Det gikk mange år av mitt kristenliv før jeg forstod denne sannhet på en dypere måte, selv etter å ha gått på bibelskole i to år, nemlig at hvert ord i Den Hellige Skrift er inspirert av Den Hellige Ånd. Guds Ord er den avgjørende faktor i vårt liv som er med på å bestemme hvilken retning vi går i og som bestemmer om Guds velsignelse skal hvile der ! 

 

Kristendommen kom til Norge på 1000-tallet. Helt frem til 1600-tallet var Bibelen skrevet på latin. På 1600-tallet fikk Sverige, Danmark og Island sin egen bibeloversettelse, men ikke Norge, fordi Norge var i union med Danmark. Norske kristne måtte derfor lese dansk Bibel.


Det Norske Bibelselskap ble stiftet i 1816, men først i 1904 ble den norske oversettelse av Bibelen ferdig og utgitt. 

De bibeltro teologer har gitt følgende utsagn om Skriften: "Guds Ord er evig, uforanderlig, guddommelig inspirert og autoritativt." 

 

Jeg vil nå prøve å gi en enkel forklaring på disse fire attributt:

 

 


A. Evig.

 

Det at Guds Ord er evig betyr helt enkelt at det er ikke underlagt tiden og forandringer her på jorden slik som vi mennesker er det. Ordet er gitt av en evig Gud og gjelder for alle generasjoner, for alle tider og i evighet.

 

"Til evig tid står all din rettferdighets lov fast." (Salme 119:160)

 

 


B. Uforanderlig.

 

Det leder oss rett inn i punkt to, Guds Ord forandrer seg ikke. Det Gud har sagt kommer Han ikke til å forandre på slik vi mennesker gjør, det har sitt utspring i Guds karakter, Guds hjerte og Guds evige plan med menneskene. Liberale teologer kan forandre, overse og misbruke Skriften som de vil, men Gud kommer ikke til å forandre på 

det som har gått ut av Hans munn. 

 

"Gud er ikke et menneske at Han skulle lyve, ei heller et menneskebarn, at Han skulle angre, skulle Han si noe og ikke gjøre det, skulle Han tale og ikke sette det i verk."  (4 Mos 23:19)

 

 


C. Guddommelig inspirert.

 

Det at bibelen er guddommelig inspirert er meget viktig å forstå for en troende. Det betyr at bibelen ikke er en 
eventyrbok, den er ikke en andaktsbok og initiativet til at den ble til kom ikke fra mennesker.

 

"For aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte 
drevet av Den Hellige Ånd." (2 Pet 1:21)

 

Når profetene og apostlene skrev ned bibelen, så var det Den Hellige Ånd som gav dem ordene, tankene og bildene de skulle bruke ! Alt var ledet, åpenbaret og innåndet av Gud selv ved Ånden som var over dem. De fikk nøyaktig det som Gud hadde bestemt og planlagt skulle finnes der, i denne boka. Teologene snakker om "verbal-inspirasjon", det betyr at hvert ord, hvert tegn de brukte var ledet og gitt av Ånden, derfor kan vi kjenne oss trygge på at det er rett!

 

Det stemmer bra med det Jesus sier i Matt 5,18: "Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen."

 

Loven betegner her hele det gamle testamente, og tøddel, det er det minste tegn som er brukt i det hebraiske alfabet. 


Gud har inspirert og vil oppfylle hvert ord, hvert tegn han har brukt i Skriften. Fordi Han er Gud, Han er Allmektig ! Alle profetier om Jesus fra GT, ble oppfylt i Jesu liv da han vandret på jorden. Jesus sier: "For jeg sier dere dette som er skrevet, MÅ OPPFYLLES PÅ MEG." (Luk 22:37) 


Når Gud Den Allmektige inspirerer og gir noe, da må vi forstå at Han selv, Hans kraft, Hans evige guddommelige vilje står bak det, Han bekrefter det, Han bakker det opp og ingen mennesker kan gjøre noe med det ! SLIK ER DET MED GUDS ORD ! 

 

 


D. Autoritativt.

 

Ordet autoritet betyr: (gresk,exousia) Det er tillatt, det kan gjøres, bestemmelsesrett, myndighet.


ALTSÅ, GUDS ORD HAR BESTEMMELSESRETT OVER OSS !  


De som tror på Gud og har gjort Jesus til sin Herre, må i ydmykhet la Skriften bestemme over sitt liv !  


Gud Ord springer ut fra Guds karakter, som er kjærlighet, trofasthet, nåde og miskunnhet, Han vil oss bare det beste, derfor kan vi med tro og trygghet underordne oss Ham ! 


" Han som har sendt meg er sanndru." (Joh 8:26) 

 

Når vi vet at Gud er sanndru(til å stole på) da kan vi underordne oss Ham, ja, vi vet da også at HAN VIL OPPFYLLE SITT ORD I VÅRT LIV ! Uansett hvordan erfaringene i vårt har vært, så vet vi at Guds Ånd har inspirert Skriften og Ordet må få et "overherredømme", en forrang i vårt liv og våre opplevelser, da vil Guds plan bli oppfylti vårt liv !