"Men Herren deres Gud skal dere frykte, og han skal fri dere fra alle deres fienders hånd. Men de ville ikke høre, de bar seg at på samme vis som før. Så fryktet da disse hedningefolkene Herren, men dyrket på samme tid sine utskårne bilder. Også deres barn og deres barnebarn har helt til denne dag gjort som deres fedre gjorde." 2 Kong 17,39-41.

Herren Gud tok seg ut et eiendomsfolk, Israel, som skulle frykte og ære ham som deres Gud. Men når en leser om vandringen til det israelske folket oppover tidene, så oppdager en at kongene i Israel varierer i sin Guds tilbedelse. Noen konger gjorde det som var rett i Herrens,hans Guds øyne, men flertallet av kongene gjorde ikke det som var rett i Herrens, hans Guds øyne, slik som hans far David hadde gjort, men vandret på Israels kongers vei.
De av kongene som gjorde det som var rett i Herren, hans Guds øyne, hadde seier og det var gode tider i landet, det motsatte ble det for de som valgte å ikke følge Herren.

Dagens drypp oppfordrer folket i landet til frykte Gud og resultatet for dem skulle da bli at de Gud ville fri dem fra fiendene. Men de ville ikke høre på Herrens ord, de gjorde alt som før. Men hedningefolket som var kommet inn i landet deres, de begynte å frykte Herren, men de dyrket også på samme tid sine utskårne bilder.
Det fortsatte deres barn og barnebarn med videre.

Vi som lever etter Jesus død og oppstandelse er kommet inn i "nådelandet", et land som Jesus har gitt alle som har tatt imot hans frelsesverk på Golgata.
I dette landet sier Paulus i Galaterne 3,28:

- "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus."

 

Utenfor dette "nåderiket" lever fortsatt den dag i dag to folk sett med Guds øyne, hans eiendomsfolk Israel og hedningefolket. Men Gud vil at alle skal bli frelst og tilhøre hans "nåderike", derfor sa Jesus før han dro opp til sin Far i himmelen :

".... Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"  Matt 28,18-20

God helg!