"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme" 1 Pet  2,4-6.

Kan du se for deg tanken om å bygge et hus med levende steiner? En levende stein vil tilordne seg de steinene som er ved siden av den, likedan de som er over og under den. Men når du bygger med levende steiner og du og jeg er en av de steinene, da vil du kjenne at "nabo steinene" er levende. Men har en "død" stein forvillet seg inn i mellom oss, da vil vi ikke ha det godt pga manglende liv. Vi får "gnagsår" på vår kropp. 

Jeg har lært at "Hjørnesteinen" er en betegnelse som i sin opprinnelige og konkrete betydning refererer til de fire tilhugde grunnsteinene som utgjør de utvendige
hjørnene i et fundament av murverksflater som skal bære en konstruksjon. Hjørnesteinene legges først i en tørr ringmur av tilhuggen stein, før bygging av et hus og andre bygningskonstruksjoner tar til, som i overført åndelig betydning viser ordet til noe som er viktig, ja, helt grunnleggende, hjørnesteinene representerer en

grunnvoll, i vårt tilfelle Jesus Kristus. I noen typer av bygninger er hjørnesteinen også toppsteinen.  Når hjørnesteinen blir satt på plass, dannes selve bygget og alt står og faller på denne ene, siste steinen.

Paulus var teltmaker, men visste i Efeserne 2,19-21 hvorledes Guds hus var bygget , han sier :

”Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.”

Jesus er den sanne grunnvollen. Alt er bygget på Ham. På hans lære, hans liv, hans kraft, hans ordninger og hans kjærlighet, dette utgjorde apostlenes og profetenes grunnvoll. Allerede i Jesaja 28,16 kommer hjørnesteinen inn: "derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke."

Det gamle testamentet er som skyggebilder på det som skulle komme, nemlig Jesus og hans brud /menighet. Peter viser til et sitat fra GT om det jødiske Sion , men viser nå til at Sion er Jesu menighet , hans brud. Dette stemmer med Hebr 12,22-24 :

"Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod."

Jesus er hjørnesteinen og samtidig toppsteinen, som igjen betyr at den er siste steinen som legges i husbyggingsprosessen. Jesus er altså den første og den siste
steinen på byggverket. Det kommer ingen flere steiner. Den siste stein på Guds verk er altså lagt. Bygningen er komplett. Jesus Kristus er altså ikke bare
lovens ende, jfr Rom.10,4, han er også menighetens begynnelse og slutt, dvs Alfa og Omega. (Åp.1:18) Jesus er hode og vi er lemmer på hans legeme. Han er alt i
alle.
Joh 15,5 sier: "Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre."

Jesus er ”hjørnesteinen” vår. Uten toppsteinen vil nemlig alle de andre steinene rase ned på grunn av at de ikke kan støtte seg til toppsteinen. Nøkkelen til all åndelig fremgang i våre liv er altså å forstå at Jesus er både grunnvoll, hjørnestein og toppstein. Han er hodet. Vi er legemet.

Hva sies i Sakarja 4,7-9 om denne toppsteinen?
:

"Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den! Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Serubabels hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det. Og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til dere."