«Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?» Jer 5:31

Blir du påvirket av det du hører. Paulus sier noe om hvordan en blir frelst. I Rom 10,16-17 leser vi : "Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord."

Det er derfor ikke helt ufarlig å gå og høre på forkynnere som lærer vrangt. Guds ord sier noe om velsignelser og forbannelser. Vi liker alle å bli velsignet med noe godt, men har vi fortjent det? Når forbannelser rammer oss. Har vi fortjent dem? Regelen er at en høster det en sår. Sår du ut velsignelser, ja, da høster du velsignelser igjen. Sår du ut forbannelser, da høster en tilbake forbannelser.

Jesus sådde bare ut velsignelser til folket sitt,jødene,men hva høstet han tilbake fra dem? Forbannelse! Skriften sier i Gal 3,13-14:

"Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om."

Jesus har velsignet oss med frelsen til evig liv, ufortjent av oss, men han ga oss den kun av nåde, ikke noe vi selv har sådd, slik at vi kunne vente på å høste frelsen av egne gjerninger som vi hadde utført.

Paulus sier at troen til frelse kommer av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hva er det en hører fra "vedtak" av biskoper og prester etc i dag? Er det Guds ord som forkynnes?

Guds ord sier i klar tekst: Hør ikke på dem og ta ikke imot dem i ditt hus: "Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør." 2 Joh 10-11.

De som lærer som Den norske Kirke i denne "vigselsaken" , eller som lærer i strid med Guds ord i andre sentrale saker i Bibelens lære skal en vokte seg for , for de sprer åndelig gift.

"Ha de sunne ord du har hørt av meg, som ditt forbilde, og stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg! Den Hellige Ånd, som bor i oss, skal hjelpe deg til det." 2 Tim 1,13-14