fra folket slik at de ble skyldfri. I Det nye testamentet finner vi i brevet til hebreerne kapittel 10, at syndebukken er et bilde på Jesus, som i likhet med syndebukken tok på seg alle folks synder. Dette gjorde Jesus en gang for alltid idet han døde på Golgata kors for våre synder. Porten inn i Himmelen er åpen for alle dem som tar imot Jesu frelsesverk på Golgata, det være jøde eller oss "hedninger".

Vekkelse begynner alltid med bønn. Der bønnefolket er sterkt, der vil vekkelse bryte ut. Bønnefolket er våkne, de sover ikke. For den sovende ser ingenting, vi vet det. Mange har sine åndelige øyne lukket i dag, og årsaken er den åndelige søvnaktighet.  Når denne treghetens åndehær leirer over Guds menighet ─ så stilner også snakket om Jesus gjenkomst. Da sier en at "det neppe antas å forstås slik, men at det må forstås teoretisk, slik og slik... "

Alvoret i skriftstedet i Åpenbaringen 3,15-16 fikk en Herrens tjener åpenbart i et syn, og ordet sier:

"Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn." 

Tjeneren er en internasjonalt anerkjent pastor. Visjonen fikk han på slutten av 80-tallet og det påvirket hans liv så sterk, at det påvirket livet hans senere. Han så seg selv står foran en stor folkemengde av menn og bak ham var inngangsporten til himmelen. Han sier: "Jeg så ikke Jesus i synet, men jeg visste at han var bak meg. Jeg så ikke slutten på den enorme folkemengden, men jeg så på menneskene at de forventet å få komme inn i himmelen. Det går ikke an å beskrive hvordan alle disse menneskene reagerte da Jesus sa:

"Jeg har aldri kjent dere.  Bort fra meg,..."

Herrens tjener så fortvilelse og angst i ansiktene deres. De trodde at de var kristne, og at de ville komme inn i himmelen, men de hadde nok "en fot i himmelen og en på jorden." Måtte vi holde oss helt og fullt til Herren Jesus i våre liv.

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. " Åp 3,20

"Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet.  De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv; de tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet, og det er jeg glad for." Fil 1,15-18.

Evangelisten Reinhard Bonnke har forkynt ut for millioner av mennesker det glade budskapet om Jesus. I sin selvbiografi, "Et liv i fyr og flamme," forteller han historier om vanskelighetene han møtte på i starten.
Begynnelsen i Afrika var beskjeden og ofte forkynte han bare for en håndfull mennesker, som ikke var interessert og de ønsket ikke å ta imot evangeliet. Men det hele snudde seg da han fire netter etter hverandre fikk en profetisk drøm, der han så det afrikanske kontinentet og hørte Den Hellige Ånd roper ut : "Afrika skal bli frelst!"
- Han tok til seg dette løftet av all sin makt og begynte så å reise ut i tro, men slett ikke alle var positive til ambisjonen eller entusiasmern hans. Drevet av misunnelse begynte andre misjonærer å beklage seg overfor lederskapet i kirkesamfunnene sine over at Bonnke hadde mye størrre frihet i tjenesten sin enn de selv hadde. Det fikk misjonsstyret til å beordre ham skriftlig til ikke å utvide tjenesten sin ytterlige.
- Dette rammet Bonnke dypt i hans sjel og han følte det som han var forkastet av sin egen familie. Han isolerte seg i ren desperasjon, han trengte å snakke med Gud, og enda mer at Gud snakket til ham.
- Han ønsket fred med alle sine brødre, derfor sa han til Gud , at han ønsket å underkaste seg og ikke lenger være drevet av den brennende visjonen Gud hadde gitt ham for Afrika. " Ja, du kan gjøre det," svarte Herren.
"Men hvis du kutter ut kallet mitt, må jeg kutte ut deg og lete etter en annen." Disse ordene fikk Bonnke til å våkne opp for Herrens vilje og oppdrag, han skrev et oppsigelsesbrev til misjonsstyret.
- Fra den dagen var hans bønn, at Herren aldri måtte kutte han ut, selv om andre kunne gjøre det.  ( Fritt gjengitt etter månedsbrevet for Cfan av Daniel Kolenda)

Vi vet at Herren har kalt ut flere mennesker til å utføre spesielle oppdrag for ham, og dem han har kalt har han også vært med i tjenestene deres.

 "Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende,og hvem vil gå for oss? Jeg sa: «Jeg! Send meg!» Jes 6, 8.

"Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales.  Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’  Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’  Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden." Matt 18,29-30.

 

Å få ettergitt en stor gjeld er balsam for den som er tynget av gjelden. Jo, større gjeld som ettergis, dess større er gleden hos den som fikk sannert gjelden sin.
Men i dagens drypp, så skjedde det motsatte. Den som meget ble tilgitt, gikk løs på en som skyldte ham mye mindre.

Hvordan er det i dagens praksis med oss mennesker? Liker vi å få gjelden bort, selv om du koster på mange tanker hvordan skal det gjøres.

Skilsmisser er der mange av i dag og virkningene av disse er mange, særlig hvor mindreårige barn er inkludert i bruddet.

Et ektepar ble skilt og barna ble mor tildelt i oppgjøret. Hun hadde en god jobb og tjente godt. Hennes mann tjente en vanlig arbeidslønn. Begge to ble gift på nytt og en ny hverdag begynte for dem begge. Moren hadde funnet seg en millionær til mann og da glemte hun hva en normal levemåte var. Hun trappet ned sitt arbeid og nød mannens rikdom. Men hun krevde barnebidrag av barnefaren, da hennes inntekt var under minstepensjonen for en pensjonist, og derfor ble barnebidraget max å betale for hennes tidligere mann. Mer vil ha mer. Dette ble en ny belastning for eks-mannen som hadde kommet seg inn i et nytt ekteskap, han slet med å få endene på økonomien til å møtes. Var dette hevn overfor eks-mannen?

Bedre gikk det ikke for et annet ektepar som hadde gode økonomiske levevilkår. Mannen var på en forretningsreise og hadde da funnet en ny kvinne. Han ringte hjem til sin kone og fortalte siste nytt, han hadde funnet seg en ny ledsager og kom ikke tilbake til henne. Men spørsmålet var om hun kunne selge bilen for ham, for den var kostbar, og sette beløpet inn på hans bankkonto. Jo, kona innså tapt slag og lovet å gjøre det.
- Det første hun gjorde var å stoppe nabogutten med å tilby han bilen deres for 100 kr. Gutten sa ja og sprang hjem til sin far og fortalte at han hadde kjøpt naboens bil for 100 kr. Faren tok ham ikke alvorlig, men ble allikevel med gutten sin bort til naboen. Hun tok imot dem med et smil og da mannen sa at gutten hans påstår at du har solgt ham bilen for 100 kr., smilte hun og sa at det var helt sant. Så fortalte kvinnen om mannens oppførsel og at hun fikk i oppdrag å selge bilen hans. Da ble hevntanken for stor for henne og da mannen ikke hadde sagt noe mistebeløp for bilen, så tenkte hun at litt måtte han få igjen for bruddet.

Vi kan smile av slike historier, men virkeligheten er fortvilte barn og foreldre, som ikke finner løsningen på sine problemer.

Hevnen hører Herren til sier Paulus i Rom 12,19-21:

 

"Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet:  Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men: Er din fiende sulten, så gi ham mat,er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!"

"For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus." Judas brev vers 4.

En broder i Herren skrev følgende  kommentar til et innlegg:

"Har du sett den siste videoen til vatikanet? Der blandes buddhismen, romerkatolikkenes falske kristendom ( representert ved en dukke som skal ligne Jesus som baby ), islam og jødedommen sammen og alle 4 representanter uttaler ordet: Kjærlighet! Ikke ETT Ord nevnes om det Jesus Kristus sier om Seg Selv: JEG er Veien, Sannheten og Livet, INGEN kommer til Faderen uten gjennom Meg! For Francis er ikke dette en absolutt sannhet, men kun en relativ sannhet som kun gjelder for de som velger kristentroen, for han mener at ALLE veier fører til Gud og forkynner altså et klart antiKristelig budskap som ligger i bunnen for så mye annet han sier og mener. Derfor, om ikke den romerkatolske kirke er den store skjøgen som nevnes i Johannes Åpenbaring så er det i hvert fall skremmende hvor mye den ligner.......

- Kjenner du til regelen om at Skrift skal tydes med Skrift? Det vil si at når du leser et vers i Bibelen er det veldig viktig å finne andre vers i Bibelen som samstemmer med sannheten dette Bibelverset hevder. Det finnes en MASSE Bibelvers som samstemmer og belyser sannheten om at Jesus er Veien, Sannheten og Livet og at ingen kommer hjem til Far Gud uten gjennom Hans stedfortredende verk på Golgata og Hans rensende blod som renser fra all synd. At Jesus er Veien, Sannheten og Livet er helt grunnleggende i Bibelsk lære om hvem Jesus er. Har du lest noe særlig i Det Nye Testamente og latt det belyse Det Gamle? Har du lest i Jesaja 53 som ca. 600 år før Jesu fødsel profeterer om hvordan Jesus skal dø for eksempel? Veldig mye fantastisk å lese, men da må du lese med hjertet for det er bare da Den Hellige Ånd kan få gjøre Ordet levende for deg. Sett ikke lit til ditt vett, sier Bibelen, men stol på Herren og en måte å stole på Herren på er å stole på at Bibelen faktisk er Hans Ord selv om det er oversatt fra grunntekster på hebraisk og gresk og det er mange forfattere....."

Dagens drypp sier klart ifra at noen "misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus."

Er ikke dette "dryppet" sant om det som forkynnes i mange av de troendens forsamlinger i dag?

Guds ord er levende og sant, derfor gjør en vel med å lese i Ordet hver dag. For Ordet er også veien, sannheten og livet.

"Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter!" Amen. Judas brev vers 24-25.

"Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd. " 1 Kor
6,9-11.

Paulus regner opp ting som hindrer oss i å arve Guds rike . Synden som er i fokus i dag innen "folkekirken" av dagens drypp er homofili. Kan en utøve utukt med menn, og samtidig leve rett etter Guds ord. Det fører til forsakelse og vil kunne oppleves som et amputert liv. Men slik er det
med all synd, ikke bare homofili. Den som lever seksuelt sammen med en av samme kjønn vil ikke få arve Guds rike. Dette sier ikke Jesus fordi han vil oss ondt, men fordi han vil frelse og berge oss for evigheten. Han led døden for våre synder. Han vet hva det vil si å være forbannet og forlatt av Gud. Galaterne 3,13 sier:

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre."

Gud ikke vil at noen skal gå fortapt, men at vi skal ha evig liv (Joh 3,16). Viktig er det også å huske at han som har sagt at homofilt samliv leder til fortapelsen, han har også sagt at pengegriskhet, baktalelse og tyveri leder til fortapelsen . Samme Paulus sier i Gal 5,19 ff ,at utukt, fiendskap, trette, misunnelse, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier og annet slikt også leder til fortapelsen. Men Paulus videre i 1 Kor, 6,11 : "Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd."

Vi må bare ikke lure oss selv ved å tro at hjelpen mot synden ligger i å se bort fra det Bibelen sier, jfr Gal 6,7-8:

"Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden."

Spør noen deg om hvor veien til Oslo går, når du er i Kristiansand, så viser du dem ikke veien til Stavanger, men den som fører til Oslo. Slik også med dem som spør oss om hva Bibelen sier om synd og syndere, og hvordan kommer vil til himmelen? Da forteller du dem bare hva Guds ord sier om spørsmålene, så velger mennesket selv hva det vil tro på. En må huske at det er sannheten som frigjør oss, og Jesus sier at han er Veien, Sannheten og Livet og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus.

En dag skal vi alle svare Gud regnskap.

"Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i

skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i
den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.
For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden." 1 Pet 4,1-6

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone." Hebr 12, 1-3.

Uten kors ingen krone, uten kamp ingen seier! Åpenbaringen 3,11: "Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone."

I all sann kristendom og forkynnelse vil korset være det som står i sentrum. Kristentroen og korset hører sammen og de kan ikke skilles fra hverandre. Uten korset finner du ingen kristendom. Kristentroen hviler på korsets grunn - for gjennom korset har Kristus gjort forlikelse mellom Gud og menneskene. Han gjenopprettet Adams fall og på korset banet han vei til frelse og fred.
Når vi i sannhet bøyer oss ved Kristi kors og blir ydmyke disipler og etterfølgere, oppdager en snart at en har fått et kors å bære. Det kalles kors, fordi Kristi kors, grepet i tro, kaster sin glans over lidelsen, og hans kors. Jesus sier i Luk 9,23:
"Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg."

Som kristne er vi kalt til å bære korset. Korsets merke får en når vi virkelig gjør alvor av å følge kallet og lever livet i Kristus med rette og i sannhet. Korset er den kristnes pryd og brukes som smykke om halsen. Men bæres korset som et smykke uten å ha Jesus i sitt hjerte, da vil verden snart oppdage at personen ikke er Kristustroende. Men salig er den som har tatt sitt kors opp og har stått i denne kamp uavbrutt helt fra sin nye fødsel i Jesus Kristus. Men dessverre så er det mange som svikter i denne kampen, de trekker seg tidlig ut fra kamparenaen, og legger ned sine våpen og går så i leddtog med fienden. Livet i Gud er mistet, og denne verdens fyrste har inntatt herredømmet på nytt. Da mister man sitt ærestegn, korset.
Å, hvilken skam for Kristi salvede! Mister vi korset, da vil vi også miste kronen. For uten kors ingen krone, uten kamp ingen seier! Men heldigvis , ennå er det håp om du finner tilbake til korset igjen, så lenge vi lever i nådens tid.

Vi husker fortellingen  om den fortapte sønn, som fant tilbake til farshuset. Men det beste for oss troende er å holde ut og sammen kjempe troens gode strid, slik at vi en dag kan si som Hebreerbrevets forfatter sier:
"Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann." Hebr 10,22

"Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd." Apgj 8,17

Har du fått Den Hellige Ånd?
Ja, om du er en kristen så har du fått Ånden til pant i ditt hjerte. For det
står skrevet i 1 Kor 12,3:

"Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd."

Men det var Peter og Johannes som var sendt til Samaria for de hadde fått høre at folket der hadde tatt imot Jesus og var blitt døpt i Herrens Jesu navn, og derfor var de intressert i å vite om de hadde mottatt Den Hellige Ånd. Så da la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.
Mange tror at dette med å få Den Hellige Ånd er nådegaven til å tale i tunger, men det er det ikke. For nådegaven til å tale i tunger, dvs komme med et budskap i tunger, det er ikke gitt alle og en hver.
Men dagens drypp sikter til å bli fylt med Den Hellige Ånd, slik at du kan be i tunger til alle døgnets tider. Du ber ånd til Ånd til alle døgnets tider, og da blir det slik som skriften sier:

"Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann." Joh 7,38.

Nylig hadde jeg et spørsmål fra et av våre barnebarn om jeg kunne døpe ham? Han er på sitt 9.år og hadde nå fått en visshet i sitt indre om dåp.
Vi ble enige om dagen og klokkeslett. Han ville døpes i badekaret hjemme hos dem. Jeg tok en leksjon om hva dåpen var og om han var klar til handlingen. Ja, han visste nå hva han gjorde og han ville at jeg skulle legge hendene på han etter dåpen, slik at han fikk Den Hellige Ånd.

Så kom tiden for dåpen og gutten hadde gått i spenning hele dagen, endelig skulle han "død med Jesus Kristus og oppstå med Ham til et nytt liv!"
Etter dåpen strålte han opp og smilte bredt til sine foreldre og søsteren, pluss ho mormor, nå gjenstod bare å be om at han måtte få tungene.
Jeg kjente en visshet i min ånd, at dette var en bønn som var etter Guds vilje og derfor bad jeg om at Herren skulle oppfylle hans ønske.

Samme kveld bad han sammen med sin far før han skulle sove, der han takket Jesus for alt han hadde fått i dag. Og han sa til faren, at det bare bobler inni meg av glede og fryd. Innen en uke var gått kom han strålende til sin mor og fortalte henne at nå hadde han fått tungene. Han ville at de to skulle be og synge sammen i Ånden og det gjorde de
med glede. Nå hadde han fått det "hemmelige språket" til å snakke med
Jesus.

"For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden." 1 Kor 14,2

"Må han gi deg det ditt hjerte begjærer og fullføre alle dine planer! Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner!" Salme 20, 5-6.

Hvilke forhåpninger har du som en troende framover?
Svarene vil variere alt etter hvem de kommer fra. En ungdom vil se store
muligheter med å vitne om Jesus i sin omgangskrets, selv om de vet at det kan bli mange fristelser og prøvelser på veien. Andre som er kommet midtveis i livet sitt, ser tilbake på de erfaringer de har gjort som en kristen. Mange har blitt skuffet av sine egne, de som sa de var troende, men ikke var det. De som ikke ville leve med Jesus i hverdagen, men bare i høytider. Men de har erfart at selv om kamerater og venner sviktet dem, så var det en som ikke sviktet, det var Jesus, troens opphavsmann og fullender. Den siste gruppen er de som er kommet så
langt i livet, at de er nærmere slutten enn begynnelsen. De stopper opp ved Paulus sine ord:

"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme." 2 Tim 4,7-8.

Men felles for oss alle troende skulle være en lengsel og forventning mot å få møte vår Herre og Mester i skyen. Det skal nemlig skje en dag både for de som har sovnet inn og for oss som lever i dag . Helt siden Jesus reiste hjem fra Oljeberget til sin Far i himmelen har de troende, de som hører Jesus til, sagt : Jesus kommer snart!

Men tiden går og årene er blitt mange og enda er ikke Jesus kommet
tilbake. Mister en da forhåpningene på  å oppleve hva Ordet sier?
Allerede i Peter sine levedager var spørsmål og svar mange om dette spørsmålet :

"Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én
dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." 2 Pet 3,7-9.

Å leve som en "aktiv kristen" i dag er ikke lett, det være seg barn, som ungdom, du blir en "outsider" om du vil følge Jesus. Vi andre som er voksne kommer heller bort fra dette presset i verden, nemlig, det er ikke så nøye, Gud er kjærlighet! Han forlater oss ikke, selv om vi svikter ham. Til dette sier Paulus:

"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg." Titus 2,11-15.

"Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd.  Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle. Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir brutt. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig." Salme 34,19-23

Håp er en grunnleggende del av den kristne tro. Ditt håp vokser gjennom møter med Gud og ved å grunne på Hans Ord. Dagens drypp gir oss oppløftende ord. Tenk å vite at Herren er nær når vi har et nedbrutt hjerte, og at han frelser dem som har en knust ånd.  Vi ser at salmisten sier at er du rettferdig så vil du oppleve mange ulykker. Det gir deg ikke noen glede å være en kristen da, men da må en lese videre . Salmisten gir oss fasiten på ulykkene: "Herren frir ham fra dem alle."  Han ser også videre fram i tiden, når han sier:  "Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir brutt."  Det henspeiler til Jesus på Golgata kors, slik vi leser fra Joh 19,33-35 :

"Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, har vitnet om det, og vitnesbyrdet hans er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro. For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på ham."
Ulykke dreper den ugudelige , ingen frir ham fra den. Samtidig vil de som hater en rettferdig bli dømt skyldig, men Jesus forløser våre sjeler. Og ingen som tar sin tilflukt til Jesus, vil bli dømt skyldig. Åp 3,5 sier:
"Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler."

Vi lever i dataalderens verden som bruker et gjennomgående ord for å komme inn i den verden, nemlig ordet : PASSORD! Passordet er det kun du som skal vite, ingen andre kan da komme inn på ditt personlige område. Det være passordet til nettbanken, datamaskinen, mobilen, etc. Gud sendte sin sønn Jesus til jorden, for å gjenopprette syndefallet i Edens hage. Jesus var og er sannheten og for å gi oss adgang til Gud, tok han vår skyld på seg, ved å la seg korsfeste . Han døde for våre synder, men han stod opp igjen fra døden etter 3 dager. Jesus åpnet en vei rett inn i himmelen til Gud. Men du må selv be om "passordet" som må til for å kunne komme inn i Guds rike, og det "passordet" er : JESUS. Har du ikke tatt imot Jesus er du fortapt for å komme inn i Guds rike.


"Og det er ikke frelse i noen annen (enn Jesus). For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." Apgj 4,12

God helg!

"Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?" Jakob 4,1

Jakob var bror til Jesus, men historiske dokumenter sier også at Jakob var 96 år da han ble drept ca. år 62 e.Kr. Han ville da ha vært 29 år når Jesus ble født. Da måtte hans far Josef vært gift før og at han var enkemann da han senere fant Maria. For Lukas 2,7a sier : "Og hun fødte sin sønn, den førstefødte..."
I Matt 13,55-56 står det at folket på hans hjemsted tok avstand fra Jesus: "Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra?"

Jakob og hans brødre må ha kommet til tro på Jesus som Guds sønn
etter oppstandelsen, for Paulus sier i 1 Kor 15,7 "Deretter ble han sett av Jakob…"

Vi ser at etter Jesu himmelfart er Jesu brødre på plass igjen: "Alle disse(apostlene)holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre." Ap.gj.1,14. Jakob ble snart en eldstebroder i menigheten i Jerusalem. Han ble vis i Ordet og Paulus oppsøkte ham da han besøkte Jerusalem etter at han var blitt med på Veien.
Brevet som Jakob skriver til sitt folk , åpner slik :
"Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammene som er spredt omkring i landene. Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser." (Kap 1,1-2)

Videre sier Jakob etter verset i dagens drypp:

1. Dere begjærer, men har ikke.
2. Dere slår i hjel og misunner, og kan ikke få.
3. Dere ligger i strid og ufred.
4. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.
5. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster.

Jakob er dyp, sier mange, litt for dyp for en vanlig kristen. Men du vet at den som leter han finner, og det gjør man ved å lese Jakobs brev i sin helhet.
Om Jakob var halvbror og eldre enn Jesus,så var Jesus den eldste født av Maria. Den eldste hadde ansvaret for sin mor når hun ble enke, derfor hadde Jesus ansvar for sin mor. For da Jesus hang på korset, så han sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, og da sa han til sin mor: "Kvinne, se, det er din sønn! Deretter sa han til disippelen: "Se, det
er din mor!"
Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.
(Johannes 19,26-27).

Du finner ingen ting i Bibelen om at Jakob eller de andre søskene ikke godtok Jesus sin avgjørelse, nemlig at Maria, hans mor, skulle disippelen Johannes ta seg av.

"Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre? "Og han rakte hånden ut mot disiplene sine og sa: Se, det er min mor og mine brødre! For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor." Matt 12,48-50.

"Om du bare ville falle ned og tilbe meg, da skal det alt sammen være ditt . Men Jesus svarte og sa til ham: Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene."  Luk 4,7-8.

Dagens drypp handler om et møte mellom Jesus og djevelen.  Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ånden ført omkring i ørkenen. I førti dager ble han fristet av djevelen. I disse dagene spiste han ikke noe, og da de var til ende, ble han sulten. Da var djevelen der og sa til ham:
" Er du Guds Sønn, da si til denne steinen at den skal bli til brød!"
Jesus svarte ham:
"Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av
hvert Guds ord."
Djevelen ga seg ikke med det, men førte Jesus opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa da til ham:
"Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikenes herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare ville falle ned og tilbe meg, da
skal det alt sammen være ditt."
Men Jesus svarte og sa til ham: Det står skrevet:
"Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene."
Djevelen ga seg ikke meddet heller, men førte Jesus til Jerusalem og stilte ham på templets øverste hjørne. Og han sa til ham:
"Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein."
Jesus svar til ham var :
"Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud!"
Med det svaret fra Jesus hadde djevelen fullført hele fristelsen, og da gikk han bort fra ham inntil en laglig tid kom senere.

Dette møtet hjelper oss til å forstå bedre vår situasjon i dag, når vi blir fristet av samme mann, nemlig djevelen. Jesus hadde fastet hele 40 døgn, han var det en kaller ramsulten, og nettopp da så djevelen sitt snitt til å friste ham.
Om vi skulle hatt en konkurranse der hjelpemidlet som var tillatt kun var Skriften, Guds ord. Både Jesus og djevelen visste hva Guds ord inneholdt. Derfor begynte fristelse nr 1 med ord fra Skriften og du vet hele skriften er sann.
"Er du Guds Sønn, da si til denne steinen at den skal bli til brød !" 

Djevelen visste at Jesus var Guds sønn, for djevelen selv hadde vært i himmelen som en ledende engel. Nå visste djevelen at Jesus var sulten, og da kunne Jesus bare bruke sin makt som Guds sønn og få steinene til å bli brød. Jesus brukte Guds ord til å svare ham med og da var djevelen svar skyldig. Djevelen ga ikke opp duellen, men han påberopte seg rettigheten han hadde fått i denne verden, den ville han gi til Jesus om han falt ned for hans føtter og tilbad ham som en gud. Jesus sa enda en gang hva Guds ord sa og djevelen visste at svaret var sant. Nå prøver djevelen for 3. gang å sette inn støtet mot Jesus med å sette tvil om hans status. "Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra !" For nå stod de ved templets øverste hjørne og djevelen fyrte oppunder med Guds ord :
"Han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein."
Men da svarer Jesus fra samme bok med :
"Du skal ikke friste Herren din Gud! "
Med det svaret var hele fristelen fra djevelen slutt for denne gangen, men vi vet han kom tilbake senere, men tapte til slutt på Golgata kors , da Jesus ropte ut:
"Det er fullbrakt! "

Vi lærer av Jesus, han vet at vi kan stå den onde imot i fristelser ved å bruke Guds ord, han kan ikke fornekte at Ordet ikke er sant, for han ble selv avslørt av Guds
ord. Men hver dag faller vi mennesker i djevelens fristelser, men om vi faller så reiser vi oss igjen i Jesu navn.

 

"Gled dere ikke over meg, mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg." Mika 7,8

”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpnerdøren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han medmeg.”  Åp 3,20.

I den muslimske verden er det tusenvis av mennesker som i vår tid møter Jesus i drømmer og visjoner. Vi les fra Open Doors International Communication Centre (2010) følgende beretning om en mann i Tunisia som opplevde nettopp det å møte Jesus.

En tunisisk mann kom til et kristent møte sammen med en tunisisk
kristen. Den første mannen, kalt Hatem, hadde hatt den samme

drømmen de siste tre årene,noen ganger en gang i måneden, andre ganger kom drømmen hver natt. Han lette etter en forklaring på drømmen. Å komme til disse troende var hans siste utvei til å finne ut av det.

I drømmen så Hatem tre menn som sto sammen. Mannen i midten hadde et kors rundt halsen. Han holdt en blå bok i hånden og sa
til Hatem: ”Ta denne boken og les den.” Mannen i midten hadde langt skjegg og hadde en kappe på seg. Den andre mannen som sto sammen med ham, var taus. Hatem ble skremt av drømmen. Han gikk til en lokal imam (islamsk leder) og spurte ham hva drømmen skulle bety. Imamen sa at det visste han ikke. Hatem gikk deretter til en ortodoks kirke og spurte om drømmen, men viste ham ut av kirken. Til slutt kom Hatem i kontakt med en protestantisk pastor. Han presenterte Hatem for en lokal tunisisk troende som inviterte ham med på et kristent møte.
Da Hatem kom til kirken, fikk han et Nytestamente (det var til og med blått) og en kopi av Jesus-filmen. Enda en gang delte Hatem drømmen og en av de troende i menigheten forklarte: ”Mannen i midten er en Jesus-troende eller Jesus selv.
Boken han holder er Bibelen. Han gir deg en invitasjon til å lese Bibelen. Du trenger ikke være redd for drømmen. Gud gir deg en invitasjon til å lese Hans Ord. Spørsmålet blir da: "Hva vil du svare? Vil du ta imot invitasjonen? Vil du akseptere boken?”

Så delte de Åpenbaringen 3,20 med Hatem. Han var taus en stund og så sa han: ”Jeg har bestemt meg for å følge Jesus.” Da han ble spurt
om hvorfor han ville det, sa han: ”Jeg har aldri hatt fred. Nå når jeg har
bestemt meg for å følge Jesus, merker jeg at jeg endelig får fred.”

"Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden
gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" Joh 14,27

"Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, likesom også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for
han som bygger et hus, er jo større ære verd enn huset selv! Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast
ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av." Hebr 3,1-6.

I det gamle testamentet er det Israel som var Guds menighet, Guds folk, vi som da ble hedninger, fremmed for Gud, hadde ikke adgang til templet i Jerusalem.Salomo fikk oppdraget med å bygge et hus for Gud,
han fant Gud verdig til å bygge et tempel for ham. Templet ble bygget og innviet etter Guds forskrifter, men da isralittene syndet imot Gud, ble templet ødelagt av fremmede makter. Så ble nytt tempel bygget opp lenge etter det første og profeten Haggai sier i Haggai 1,7-8: 

"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Gå opp i fjellet og hent tømmer! Bygg huset! Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren." 

Slik gikk det til at et nytt tempel ble reist i Jerusalem, og templet var der da Jesus ble født til jorden. Men ca år 70 etter Kristus sin fødseldag, ble det ødelagt av fiender til Israel og har siden ligget nede. I dag snakker jødene om å bygge det tredje tempel i Jerusalem.

Men hva leser vi i dagens drypp? Jo, at vi er Guds hus i dag, vi som tror på Jesus. For skriften sier at Jesus var tro i hans hus. Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av.

I 1 Korinterbrev kap 3,vers 16 sier Paulus: "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"

Vi som hører Jesus Kristus til er Guds tempel, bygget av levende steiner. Hva er forskjellen på levende steiner og døde steiner? Jo, de levende steinene former og innretter seg etter hverandre i Jesus Kristus, mens de som ikke er levende steiner i Kristus, nekter og la seg forme av Jesus. De kjenner ham ikke.

"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus."1 Pet 2,4-5.

"Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg."  5 Mos 31,6.

Vi er inne i en tid hvor vi som kristne blir prøvet på vår tro. Det er enda ikke kjødlige prøvelser, men av åndelig karakter. Ordet, Bibelen, blir tolket slik at de kan gjøre akkurat som flertallet i styre og stell ønsker.

Husker en som skrev : Når hunden logrer med halen, når fiender kommer imot han, da er det onde tider i Guds menighet. Fritt oversatt vil vel det bety, at når biskoper,prester,etc går på kompromi med verden,da får Guds menighet det ondt. Jeg ble minnet om en sang som Sabine Baring-Gould (1834–1924) har skrevet. Han var prest og forfatter, gift og sammen fikk de 15 barn. Sangen ble oversatt til norsk av Trygve
Bjerkrheim i 1939,
Og den beskriver hva vi som kristne ha å gjøre.

1. Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! Foran oss går Jesus, som i fordums tid.Kristus, kongers konge, leder selv sin hær.Se, hans banner bølger, seieren er nær!

Kor: Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! Foran oss går Jesus, som i fordums tid.

2. Se for Jesu navnet Satans hær må fly,frem da,Kristi hærmenn, frem
til seier ny!
Helvedes porter skjelver ved de frelstes sang,stem da i en
lovsang, brødre, enn en gang!

3. Som en mektig fylking, Herrens hær går frem.Mange alt har seiret. vi vil følge dem. Vi vil kjempe sammen, for vi er ett,- Ett i troen, håpet og i kjærlighet.

4. Kongetroner vakler, rikene forgår. Jesu Kristi rike evig fast dog står.
Helveds porter aldri skal få overhånd over Kristi kirke,bygget av hans Ånd.

5. Fremad da, bli med oss, striden blir ei lang! Bland med oss din stemme i en seiers-sang!
Englers myriader og de frelstes kor gjennom evigheter priser kongen stor.

Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann!" 2 Tim 2,3.

God helg!

"Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2  Joh 1, 9-11.

I avisene er det anledning å kommentere tema som avisen har og her finner en mange om dagens kirkelige debatter, som blant annet disse:
"- Kjernen i den endeløse homoekteskapsdebatten i folkekirken er dette: Dnk er organisasjonsmessig én kirke, men den rommer to uforenlige 'religioner'. Den ene forkynner at man må omvende seg fra synden for å bli frelst, den andre ikke.
- Vi er alle syndere heilt til vi har gått til Jesus med dem, Og overgitt dem over til Han. Han tok dei og døde på Korset for dei alle. Og vi får tilgivelse ! Men vi kan ikkje bevisst synde, og gå til Jesus og beklage , og gjøre samme synda om igjen og om igjen fordi vi synes det gir oss en fantastisk følelse eller av annen grunn. Det kaller mange og "synde på Nåden " Ingen av oss er feilfri. Derfor vil vi nok alle innimellom gjere synd. Slarv , misunnelse osv...  Vi blir ingen EN KRISTEN av og gå inn i en Kirke eller et Bedehus, Like lite som vi blir ei ku av og gå inn i et fjøs . Spørsmålet er Har DU eller vi andre Gitt Hjertet vårt til Jesus ?
- Mange kristne skal sovna andeleg før Jesus kjem tilbake.
- Jeg tror at den enkleste løsningen på hele problemet er en totalt nedleggelse av DNK, sette denne fri og så begynne helt på nytt med nytt mannskap og med Skriften alene uten at Ordet og læren blir tolket vekk og gjort kraftløs......og la det være sagt, det er ikke bare på dette punkt og i denne strid at DNK svikter totalt.....det er ikke en menighet slik Skriften lærer og det er ikke en kirke basert på Skriftens ord....
- Å ha rett, eller å få rett? Det har vore sagt at det er to syn på homofile i kyrkja, og at det må ein leve med. Dersom vår biskop seier nei, og dermed gjev den nye presten yrkesforbod, då lever ein ikkje med to syn. Den same diskusjonen hadde me når det galt kvinnelege prestar. Hardt sto mot hardt. Trur biskopen er glad for at det negative synet på kvinnelege prestar måtte vike. Me må vere medmenneskelege. Alle er like mykje verdt.
– Hvis ikke nåden fører til forandring i livet ditt, er den falsk.– Jeg er glad for at Jesus valgte disiplene. Han er ok med deg, uansett hvem du er. Når du får tak i den virkelige nåden, forandrer han deg til en helt annen person. Uansett hvor langt på siden du har kommet, så er Jesus svaret."
Nylig besøkte en amerikansk evangelist Bergen og samlet over 1200 mennesker hver kveld. Hva hadde han som ikke andre kan oppdrive ? Han hadde ganske enkelt erfart at er du frelst, så må du leve ditt liv helt for Jesus. Ikke noen påtatt fasade på møter bare , men et ekte sant menneske i Jesus Kristus i din hverdag.

Jesus er svaret for oss troende, vi må overgi alt i våre liv hver dag til ham.  Den Hellige Ånd hjelper og veileder oss.

"Til dere hedninger vil jeg si: Så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste - kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. Men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som er en vill oljekvist, ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene! Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg!" Rom 11,13-18.

En venn av meg er med i en bønnegruppe og hun som leder gruppen er en israelsk kvinne og forleden dag skrev hun følgende på sin logg:
"Hei mine bønnevenner for Israel. Dere har sikkert savnet mine innlegg her på siden. Har manglet inspirasjon, men nå i kveld har jeg hørt fra Gud. Jeg har lenge lengtet etter å se mitt folk frelst. At de skal oppdage sin Messias Jeshua. Opplevde Herrens tiltale om å begynne å be for byer og steder, istedet for å be bare for beskyttelse mot deres fiender. Nå er tiden for frelse for det jødiske folk. Men det trenges å be igjennom først. Binde opp de religiøse åndsmakter før noen vitner for folket. Plutselig i kveld banket det på min dør og utenfor sto en dame som jeg hadde hilst så vidt på i fjor. Hun spurte om jeg hadde et rom for henne i natt. Jeg hadde selvfølgelig det, og ba henne komme inn.Laget en kopp te til henne og vi begynte å prate sammen. Hun fortalte at hun var her for en måned for å reise rundt og vitne om Jeshua. Det ble veldig sterkt for meg, som en bekreftelse på det jeg hadde fått tidligere på kvelden. Vi snakket om viktigheten av å be igjennom et sted eller en by før noen drar dit for å vitne. Hun skulle dra til Gilboa i morgen for å vitne, så her vil vi be om ledelse for henne. Please stå med i bønn for det. Vil nå søke Gud for hans strategi og ledelse for hvordan vi skal gjøre dette. Gleder meg."
Er snart tiden kommet så langt at vi hedninger har kommet til veis ende på vår nådetid, vår anledning til å få frelse uforskyld, kun av nåde? Vi husker Jesus sa at han var kommet til sitt eget folk, jødene, ikke til hedningene. Men da tiden nærmet seg for hans død, kom der noen fra andre nasjoner og spurte etter ham, og da visste Jesus at tiden for hans oppdrag på denne jord nærmet seg slutten. Pinsedagen kom og Ånden kom over Guds menighet, som da inkluderte alle nasjoner, slik som profeten Joel sier i kap 3,1 :

"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner."  

Begynner jødene nå å lengte etter Messias, slik som Peter sier i Apgj 3,20?:
"og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,"

"Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå! "Joh 11,43-44

Nylig leste jeg om en som var teltsjef for Reinhard Bonnke sine kampanjer i 1980 årene, Winfried Wentland. De skulle ha en kampanje i byen Siyabusswa som hadde en befolkning på 30000 mennesker. Da han kjørte trucken og tilhengeren til ytterkanten av møteplassen for å lesse av med kranen. Over hodet sitt kunne han se byens hovedkraftledning og da visste han at av sikkerhetshensyn måtte han unngå den for enhver pris. Han gikk derfor til det lokale elverkskontoret og ba en av mennene der å bli med han til møteplassen som kunne fortelle ham om hva han måtte passe seg for.
"22000 volt går gjennom denne ledningen", sa mannen og bad han om å unngå å komme i nærheten av den med utstyret sitt, for skjedde det så ville det bety den visse død for ham. Mannen foretok en beregning utfra faresonen rundt wiren og Wentland plasserte tilhengeren godt innenfor sikkerhetssonen. Da møtene med Boonke var slutt begynte jobben til Wentland med å demontere utstyr etc og betjente da kranen for å løfte alt på plass på tilhengeren. - Plutselig kom han på at han hadde flyttet plattformen fra sin opperinnelig posisjon og dermed var avstanden til kraftledningen forandret. Da var det for sent. 22000 volt gikk fra kraftledningen inn i kranens metallarm og strømmet ned gjennom maskinen og inn i begge hendene mine som betjente spakene. Wentland kjente hvordan han ble skutt gjennom luften og ble så slynget inn i et totalt mørke. Det var kvelden da dette skjedde og kona hans hørte skriket hans fra deres campingvogn.
Hun løp til og så at mannen var slengt under trucken. Kraftledningen var knekt og lå på bakken der og spydde strøm gjennom kroppen hans. Kona Gaby skrek : Hjelp! Hun fikk tak i en treplanke og begynte å dytte kroppen til mannen sin bort fra den ødelagte ledningen. Til slutt klarte hun og flere andre å få kroppen hans bort fra ledningen, og der lå han livløs på bakken. "Wini! Kan du høre meg?" Kona knelte ned over sin mann og fant ingen puls, ingen pust, ingen respons av noe slag.
Plutselig skjøt en annen kraft gjennom henne fra en kilde ovenfra. Hun hoppet opp, og en stemme som ikke var hennes egen, kammanderte med mektig kraft: "Død, forsvinn!" Staben stod å så på det hele i forundring, da åpnet Wentland øynene, og for første gang ble han oppmerksom på omgivelsene og kroppen sin. Men Herren hadde vekt ham opp igjen, nett som Lasarus.


"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Hebr 13,8

"Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud! For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.
Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt - " Salme 83,2-6.

Denne salmen er aktuell som aldri før, jødene blir i dag som før, forfulgt av sine halvbrødre. De er fast besluttet om å utslette Israel fra kartet, jødene skal kastet på havet. Men Israel og dets folk er hatet av snart hele verdens regjeringer, og flere og flere nasjoner går imot Israel. Hva gjør man da, vi som er kristne og har fått barnekår hos Gud? Er vi på lag med jødefolket og Israel? Dessverre så ser en at vi som kristne er delt i to leirer. Den ene leiren elsker Israe38l og folket, den andre leiren mener Israel ikke er Guds eiendomsfolk lenger. De mener det er Jesus menighet som har overtatt Israels rolle. Men leser du alle profetiene i hele skriften, så ser du snart at Israel er og blir Guds eiendomsfolk.

"Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!" sier salmisten.Israel gjør seg klar til en Gog-krig, de venter fiendene vil sette truslene sine i verk, slik som skriften sier om Gog-krigen, jfr. Esek.38,1-12:

"Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere,
alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som stadig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor
der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp. Som en storm skal du

komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Så sier Herren Herren: På den dagen skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan og si: Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer. Jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter - for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens
navle."

"Da ropte de til Herren og sa: Å Herre! La oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du ville. Så tok de Jona og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren, og ga løfter." Jona 1, 14-16.

I dagens drypp talte Herren til Jona og bad ham om å stå opp,for å gå til Ninive, den store byen, og der skulle han rope ut imot den. For deres ondskap hadde steget opp og kommet for Herrens åsyn. Jona sto opp, men ikke for å gå til Ninive, men for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Jaffa og fant der et skip som skulle til Tarsis. Skipet kom ut i en storm som Herren sendte imot det, men Jona hadde lagt seg til å sove nede i båten,mens sjøfolka jobba på spreng for å redde skipet. Kapteien fikk vekket Jona og mannskapet kastet lodd om hvem som var skyldig i uværet, og loddet falt på Jona. Jona innrømmet at det var han som var opphavet til elendigheten og bad mannskapet om å kaste ham på sjøen. Dagens drypp forteller hva som da skjedde.
Legg merke til hva sjøfolkene bad til Herren om : "Å Herre! La oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du ville." Vi husker hva som skjedde da Pilatus toet sine hender mens jødefolket så på og han utbrøt: "Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for." Da svarte flokken : "Hans blod komme over oss og over våre barn!" Da ga Pilatus dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes." (Jfr Matt 27,24-26).
Jona ble kastet av sjøfolka på sjøen i stormen, men Herren lot da en stor fisk komme og sluke Jona.  Og Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk, slik som Jesus var tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men da de tre dager og netter var til ende for Jona ,talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på det tørre land. Jesus ble oppreist fra døden etter de tre dager og netter var til ende, noe som en engel sa slik til kvinnene ved graven: 
"Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham." Mark 16,6.
Jona var ulydig mot Herren, men Herren lærte Jona lydighet ved å gi ham hendelser som førte ham igjennom til seier. Jona`s historie er et forbilde på Jesus død og oppstandelse.
"For likesom Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt. Dronningen fra syden skal stå opp i dommen sammen med mennene av denne slekt, og fordømme dem. For hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom - og se, her er mer enn Salomo!
Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jona!" Luk 11,30-32.

God helg!

"Da ropte de til Herren og sa: Å Herre! La oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du ville. Så tok de Jona og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren, og ga løfter." Jona 1, 14-16.

I dagens drypp talte Herren til Jona og bad ham om å stå opp,for å gå til Ninive, den store byen, og der skulle han rope ut imot den. For deres ondskap hadde steget opp og kommet for Herrens åsyn. Jona sto opp, men ikke for å gå til Ninive, men for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Jaffa og fant der et skip som skulle til Tarsis. Skipet kom ut i en storm som Herren sendte imot det, men Jona hadde lagt seg til å sove nede i båten,mens sjøfolka jobba på spreng for å redde skipet. Kapteien fikk vekket Jona og mannskapet kastet lodd om hvem som var skyldig i uværet, og loddet falt på Jona. Jona innrømmet at det var han som var opphavet til elendigheten og bad mannskapet om å kaste ham på sjøen. Dagens drypp forteller hva som da skjedde.
Legg merke til hva sjøfolkene bad til Herren om : "Å Herre! La oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du ville." Vi husker hva som skjedde da Pilatus toet sine hender mens jødefolket så på og han utbrøt: "Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for." Da svarte flokken : "Hans blod komme over oss og over våre barn!" Da ga Pilatus dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes." (Jfr Matt 27,24-26).
Jona ble kastet av sjøfolka på sjøen i stormen, men Herren lot da en stor fisk komme og sluke Jona.  Og Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk, slik som Jesus var tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men da de tre dager og netter var til ende for Jona ,talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på det tørre land. Jesus ble oppreist fra døden etter de tre dager og netter var til ende, noe som en engel sa slik til kvinnene ved graven: 
"Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham." Mark 16,6.
Jona var ulydig mot Herren, men Herren lærte Jona lydighet ved å gi ham hendelser som førte ham igjennom til seier. Jona`s historie er et forbilde på Jesus død og oppstandelse.
"For likesom Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt. Dronningen fra syden skal stå opp i dommen sammen med mennene av denne slekt, og fordømme dem. For hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom - og se, her er mer enn Salomo!
Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jona!" Luk 11,30-32.

God helg!

"For: for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av arbeidet mitt, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til fremgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. " Filipperne 1,21-25.

Jeg er alltid imponert over Paulus
sine tanker og handlinger gjennom livet hans på denne jord. Han begynte tidlig å
være i opplæring hos sine egne i fariseerflokken, han var elev hos den
skriftlærde Gamalie. som var en anerkjent skriftlært person i jødedommen. Ved
Gamaliels føtter ble han opplært etter de strenge kravene i den lov som jødene
har fra fedrene. Han kom aktivt med i motstanden mot de som gikk på Veien, dvs
de som trodde at Jesus var Messias. Han raste mot dem som tilhørte Veien, helt
til han møtte Veien selv, Jesus Kristus, på veien til Damaskus. Fra den dagen
gikk Paulus over fra motstander av Veien til å bli en aktiv medspiller på laget.
Oppgavene ble mange for Paulus, men han gikk alltid videre, selv om han holdt på
å bli drept flere ganger av sine tidligere "medspillere" eller ville dyr etc.

For oss som lever livet med Jesus i dag i vårt land har ikke på nær slik motstand fra våre "egne rekker" som Paulus opplevet. Men frontene er der, de som er med på laget til de religiøse og de som lever et aktivt liv i troen på Jesus Kristus. Jo, nærmere vi kommer denne avslutningens tidsalder, jo, mer vil motstanden bli imot oss som hører Veien til. De av våre brødre og søstre i Herren som i dag opplever
forfølgelser slik som Paulus opplevet det, er mer rede til å si amen til dagens
drypp enn vi som lever i Norge. Men vi kan noen ganger møte prøvelser i vårt
kristenliv som fører til refleksjoner av slik art som Paulus sier i dryppet.

Men ennå har jeg ikke kommet så langt i mitt kristne liv, at jeg kan av et oppriktig hjerte si som Paulus sa til filipperne: "Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre."

Enda så føler jeg at jordlivet enda ikke er ferdig, for vi har våre barn og barnebarn og oppgaver i Guds tjeneste. Dagen og timen for tiden her  på denne jord er i Herrens hender, men la meg avslutte med Paulus sine ord også, fra Romerne 14,8:

"For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til."

"Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg: Hvor er din Gud? " Sal 42,4 . "Det er som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg: Hvor er din Gud?"  Sal 42,11.

Når du blir spurt av mennesker : Hvor er pappan din i dag? Ja, da har du et svar på det, for du kjenner din pappa, han er jo din pappa. Du vet at hver dag møtes du og han . Du ser opp til pappa, du er stolt over han. Ja, for din pappa er noe stort i menneskenes øyne, noe som gjør at han pappa har mange venner, men også mange uvenner pga jobben hans.

Pappa er noe synlig som en kan ta på, snakke til og høre på når han sier noe til oss barna. Det er godt å ha en pappa, en som ofrer alt for oss.
Men mange har ikke en pappa, og hva sier de, når du spør hvor pappan din er i dag? Noen har aldri sett pappan sin, andre har mistet pappa, han døde. Andre igjen har en pappa som ikke vil kjenne ved sine barn.
Men det er verst med dem som ikke hvem pappa er, fordi de ble til fordi mannan bare kjøpte seg "befruktning" fra en sædbank. Derfor er de pappaløse , de vet
ikke hvor eller hvem han er.

Men så til dagens drypp : Hvor er din Gud?
Salmisten er full av tårer pga at han hele dagen igjennom får høre : Hvor er din Gud? Dette fordi spørsmålet kommer fra hans fiender.
Salmisten vet nok at Gud er i himmelen, men hva nytter det å si til dem som ikke tror på en himmel? Hvorfor skulle de da spørre etter min Gud, som jeg tror på? Det norske folk er opptatt av jordens klimaforandringer etc og de setter seg store mål på for å få forandret på den negative utviklingen. Men troen på en allmektig Gud er stadig synkende i vårt land. Menneskene er blitt så kloke at de kan ikke tenke seg at noen er klokere enn de selv, i allefall så Jorden kommet utav en naturlig
utvikling i hele universet. Eva og hennes mann Adam var de første som satte "kunnskapen" høyere enn skaperen deres , som er Gud.
De spiste av kunnskapens tre og da ble deres øyne åpnet for denne verdens gud, som forblindet menneskeheten til å tro at ved å gjøre imot Gud, så ville de bli slik som Gud til å kjenne godt og ondt. Fra den dag ble menneskene adskilt fra Guds nærvær, de måtte utav Guds paradis.

For å gjenopprette Gudsforholdet som ble brudt av Adam og Eva, så måtte Gud sende sin sønn Jesus Kristus fra himmelen til jorden , ved å bli født som et menneske. Han vandret blant sitt folk, jødene, og forkynte det glade budskap som skulle gi menneskene adgang til Guds paradis igjen. Han ofret seg selv på korset, døde, men stod opp etter 3 dager. Han sonet all vår synd og han sa hvor Gud er. Jesus åpnet veien direkte inn til Gud, slik at vi kan be til ham alltid og alle steder. Kirker og gudshus er nok viktige samlingssteder når kristne skal samles for å tilbe og være sammen. Men den egentlige menigheten er fellesskapet av mennesker som tror på Jesus.
Eller som en fyr sa: "Dersom det ikke finnes en Gud, hvorfor skal jeg gidde å tro på han da?".

"Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo
jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil

kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie." Sal 2,1-8.

"Jeg har holdt tilbake regnet for dere da det ennå var tre måneder igjen til høsten. Jeg lot det regne over én by, men ikke over en annen. Ett jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tørket bort, fordi det ikke kom regn på det. To og tre byer ravet av sted til én og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren." Amos 4,7-8.

Lokale regnbyger vil vi kalle dagens drypp. Men Gud er allmektig,han kan styre regnet der han vil.
Jeg hørte om en bonde som alltid satte sin lit til Herren i alt sitt arbeid.
Mange ganger hendte det at når familien skulle kjøre inn høyet, så truet store regnbyger i horisonten. Men han far selv var ikke redd for at høyet skulle bli vått, han hadde bedt Gud om at han måtte holde regnet tilbake inntil de hadde fått alt høyet i hus. Tro det eller ei, regnet kom ikke over gården til bonden, før høyet var inne i løa. Naboene fikk regn på sine eiendommer og en kunne tydelig se skille der regnet hadde falt mellom nabogrensene.

Selv har jeg vært opptatt med været i arbeidsforhold. Mange ganger skulle vi ha samlinger ute i det fri og var da avhengig av godt vær. Værmeldingene lovet ofte det motsatte av det vi ønsket, men når dagen kom så hadde værmeldingen rett, det regnet. Men jeg trodde mer på

Guds allmakt enn på værmeldingens folk. Hva skjedde så like før eller mange ganger presis da samlingene begynte? Ja, regnet stanset og mange ufrelste så det og ble undrende. Men noen ganger har regnet kommet og jeg har tenkt : Hva gjorde jeg galt? Svaret ble alltid at Gud ser lenger enn oss, han ser hva som tjener oss til det beste. Vi ser i øyeblikket, Gud ser begynnelsen og slutten på våre behov.

Påsken er over for dette året, men virkningen av hendelsen som fant sted i Jerusalem for snart 2000 år siden, er ikke over.
Jesus seier på Golgata kors over synden, den er "still going". Gud har gitt oss mennesker en nådetid, en tid hvor vi kan få redning av Jesus til å bli med ham i Guds rike. Det er en nådetid, hvor lang den er vet bare Herren, men alle tegn i Skriften tilsier at vi nærmer oss slutten. Israel er som et tidsur i Guds plan og Gud har sagt at jødene skal komme hjem igjen til sitt land, Israel. Det er når Jesus kommer tilbake på Oljeberget, at freden begynner i Midt-Østen, ikke før.

"Men dere har ikke omvendt dere til meg," sier Herren i dagens drypp til sitt folk, jødene, men når Messias kommer skal de vende om og tro på Ham som Messias.

"På den dagen vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolkene som drar opp mot Jerusalem. Herrens folk skal skue opp til ham som de har gjennomstunget." (Sak 12,9)

"Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det: Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg! Og straks visnet fikentreet." Matt 21,18-19

Av dagens drypp går det fram at Jesus ble sulten på sin vandring til byen. Han og disiplene var tidlig ute for å møte en ny arbeidsdag i Herrens tjeneste. Har du tenkt noen gang på arbeidsrytmen til Jesus, evangeliene forteller om mange episoder som inntraff på hans vandring i Israel, men aldri en gang så står det f.eks.: -
"Nei, disipler, i dag orker jeg ikke å gjøre noe , vi tar en herlig fridag og reiser bort til et øde og stille sted for å hvile oss."
Hvem av dagens prester, pastorer og oss troende kristne ville ikke falle for en slikt tilbud.

Men denne morgenen var Jesus sulten og trodde at fikentreet hadde frukter på grenene, men den gang ei, det var ikke frukttid, bare blad. Treet var grønt og fint, men manglet frukter. "Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg!" sa Jesus til treet og straks visnet fikentreet.

Jeg ber om at Jesus ikke må finne meg slik på "oppgjørets dag" at jeg ikke har noen frukter å gi Jesus. For også vi kristne  kan se "grønne og fine ut" , men mangler det frukt på vår livsførsel, så gagner det oss intet å se prektige og fine ut.Jesus vil se om vi har "frukter" å gi ham. Hvorledes har vi brukt våre utdelte talenter? Har vi satset på Jesus og hans befaling om å forkynne ut hans glade budskap, eller bruker vi talentene på denne verdens vis?

Vi er inne i en veldig spennende tid, der hvor menneskene stadig inntar nye områder i skaperverket til vår allmektige Gud. Dette gjør at de tror de kan finne ut ting som Herren har skjult for dem. Men de lever som om ikke Gud finnes og da er vitenskapen med kunnskapsrike folk klar til å skape mennesker snart. Det er bare det at den dagen kommer Herren og sier stopp!

Moses bekrefter Guds tanker for menneskene slik i 5 Mos 29,29: 
"Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne loven."

Jeg tror vi gjør lurt i å innrømme at dette er Herrens ord på saker som vitenskapsfolkene ikke vil godta, de kommer nok dit hen at de
oppdager ikke løsningenpå uløste gåter, fordi Herren har skjult løsningen for dem. Gud er skaperen av hele universet, selv om verden sier "Big Pang"!

"så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham."       1 Kor 8,6

"Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." Matt 12,30

Med våren så kommer konfirmasjon av de unge 15 åringene. Konfirmasjon er en bekreftelse på dåpspakten som konfirmanten fikk som baby. Opp gjennom tidene har denne høytiden vært både god og ond. Noen husker dikteren Bjørnson sin bondefortelling om Synnøve Solbakken og hvordan konfirmasjonen satte et skille mellom fattig og rik.Heldigvis så er kirken gått bort fra den skikken og i dag er kirkens konfirmasjon en ren opplæring i den kristne lutherske troslære. Fortsatt må en som vil konfirmere seg i Den Norske Kirke være døpt. Er ungdommen ikke døpt, så gjør man det i kirken først og så kan de konfirmeres.

Dagens drypp sier "Den som ikke er med meg, er mot meg,..."

 

Hvorfor valgte du humanistisk konfirmasjon? spurte en lokalavis nylig og svarene fra tre ungdommer lød :

- Fordi jeg ikke er kristen valgte jeg det alternativet som ikke er kristent.
- Fordi jeg ikke tror på Gud følte jeg ikke at det var riktig å konfirmere meg i kirken.
- Jeg syntes det virket mer interessant enn kristelig konfirmasjon.

 

Konfirmantene hadde lært om kjærlighet,seksualitet, etikk,menneskeverd, menneskerettigheter, rusmidler og mobbing.

Kirkens budskap hadde ikke nådd inn til ungdommens hjerter. To av dem var ikke med Jesus, den tredje syntes "verdens lærdom" var mer interessant enn den
kristne.

Dagens drypp sier videre : ".. og den som ikke samler med meg, han sprer."

Jesus sa at hans får hører hans røst. Når Jesus kaller på sine får kommer de, for de kjenner hans røst. Jeg tror ingen som har møtt Jesus er de samme menneskene igjen. De vet at Jesus ga sitt liv for dem, for at de skulle leve og ikke fortapes. Fortapelse er å være borte fra Guds kjærlighet, de er i mørket og har mist sitt navn i Livets bok i Himmelen.
Jesus kom til sine egne,jødene, og de ville ikke ta imot hans budskap. Men noen av dem gjorde det, blant dem var de 12 disiplene Jesus hadde tatt ut til å være med i hans tjeneste. Før han gikk veien opp til Golgata kors talte han til dem og sa følgende:

"Men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere, slik som min Far overga det til meg,for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer." Luk 22,28-30

 

Så de 12 fikk en spesiell tjeneste etter at Jesus var reist hjem til sin Far i Himmelen, de ble kalt apostler, dog ikke Judas Iskariot som svek ham, men Mattias,jfr Agj 1,26, som ble erstattet for ham.

Jesus regnet også med oss hedninger, slik som Gud sa til Abraham, at i ham skulle hele verden bli velsignet. Jfr.Apgj 3,25 :
"Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes."

Jesus ble oppfyllelsen av denne ætten, derfor sier han i Joh 10,16 : "Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde."

I dag lyder derfor Jesu ord mer enn noen gang : "Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." Matt 12,30

Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Mark 8,34.

En sangstrofe lyder

”Har du mot å følge Jesus, hva det enn skal koste deg – har du mot når verden håner og til motstand reiser seg?”

 

Hver dag møter vi situasjoner i livet som krever at vi holder fast på det vi oppfatter som er det rette, selv om det kan koste oss mye. Da er det lett å tenke på det som Bøygen sa til Peer Gynt:”Gå utenom”! Det kan vel noen hver av oss falle i fristelse for å gjøre. Men i lyset av dagens drypp så må en heller stille seg spørsmålet : Hva
ville Jesus ha gjort i min situasjon? Du møter mennesker som trenger en håndsregning av deg , men du kvier deg for å bli involvert i saken. Men tenker du som Jesus, så spurte han alltid sin Far i Himmelen før han gjorde noe.

Når Jesus ber oss om å ta opp vårt kors, så er det egentlig en ordre til oss som Jesu disipler om å være helhjertet i det vi sier og gjør. 

Hvorfor er egoisten i oss mange ganger så stor, at den tar æren av alt det vi gjør for andre, ikke noe blir tilbake til andre omkring deg. Nei, det er bare du som trenger oppmerksomhet, ikke andre, du har det verst for du jobber "livet" av deg for andre mennesker. En slik tankegang fører aldri noe godt med seg, for resultatet blir som oftes at du blir sittende igjen med "svarteper". Du blir taperen på veien, selv om du skulle vært vinneren.

Når noe går galt på jobben eller hjemme, så er det alltid andre sin feil at det gikk galt, aldri noen gang din. Nei, du kan ikke si til den du har forutlempet med dine ord :
Unnskyld, det var min feil, ikke din som jeg sa! Hva skjer da? Da vil du som oftes motta en takk fra den som ble ditt "offer".
Jeg husker min ektefelle alltid snakket om sin morskjærlighet hun hadde til barna sine. Hun ville dem alltid det beste i livet og derfor ventet hun kjærlighet tilbake fra barna. Men en dag fikk hun en åpenbaring om hva morskjærlighet var for noe. Den var full av krav. Fra den dagen ble hennes tanker mer opptatt av det som ville tjene barna til det beste, ikke hva hun mente måtte være rett utfra hennes "morskjærlighet".

Å ta sitt kors opp daglig for å følge Jesus, krever alt av oss, vi må være villige til å holde vår sti ren. Eller som det står i Salmene 119,9:

"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord."

 

Det gjelder oss i våre dager også, vi må rette vårt blikk opp på troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus! 


"...Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!" Gal 3,1b.

"Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg." Joh 15,4

Dette er Jesu ord til oss troende i dag også, slik som til apostlene på Jesu vandringstid i Israel. Er det vanskelige ord å forstå?  Ja, om du bruker kun din kunnskap uten å være født på ny, da vil en ikke forstå noe av en slik uttalelse. Men da vi ble født på ny og Jesus fikk komme inn i våre hjerter, da ble troen på en allmektig Gud født inn i oss. Da blir det lettere å forstå ordene : "Bli i meg, så blir jeg i dere ." Det skjer ånd til ånd.

 

Tenk deg en mobiltelefons gjøremål. Den binder to mennesker sammen. Du hører røsten til personen som snakker i den andre mobiltelefonen, og han hører deg. Så lenge du har mobilen operativ, så vil du kunne kommunisere med den som du slipper inn, dvs de som du vil svare igjen. Røsten fra den som ringer til deg som mottar blir ett, du hører ringernes røst og han hører din. Foruten mobilen hører dere ingenting fra hverandre.

Mister vi kontakten med Jesus, så har vi ikke lenger kommunikasjon med hverandre. Da kan vi ikke utføre de oppgavene som Jesus gir oss, om vi er ett med ham.
Ei grein på vintreet kan gi frukt, men er den kuttet av fra vintreet, så visner den og bærer ikke frukt. Slik er det sier Jesus i dagens drypp, bli i meg, så blir jeg i dere.
Kun da kan vi gi frukt til velsignelse for andre og da kan Jesus gi oss vekst med Ham i våre liv.
Om du blir i Jesus, så vil også Jesus være i oss.
Dette handler om å ha tro til Gud, for forfatteren av hebreerbrevet sier i kap 11,vers 3 :

"Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige." 

Uten å være i Jesus så kan en ikke forstå at jorden ble skapt ved Guds ord. Gud sa og skapte det slik at det stod der bl.a. lyset, mørkret,vann,sol,måne, stjerner, gress, trær, planter,fisker,fugler, dyr og oss mennesker. De som hevder at jordens skapelse ble til på 7 dager blir ikke tatt høytidlig i dag med "vår viten". Det ble og blir kamp alt fra å bli plassert på «sidelinja», med angrep og latterliggjøring. Men det får bare stå til – for her står det om større ting enn både latterliggjøring, personangrep etc – det står faktisk om våre barn og barnebarns fremtid i et Norge på full fart bort fra Bibelen. Ja,bort fra Skaperen og dermed frelseren Jesus– og vår kristne
kulturarv står for fall.

Måtte Gud gi oss tid, slik at vi som er i Jesus Kristus , kan få visdom til å overlate landet til en ny generasjon der ordene i dagens drypp kan bli en virkelighet:

"Bli i meg, så blir jeg i dere..."

Ha ei god og vårlig helg i Guds velsignelse!

"Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor." Luk 7,11-15.

 

Jesus er svaret på alle problemer, han kan løse alt. Ja, det finnes vel ikke den ting som ikke Jesus kan. Han er kongenes Konge , og en allmektig Gud.
Dessuten så sier Guds ord at han er den samme i dag, som i fordums tid, det sier Hebreerne 13,8:

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."

Gospel Channel på Island skrev i sitt april brev følgende :
For noen få dager siden skjedde et virkelig mirakel her på Island. En av våre gode venner døde. Det var et hjerteattakk. Hjertet hans stoppet. Hans kone måtte i sjokktilstand ringe etter ambulanse, og den kom etter kort tid.De prøvde alt det de kunne for å få ham tilbake til livet igjen, men uten noen resultater. De holdt sannsynligvis på i rundt 15 minutter, men uten noe liv.
Så fikk kona vite tilstanden, de sa til henne at "Dette var
slutten". Men for henne var ikke dette slutten.

Hun gikk inn på badet, låste seg inne der og begynte å be. Etter å ha bedt i 15 minutter og samtalt med Gud, fant det sted et mirakel. Plutselig begynte hjertet hans å slå. Ambulansefolkene hadde satt på ham ledninger til måleinstrumenter og de kunne se hjerteslagene hans. Men da de selv holdt på for å få liv i ham, slo ikke hjertet
på nesten en halvtime. Men nå plutselig begynte hjertet å slå igjen.

Mange ganger er vi i situasjoner hvor alt virker å være helt umulig. Men når vi vender oss til Gud og vi ber fortvilet om hjelp, da vil Han svare oss på vår bønn."

"Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget." Ordspr 29,25 

Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Åp 1,7.

 

Problemer er til for å løses, sier et ordtak. Når vi får et oppdrag eller en jobb, så medfører det alltid noen problemer. Jesus ga oss et oppdrag i Matt 28,19-20:

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."
Dette oppdraget påfører oss alltid problemer, men vi gir aldri opp oppdraget vårt, vi fester blikket vårt på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Vi forblir i Jesus uansett hva som kommer imot oss. Livet med Jesus gir oss vekst og vi utvikles og blir sterke i Herrens kraft. Han vet hva vi greier av påkjenninger, slik at vi får aldri større påkjenninger enn vi greier å bære. Motstand fra verden fører oss til større avlinger av fruktene, vi bærer mer frukt etter beskjæringen av vår Herre og Frelser.

Vi lever i endens tid for vår nådes tid som "hedninger", for snart blir "sløret" tatt bort fra jødenes øyner, og da vil ta imot sin Messias, og frelsen er da kommet over til dem. Dette står skrevet i Lukas 21,24: 
"De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende."

 Ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger (verden)i dag? Tja, Israel har herredømme over byen, men verden gir ikke byen fra seg frivillig enda. De vil ikke anerkjenne byen som jødisk, de nekter å anerkjenne den som Israel sin hovedstad, og ingen har sine ambassader i byen. Jerusalem er Herrens by og skriftens ord vil fullbyrdes. Når den dagen kommer vil jødene bli født på ny og de vil tjene Messias som Herre og Frelser. De skal skue opp til Ham som de har gjennomstunget.

Sakarja 12,10 sier det slik: "Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte."

Nylig var en svensk evangelist og pastor, Tommy Lilja, i Jerusalem og bød inn til møte sammen med jødiske pastorer. Og samlet kom der ca 600 jøder til møtet og da frelseinnbydelsen gikk ut var det nesten alle som bad frelesbønnen. " I dag har vi skrevet historie," sa en jødisk pastor til Lilja,"dette har aldri tidligere skjedd i Israel. Vi må gå tilbake til Jesus tid. Et mirakel!"
Tiden nærmer seg da Jesaja 66,8, siste del blir oppfyllt, for i 1948 ble "et land til verden på en dag", nå gjenstår å se landets folk frelst, " et folk født på én gang?" :


"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner."

"Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! " Mark 11,22

 

Påsken er over for anno 2014. Været for oss har vært strålende, andre vil ikke si det samme.
Et tema gikk igjen over samlingene vi hadde i påska, og det var hvordan kan det som var lov og rett etter Bibelen for 40 år siden være helt annerledes i dag? Ordvekslingen gikk på tema homofili og Bibelens klare ord om det. Hvordan kan prester og andre forkynnere av Guds ord komme fram til at kjærligheten må gå foran Guds ord i tolkingen av homofili, slik at de homofile må få gifte seg i kirken og få Guds velsignelse?
Vi så oss tilbake noen år i tiden og da var det skilte ektepar som ville gifte seg på nytt i kirken med nye ektefeller, som var aktuelt tema. Ja, sa en av oss, du ser hvordan det blir godtatt i dag. Nesten ingen prester eller pastorer nekter å vie skilte i dag, selv om de kommer igjen flere ganger. Guds ordet er det samme som det alltid har vært, hvordan kan da Guds forvaltere skifte syn på praksisen?
Videre så ble kvinnelige prester aldri innsatt som prester i Kirken , med henvisning til Paulus sine ord , at kvinnen skal tie i menighetssamlingene, "Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet." 1 Tim 2,12.
"For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier." 1 Kor 14,33-34.
I dag er det kun et fåtall prester som ikke vil ha fellesskap med kvinnelige prester, og nå er de kvinnelige prestene også opptatt i "bispekorpset". Ja, sa en annen i temagruppen. Før skulle kvinnene ha hatt på hodet i kristne samlinger, men hvor mange har det i dag? Nei, det er ikke mange som tar Paulus sine ord i 1 Kor 11,10: "Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld."
Men her føyer Paulus til : "Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen." vers 11.
Dette ble så tolket at kvinner kunne være prester også, da alle skulle være i Herren når de taler Guds ord til folk. Den er litt lettere å ta, men allikevel, Paulus ord står i Bibelen og Bibelen er sann. Men det ser ut for at det som er trenden i tiden går igjennom også i kristen sammenheng, dog etter noen runder i de politiske kretser. Hvem kan stå imot verdens tankegang og vilje?

 

Påsketema ble avsluttet med et sukk: Hva skal en da tro på? Bibelen ord eller de skriftlærdes tolkning av de samme ord?  Jesaja sier i 35,8 : " Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige veien. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill."

Hebreerne 4,12, sier: "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd."

Vi avslutter påsketankene med vers 16: "La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.""En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss! Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre. Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett." Luk 13,23-27.

"Kirken skal ikke la seg diktere av samfunnsforholdene, men man må forholde seg til virkeligheten man lever i, og det er lov å se på tolkninger av Bibelen en gang til," sa en kvinnelig prest nylig til en lokalavis. Saken som det hele dreiet seg om var vielse av homofile par i kirken, noe som årets Kirkemøte ikke tillot i kirken.
Men hun ville jobbe videre med å få til en forbønn for homofile ektepar som ønsker en kristen seremoni i kirken, for så å gå til neste skritt ved å tillate vigsler i kirken for samme gruppe.

“Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller” (Christian Richardt,1837)

Vi går mot påsken, som omhandler et sant menneske og sann Gud. Han gjorde disse sangstrofene til en virkelighet, han kjempet til døden for menneskene på jorden. Han hadde oss mennesker så kjært at han ga sitt eget liv på et kors. Han oppfylte alle punktene til definisjonen for ordet KJÆRLIGHET, som Paulus har gjengitt i 1 Kor 13,4-8:

"Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort."
Jesus sier vi må stride for å komme inn gjennom den trange døren. Hvilken dør er det? Jesus gir svaret i Joh 10,9 :

"Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde."
Hvilke betingelser setter Jesus for å slippe noen inn gjennom Ham, som er døren? Betingelsene Jesus setter er det svaret som Nikodemus fikk av Jesus:

"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd." Joh 3,3-6.

Paulus forklarer Jesu ord slik i Romerne 10,9: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst."

Apostelene i den første tid hadde alltid et siktemål for menneskene rundt seg, at de måtte bli frelst. Når de var kommet til troen på Jesus, var det neste spørsmålet fra dem: "..Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes’ dåp. Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord."
Apgj 19,3-6.

Jeg tror vi kan stille det samme spørsmålet i dag, som da : "Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?" Jeg tror de fleste i dag også ville svart :
"Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd." "Hva ble dere da døpt med?" "Vi ble døpt med barnedåpen," ifølge våre foreldre og faddere, selv husker vi ikke
hendelsen.

Jesus sier: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt." Mark 16,16

God påske!     Nytt drypp 3. påskedag.

"Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, da sa han til disiplene sine: Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Yppersteprestene og folkets eldste kom nå sammen i huset til ypperstepresten, som hette Kaifas. De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel. Men de sa: Ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket." Matt 26,1-5.

Jesus orienterte sine disipler om hva som ventet ham de nærmeste dagene, han visste at nå var tiden kommet for hans død. De som ville ha han korsfestet var de som vi idag ville kalle sine egne. Yppersteprestene innkalte til hurtigmøte i sitt råd, de kom sammen med de eldste i menigheten for å legge en plan for å gripe Jesus.
Men det kunne ikke bli på påskehøytiden for da ville folket lage trøbbel for dem, for Jesus hadde fotfolket med seg, de opplevet hver dag Guds under i sine liv.

Vi vet at Jesus død på korset var forutsagt i skriftene mange tusen år før det skjedde, jfr. bl.a. 1 Mos 3,15. Likeens sier Jesus i Matteus 12,40:

"For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte."

Jesus stod opp fra graven den 1. dagen i uken sier Bibelen og da vil du komme til mandag, men det stemmer ikke med vår påskefeiring . Vi minnes Jesus oppstandelse på en søndag , som da skulle være den første dagen i uken. Men vår ukedatering ble endret fra 1. januar 1973, da ble hviledagen søndag flyttet fra starten til slutten av uken også her i landet. Vår Bibel sier fremdeles i Matteus 28,1 følgende:

"Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven."
Om vi skal forstå skriften rett så skulle det stått : "Etter sabbaten, da det lysnet mot søndagsmorgenen, ......."  

Når tid ble Jesus korsfestet? Om vi regner fra fredag ca kl.15.00 at Jesus  oppga sin ånd, da blir 1 døgn lørdag kl.15.00, 2 døgn blir søndag kl 15.00, 3 døgn blir
mandag ca kl 15.00. Skal vi få tre dager og netter, så døde Jesus onsdag ca kl.15.00, 1 døgn torsdag, 2 døgn fredag, 3 døgn lørdag ca kl 15.00. Men en ny dag for en jøde begynner kl.18.00. Så rent teknisk må Jesus ha vært tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men hvor var han fra kl 15.00 til kl 18.00, før han for ned i jordens dyp? Om vi husker på Jesu ord til den ene røveren på korset :
"Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!" Luk 23,43
Kan det være den tiden han var sammen med røveren i Paradis? For jeg tror når skriften sier tre dager og tre netter, så er det nøyaktig angitt.
Dette var noen funderinger i denne stille uken. Jesus er og blir uansett våre tanker : Veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus. Om menneskene rådslår med hverandre om hvordan de skal få Jesu kors bort fra kirker og bedehus, så vil de aldri lykkes å oppheve korsets virkninger for menneskeheten. Jesus vil snart komme for å hente bruden, menigheten, og da gjelder det bare å være rede.

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12 

"Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort." Matt 7,24-27

Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For Jesus lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Vi har nettopp passert palmesøndag og vi er nå inne i den "Stille uke", uken fra palmesøndag til påskeaften. Vi har et ordtak som lyder - "det er stille før stormen!"
Jesus proklamerte på palmesøndag at nå gikk han inn i den siste fase av sitt oppdrag på jorden, han var klar til å gi sitt liv for menneskenes synder. Han skulle gjenopprette den falne Adams syndefall, slik at menneskene kunne få adgang igjen til Guds paradis. Gud ser ikke mellom fingrene for synder som vi gjør, men da Menneskesønnen Jesus sa jeg villig til å ofre seg selv som et "lyteløst lam" uten synd ovenfor sin Far i Himmelen. Gud tok imot det offeret og derfor tar han imot oss også, som har tatt imot Jesus som vår frelser. Gud ser oss gjennom Jesus, og da er vi uten synd, for Jesus var og er syndfri.

Dagens drypp handler om hvorledes vi skal forholde oss når vi bygger hus. Huset som bygges på fjell er sikret imot vannflomm, for det står støtt selv om vannet kommer imot det. Verre blir det om huset bygges på sandgrunn, da faller det når vannflommen og stormene kommer. Jesus sammenligner de som bygger på fjellgrunn med de som hører hans ord og lever og gjør etter dem. De som bare hører hans ord og ikke gjør etter dem, de er like dem som bygger sine hus på sandgrunn. Det vil ikke bli stående, slik også med dem som ikke vil leve livet med Jesus i ord og gjerning.

Vi lever i en tid der de fleste fornekter Skaperen av skaperverket, Gud den allmektige, men prøver selv å overvinne alle hindringene som kommer imot menneskeheten. Jesus sa til menneskene da:

"Men når dere hører krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme! For dette må skje, men enden er ikke ennå."Mark 13,7

Siden Jesus sa disse ordene har verden opplevet mange kriger, og jordskjelvene øker i størrelse og antall, og vi kan spørre om vi nærmer oss tiden for Jesus gjenkomst?

"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.  Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.  Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri." Luk 21, 25-28

 

"En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. .... Såkornet er Guds ord.De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst." Luk 8,5 og 12.

 

Jesus brukte å fortelle til folket med lignelser fra virkeligheten og i dagens drypp har jeg tatt med første verset og tydningen. Vi vet jo at våren bringer med seg
en ny satsing for en bonde, han må bearbeide jordsmonnet for å så i nye vekster i jorda. Såmannen i lignelsen gikk ut for å så sitt såkorn, og da han kastet ut
såkorn falt noe ved veien. Veien var jo ikke det beste såstedet såmannen kunne satse på, for det ble snart tråkket ned av de som ferdes der. Men fuglene liker
såkorn og de var på pletten med en gang. Vips, så var såkornet borte fra veien.

Såkornet er Guds ord i denne lignelsen, sa Jesus. Såkorna ved veien er mennesker som hører Guds ord, og de begynner så smått å tro på det de
hører, men så kommer djevelen med alle sine innvendinger og tar bort Gudsordet som er kommet i hjertene deres. Hvorfor gjør djevelen dette? Jo, for han vil ikke at noen skal bli frelst. Jesus sier jo følgende i Joh 8,44 om ham :

"Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." 

 

I samme lignelse fortsetter Jesus med å fortelle om at noe falt på steingrunn. Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde væte. Tydningen Jesus utla på denne lignelsen var at de korna som falt på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i
prøvelsens stund faller de fra. Dette er samme virkelighet i dag, men når prøvelsens tider kommer mot oss, da faller mange ifra troen på Jesus.

Videre fortalte Jesus om noen såkorn som falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Jesus tydning på dette er de som hører Guds ord, men mens de vandrer fram på livsveien, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyster, som gjør at de ikke bærer fullmoden frukt.

Men noe falt i god jord en bearbeidet åker , der såkornet vokste opp og bar frukt, hundre foll. Jesus tydning her må være alles ønsker for oss troende , for den lyder slik :

 

"Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet." Luk 8,15

Ha ei god helg!

"Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. " Rom 1, 26-28

Paulus omtaler her dagens debatt i Den Norske Kirke , nemlig homofili. Han forklarer at det er imot naturen å ha et samliv kvinner imellom, likedan med mennene seg imellom. Skriften sier klart at Gud skapte dem til mann og kvinne og utfra de to skulle verden befolkes. Mannen har fått en oppgave i et samliv og kvinnen en annen.
Gud har altså bestemt fra skapelsen av at et ekteskap skal være mellom en mann og en kvinne. Derfor sier Gud allerede helt fra starten av hvilke følge det får for mannen :

"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød." 1 Mos 2,24.

Dette skriftordet tok Jesus opp igjen da han snakket om skilsmisse, jfr.Mar 10,6-9 :

"Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille."

Et ekteskap etter Guds ordning oppstår når en mann og en kvinne har et samliv med hverandre, de er da ett kjød. Samliv mot det naturlige er utukt etter Guds forordning, og for oss troende gjelder Guds ord. To kvinner kan godt leve sammen i felles bolig uten at noen sier noe på det. Det er først når to kvinner opptar et unaturlig samliv med hverandre, at Guds bud kommer inn. Likedan med to menn som finner å dele bolig etc, men som ikke har et unaturlig samliv med hverandre. De er nemlig ikke ett kjød etter Guds forordning, men to.
Utfra denne tankegang så skulle det være opplagt at ikke noe kristent trosamfunn kan tillate å gifte to av samme kjønn, da dette er imot Guds ord, og følgelig er et slikt ekteskap ikke sammenføyd av Gud.

Gud er kjærlighet, sier mange i dag, og utfra det så skal en la menneskene få lov å gjøre nett som de vil, uten at noen skal stå med pekefingeren mot dem. Ja, jeg er enig utfra det som Guds ord sier :

«Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Apgj 11,9.

Vil vi til Himmelen? Ja, da må vi gå veien som fører dit. Så enkelt og så vanskelig!

"Jesus er veien, sannheten og livet." Joh 14,6.

"Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg! Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud! " 1 Kong 18,37-39

I dagens drypp har profeten Elias fått Israel og alle Baals profeter til å møte opp på Karmel-fjellet for å ofre til sine guder. Det kom fire hundre og femti Ba’als profeter og de fire hundre Astartes profeter som spiste ved Jesabels bord!
- Elias fikk nå tak i to okser. Han bad Ba’als profetene om å velge seg den ene oksen og hogge den i stykker og legge den på veden, men de skulle ikke tenne ild på. Elias skulle så stelle til den andre oksen og legge den på veden, men han ville ikke tenne ild på. Så bad Elias Ba’als profetene påkalle deres guds navn, og så ville han påkalle Herrens navn. Den gud som svarte med ild, han er Gud, sa Elias. Hele folket var enige i det. Ba’als profeter fikk begynne å velge ut den ene oksen og stelle den til først, siden de var flest, og så kunne de påkalle deres guds navn først! Men de skulle ikke tenne ild på. De så gjorde og påkalte Ba’als navn fra morgen til
middag og ropte: "Svar oss, Ba’al!" Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det alteret de hadde reist. Men da det var blitt midt på dagen, spottet Elias dem og sa: "Rop høyere! Han er jo Gud. Han er vel falt i tanker. Eller han er gått på do eller er ute på reise. Kanskje han sover - så vil han vel våkne."
Da ropte de enda høyere og flengte seg med sverd og spyd, slik som de hadde for skikk, til blodet rant ned over dem. Det led over middagstiden, og de holdt på å profetere til bort imot den tiden da matofferet blir båret fram. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem. Da ropte Elias til folkemengden og bad dem komme hit til ham! Hele folket kom da bort til ham. Og han satte i stand Herrens alter, som var revet ned. Og Elias tok tolv steiner etter tallet på Jakobs barns stammer - han som Herrens ord var kommet til, og det lød slik: " Israel skal være ditt navn."
Og han bygde av steinene et alter i Herrens navn. Og han gjorde en grøft rundt om alteret så stor som omkring to måls utsæd. Så la han veden til rette og hogg oksen i stykker og la den oppå veden. Han bad dem fylle fire krukker med vann og øse det ut over brennofferet og over veden! Dette ble gjort tre ganger. Og vannet fløt rundt om alteret. Også grøften fylte han med vann. Men ved den tiden da matofferet ble båret fram, trådte profeten Elias fram og sa: "Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette."

Resultatet ble dagens drypp. Hadde det norske folk blitt stillet ovenfor en slik utfordring som Elias gjorde mot Ba’als profeter, ville de da sagt som Israel:
"Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!"

Nylig hørte jeg om en pastor fra USA som fortalte om en menighet der borte som hadde fått en "brennevinsjapp" til nabo rett over gaten for deres menighetslokale. Dette likte de ikke og de ble enige om å be Gud fjerne dette utsalget. Det gikk ikke lenge før lynet slo ned i "sjappa" og alt brant opp. Menigheten takket Gud for bønnesvar.
Men eieren av "sjappa" gikk til retten med en anklage mot menigheten. Han la skylden for brannen på menigheten som hadde trodd på en allmektig Gud og  mente da at de var skyld i brannen på "sjappa" hans. Menigheten nektet for at de var skyld i brannen, men eieren av "sjappa" stevnet de for retten. Hver av partene stod på
sitt.
Dommeren ble da litt i et delemma i saken, for som han sa : "Jeg har et problem . På den ene siden har jeg eieren av  "sjappa" som tror på en allmektig Gud som brant ned "sjappa" hans, på den andre siden har jeg en menighet som benekter dette."

 

Vi husker Jakob og Johannes sine ord til Jesus, da folket i en samaritansk by ikke ville ta imot dem:

 

"Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde? Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa:
Dere vet ikke hva ånd dere er av. 56For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de dro til en annen by." Luk 9,54-56.

"Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks. "Åp 13,16-18

Vi lever i en datatid som styrer hverdag og helg for oss. Har du økonomi til det, så kan du snart få kjøpt deg alt som trengs til å ha et avslappet liv. Fjernstyring er et kjent begrep innen elektronikken. Du stiller inn varme, lys etc med en fjernkontroll i huset, hytte, bil,båt. Ja, det er vel ikke den ting som ikke kan fjernstyres. Bebynnelsen til denne utviklingen startet med romfarten, for så å bruke teknologien i det sivile liv. Tenk bare på alle nyvinningene innen sykehusene våre, der kirurgi er som natt og dag i forhold til tidligere dager.
Den amerikanske vitenskapsmannen innen atomenergi N.J. Stovell fortalte om oppsiktsvekkende oppdagelser med hensyn til radiobølger.
- Han begynte og tenke slik : Hvis nåtidens vitenskapsmenn kan måle menneskehjernens virksomhet vitenskaplig, så må da Gud også kunne registrere våre tanker? De fikk da lyst til å gjøre et forsøk en gang for å se hva som skjer i hjernen når mennesker dør. Teamet valgte ut en troende kvinne til forsøket, som de visste at hun snart skulle dø. Uten at hun visste noe om det, satte de sitt vitenskaplige apparat til eksperimentet opp ved siden av hennes rom, slik at vi kunne følge hennes siste sekund.Teamet var fem fremragende vitenskapsmenn som fulgte med i hva som skjedde. I rommet hadde de en måler som de ville måle den døende kvinnens tankekraft med. Måleren hadde midtpunkt 0 og gikk til 500 grader på den positive side til høyre, og 500 grader til den negative side til venstre. Tidligere hadde vi målt en av USA's største radiosendere med den samme prøven, mens den utsendte sitt program jordkloden rundt. Den viste 9 grader til den positive siden på vår måler. - Da den døendes siste sekunder nærmet seg, begynte hun å love og takke Gud. Hun bad om Guds nåde og tilgivelse og uttrykket sin tro om syndenes forlatelse i Jesu blod. Hun gledet seg og takket Herren fordi hun skulle flyttes fra denne jammerdalen til det himmelske hjem, til det evige liv med sin Forløser og Frelser. De fem vitenskapsmennene ble så grepet av dette, at de helt glemte ut deres vitenskaplige måleinstrumenter. Men plutselig hørte de en lyd fra måleren. Da de så på den viste den 500 grader i positiv rettning, og viseren prøvde å komme høyere. De fem så på hverandre med forundring, og var meget beveget i vårt indre. For første gang i menneskehetens historie hadde de målt en troendes kraft i bønn, og den var 55 ganger større enn kraften i en av USA's radiosendestasjoner. Hele N.J.Stovell ateistiske verdensanskuelse begynte å falle i grus.
Men tid senere bestemte de seg for å gjøre et nytt forsøk. Denne gangen var objektet en gudsfornekter som led av en alvorlig sykdom. Etter at de hadde gjort sine instrumenter klare, fikk de ordnet det slik at en sykepleier begynte å diskutere med ham. Mannen ble hissig. Han forbannet Gud og mennesker. Teamet betraktet måleren . Viseren begynte å falle raskt til den negative siden, og da mannen forbannet igjen, gav måleren en lyd i fra seg idet viseren slo mot ytterkanten, 500 grader i den negative retning. Teamet hadde nå vitenskaplig målt og fastslått onde tankers, hatets og forbannelsens kraft. 500 negativt slo nålen ut, da den døende mannen bante. Da kvinnen i dødsstunden priste Gud, slo nålen ut til 500 positivt.
Da kom N.J. Stovell til å tenke på følgende : "Hvis vi vitenskapsmenn kan måle tankens innhold og kraft, så må Gud også kunne lese våre tanker og samtidig ta imot de budskap vår hjerne sender med større effektivitet enn de største radiosendere? På den måten sto jeg ansikt til ansikt med den allvitende og allestedsnærværende Gud. Ateismen falt fullstendig sammen. Som en ærlig vitenskapsmann kunne jeg ikke fornekte sannheten. Nå er jeg en lykkelig kristen. Jeg tror på Jesus Kristus som min Frelser," slutter N.J. Stovell.

WWW står for World Wide Web, som er en integral del av Internett. www er betegnelsen på det globale informasjonsnettverket hvor man kan få tilgang på tekst, bilder, multimedia og andre typer informasjon. Dagens drypp omtaler et dyr som har et tall, som igjen er et menneskes tall, nemlig 666. Vi lever i de siste tider før Jesus kommer tilbake til jorden, men inntil den tiden kommer, så vil mannen som har tallet 666 fremstå på verdens arena med makt og myndighet. Tallverdien etter det hebraiske alfabetet for w er tallet 6. www utgjør således tallet 666.
Jeg så nylig et program på NRK 2 med den kjente amerikanske spesialtjenestenes tidligere medarbeider Edward Snowden. Han kunne fortelle at USA hadde avlyttingsmottakere som lagret alt av kommunikasjon som brukes innen www , dvs internett , pluss,pluss. Heldigvis så er Gud på tronen ennå og han kommer sine ihug.

"Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. Salme 103,2-6. "Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." Åp 20,12-15.

- "Har du ditt medlemsskap/forsikring i orden, så ordner vi resten!" Slike uttalelser har du kanskje hørt fra noen i dine leveår. Medlemsskapet kan gjelde deg og dine nærmeste i forsikringer, foreninger, menigheter etc. Noen medlemsskap er gratis, andre har en årlig kontingent, andre gir tienden til sin menighet, andre igjen er livsvarig medlem med årlig betaling. Hva får du tilbake for ditt medlemsskap? Det kan variere fra medlemskap til medlemskap, men som oftes får du adgang til de sosiale samlingene etc som blir arrangert. Normalt er et medlemsskap helt frivillig, det er du som lar deg overbevise at et medlemsskap i x er blinkskudd for deg.
Du kan stå som medlem flere steder, men noen setter som opptak til medlemsskapet, at du kan ikke være medlem i en likesinnet.
- For oss troende gjelder det menigheter. Du kan ikke være medlem i Den Norske Kirke og samtidig i en pinsemenighet, men du blir ikke kastet ut, hvor de annonserer med at alle er velkommen! Men på årsmøter og andre viktige interne møter står det annonsert "Bare for medlemmer!"

En dag kom et av mine barnebarn hjem og fortalte at han og en til ikke var bedt i bursdag til en kamerat, men bare de som var medlemmer i kameratens menighet, selv om de også gikk på møtene i menigheten. Det mente han var ukristelig gjort!
- Da tenkte jeg på at vi kan stå oppskrevet som medlem i ørten lag og organisasjoner, men en dag kommer spørsmålet til alle: 

 

"Er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær,der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der?

Hvem kan få navnet sitt oppskrevet i Livets Bok? Boken hvor Gud den allmektige holder ajourhold på navnene til enhver tid, helt til "deadline". Skal våres navn stå oppskrevet i Livets bok, så må vi ha Jesus i våre hjerter. Jesus banker på våre hjertedører og spør om han kan få lov til å komme inn og bo der gjennom livet våres.

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til
rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse." Rom 10,9-10.

Medlemsskap i en jordisk menighet eller organisasjon gir deg ingen rett til å stå innskrevet i Livets Bok, nei, du må ha frelseren, i og med deg helt til enden.
- Det fortelles om et kristent senter at der var store ospetrær utenfor huset, som når vinden rørte ospebladene, laget de den karakteristiske lyden omtrent som når de som var på sommermøtene bladde i sine Bibler. Så gikk tiden og det ble mindre og mindre Bibler å se på møtene og en dag ble ospetrærne hugget ned, ospeløvlyden forsvant – men også bladingen i de tynne Bibelbladene  ble borte, fordi folk sluttet å ta med Bibelen på møtene.
- Hva dominerer på de fleste søndagsskolene i dag? Er det forkynnelse som leder barna til Jesus, eller er det hopp og sprett med leker som barna ikke orker mer av?
Orker ikke lederne å ta opp den åndelige kampen og si nei der det skulle være nei og ja der det skulle være ja? 

Påsken står for døren og den minner oss om korset og hva Jesus gjorde for oss mennesker. Han døde for våre feil, slik at vi kan ha våre navn stående i Livets Bok om vi holder oss til Jesus til livets slutt. Måtte vi på vår siste jordiske dag kunne si som Paulus :

 

"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen." 2 Tim 4,7

"La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet." Kol 2,18-23.

 

Vi troende Kristus folk er på daglig vandring mot vårt himmelske hjem, Det Nye Jerusalem, som er vår mor, sier Paulus i Gal 4,26. Patriarken Abraham, som var stamfar til Bibelens Israel, ventet på en stad med faste grunnvoller, en stad som ikke hadde en jordisk byggmester. For Heb 11,9-10 sier følgende om Abraham:

"Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper". Abraham,Isak,Jakob og Paulus vandret med Herren i sitt jordiske liv, men de døde med sine kropper, men ånden og sjelen er pr i dag i himmelen. Forfatteren til Hebreerbrevet bekrefter dette kap 12,22-23 :
"Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder" (Heb 12,22–23).
En dag vil Det nye Jerusalem komme ned til en ny jord fra himmelen og denne byen vil bli hovedstaden på den nyskapte jorden som Gud har opprettet i sin evige nasjon som kalles «Guds rike». Verden i dag snakker mye om en ny verdensorden,og som vil komme med Antikrist sin inntreden på nåværende jord. Men når Det himmelske Jerusalem er kommet ned til en ny jord, da vil den sanne nye verdensorden og den sanne verdensregjering komme. Dette blir Guds evige fredsrike der rettferdighet bor. Her vil en ikke finne korrupte statsledere, ingen maktgalne tyranner eller ambisiøse, krigslystne og kyniske erobrere. Dette riket har en hovedstad hvor "sentraladministrasjonen" befinner seg , i vårt tilfelle er det Guds trone. Det nye Jerusalem, den evige fredshovedstaden i Guds rike hvor alle Guds gjenløste i hans menighet går inn gjennom de tolv perleportene for å tilbe for hans åsyn midt i byen.

Men "Det nye Jerusalem" kommer først inn i bildet etter at jorden er blitt skapt på nytt slik Johannes beskriver det i Åp 21,1-2 :
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom" Johannes så en ny himmel og en ny jord, deretter så han Staden stige ned fra himmelen. Det er Staden, bruden, som stiger ned fra himmelen, pyntet for sin brudgom. Derfor tror jeg ikke den at den pyntede "bruden" kommer ned til vår gamle moderjord, men først  kommer Jesus ned som Messias og oppretter et "fredsrike" som varer i 1000 år. Peter beskriver i 2 Pet 3,10–13 hva som vil skje etter de 1000 år med fred ".
"Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor."

Først skal jorden og alt som er på den brennes opp, sier Peter, og deretter kommer den nyskapte jord. Og så stiger Det nye Jerusalem ned. Dette er rekkefølgen slik Bibelen framstiller den for oss mennesker, og Peter sin beskrivelse av den nye jord virker logisk.  Dette vil skje etter at de tusen år er gått.
Mens vi venter på disse tider, må vi holde blikket festet på Jesus, som er vår troens opphavsmann og fullender. Forfatteren til Hebreerbrevet sier i 12,1-3:
"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse."
God helg i Herrens vingård!"Han sto så opp og forlot synagogen, og han kom inn i Simons hus. Men Simons svigermor lå syk med høy feber, og de ba ham hjelpe henne. Han trådte da til og sto over henne og truet feberen, og den forlot henne. Straks sto hun opp og tjente dem. Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Også onde ånder for ut av mange, mens de ropte og sa: Du er Guds Sønn! Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, gikk han ut og dro bort til et øde sted. Folket lette etter ham, og de kom til ham og holdt på ham for at han ikke skulle gå fra dem." Luk 4,38-42.

Evangeliene er gitt oss til frelse, de er ikke skrevet som en dagbok av forfatterne, nei, de handler alle om Jesus liv og virke. I dagens drypp får vi noen opplysninger om familien til apostelen Peter. Jesus hadde nettopp vært i synagogen i Kapernaum, hvor han lærte dem på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. Etterpå dro de ned til huset hvor Peter bodde med sin familie, inkl. hans svigermor.I følge teolog og lærer Klemens av Alexandria hadde han også barn. Den samme forfatter gjengir tradisjonen om at Peters kone møtte martyrdøden. Peter selv led martyrdøden under keiser Nero.

Men denne ettermiddagen kom Jesus og hans disipler til Peter sitt hjem. Svigermoren til Peter lå syk med høy feber og de ba ham hjelpe henne, noe Jesus gjorde. Han sto over henne der hun lå og truet feberen, og tro det eller ei, feberen forlot henne. Straks trådte hun til med å varte dem opp. De fikk sannsynligvis et herlig måltid mat av henne. Men siden hører vi ikke mer om familien til Peter, for ved solnedgang kom folket med alle sine syke til ham. Denne gangen la Jesus sine hender på hver enkelt av de syke og helbredet dem. Også mennesker som hadde onde ånder i seg for ut, mens de ropte : "Du er Guds sønn!"
De onde ånder visste at Jesus var Guds sønn, men da truet han åndene til ikke å tale. Hvorfor? Jo, de visste nemlig at Jesus var Messias.

Av teksten kan det tolkes at Jesus med disiplene overnattet i Peters hus, for det står skrevet, at "da det var blitt dag, gikk han ut og dro bort til et øde sted."
Men da lette folket etter ham, og da de fant ham holdt de på ham for at han ikke skulle gå fra dem.

Hva ville vi gjort om vi synlig hadde funnet Jesus? Ville vi holdt på ham, slik at han fikk stikke av? Vi ville ikke vært bedre enn folket i Kapernaum, for de så jo hvilken kraft og makt han hadde med seg. Men vi vet at menneskene snudde snart om, når Jesus forkynte folket sannheten. Troen på Jesus holdt ikke alltid lenge, jfr. fortellingen  om dem som var kommet til tro på Jesus. Jesus sa nemlig til dem :

"Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. Judeerne svarte og sa til ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt?" Joh 8,47-48.

Hva sier vi i vårt land hvem Jesus er? Vi som ikke tror på at Gud visste hva han gjorde da han påla foreldre til alle guttebarn, at de skulle omskjæres på den 8. dagen etter fødselen slik Gud sa til Abraham jfr. 1 Mosebok 17,10-14:

"Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere og dine etterkommere: Alt mannkjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal omskjæres på deres kjøds forhud, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Åtte dager gammel skal alle som er av mannkjønn hos dere, omskjæres, slekt etter slekt, både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for penger av fremmede som ikke er av din ætt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus og den som er kjøpt for dine penger. Slik skal min pakt være på deres kjød - en evig pakt. En uomskåren av mannkjønn, en som ikke er blitt omskåret på sin forhud, han skal utryddes av
sitt folk, han har brutt min pakt."

Er det rart at jødene i Norge ser med bekymring på hva norske politikkere og leger vil stoppe dem å gjøre med omskjærelsen av guttebarna deres.

"La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Og dette er løftet han ga oss: det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at
noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere."  1 Joh 2,24-27

Bli i sannheten er overskriften på dette bibelverset. Når vi lever i et fritt land som Norge, da har vi lov og tro på hva en vil. Staten har ingen myndighet til å styre min tro. Om jeg bare har troen for meg selv, så er det ingen som sier noe. Men tar du troen med deg ut i hverdagslivet, på din arbeidsplass, da får du snart problemer med omgivelsene. Skolene er ikke lenger åpne for Bibelen til å undervise fra, nei, det faget som før hette kristendom, er erstattet med alle religioner. Når vi tror på en
allmektig Gud, hvor Jesus er hans sønn, som ofret sitt liv på et kors for våre synder. 

Joh 1,12  sier: "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." 

Mange av våre flyktninger som kommer til vårt land er muslimer, men de rømmer landet sitt på grunn av diktatur. De får ikke leve i fred. Mange av disse får høre evangeliet om Jesus i vårt land og de tar imot frelsen som navnet Jesus gir dem. Disse som går fra en religion til en annen kalles konvertitter . Farsundmannen Henry Østhassel opplevet hvordan en konvertittfamilie ble tvangssendt ut av Norge fra Farsund tilbake til Iran i januar i år. I en e-post forteller han bl.a.
følgende:                       

"Den utløsende faktor for å stifte Konvertitt Stiftelsen skjedde når UNE den 15. januar 2014 på en sjokkerende brutal måte tvangsutsendte en livredd og traumatisert kristen konvertitt familie tilbake til bødlene i Iran. Dette var en grusom opplevelse for mange kristne - og en skikkelig oppvekker! Saken er godt beskrevet i www.konvertittstiftelsen.no
.
Konvertitter i livsfare i Iran.
Den 8 mars 2011 skrev Vårt Land: Inntil i forrige uke var den offisielle versjonen fra Landinfo at det ikke var farlig å være kristen konvertitt i Iran så lenge man holdt troen privat. Nå har Landinfo snudd. I et nytt notat vises det til en rekke internasjonale rapporter og nyheter som peker i samme retning: Kristne konvertitter er utsatt for brutal og vilkårlig behandling i den islamske republikken. Trusler om dødsstraff brukes for at de skal konvertere tilbake til islam.

Vi trenger all den støtte og oppmuntring vi kan få i denne kampen. Jeg kan love dere at det ikke er lett å fronte dette. Det har regelrett gått på helsa løs, og jeg har ofte lurt på hvorfor i all verden jeg engasjerer meg i dette i stedet for å kose meg med mine hobbyer. Men jeg kan ikke la en slik grusom urett fortsette mot mine kristne
brødre og søstre, men vi klarer ikke de økonomiske byrdene alene.
- Spørsmålet er alltid – hva er ånden bak «systemet». Er det Kristus får vi fred og liv. Er det ikke Kristus får vi undertrykkelse og død."

 

"Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legemet!" Hebr 13,3"Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene. " 1 Pet 5,8-9

Om en brølende løve gikk løs omkring oss så ville en nok tatt visse forhåndsregler. Var en like sterk og modig som gjeteren David, så ville en bare gått imot løven med egen muskelkraft. For David gikk i Herrens kraft mot løven og da visste han at seieren var vunnet.
Dagens drypp er av åndelig art, den gjelder vår hverdag og helg. Hvordan takler vi vår motstander, djevelen, som er å sammenligne med en brølende løve. Han søker alltid etter noen som han kan oppsluke. Hvordan kan han sluke oss troende vi som tror på Jesus?
Han bruker list før han brøler for å sluke sitt bytte.Jesus gikk heller ikke klar angrepene hans, han kom til ham når han var mest sårbar, for Jesus hadde fastet i 40 dager og netter, da dukker djevelen opp og sier til Jesus : "... Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!" Matt 4,3. Djevelen visste at Jesus var Guds sønn og da visste han også at ingenting var umulig for Jesus å gjøre. Men hva var det djevelen var ute etter?
Var det for hjelpe Jesus med sulten eller var det for å friste ham til å gjøre imot sin Far?
Men Jesus var edru og våken enda han hadde fastet i 40 dager og netter, han stod djevelen imot, fast i troen sier han til djevelen:

"..Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn." vers 4.
Djevelen lot seg ikke stoppe med sine angrep mot Jesus, han fristet ham to ganger til, før han dro slukøret bort fra Jesus.

Daglig kommer vi i nærkontakt med djevelen gjennom personer vi møter. De trenger ikke være demonbesatt, men ganske alminnelige mennesker. De menneskene er ikke våkne nok til å avsløre fristeren med en gang og dermed får han bruke oss imot andre mennesker. Apostelen Peter fikk selv erfare å bli lurt av djevelen, da Peter skulle " irettesette" Jesus med ordene:
"...Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!" Matt 16,22. Jesus snudde seg og sa til Peter:

"Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til." vers 23.

Vi må bare huske å ta Guds fulle rustning på, slik at vi er klar til å møte djevelens angrep imot oss i den åndelige verden.

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens." 1 Joh 2,1-2.