I Romerne 8,1-14 leser vi følgende:

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus
Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var 
maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds
lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet
skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For de som er etter
kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden
til. For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå er jo fiendskap mot
Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som er i kjødet, kan ikke
være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.
Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da
er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom
hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra 
de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. Derfor, brødre,
skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal
dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. For så 
mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn." 

I Kristus er det frihet fra synd og død. Å leve i Ham, er det samme som å leve under "Åndens lov".
Åndens lov virker slik at den som tror på Kristus også får Hans Ånd. Dvs: Den Hellige Ånd! Det er
ved den samme Ånd at Guds kjærlighet utøses i hjertet
 
 
"For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd som er oss gitt..."
(Romerne 5,5). 

Uten Ånden så lever vi ikke i samfunn med Kristus, vi er utenfor. Selv om vi kan Bibelen utenat
og sier de rette ordene. Vi blir ikke frelst ved å kjenne Guds bud, for vi har ikke en sjanse til å leve
etter dem! Mange har prøvd, men det var kun en som klarte det og Hans Navn er Jesus!! Det er
derfor vi trenger D.H.Å. Det er Ånden som gjør levende. Og er du villig til å la deg lede av Ham,
så vil det føre deg til et liv i perfekt harmoni med Gud!

Den person som lever etter Ånden vil tørste etter livet i Gud, da det vil være hans rette element. Uten
å ha D.H.Å. har vi ingen interesse av Kristus, da følger vi vår onde natur, vår egen vilje. Den beste
testen på om man er frelst og tilhører Jesus, er først og fremst å ville gjøre Hans vilje. Jesus ropte ut på
Korset "Jeg Tørster". Det var en tørst etter Pappa Gud og det var en tørst etter oss - etter meg og deg.

Johannes 19,28: "Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt,
sier han: Jeg tørster!"

Kom mitt barn, sier Herren. Han tørster etter deg! Hans tørst i dag er å se sine barn gjøre Hans vilje,
og Han vil gi deg den samme tørst etter å gå inn i Hans plan for ditt Liv! Livet ditt er ikke tilfeldig
men det er en del av Guds plan. Derfor er det vi trenger å søke Han i dag.

Salme 42,3: "Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for
Guds åsyn?"

Salme 63,2: "Gud! Du er min Gud! Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg, mitt kjød lengter
etter deg i et tørt og uttørket land, hvor det ikke er vann."

Jesaja 55,1: "Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom,
kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!"

Matteus 5,6: "Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal mettes."

Mitt spørsmål til deg er: Tørster du.....?