"Så bygde vi da på muren, og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde. Og folket hadde godt mot på arbeidet. Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og
asjdodittene hørte at det gikk fremover med utbedringen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, ble de meget vrede. " Neh 4,6.

Profeten Nehemja fikk et oppdrag med å bygge opp de nedrevne murene som var rundt Jerusalem. Murene var et vern imot fiendene som ville innta byen. Byen hadde ligger uten murer i ca 70 år, for i denne tiden var folket i Israel bortført til Babylon, bare noen få ble tilbake av fienden. Men nå var tiden kommet da folket skulle få komme hjem igjen. En mur er et synlig bevis på et vern mot uøskede inntrengere, de møter veggen. Skal du komme over muren så må du ha hjelpemidler med deg. Opp på muren gikk der alltid vektere med våpen, for å ta de menneskene som prøvet seg å komme seg opp og inn i byen.

I dagens drypp var arbeiderne på muren kommet opp til halve høyden av murens fulle høyde. Arbeiderne hadde godt mot, og så nok fram til fullendelsen av muren. Men når alt gikk så strykende godt, da kom også de som ikke var enige at muren skulle bygges opp igjen. De sammensverget seg alle om å komme og kjempe mot Jerusalem og lage forvirring der. Men da ba arbeiderne til sin Gud, og de stilte ut vaktposter mot dem dag og natt til vern mot dem. Da sa jødene:
"Kreftene svikter hos arbeidsfolket. Grushaugene er for store. Vi makter ikke lenger å bygge på muren."
Og motstandere
deres sa:
"De må ikke få vite eller merke noe før vi står midt iblant dem og hogger dem ned og slik gjør ende på arbeidet."

Jødene som bodde i nærheten av dem, kom fra alle kanter og sa til profeten Nehemjas folk vel ti ganger: "Hvor dere vender dere hen, så vil de angripe oss!"
Men da stilte Nehemja opp
folket på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene,og han stilte dem opp etter deres ætter med sine sverd og spyd og buer. Og da Nehemja så dem
oppstilt, gikk han fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: "Vær ikke redd dem, tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem!"
Da deres fiender hørte at de hadde fått vite om planene
deres, og at Gud hadde gjort deres råd til intet, vendte alle Nehemjas folk tilbake til muren, hver til sitt arbeid. Fra den dagen var bare halvparten av Nehemjas unge menn på arbeidet, mens den andre halvparten av dem sto der med
sine spyd, skjold, buer og brynjer. Høvdingene sto så bakenfor hele Judas folk. De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de våpenet sitt. Hver av bygningsmennene hadde sverdet bundet til siden mens han arbeidet. Og hornblåseren sto ved siden av Nehemja. Nehemja sa til stormennene og forstanderne og til hele
folket:
"Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det stedet hvor dere hører hornet lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss."
Slik
arbeidet de da på verket mens halvdelen sto der med spydene sine, fra morgenrøden rant opp til stjernene kom fram. På samme tid sa Nehemja til folket:
"Hver mann og hans tjener skal bli natten over inne i Jerusalem, så vi kan ha dem til vakt om natten og til arbeid om dagen."
Og verken Nehemja eller hans brødre eller hans tjenere eller
vaktmennene som fulgte ham, kom av klærne. Hver mann hadde sitt våpen hos seg, og vann. De var beredt til å møte fiendene til en hver tid på døgnet. Resultatet til slutt ble at hele arbeidet på muren ble fullført. Da de begynte å bygge
muren, så var det alle portene i muren som ble gjort i stand av flere forskjellige arbeidslag, de ble ledet av forskjellige menn som Nehemja hadde fått med seg til å bygge opp muren. Fiendene likte ikke at muren skulle gjenoppstå,  og de sa:  "Hva er det dere gjør der? Vil dere sette dere opp mot kongen?"
Men da sa Nehemja til dem:
"Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi, hans tjenere, vil gå i gang og bygge. Men dere har verken del eller rett eller ettermæle i Jerusalem."

 

Ser dere likheten av vår situasjon i kristenheten i dag. Flere og flere "menigheter" oppstår og bygger på "muren" i dag, slik at snart vil "muren" være fullført, slik Jesus sier i Matteus 24,14:
"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme."

Da "muren", evangeliet, er forkynt over hele verden for alle folkeslag, da vil Jesus sine ord i hans bønn til sin Far være oppfylt :

"Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg." Joh 17,20-23.

Ha en god ny arbeidsuke i Guds rike!