"Må han gi deg det ditt hjerte begjærer og fullføre alle dine planer! Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner!" Salme 20, 5-6.

Hvilke forhåpninger har du som en troende framover?
Svarene vil variere alt etter hvem de kommer fra. En ungdom vil se store
muligheter med å vitne om Jesus i sin omgangskrets, selv om de vet at det kan bli mange fristelser og prøvelser på veien. Andre som er kommet midtveis i livet sitt, ser tilbake på de erfaringer de har gjort som en kristen. Mange har blitt skuffet av sine egne, de som sa de var troende, men ikke var det. De som ikke ville leve med Jesus i hverdagen, men bare i høytider. Men de har erfart at selv om kamerater og venner sviktet dem, så var det en som ikke sviktet, det var Jesus, troens opphavsmann og fullender. Den siste gruppen er de som er kommet så
langt i livet, at de er nærmere slutten enn begynnelsen. De stopper opp ved Paulus sine ord:

"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme." 2 Tim 4,7-8.

Men felles for oss alle troende skulle være en lengsel og forventning mot å få møte vår Herre og Mester i skyen. Det skal nemlig skje en dag både for de som har sovnet inn og for oss som lever i dag . Helt siden Jesus reiste hjem fra Oljeberget til sin Far i himmelen har de troende, de som hører Jesus til, sagt : Jesus kommer snart!

Men tiden går og årene er blitt mange og enda er ikke Jesus kommet
tilbake. Mister en da forhåpningene på  å oppleve hva Ordet sier?
Allerede i Peter sine levedager var spørsmål og svar mange om dette spørsmålet :

"Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én
dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." 2 Pet 3,7-9.

Å leve som en "aktiv kristen" i dag er ikke lett, det være seg barn, som ungdom, du blir en "outsider" om du vil følge Jesus. Vi andre som er voksne kommer heller bort fra dette presset i verden, nemlig, det er ikke så nøye, Gud er kjærlighet! Han forlater oss ikke, selv om vi svikter ham. Til dette sier Paulus:

"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg." Titus 2,11-15.