«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og
ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra
himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.» 2 Krøn
7,14

På Bønnekonferansen 2015 på Grimerud, lørdag 14. februar i år talte Rania Sayegh er en arabisk kvinne som har startet opp et bønnesenter i Nasaret, byen der Jesus vokste opp. Hun var i Norge i fjor, og i år kom hun med et sterkt kall til forbønn for Norge, og en oppvekker om at vi står foran utfordringer også i vår del av verden.
Norge er veid og funnet for lett! Men Herren vil forøke forbønnen og ilden blant Guds folk, så vi kan komme i likevekt med himmelens standard, og komme i overensstemmelse med Guds planer for landet vårt. 2015 er et viktig år av forberedelse. Mye viktig kommer til å
skje dette året, som forbereder nasjonen på utfordrende tider. En viktig prosess er at Gud får legge til kull på bønnealteret i Norge, og blåse liv i glørne på alteret. Her kan hver og en være deltaker.

Hva er så vårt største behov for oss i 2015? Svaret er en himmelsendt vekkelse over vårt land! Når vi opplever stadig å få flere og flere antikristlige lover , som gjør alt de kan
for å utslette alt som har med den kristne troen å gjøre, og som medfører stadig større utglidninger fra sann bibelsk lære i flere kirkesamfunn og menigheter, da er vi i en desperat behov av vekkelse.

Charles G. Finney,(1792-1875)var en av de som virkelig fikk oppleve og erfare hva sann, bibelsk vekkelse var. I boken "Lectures on Revival" skriver han at det er behov for vekkelse
når:

1. En verdslig ånd hersker i menigheten.
2. Menigheten ser at dens medlemmer faller i store og skammelige lyster.
3. Onde mennesker seirer over menigheten og håner de troende.
4. Syndere er likegyldige og slappe og ikke ser hvilke konsekvenser synden har.

Vi trenger vel ikke være profeter for å se at dette er faktisk vår situasjon i Norge idag. Vekkelse, hva er så det? 
Vekkelse handler om en fornyelse av de kristnes første kjærlighet med det resultat at syndere blir vakt og omvendt. Når en opplever å få vekkelse vil de mer eller mindre frafalne menigheter bli vekket opp og de får liv igjen og vinner tilbake det tapte. Når menighetene i vårt land har sunket ned i en frafallen tilstand, bringer en vekkelse med seg at menighetene vender seg fra sitt frafall og at syndere blir omvendt. En vekkelse fører bestandig med seg at
menighetene blir overbevist om sine synder, og frafalne kristne blir brakt tilbake til Jesus Kristus. En vekkelse er en ny begynnelse i lydighet mot Gud.
En vekkelse bryter verdens og syndens makt over de kristne, og når menighetene så er blitt vekket opp og forandret, vil synderes omvendelse og frelse følge etter.

Frelsesarmeens Booths profeti om endetiden lyder:

"I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete."

"Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg
og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted - hvis du ikke omvender deg. Åp 2,4-5.