"Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord. Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve og holde dine ord! Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Salme 119,16-18.

Hva er en forskrift for noe? En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Forskrifter fastsettes ofte med hjemmel i en lov. Å overtre forskrifter kan være straffbart .

Dette er etter norsk lov, hva med forskrifter gitt etter Guds lov? Salmene ble skrevet i den gamle pakt og da måtte jødene følge Guds forskrifter og hans lover.
Men de overtrådte disse og da ble det regnet som brudd på forskriften og loven. Derfor opprettet Gud en mulighet til å bli renset med blod fra dyr, på et alter.
Denne jobben fikk den presten som ble salvet og innsatt til å gjøre prestetjeneste etter sin far, han skulle utføre soningen. Han skulle ta på seg linklærne, de hellige klær, og gjøre soning for Det aller helligste og for møteteltet og alteret, og han skulle gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk.
Dette skulle være en evig lov for jødene: Én gang om året skulle det gjøres soning for israelittenes synder. Jfr.3 Mos 16,32-34.

Men så kom Jesus Guds sønn og opprettet paradisiske tilstander for menneskeheten igjen, idet han ble naglet til et kors og sonet med sitt eget syndfrie blod alle synder til menneskene på denne jord. Da ble den nye pakten opprettet for jøder og hedninger og den gjelder i dag også.
For alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. Da gjelder salmenes ord også i dag, for vi har vår lyst og glede i Jesus Kristus, vår frelser. Derfor lever vi ikke lenger selv, men Kristus lever i oss, vi er frifunnet for våre synder pga Jesu blod. Bibelens ord må vi be som salmisten, at Jesus lukker våre øyne opp, slik at vi skjønner hans ord,
når vi leser.

"Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann." Hebr 10,19-22.