"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær." Luk 21, 25-28. 

 

Den kjente fysikeren Stephen Hawking slår fast, at menneskeheten står overfor en rekke selvpåførte farer, og utviklingen kan bære fullstendig galt av sted.
Som 20-åring ble han rammet av en uhelbredelig og progressiv nevromotorisk sykdom, som har ført til lammelser. Han er vel blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.
- Kjernefysisk krig, global oppvarming og genmanipulerte virus utgjør noen av faremomentene han påpeker. Etter hvert som utviklingen innen forskning og teknologi går framover, vil menneskeheten skape «nye måter som ting kan gå galt på». .
Menneskeheten kommer nok til å overleve bare vi etter hvert er i stand til å etablere kolonier på andre planeter, sier han videre, men legger til at det vil neppe skje de neste hundre årene, og at menneskeheten derfor må være ekstra forsiktig i mellomtiden.
– Selv om sjansen for at en katastrofe skal ramme vår planet i løpet av et gitt år er ganske lav, vil risikoen over tid vokse, og etter hvert bli nærmest uunngåelig de neste tusen eller titusen årene, som han formulerer det overfor BBC.

Vi lærte et ordtak i oppveksten : Menneskene spår, men Gud rår!

Så da må en se om denne advarselen stemmer med Guds ord. Jesus sier i dagens drypp, at tegn skal vise seg i sol,måne og stjerner og folket på jorden skal bli redde når de opplever at hav og brenninger bruser. Mennesker vil forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. Jeg tenker på vår tids tsunamier, ordet kommer fra det japanske ordet -tsu , som betyr havn og nami som betyr bølge (havnebølge). Det er en bølge eller serie av bølger skapt i et vannmassiv av en impulsiv forstyrrelse som vertikalt forskyver en vannkolonne. Den 15. juni 1896 oppstod en tsunamie etter Meiji-Sanriku jordskjelvet som rammet Japan uten forvarsel. To bølger ble beregnet til å være opptil 38 meter høye, som traff kysten.

- Jesus sier til slutt i "dagens drypp" noen ord til sine disipler som gjelder oss troende i dag også, nemlig ordene: "Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær."
- Hvilken forløsning? Jo, brudens, dvs Guds menighet, som venter på sin brudgom. Paulus sier om dette i 1 Kor 15,51-52: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles,i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet."

Vi legger merke til at Jesus sier at før menneskene på jorden skal se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet, vil en utløsning/utfrielse komme for Guds folk, menighetens brud, nemlig en bortrykkelse. Den som setter sin lit til Herren, skal ikke bli til skamme. 

"Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen."
Luk 21, 34-36.