"Be uten opphold!" - 1. Tess. 5,17

Det er ikke med nåden som med jordiske eiendeler. Gods og gull kan man i ungdommens og helsens dager spare sammen, og når man har blitt gammel, kan man slå seg til ro og leve av det som man har samlet. Men i det åndelige livet forholder det seg på en helt annen måte. Så lenge prøvelsenes og fristelsenes tid varer, d.v.s. til slutten av vårt liv, må vi våke og be.

Her kan man ikke arbeide i forveien og så hvile. Her kan man ikke en tid våke og siden sove. Nei, vi får aldri sove, d.v.s. aldri synke ned i åndelig lediggang, i sløvhet og likegyldighet. "Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!" (1. Kor 10,12).

Og det er en meget viktig sak at etter store og underbare opplevelser av Guds nåde, kan det komme forferdelige øyeblikk, som vi særskilt kan se av Noah´s eksempel (1. Mos 9,20-25). Nytelsen av vin ble ham til en snare og fallgruve. Han ble beruset og vanæret innfor sine sønner.

I dette sørgelige fallet ligger en alvorlig advarsel. Hvilken alder, hvilken erfaring og visdom eide ikke Noah, og hva hadde ikke han før utrettet i troens kraft! Allikavell falt han nå. Og hvem av oss kan påstå at vi er så stabile at vi ikke kan begå grove synder?

Noah hadde bestått de vanskeligste trosprøver. Han hadde på Herrens befaling advart sin samtid for floden og i hundre år bygd på arken. Herren og Noah selv vet, hva han i denne tiden fikk tåle av hån og spott fra den sorgløse og ugudelige slekten som han, rettferdighetens forkynner, levde iblant. Han holdt ut i tro under disse tunge år med hån og forakt. Og han holdt også ut den harde påkjenning under floden. Men de gode dager som fulgte etter floden, var farligere for ham enn de tidligere trengslene. Hans alder bevarte ham ikke fra dårskap, ja, til og med den nåde som han tidligere hadde opplevd, bevarte ham ikke fra fall og vanære.

Vårt hjerte er så dåraktig og forvendt at de salige erfaringer på guddommelig hjelp og trøst gir anledning til selvtillit, og hovmot går foran for fall. For med selvtillit følger sorgløshet og stadig forsømmelse av bønnen. Guds nådegaver må bevares og bevoktes i ydmykhet. Vi må vandre i hellig frykt.

Vel har vi av nåde blitt nye skapninger i Kristus. Vårt gamle menneske er korsfestet, og Guds Ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men la oss ikke glemme at vi er korsfestet med Kristus. Aldri må vi glemme apostelens ord:

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham." - Rom 6,3-9

Altså med Kristus, ikke uten Kristus! Så lenge vi forblir i Ham, skal Hans kraft, Hans liv og Hans Ånd være med oss, og Hans seier skal åpenbares i oss. Men om vi løser oss fra Ham, og kommer bort fra Ham ved vantro, ved å skade vår samvittighet eller ved ubetenksomhet og sorgløshet, så skal vi nok bli oppmerksom på at det gamle menneske ikke finnes på korset eller i graven, men at det på nytt rører på seg og gjør seg gjeldende i all sin dårlighet. Om vi ikke forblir i Ham og kommer bort fra det skjulte samfunn med Ham, så kommer det ødeleggende opplevelser. Vi faller i synd, vi taper vår frimodighet, vi kan ikke frimodig holde oss til løftene og nåden, vi hindres i vår vekst. Etter en periode av sløvhet og likegyldighet, følger syndefall, og dette skader i høy grad det åndelige livet. Må vi ta advarsel av Noah´s eksempel og våke i bønnen! La oss motta formaning, tukt og tilrettevisning i vårt hjerte og alltid holde oss til nåden og mettes av den, så at vi vokser og blir sterke.

"Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige." - Ef. 6,18