"La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet." Kol 2,18-23.

 

Vi troende Kristus folk er på daglig vandring mot vårt himmelske hjem, Det Nye Jerusalem, som er vår mor, sier Paulus i Gal 4,26. Patriarken Abraham, som var stamfar til Bibelens Israel, ventet på en stad med faste grunnvoller, en stad som ikke hadde en jordisk byggmester. For Heb 11,9-10 sier følgende om Abraham:

"Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper". Abraham,Isak,Jakob og Paulus vandret med Herren i sitt jordiske liv, men de døde med sine kropper, men ånden og sjelen er pr i dag i himmelen. Forfatteren til Hebreerbrevet bekrefter dette kap 12,22-23 :
"Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder" (Heb 12,22–23).
En dag vil Det nye Jerusalem komme ned til en ny jord fra himmelen og denne byen vil bli hovedstaden på den nyskapte jorden som Gud har opprettet i sin evige nasjon som kalles «Guds rike». Verden i dag snakker mye om en ny verdensorden,og som vil komme med Antikrist sin inntreden på nåværende jord. Men når Det himmelske Jerusalem er kommet ned til en ny jord, da vil den sanne nye verdensorden og den sanne verdensregjering komme. Dette blir Guds evige fredsrike der rettferdighet bor. Her vil en ikke finne korrupte statsledere, ingen maktgalne tyranner eller ambisiøse, krigslystne og kyniske erobrere. Dette riket har en hovedstad hvor "sentraladministrasjonen" befinner seg , i vårt tilfelle er det Guds trone. Det nye Jerusalem, den evige fredshovedstaden i Guds rike hvor alle Guds gjenløste i hans menighet går inn gjennom de tolv perleportene for å tilbe for hans åsyn midt i byen.

Men "Det nye Jerusalem" kommer først inn i bildet etter at jorden er blitt skapt på nytt slik Johannes beskriver det i Åp 21,1-2 :
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom" Johannes så en ny himmel og en ny jord, deretter så han Staden stige ned fra himmelen. Det er Staden, bruden, som stiger ned fra himmelen, pyntet for sin brudgom. Derfor tror jeg ikke den at den pyntede "bruden" kommer ned til vår gamle moderjord, men først  kommer Jesus ned som Messias og oppretter et "fredsrike" som varer i 1000 år. Peter beskriver i 2 Pet 3,10–13 hva som vil skje etter de 1000 år med fred ".
"Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor."

Først skal jorden og alt som er på den brennes opp, sier Peter, og deretter kommer den nyskapte jord. Og så stiger Det nye Jerusalem ned. Dette er rekkefølgen slik Bibelen framstiller den for oss mennesker, og Peter sin beskrivelse av den nye jord virker logisk.  Dette vil skje etter at de tusen år er gått.
Mens vi venter på disse tider, må vi holde blikket festet på Jesus, som er vår troens opphavsmann og fullender. Forfatteren til Hebreerbrevet sier i 12,1-3:
"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse."
God helg i Herrens vingård!