"Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig." Mika 4,3.

En dag skal Herren være konge på Sions berg. Da vil en slippe å diskutere abort, Israel og alt som går imot Guds ord fra verdens folkeslag. Jesus er kommet for å være konge på Sions berg, Jerusalem er kommet dit Herren ville ha byen sin. Dette skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det.
Mange hedningefolk skal gå av sted og si:
"Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord
fra Jerusalem." Mika 4,2.

Det blir en underfull tid for folket i Israel, når de sitter under sitt vintre eller fikentre, uten at de skremmes opp av bomber som kommer imot dem. For alle folkene i verden vil  vandre  i hvert sitt guds navn, men Israel og alle Jesus troende vil  vandre i Herrens, vår Guds navn evig og alltid. Hvordan alt dette vil gå til er Herrens planlagte verk. Vi som ser utviklingen på denne jorden i dag, skulle ønske at det fredlige 1000 års rike på denne jord alt var startet. 

Men vi har en ond tid foran oss på denne jorden, en tid hvor motstanderen til frelseren Jesus vil komme på arenaen. Antikrist blir han kallet og han er som navnet sier, imot Jesus Kristus.
Hele Antikrist si regjeringstid på kloden vår  vil vare i 7 år, de første 3,5 årene vil være en sjarmoffensiv overfor menneskene. Han løser konflikter som i dag er
fastlåst mellom folkegrupper, han greier også å lure Israel til å gå inn en fredsavtale med ham. Men da den fredsavtalen er underskrevet av Israel og Antikrist, da går det ikke mange månedene før Israel oppdager at de er blitt lurt. Antikrist krever nemlig å bli tilbedt i deres tempel i Jerusalem som Gud og da våkner israelittene opp. De vet at det er bare en som skal tilbes av dem og det er Jahve.

Daniel 9,27 sier :

"Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.

 Apostelen Paulus sier til oss troende  i  2.Tess 2,2 :
"La ingen forføre dere på noen måte! For den dagen kommer ikke  uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn."

 

Vi som lever i dag bør vi merke oss Paulus sine ord, dette fordi  det er tydelig at store deler av kristenheten i endens tid vil være en forsamling i frafall og forfall. Kristi
menighet er kalt til å være "sannhetens støtte og grunnvoll" og skal være "salt og lys". Når vi ser at løgnen får innpass i de kristne forsamlinger,  ved at en vender seg bort fra den rene og enkle troskapen  mot  Jesus Kristus, og  samtidig avviser  Bibelens ord, så vet vi at dette baner veien for at Antirkrist får makt. La oss huske på at vi lever i en tid hvor biskoper og kristenledere står frem og sier det motsatte av det som står i Skriften. 

Men vi som lever i dag må mer enn noen gang ha blikket vårt festet på Jesus. Han er vår frelser og redningsmann for tid og evighet.