INNLEDNING

 

 

Det er svært interessant å merke seg at det første Jesus gjør når Han taler om de siste tider, er å advare mot forførelse, falske profeter og lærere. Og det er selvsagt ikke uten grunn. På spørsmål fra disiplene om kjennetegnene på Jesus gjenkomst, svarer Jesus:

"Se til at ingen fører dere vill." (Matt 24,4)

Litt senere i sin undervisning, sier Han:

"Mange profeter skal stå fram og forføre mange." (v.11)

"For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (v.24-25)

Legg merke til at noe av det som skal karakterisere de som forfører er at de skal "gjør store tegn og under." Tegn og under i seg selv har nemlig aldri vært et sannhetskriterium.

Når apostelen Paulus skal ta avskjed med de eldste i Efesos, sier han til dem:

"For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil spre flokken. Også blant dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg. Vær derfor våkne ..." (Apgj 20,29-31a)

Legg merke til hva apostelen skriver! Også iblant de kristne, fra deres egne rekker, skal det fremstå menn som er vranglærere! De kommer ikke nødvendigvis utenfra, men innenfra.

Apostelen Peter er inne på det samme, i det andre brevet han skriver:

"Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke." (2. Pet 2,1-3)

  • Jesus sier at disse forførerne: "kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver." (Matt 7,15)
  • Judas forteller at de har "sneket seg ubemerket inn." (Jud v.4)
  • Apostelen Paulus kaller dem med rette: "falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler."

 

Så sier Paulus: "Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper sge til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger." (2. Kor 11,13-15)

Vi skal se på hva som kjennetegner de falske profetene og de falske lærerne. Jeg har laget oversikten over kjennetegnene, for at vranglærerne lettere skal kunne avsløres:

 

 

 

1. SANNE LEDERE ØNSKER Å TJENE ANDRE MENS FALSKE LEDERE VIL AT ANDRE SKAL TJENE DEM!

 

 

 

Jesus sier det slik i Matt 20,25-28: "Dere vet at herskerne over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som er store, utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave - slik som Menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange."

 

I Johannes 13 får vi et godt og konkret eksempel på dette, når Jesus vasker disiplenes føtter: "Hvis da Jeg som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Nå har Jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som Jeg har gjort mot dere." (v.14-15)

 

Jesus gir forsamlingens leder makt og autoritet slik at de kan tjene andre!

 

Falske ledere, derimot, misbruker makt ved å utnytte andre til egen fordel. Judas beskriver dem på denne måten:

 

"... tjener de bare seg selv ..." (v.12)

 

"Disse er slike som knurrer, klager og lever etter sine egne lyster. Og de taler store og stolte ord med sin munn og smigrer folk for å få fordeler." (v.16)

 

Profeten Esekiel avslørte sin samtids (og vår tids) falske profeter på denne måten:

 

"Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder, profeter og si til dem: Så sier Herren Gud til hyrdene: Ve Israels hyrder, de som røkter seg selv. Er det ikke flokken hyrdene skulle røkte? Dere eter fettet og kler dere med ullen. Dere slakter gjøfee, men dere røkter ikke flokken." (Esek 34,2-4)

 

Vær mistenksomme når du ser en leder dra oppmerksomhete mot seg selv og hans egne behov i stedet for behovene til andre. En sann leder er ydmyk og anser andre for viktigere enn seg selv, han gir spesiell oppmerksomhet til de som er spesielt sårbare, slik som de syke, de fattige, de undertrykte og de fortapte. Jesus har selv gitt den beste definisjonen på en leder i forsamlingen på denne måten:

 

"Jeg er Den gode Hyrde. Den Gode Hyrde gir sitt liv for sauene." (Joh 10,11)

 

 

 

2. SANNE LEDERE ER KRISTUSFOKUSERT MENS FALSKE LEDERE FOKUSERER PÅ PENGER!

 

 


En god indikasjon på en falsk lære eller lærer er når man fokuserer på penger og materielle eiendeler, og man lærer at gudfryktighet er en måte å oppnå økonomisk gevinst på. Dette er en svært utbredt vranglære i dagens krisenhet, selv om Bibelen klart og tydelig advarer mot dette. Apostelen Paulus skriver følgende til sin unge medarbeider Timoteus:

"Hvis noen lærer annerledes og ikke holder seg til de sunne ord, vår Herre Jesu Kristi Ord ogh den lære som stemmer med gudsfrykt, da er han stolt og forstår ingenting. Men han har sykelig trang til stridigheter og diskusjoner om nord, og fra dette kommer misunnelse, strid, spott, onde mistanker, unyttig krangel mellom mennesker som er blitt frarøvet sannheten. De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.

 

For vi hadde ingenting med oss inn i denne verden, og det er sikkert at vi ikke kan bære med oss noe ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfreds med det. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse. For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager." (1.Tim 6,3-10)

De samme tingene red også menneskene som en mare i den gamle pakt. Ta deg tid til å slå opp og lese Jeremia 6,13 ; Mika 3,11 og Jesaja 56,11.

Jesus advarer: 
"Se til at dere vokter dere for grådighet..." (Luk 12,15)

Apostelen Peter advarer mot de falske lærerne og sier: "De har et hjerte som er opplært til grådighet." (2.Pet 2,14) og "Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere..." (2.Pet 2,3)

Men de falske profetene og lærerne vrir og vender på disse ordene, som avslører dem. Få steder maser man så mye om å gi som i visse sammenhenger hvor man understreker at vi lever i tro! Det har undret meg at enkelte forkynnere reiser rundt i egne jetfly til millioner av kroner. Hvorfor kan de ikke bruke vanlige rutefly? Hva kommer det av at de er så mye viktigere enn andre?

Og hvor annerledes Paulus var. "Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Ja, dere vet selv at disse hendene har sørget både for mitt behov og for det behov de hadde som var med meg. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord, at Han sa: Det er saligere å gi enn å få." (Apgj 20,33-35)

I 2.Kor 2,17 skriver han dette: "For vi er ikke som de mange som tilbyr Guds ord for vinnings skyld. Men ut fra renhet, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus."

Et av kravene som stilles til de som skal ha tjenesten som biskop eller tilsynsmann er dette:

"Han må ikke være ... pengekjær." 
(1.Tim 3,3)

 

 

3. SANNE LEDERE FORKYNNER OMVENDELSE MENS FALSKE LEDERE HVITVASKER SYND!

 

 

 

En integrert del av det budskapet en mann sendt av Gud bringer er kallet til omvendelse fra synd og tilbakevending til Gud. Profeten Mika sier dette om sin tjeneste: 

 

"Men jeg, jeg er fylt av kraft ved Herrens Ånd, av rett og av makt, så jeg kan forkynne Jakob hans overtredelse og Israel hans synd." (Mika 3,8)

 

Det er interessant å merke seg dette: Alle profetene i Det gamle testamente ble sendt av Gud for å forkynne omvendelse! Hos profeten Jeremia heter det:

 

"Jeg sendte også alle tjenerne Mine, profetene, til dere, ja fra tidlig morgen sendte Jeg dem og sa: Vend nå om, hver mann fra sin onde vei og bedre deres gjerninger. Følg ikke andre guder for å dyrke dem..." (Jer 35,15)

 

Omvendelse er også et hovedfokus i Det nye testamente.

 

Døperen Johannes forkynte omvendelse: "I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt 3.1-2)

 

Jesus forkynte omvendelse: "Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær." (Matt 4,17)

 

Apostelen Peter forkynte omvendelse: 

"Da sa Peter til dem: Omvend dere ..." (Apgj 2,38a)

"Derfor få et nytt sinn og vend om..." (Apgj 3,19)

 

Apostelen Paulus forkynte omvendelse: "... men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea området og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig." (Apgj 26,20)

 

Vi bør også merke oss at Jesus fortsetter å understreke behovet for omvendelse i brevene til de syv menighetene i Lille-Asia. Se Åp 2,3 og v.16,21 og 22 og i kapitel 3,3 og v.19

 

Gudfryktige ledere unngår ikke emnet synd, men de holder det frem og kaller til omvendelse.

 

De falske profetene derimot forkynner dette: "Intet ondt skal komme over dere." (Jer 23,17)

 

"Min hånd skal stå imot de profetene som ser tomhet og taler løgn. De skal ikke være i Mitt folks råd. De skal ikke skrives opp i boken til Israels hus. Heller ikke skal de komme inn i Israels land. Dere skal kjenne at Jeg er Herren Gud. For de har sannelig ledet Mitt folk vill og sagt: Fred! enda det ikke er noen fred..." (Esek 13,9-11)

 

I Norge i dag har vi biskoper, prester og predikanter som lærer og lever i strid med Guds ord, som godkjenner synd. Vi har pastorer og menigheter som ser gjennom fingrene med samboerskap, som ikke er villig til å ta oppgjør med synd i eget hus. Vi har menigheter som sjeldent eller aldri snakker om synd eller om gudsfrykt. Men de underviser mye om hvordan vi kan få en bedre hverdag, et bedre selvbilde. Ingen steder i Det nye testamente snakkes det om å få et bedre selvbilde. Men det snakkes mye om selvlivets død.

 

Vi har falske profeter som snakker om at synden er tatt bort og eksisterer ikke lenger, at vi ikke har noe å omvende oss fra lenger. Det er få sanne profeter og lærere igjen som forkynner om synd og omvendelse. Men det er det som fører frem og hjelper mennesker til å finne Livets vei.

 

 

4. SANNE LEDERE FORKYNNER HELE GUDS RÅD MENS FALSKE LEDERE MISBRUKER GUDS ORD!

 


Ikke bare forkynner og lærer sanne ledere omvendelse fra synd, de er også trofaste til å forkynne "hele Guds råd." (Apgj 20,27)

 

De forstår betydningen av det apostelen Paulus skriver i 2.Tim 3,16-17: 

 

"Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning."

Sanne ledere fordreier eller forvrenger ikke Guds ord eller vanner det ut, men de gjør det apostelen Paulus formaner oss til i 2.Tim 4,2:
 "Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet og undervisning." 

 

De er flittige til å presentere seg selv som godtatt av Gud som arbeidere som ikke har noe å skamme seg for: "Vær nøye med å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på en rett måte." (2.Tim 2,15)

De sanne ledere forkynner ikke eller lærer sine egne ord, men Guds ord, uansett hvor populært eller upopulært det er. De legger frem Guds ord enkelt og kraftfullt. De følger ikke moteretningene i populærteologien, men de strider 
"alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige." (Jud v.3)

Falske profeter og lærere, forvrenger sannheten: "
Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet." (2.Pet 2,1-2)

De falske lærere og profeter trekker ut av Skriften det som passer dem, slik at det tjener deres hensikter. 
"Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium." (Gal 1,7b)

 

 "Og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette, slik de også gjør det med de andre Skriftene, til sin egen undergang." (2.Pet 3,16)


Falske lærere og profeter kan være veldig svikefulle og overbevisende. Det er derfor vi må være på vakt, og det er derfor vi må holde oss til hele Guds råd. Vi må også se på dagens lære i lys av det som Kristi forsamling alltid har stått for siden dens grunnleggelse. Det bør ringe noen bjeller når det lanseres en lære som Kristi forsamling aldri har lært noensinne før. Jesus advarer oss mot å bli forført.

La oss ikke glemme ordene fra Efeserbrevet:

"Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep." (Ef 4,11-14)