"Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.  Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. " 1 Mos
6,6-8.

Herren var full av sorg i sitt hjerte, fordi han angret på at han hadde skapt mennesket. Da besluttet Herren at han ville utrydde menneskene, samt fe og krypdyr og alle fuglene under himmelen. Men det var en mann som fant nåde for Herrens øyne, navnet hans var Noah. Herren fant han rettferdig og ga han et oppdrag. Han skulle bygge en ark, hvor han og hans husstand skulle bo i, når flommen kom over jorden. Herren ga han mål og bruksanvisning for byggingen av båten. Båten skulle romme dyr,fugler og krypdyr etter et visst antall, samt mat til dem alle. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.
Noah var 480 år, sies det, da han begynte å
bygge arken, og byggetiden anslås til 120 år. Han fikk nok byggefolk med seg til å bygge arken, selv om han selv hadde 3 sønner. Det står ingenting om menneskene
som bodde rundt dem, hva de sa til Noah om hans byggeprosjekt. Det vi vet er at det kun var Noah og hans husstand på 7 som ble med inn i arken. Alle Noahs dager
ble ni hundre og femti år.

Noah reddet menneskeheten,dyr,fugler og krypdyr fra tilintetgjørelsen på jorden. Og Herren inngikk en pakt med Noah, at han aldri mer skulle sende en vannflom over jorden, som ryddet menneskene ut. Tegnet på denne pakt skulle vise seg som en regnbue på himmelhvelvingen. Dette tegnet er å finne også i dag på jorden.

Men selv om menneskeheten var reddet , så var ikke synden borte i mennesket. Profeten Esekiel sier følgende i kap 14,12-14:

 

"Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Når et land synder mot meg og gjør seg skyldig i troløshet, og jeg rekker ut min hånd mot det og bryter i stykker brødets stav for det og sender hungersnød over det og utrydder både folk og fe av det,og selv om da disse tre mennene, Noah, Daniel og Job, var der i landet, da skulle de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren Herren."

Hvilken Ark kan vi som mennesker redde våre liv i for tid og evighet?  Jo, navnet Jesus er vår ark i dag. Alle dem som kommer til ham blir reddet for evigheten.
Du ser at ingen mann eller kvinne kan redde deg eller andre fra å ende i en fortapelse borte fra Gud, det er kun Jesus som er vår frelser fra synden vår.

 

"For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.
I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er
ham underlagt."