"For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. "1 Kor 15,22-23.

Adams syndefall førte oss mennesker i døden, uten hans syndefall ville menneskene hatt evig liv. Denne død gjorde Jesus slutt på, idet han ble oppvakt fra døden, og
ble førstegrøden. Senere skal vi som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme.
Jesus kom til sine egne, jødene, men de tok ikke imot ham. De ville ikke tro eller høre på at han var Messias Guds sønn. Men noen åpnet seg for hans evangelie og tok imot hans frelse. I dagens Israel er det likedan, de fleste holder seg til jødedommen, men i de senere årene har flokken av de som tror på Messias øket. De blir trakasert av de ul­tra­or­to­dok­se i landet. Å dele evangeliet med andre er ikke forbudt i Israel. Men det er finnes bestemmelser som kalles "antimisjonærlov," som forbyr å tilby materielle goder til noen, for at de skal konvertere til en annen religion, samt prøve å "konvertere" en mindreårig bort fra jødedommen. Ingen av disse tingene ville noen av de messianske menigheter gjøre, fordi de oppfatter dette som uetisk. Men det er medlemmer i de ortodokse kirker i Israel, som prøver å bruke denne loven til å beskylde de messianske jøder som misjonærer, idet det er flere fra disse kirker som blir medlemmer hos de messiastroende menigheter. Nylig ble en britisk statsborger fengslet og senere utvist fra Israel fordi han del­tok i en
evan­ge­li­se­rings­kam­pan­je i Be­ers­heva sam­men med en grup­pe lo­ka­le mes­siastro­en­de is­rae­le­re. Den ul­tra­or­to­dok­se rab­bi­en i Be­ers­heva rea­ger­te kraf­tig på de krist­ne som holdt opp ban­ne­re med bi­bel­ord på. Han til­kal­te po­li­ti­et og be­ord­ret dem til å stan­se evan­ge­li­se­rin­gen og straf­fe del­ta­ker­ne.

Po­li­ti­et stan­set evan­ge­li­se­rin­gen og lot de is­ra­els­ke del­ta­ker­ne i ak­sjo­nen gå, men den britiske statsborgeren ble tatt med til po­liti­sta­sjo­nen for avhør. De hev­det han
opp­holdt seg i Is­rael uten lov, noe som ikke stem­te. Han var i Is­rael på lov­lig tu­rist­vi­sum for å hjel­pe Jews for Jesus i deres ar­beid. Men han ble fengs­let i fire dager av im­mi­gra­sjons­myn­dig­he­te­ne. For en uke siden ble han løs­latt med be­skjed om at han måtte for­la­te Is­rael innen 3. de­sem­ber.
Han står også i fare for å bli nek­tet inn­rei­se til Is­rael de neste ti årene.
Til avisen Dagen sa han : – Jeg tak­ker Gud som fikk meg ut av feng­se­let og for bøn­ne­ne til de krist­ne mens jeg var feng­se­let. Det var noen tunge dager, men Gud hjalp meg gjen­nom. Hans ven­ner i Jews for Jesus kjem­per nå en kamp mot is­ra­els­ke im­mi­gra­sjons­myn­dig­he­ter for å om­gjø­re denne ut­vi­sin­gen. Lederen i Jews for Jesus opp­ly­ser at briten er ut­vist, men han sier at ad­vo­ka­ter har kla­get på ved­ta­ket over­for
myn­dig­he­te­ne og om nød­ven­dig går til retts­sak mot dem.

– Han hadde full rett til å ut­tryk­ke sin tro, holde opp ban­ne­ret og vitne om sin tro på Jesus som jø­de­nes Mes­sias. Det var ak­ku­rat det han gjor­de, og det er ikke
for­budt i Is­rael, sier lederen for Jews for Jesus. Han vet ikke hvor lang tid dette kan ta, men lover å ta saken om nød­ven­dig hele veien til Høy­ester­rett for at ret­ten skal skje fyl­dest, ikke bare for briten men for alle krist­ne som kom­mer til Is­rael og vil vitne om sin tro til jøder i Is­rael.

– Jeg er be­kym­ret for hva dette betyr for vårt ar­beid. Sam­ti­dig tror jeg på Her­ren, og når Gud er for oss, hvem kan da være imot oss, sier lederen for Jews
for Jesus, til Dagen.
Briten for­tel­ler at han er vel­dig sli­ten etter opp­hol­det i det is­ra­els­ke fengs­let, men sam­ti­dig glad for å være fri.

– Det var gru­somt. Jeg følte meg som et fan­get dyr i et svært trangt rom. Lufte­går­den var også vel­dig liten der vi kunne opp­hol­de oss i 45 mi­nut­ter tre gan­ger om dagen. Res­ten av dagen delte jeg cel­len med ni andre per­soner. Jeg trod­de jeg var den enes­te krist­ne, men det viste seg at seks av de andre fan­ge­ne også var krist­ne, og vi hadde bønne­mø­ter hver dag klok­ka to. Jeg fikk god an­led­ning til å vitne for de andre fan­ge­ne, så jeg nyt­tet tiden godt der. Jeg har lært mye av dette, men mest av alt har jeg opp­levd at Her­ren er med uan­sett hva som skjer, sier briten iflg. avisen Dagen.

Slike episoder er ikke gode nyheter for oss kristne som står sammen med Israel. De kan lett få en smittende bivirkning til det negative, men apostelen Paulus var selv en jøde og han ble ikke applaudert av sitt folk, men han elsket dem med Jesu kjærlighet og uttrykte seg slik, jfr.Rom 13,13-16:

 

"Til dere hedninger vil jeg si: Så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste - kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også."