"Da sto det opp i Rådet en fariseer ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele folket. Han bød dem å føre
mennene ut en liten stund. Og han sa til dem: Israelittiske menn! Se dere vel for hva dere gjør med disse menneskene! For en tid siden sto Teudas fram. Han utga seg for å være noe. Omkring fire hundre mann slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlydt ham, ble oppløst og forsvant. Etter

ham, i skatteutskrivningens dager, sto Judas fra Galilea fram og forledet folket til å følge seg. Også han omkom, og alle de som adlød ham, ble spredt. Og nå sier jeg dere: Hold dere fra disse mennene og la dem være i fred! For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil
dere ikke kunne ødelegge det. Ta dere i vare så dere ikke må finnes i strid mot Gud! De hørte på hans råd." Apgj 6,34 -39.

Dagens drypp omhandler en episode i den første tiden etter at Den Hellige Ånd var utgytt på pinsedagen i Jerusalem. Peter med sitt følge var blitt fengslet av Rådet fordi de forkynte om Jesus som Messias.
Dagen etter fengslingen kom Rådet sammen og de ba dem hente Peter med sine i fengslet. Men høvedsmannens folk fant de ikke på cellene sine, men det ble medelt dem at de var i templet og prekte. De ble
hentet derfra og forhøre av disiplene kunne begynne. Men Rådet fant ikke noe som de kunne sette fingeren på, så da tok de et lukket møte i Rådet for å komme fram til en avgjørelse i saken. Dagens drypp er hentet fra dette møtet. Rådet tok anmodningen fra Gamaliel til følge og lot Peter og dem gå fri, dog ikke uten hudstryking først.
Siden den gang har vi hatt mange slike hendelser opp igjennom historien, hvor en fikk å skulle starte opp en menighet , hvor tilhørerne kom fra en bestående menighet. Denne lederen for den nye menigheten fikk mange med seg og ble kjempestor menighet. Starten ga dem en veldig motstand
fra andre kristne menigheter og enda til myndighetene tok affære noen ganger.
Noen av disse "knopp menighetene" ble bare i "live" en kort tid, så løste
menigheten seg opp. Men andre gikk videre og de økte på med mennesker, men så oppstod nye menigheter utfra de gamle igjen og slik har det fortsatt helt til våre dager. De lederne som fikk oppdraget fra Gud har overlevet og nye ledere har tatt over.

Pinsebevegelsen i vårt land fikk en skikkelig "pang-start" med "forfølgelse" av de gamle menighetene i landet. Men bevegelsen lot seg ikke stoppe og har overvunnet sine 100 år. I 1983 fikk en prest som kom fra den svenske kirken en ide om å starte opp en menighet i Uppsala i Sverige, en såkallet "trosmenighet" , som ligger nær pinsebevegelsen . Han fikk motstand fra sine omgivelser, men han og kona hadde troen på store ting. De utvidet det hele med å startet opp med universitet, fra før hadde de startet opp med skoleundervisning for barn i grunnskolen. De utvidet med å dra i gang flere menigheter i mange ulike land og selv dro lederen noen år til Israel og hadde undervisning med elever i hebraisk mm.  Han er regnet  blant de fremste representantene for

trosbevegelsen  i Skandinavia  . Men under gudstjenesten i menigheten den 9. mars 2014 informerte lederen, pastoren, at han forlot
forsamlingen for å bli katolikk og konverterte 22. mai 2014. Hvilket sjokk som hans medlemmer fikk den dagen er ikke til å beskrive i ord. Menigheten har ukentlig besøk av omtrent 3 000 mennesker.

Var det Gud som hadde ledet han til å starte opp denne menigheten eller var det kun hans egen ide og iver?  
Er dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det, var Gamalias ord til Rådet i Jerusalem. Det gjelder også for oss i dag, menigheten i Uppsala fortsetter med nye
ledere.

"For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem." 2 Tim 4:3