"Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det
skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal

kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. " Matt 24,6-14

Jesus satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, da kom de til ham og spurte: "Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?" Svaret Jesus ga sine disipler finner vi i dagens drypp. Disiplene var jo veldig intressert i å få vite når Jesus ville opprette Israel igjen, for da ville Guds rike komme. Nå er over 2000 år gått siden Jesu ord ble sagt til disiplene, og da er det vi som lever i dag som må "sjekke" ut tilstanden.
"Dere vil høre om kriger og rykter om krig," sa Jesus. Kan vi bekrefte oppfyllelsen av hans ord? Ja, jeg tror det er få mennesker som ikke vil nikke til dette utsagnet, for alle ser at det kriges for fullt i verden og rykter om krig er også daglig samtaleemne. Dere må ikke la dere skremmes av hva dere ser og hører, var  ordene til Jesus. Videre sa
Jesus at det skulle bli hunger og jordskjelv både her og der.

Jesus sa at dette var bare begynnelsen til fødselsveene. De kvinner som har født barn til denne verden kan sikkert bekrefte, at når fødselsveene begynte så var det ikke lenge før barnet så dagens lys. Disiplene til Jesus fikk oppleve å bli forfulgt, fikk trengsel og alle, unntatt Johannes, ble drept. Når det oppstår forfølgelser pga at du er en kristen og fienden er imot alle kristne, da oppstår det konflikter innen familier og slekt. Den ene kan angi en annen, og således volde dem døden. Vi ser dette daglig i utsatte deler av verden i dag. Lovløsheten tar overhånd, og kjærligheten bli kald hos de fleste. Hvilken tid lever vi så i?
Trolig det som Bibelen kaller de siste dager, slik som 2 Pet 3,3 sier:

"Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster."

Landet vårt trenger en vekkelseild, som kan få oss kristne til å våkne opp fra "søvnen" vår. Vi trenger å komme sammen for å tilbe vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, slik at vi kan få styrke og kraft til å gå ut i hverdag og helg til den fortapte verden med evangeliet, det glade
budskapet.
Da trenger vi å be Gud om en iver i vårt indre til å gjøre hans vilje, for jeg tror Gud venter på gjensvar fra oss. For vi vet at Gud sover eller slumrer ikke, han hører oss når vi ber til alle døgnets tider.

"Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene." Hebr 6,11.12.