"For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. " Rom 13,3-4 

Paulus formaner oss til å være lydige mot øvrigheten. Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg, sier han. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. 

Den norske statsforfatningen bygger på det såkalte maktfordelingsprinsippet, dvs at makten er delt mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt. Det vil si Stortinget, Regjeringen med sine departementer og etater, og domstolene med Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene.

Stortinget er valgt av folket, de lager lover etc som settes ut i livet av Regjeringen. Bryter vi lover og regler så kommer øvrigheten inn med å ilegge oss bøter og straff. Domstolene avgjør straffen.

Men kan vi finne oss i alt som øvrigheten vedtar da?  Er det ikke et Guds ord på at en skal lyde Gud mer enn menneskene? Jo, det var Peters ord til Rådet i Jerusalem etter at de var tatt av deres vakter.

".. Og ypperstepresten spurte dem og sa: Vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navnet. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneskets blod over oss! Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker!" " Agj 5,27-29. 

Apostlene forkynte frelsen i navnet Jesus og det gikk ikke "kirkerådet" med på, men det gjorde heller ikke apostlene, de tok imot vold fra de kirkelige øvrighetene, men navnet Jesus sluttet de ikke å forkynne.

Hva skjedde med prester i vårt land som ikke gjorde som "kirkerådet" sa, men de sa som Peter: "En skal lyde Gud mer enn mennesker!" De mistet jobben i statskirken vår, de "talte Roma midt imot", som Luther gjorde i sin tid. Noen har ikke samvittighet til drepe mennesker i tilfelle vi kommer i krig. De har våre myndigheter gitt
"samvittighetsfrihet" og i stedet får de avtjene sin verneplikt i andre oppgaver.

Men nå vil Stortinget presse leger som ikke vil rette seg etter abortlovens bestemmelser om å forlate sitt legeyrke, da de ikke vil anbefale kvinner til å ta abort,

når kvinnen er gravide og ikke ønsker å føde fram barn.
Legene som nekter, ønsker ikke å være med på indirekte å ta et menneskeliv. De har ikke samvittighet til det. En jordmor i Sverige fikk kvaler med å hjelpe til
under et abortinngrep,noe hun ikke kan nekte å være med på i sitt yrke, men da sa den overordnede at hun skulle få hjelp av psykolog etterpå til å bearbeide
sine traumer.

"Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg," sier Paulus. Men hvilken øvrighet kommanderer så leger til gjøre det som er ondt i Herrens øyner? For budet lyder : Du skal ikke slå i hjel!

Det som er godt å vite er at Jesu ord til kvinna også gjelder i dag for dem som vil ta dem til seg:

"Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!" Joh 8,10-11