"Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den." Matt 16,18

Peter kommer av Petros,eller Kefa på aramerisk, språket som Jesus brukte.
Katolikkene anerkjenner paven som etterfølger av Peter, som i henhold til Bibelen ble navngitt av Jesus som kirkens «hyrde» og «klippe». Peter selv var apostel og han ga seg ikke ut for å være en «pave» en far for de kristne. Katolikkene anerkjenner ham uansett som den første pave. Men pavene kan ikke gifte seg, men 
var Peter gift, så her er der noe som ikke stemmer overens. Den katolske kirke regner paveembetet for å være innstiftet av Jesus Kristus , som da utnevnte Peter til overhode for kirken. Paven omtales derfor også som Peters etterfølger. Paven omtales og tiltales offisielt som Den Hellige Far, med tiltaleformen Hellighet.

Men Klippen er Jesus og ingen andre. Vi synger jo i den kjente salmen :

"Klippe du som brast for meg,la meg skjule meg i deg,la det vann og blod som går,fra din sides åpne sår,rense meg i nådens pakt,fra alle syndens skyld og makt."

Foran ordene i dagens drypp spurte Jesus sine disipler : "Men dere, hvem sier dere at jeg er?" Da svarte Simon Peter og sa: "Du er Messias, den levende Guds

Sønn."
Jesus svarte ham og sa: "Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen."
Paulus forteller til efeserne, som ble regnet som hedninger i forhold til Israel, at de tidligere var utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. De,inkludert oss, var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er vi som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For Jesus er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og
han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.
Så er vi som før var hedninger nå ikke lenger fremmede og utlendinger, men vi er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes
grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren.I ham blir også vi, sammen med de andre,som tror på Jesus Kristus, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. Jfr.Ef 2,12-22.

Jesus sier i Matt 23,9 følgende : "Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen." Matt 23,9

Da skulle vel ingen være i tvil om at paven ikke hører hjemme i Guds menighet, som "Den Hellige Far".

Paulus sier hvordan Jesu menighet er oppbygget i Efeserne 4,11-14.