1. Oppbyggingen av Johannes´ evangelium 

 

Johannes´ evangelium er annerledes enn de tre andre evangeliene. Matteus, Markus og Lukas kalles de synoptiske evangelier. Det 4. evangelium skiller seg fra disse på flere måter. Johannes utelater f.eks. Jesu fødsel, Jesu dåp, Jesu fristelse og Jesu forklarelse. I Matteus´ evangelium er det beskrevet 20 mirakler, Markus har 18 og Lukas har 20. Johannes´ evangelium har imidlertid kun 8 mirakler, og flere av disse er ikke nevnt i noen av de andre evangeliene. Selve oppbyggingen av boken er ganske annerledes, og den er veldig strukturert.

 

1. PROLOG, kap. 1, v. 1 - 18

 

2. TEGN-BOKEN (Nøkkelord: tegn, semeion), kap. 1 (v.19) - 12

            1. De innledende dager i Jesu åpenbaring, kap.1, v. 19 - 51

            2. Fra Kana til Kana, kap. 2 - 4

            3. Jesus og jødenes viktigste fester og høytider, kap. 5 - 10

            4. Jesus går mot dødens og herliggjøringens time, 11, 1 - 12, 36

            Avslutning av tegn-boken, kap. 12, v. 37 - 50

 

3. HERLIGHETS-BOKEN (Nøkkelord: herlighet, doksa), kap. 13 - 20

            1. Det siste måltid, kap. 13 - 17

            2. Lidelseshistorien, kap. 18 - 19

            3. Den oppstandne Jesus, kap. 20, v. 1 - 29

            Avslutning av herlighetsboken, kap. 20, v. 30 - 31

 

4. EPILOG, kap. 21

 

2. Årsaken til at Johannes´ evangelium ble skrevet

 

Johannes 20:31: «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.»

Dette kan sammenlignes med 1. Johannes´ brev, hvor det står årsaken til at brevet ble skrevet:

1. Johannes 5:13: «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.»

 

3. Miraklene i Johannes´ evangelium

 

1. Gjør vann til vin (kap 2)

2. Helbreder sønnen til en embetsmann (kap 4)

3. Helbreder den lamme ved Betesda dam (kap 5)

4. Metter fem tusen (kap 6)

5. Går på vannet (kap 6)

6. Gir synet til en blindfødt (kap 9)

7. Oppvekker Lasarus fra de døde (kap 11)

8. Mirkuløs fiskefangst (kap 21)

 

4. Jesus samtaler med mennesker

 

1. Peter, Natanael, m.fl. (Johannes 1:35-51)

2. Nikodemus (Johannes 3:1-21)

3. Kvinnen ved brønnen i Sykar (Johannes 4:6-26)

4. Den blindfødte (Johannes 9:35-41)

5. Marta og Maria (Johannes 11)

6. De 11 apostlene (Johannes 13 - 16)

7. Maria Magdalena (Johannes 20:1-18)

8. Apostelen Peter (Johannes 21:15-23)

Vi kan si det slik at de tre synoptiske evangelier beskriver hva Jesus var, mens Johannes beskriver hvem Jesus var. De tre beskriver Jesus utvendig, mens Johannes beskriver Jesus innvendig (Johannes 1:4 m.m.). Rent konkret beskriver Johannes Jesu virke i Judea, mens de andre tre evangelier beskriver Jesu virke i Galilea.

 

5. Et interessant ”problem”

 

Til tross for den klare strukturen, er det flere steder vanskelig å skille Jesu ord og Johannes´ egne kommentarer. Ta f.eks. Bibelens mest kjente vers Johannes 3:16, som kalles «den lille bibel». Er dette Jesu ord til Nikodemus, eller er det Johannes´ egen kommentar? Og i det samme kapittel: Avslutter døperen Johannes sitt vitnesbyrd etter vers 30, vers 31, vers 32 eller taler han helt til vers 36?

 

6. ”Jeg er” uttalelsene

 

Hele 23 ganger finner vi at Jesus sier «Jeg er» (gresk: ego eimi)

Av disse finner vi de syv store «Jeg er»-uttrykk.

1. Jeg er livets brød (Johannes 6:35-51)

2. Jeg er verdens lys (Johannes 8:12)

3. Jeg er døren til fårene (Johannes 10: 7-9)

4. Jeg er den gode hyrde (Johannes 10:11-14)

5. Jeg er oppstandelsen og livet (Johannes 11:25)

6. Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6)

7. Jeg er det sanne vintre (Johannes 15:1-5)

 

7. Johannes evangelium og tabernakelet

 

Det viser seg at oppbyggingen av Johannesevangeliet er svært lik oppbygningen av tabernakelet i Gamle Testamentet. Tabernakelet var jo delt inn i tre deler, slik er det også med Johannes:

  1. Jesu offentlige virksomhet Johannes 1:19 – 12:50
  2. Jesu private virksomhet (disiplene) Johannes 13- 17
  3. Jesu død og oppstandelse Johannes 18 – 22

Men de virkelig tydelige parallellene ser vi om vi vandrer inn i Tabernakelet og passerer de syv viktigste delene i tabernakelet:

  1. Brennofferalteret
  2. Tvettekaret
  3. Skuebrødene
  4. Lysestaken
  5. Røkofferalteret
  6. Arken
  7. Nådestolen

På skissen under ser du de tydelige parallellene. Var dette noe Johannes bevisst ønsket å beskrive? Eller er det en guddommelig hemmelighet vi nå er inne på?