"Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud! For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.
Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt - " Salme 83,2-6.

Denne salmen er aktuell som aldri før, jødene blir i dag som før, forfulgt av sine halvbrødre. De er fast besluttet om å utslette Israel fra kartet, jødene skal kastet på havet. Men Israel og dets folk er hatet av snart hele verdens regjeringer, og flere og flere nasjoner går imot Israel. Hva gjør man da, vi som er kristne og har fått barnekår hos Gud? Er vi på lag med jødefolket og Israel? Dessverre så ser en at vi som kristne er delt i to leirer. Den ene leiren elsker Israe38l og folket, den andre leiren mener Israel ikke er Guds eiendomsfolk lenger. De mener det er Jesus menighet som har overtatt Israels rolle. Men leser du alle profetiene i hele skriften, så ser du snart at Israel er og blir Guds eiendomsfolk.

"Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!" sier salmisten.Israel gjør seg klar til en Gog-krig, de venter fiendene vil sette truslene sine i verk, slik som skriften sier om Gog-krigen, jfr. Esek.38,1-12:

"Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere,
alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som stadig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor
der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp. Som en storm skal du

komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Så sier Herren Herren: På den dagen skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan og si: Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer. Jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter - for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens
navle."