"Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matt 24,14

En gang satt Jesus alene med sine disipler på Oljeberget, spurte de ham : «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
Bakgrunnen for disiplenes spørsmål var at Jesus hadde sagt dem at templets bygninger ville bli ødelagt og da kom overfor nevnte spørsmål til Jesus.

Jesus tok til orde og sa til dem at de måtte passe på at ikke noen førte dem vill! For mange ville komme i Jesu navn og si: «Jeg er Messias.»
Og mange skulle bli villedet. Men Jesus ga dem noen kjennetegn på tidsalderens slutt og det var at de skulle høre om kriger, og det skulle gå rykter om krig, folk skulle reise seg mot folk og rike mot rike, og det skulle være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette var bare begynnelsen på fødselsveene.
Jesu disipler vil bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, de ville hates av alle folkeslag for Jesu navns skyld. I den tiden ville mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Dessuten vil mange falske profeter stå fram og føre mange vill og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holdt ut helt til slutt, han skulle bli frelst, sa Jesus til dem. Videre sa Jesus at evangeliet om riket skulle forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslaga, og først da så skulle enden komme.

Jesus vitnet for sine disipler om en stor trengsel som ville komme da den «Den ødeleggende styggedom» som profeten Daniel hadde talt om, stod på det hellige sted.
Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst, sa Jesus, men for de utvalgtes skyld skulle den tiden forkortes.
Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet, men når basunen lyder, så skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.
   
Lær en lignelse av fikentreet, sa Jesus til disiplene. Når fikentreet får sevje i grenene og skyter blad, da vet en at sommeren er nær. Slik skulle vi også vite, at når vi ser at alt dette skjer, da er Jesus nær og står for døren.
"Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen."

Jesus vil at de som tilhører ham skal være beredt når han kommer! Tiden før hans komme vil være som det var i Noahs dager eller som det var i Lots dager. Derfor sa Jesus:  "Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer." vers 42.

Jesus kommer ikke før alle folkeslag har hørt evangeliet, sier mange og henviser til dagens drypp. Om så er tilfelle så vil vi vite dagen og timen når alle folkeslag har fått hørt evangeliet i vår elektroniske verden. Allerede i Åpenbaringen 22,20 sier Jesus til menighetene: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Han sa ikke at jeg kommer så snart alle folkeslag har hørt evangeliet, nei, han sa : «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Og da sier bruden : "Kom, Herre Jesus!".
    
"Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham." Hebr 9,27-28