"Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen." Matt 6,9-13.

Lær oss å be, var disiplenes ønske til Jesus. Jeg husker selv som en nyfrelst at frimodigheten ikke var så stor til å be høyt i alles nærvær. Det ble liksom bare "momling" inne i meg, ordene var ikke til å høre for andre i samme rom. Frimodigheten til å be til Gud i Jesu navn fikk jeg da jeg ble døpt i Den Hellige Ånd.

- Jesu disipler hadde ikke lært å be til Gud i himmelen og en gang Jesus var et sted og bad og da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» (Jfr.Luk 11,1)
- Jesus svarte dem slik dagens drypp lyder. Å lære en bønn utenat er en styrke når du ikke har det nedskrevet på et ark, som du har for hånden. Men å ramse opp en nedskrevet bønn i andres påhør, gir ikke noen virkning uten det er Guds ord.

"For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer."  Hebr 4,12

Matteusversjonen av Fadervår inneholder 7 bønneledd. De tre første gjelder at Gud må virkeliggjøre sitt herredømme, de fire siste er en bønn om livsopphold og hjelp i livets prøvelser. Bønnen uttrykker på en og samme tid lovprisning, bønn og lengsel etter Guds rike.
Bønnen begynner altså med en bekjennelse av at du har tatt et valg og vil være hans barn. Ingen blir kristen fordi hun eller han er klokere eller bedre enn andre. Å være en kristen er først og fremst å bli født på nytt , frelsen er gitt oss kun av nåde og kjærlighet. Navnet Jesus er navnet som gir oss frelse.

"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det." Ordsp 4,23