"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme." 2 Tim 4,7-8.

Hvilken tid lever vi i, jo, i den siste tiden før Jesus(brudgommen) kommer tilbake i skyen for å hente sin menighet (bruden). Da gjelder det som dagens drypp sier, at en fullfører sitt løp. Det betyr at vi arbeider mens vi venter, og vi venter mens vi arbeider.
”Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker." Matt 24,44.

Jesus andre komme tror jeg vil komme overraskende og uventet på menneskene, også for troende som "sover i denne tiden". Åssen kan det bli slik? Det sier seg selv, at om ikke budskapet om Jesu komme forkynnes ut, slik at det blir holdt levende og aktuelt, så vil opprykkelsen av menigheten komme som en overraskelse. Tenk etter , hvor ofte hører du de taler om tidens tegn og Jesu annet komme i våre kirker? Bare det er i seg selv et tegn i tiden. Lewi Pethrus gav i 1912 ut boken "Jesus kommer", hvor han skriver bl.a.: ”När alla ropar och säger: -Han kommer!-, då har man anledning tro, att han ännu dröjer, men när alla tiger om saken och just ingen tänker därpå, då kan man vara viss om att han är nära.” Er vi der nå? Hver gang vi har vekkelse over land og by, så har det himmelske kommet nært og budskapet om Jesu gjenkomst har blitt forkynt igjen. Det synes som det er helt normalt i vekkelsestider, ja, faktisk et av kjennetegnene på en vekkelse. Så er denne forkynnelsen borte fra våre Gudshus, så vet vi at vi har heller ingen vekkelse.
En 2000 år gammel jødisk profeti beskriver situasjonen i Midt-Østen i tiden før Jesu gjenkomst. Denne profetien ligner mye på vår tid og situasjonen vi opplever i våre dager. Profetien kommer fra rabbinsk litteratur, og er kjent som "Yalkut Shimoni":
"Messias kommer tilbake året da alle nasjoner i verden vil true hverandre med krig (rykter om krig). The King of Persia (Iran) vil gå mot kongen av Saudi-Arabia. Kongen av Saudi-Arabia vil da søke hjelp fra Edom (vestlige land, ledet av USA). Da kongen av Persia å ødelegge verden (må bruke atomvåpen). Alle verdens nasjoner vil gå inn i panikk og frykt. Også Israel vil være redd for, og hvordan de skal forsvare seg selv for dette. Profetien ender med trøst av Israel, at hans tid for innløsning er nå, og at Messias kommer "

Det synes som profetien har tre trinn i sin oppfyllelse: Først vil Iran true Saudi-Arabia. Deretter vil Saudi-Arabia søke til Vesten for å få hjelp. I tredje trinn vil Iran starte en tredje verdenskrig militært og ødelegge Vesten. Vårt fokus i denne tiden må rettes oppover mot Jesus, som sitter i himmelen og venter på Guds time for å hente hjem sin brud, sin menighet. Siden kommer Jesus, Messias, ned på Oljeberget i Jerusalem og da har Israels folk blitt født på nytt og en ny tid starter. Men for menigheten gjelder Jesu ord i Lukas 21,25-28:

"Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til."