"Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd." 1 Kor 12,3

Paulus tar for seg de åndelige gaver, og i den anledning ville han ikke at de troende i Korint skulle være uvitende om gavene. Han minner dem på at mens de var hedninger, ble de dratt og revet med til de stumme avgudene. Nådegavene er forskjellig , men Ånden er den samme. Likeens er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er
forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.

Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For
en kan få visdoms tale ved Ånden, mens en annen kan få kunnskaps tale ved den samme Ånd. En tredje kan få tro ved den samme Ånd, mens den fjerde kan få nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En femte kan få kraft til å gjøre undergjerninger, og en sjette får gaven til å tale profetisk. Den syvende får gaven til å prøve ånder og en åttende får ulike slags tunger, og den niende får tydning av tunger. Men så hender det ofte at en kan få mange av de nådegavene, som jeg har nevnt foran. Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut
til hver enkelt av oss etter som han vil, ikke som vi vil.

Galaterne 5,16-26 anmoder oss til å vandre i Ånden! Så skal vi ikke fullføre kjødets lyst.
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. For de to står faktisk imot hverandre, slik at vi ikke skal gjøre det vi vil. Men hvis vi blir drevet av Ånden, da er vi ikke under loven. For kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier skriften oss på forhånd, de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet.
Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.

Så da vet vi hvilken frukt som følger kjødets gjerninger og likeens hvilken frukt som følger Åndens gjerninger. Derfor skulle det være
enkelt å vite hva som er Herrens vilje med våre liv. Han vil at vi skal vandre med ham og gjøre Guds gjerninger som ligger ferdige for oss. 

"Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning." Joh 4,34