«Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene. Der fant han noen disipler, og han spurte dem: FikkdereDenHelligeÅnd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» Agj19,1-2

Omkring tolv menn hadde omvendt seg til Jesus og de hadde da blitt døpt med Johannes dåp. Da sa Paulus til dem at Johannes døpte med omvendelsens dåp, dvs de ble døpt i vann idet de bekjente sine synder, men han sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Disse tolv var lydhøre og trodde på Paulus sine ord, og ikke slik som når vi begynner å diskutere barnedøpt og troendes dåp i vann med hele sitt legeme, de lot seg villig døpe til Herren Jesu navn. Og ikke nok med det, men idet Paulus la hendene på dem, så kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.

Det er viktig å lese bruksanvisningen før en begynner med å bruke gjenstanden som er ny, selv om noen har en egen sans for å få ting til å fungere.

I Apostelens gjerninger leser vi om en gudfryktig mann som hette Kornelius, han fikk tydelig i et syn se en Guds engel som kom inn til ham og sa:  «Kornelius!» Kornelius stirret forferdet på ham og sa: «Hva er det, herre?» Engelen svarte ham: «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.» Engelen sa til Kornelius hva han videre skulle gjøre rent praktisk. Han skulle få tak i apostelen Peter, som engelen sa hvor han var nå. De skulle bringe Peter til Kornelius, som så skulle fortelle dem om frelsen i Jesus Kristus. Kornelius trodde engelens ord og gjorde som han sa, og da gikk det som han sa også, hele Kornelius hus ble frelst. De troende jødene som var med Peter ble helt overrasket over at mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.

Og alle de troende som tilhørte de omskårne (jødene), og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da trådte Peter til og sier til de som var med ham: «Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som harfåttDen Hellige Ånd likesom vi?» Agj 10,47. Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. 

Hva er forskjellen på en troende kristen som er døpt i Ånden og en troende kristen som ikke er det? De som er døpt i Ånden taler med tunger som ikke er «morsmålet» deres, men det kan være et annet jordisk - eller et himmelsk språk, samt at  Åndens dåp gir en frimodighet til å vitne om Jesus, både i tale og sang.

«Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skaldet flyte strømmer av levendevann.» Joh 7,38

Alle som bekjenner med munnen at Jesus er Herre og tror det i sitt hjerte, de regnes som troende kristne.

«I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da derekom til troen, fått til innsegl DenHelligeÅnd, som var lovet,» Ef 1,13

Å være innskrevet i en menighet betyr ikke at du er frelst. Frelst blir du først da du blir født på ny. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Derfor sa Jesus til Nikodemus : «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!»

«Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.»