"Herren sa: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene,mens hjertet er langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg, er tillærte menneskebud,derfor vil jeg fortsette å gå fram mot dem på underlig, selsom vis. Da skal visdommen hos deres vismenn forgå og de klokes klokskap forsvinne." Jes 29,13-14

Hvilken tiltale får israelittene av sin Gud, sagt gjennom profeten Jesaja? Gud sier dem rett ut hvordan de lever i forhold til ham. De bruker Guds ord og gir Gud ære for alle ting med sine lepper, men hjertene deres er langt fra Gud. Den frykten de har til Herren kommer fra tillærte menneskebud, slike som "skal ikke,ta ikke,gjør ikke osv".
- Kjenner vi oss igjen i dagens Norge? Holder ikke vi kristne oss nær til Gud med munnen og ærer ikke vi Herren med lovsang? Selv om vi tar inngangspenger av hver og en som vil komme i kirken til lovsangskonserter. Er det mindre pent å si at de fleste konsertene er tillærte menneskeverk uten salvelse og ånd?
- Hvor mange av "artistene" er "født på nytt" som Jesus har sagt er en forutsetning for å se Guds rike.
- Vi nærmer oss julen hvor vi feirer frelseren Jesus sin fødsel og vi har laget mange tradisjoner i tilknytning til julefeiringen. I de senere år har det dukket opp julekonserter med kjente artister, som reiser landet rundt og synger "julen inn". Konsertene kan være framført av en artist eller flere, eller av et helt kor av sangstemmer. Rent musikalsk er de fleste artistene på topp i sin framførelse, men det er kunstnerisk og får mange av tilhørerne til å felle en tåre. Kommer dagens drypp inn med ordene ?

"..dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene,mens hjertet er langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg, er tillærte menneskebud?

Vi som lever på jorden i dag er kommet inn i en tid som skriften kaller slutten på denne tidsalderen. Hva betyr det for oss mennesker? Jo, det blir som en julekonsert i kirken, den startet på et klokkeslett, men sluttet ikke på et nøyaktig klokkeslett fordi tilhørerne i benkene ville høre flere sanger, men så kom slutten på konserten og alle menneskene i kirken måtte forlate kirkehuset.

- Slik også med vår slutt på denne tidsalder, vi vet om vår fødsel, men ikke om vår bortgang, med mindre du tilfører bortgangen selv. Men vår frelser Jesus mener noe annet enn en naturlig død, når tidsalderens slutt er til ende på vår jord. Vi som er født på nytt og lever med Jesus , vil en dag få komme dit hvor Jesus er. Dette sa Jesus til sine 12 disipler og som gjelder for alle troende i alle generasjoner :

"La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien." Joh 14,1-4.

Paulus gir flere dataljer om denne hendelsen i 1 Tess 4,13-18:

- "Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"

Når dette skjer får de tidligere troende som døde, sammen med dem som lever da dette skjer, nye legemer, oppstandelselegeme, likt det som Jesus fikk da han stod opp fra døden. Ånden,sjelen og kroppen har fått et ny tilværelse hjemme hos Jesus. Men slutten på jordens tidsalder er enda ikke kommet, den kommer senere etter de tusen år hvor Jesus er Kongenes konge på jorden. Satan er da bunden i de tusen årene og har ingen maktutøvelse på jorden. Jesus ord til oss troende i dag lyder:

"Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det." Matt 24,44