"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet - til det er de også satt. Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn."  1 Pet 2,4-10.

Jeg opplever at Gud er glad i steiner, kanskje mest edelsteiner?
Gud bygger sitt rike i dag, Han bruker deg, som er født på ny, du og meg er ikke en rød eller grå murstein. For Gud er vi det ypperste han har skapt, derfor blir vi sett på som edelsteiner i Hans øyne. Jeg har sett meg selv som en kald murstein, helt til Gud fortalte meg at det ikke stemte med Hans bilde av meg. Gud viste meg dette mens vi var i Israel, det land Han kaller sin øyenstein. Han bygger sitt tempel med oss, og vi har
forskjellig farge og glans. Men vi alle er verdifulle edelsteiner.
Han søkte/ fant oss som uslipte, men gjennom de prosesser Han fører oss igjennom, blir vi slipt og tilpasset hverandre. Han skinner på oss og får oss til å reflektere Hans herlighet. Gud er mangfoldig og Hans herlighet og mangfold kommer til syne i mange nydelige fasetter og farger gjennom deg og meg. Det skjer når Han lyser på oss. Det blir som det står i Jes 60,1-3:

 

"Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over deg. Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått op over deg."

 

Gud har også lagt ned i naturen mange forskjellige steiner og mineraler. Ingen av dem er skjønne eller til nytte før de blir bearbeidet. De prosesser vi går igjennom i livet kan til tider være vanskelige å forstå, mens de pågår. Men gir vi livet over til Gud og lar Han forme oss, så er vi i hans hender, og de er de beste. Gud kaller ikke de kvalifiserte, men Han kvalifiserer de Han kaller. Når du leser om himmelen er der også edelsteiner. Når vi en dag skal få vår lønn i himmelen, da tales det også om tre, høy eller halm eller edelsteiner, gull og sølv, Dersom vi lever i de ferdiglagte gjerninger, og er lydige når Herren gir oss oppdrag, da tror jeg vi bygger slik Gud ønsker, gull, sølv og edelsteiner.

 

1 Kor 3,10-16 :

"Etter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy,
strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Om det verk
som en har bygget, står seg, da skal han få lønn; om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ild.
Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"

Gud er en kreativ og kvalitets bevist Gud, og du er skapt i Hans bilde. La Han ta over resten av ditt liv. Vi er korsfestet med Jesus og lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss ved DHÅ. Jesus som døde og oppstod for oss. Han har gitt oss alt vi trenger til en hver tid.
Disse betraktninger skrev en kristen broder nylig til meg, og jeg kjente at dette måtte bli "dagens drypp".