"Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor! "Ef 3, 13-16.

Grepet, som Paulus sikter til var  bare å  nå fram til oppstandelsen fra de døde! Men han mente ikke at han alt hadde nådd dette, eller alt var fullkommen, men han jager fram mot det for å gripe det, fordi Paulus selv var grepet av Kristus Jesus.  Paulus var satt til aposteltjenesten av Jesus selv, han skulle gå til hedningene, de som ikke var jøder. Helt til Jesus kom til jorden og døde for oss mennesker på Golgata kors, var tilbedelse av Gud bare forbeholdt jødene. De var og er Guds eiendomsfolk. Men Guds plan var å innlemme alle folkeslag i samme menighet, hans menighet. Derfor sendte han sin sønn Jesus til menneskene , planen hans var å gi Jesus sitt syndfrie liv for våre synder. Hans blod ble derfor ofret for våre overtredelser, straffen ble lagt på ham, for at vi skulle gå fri i hans navn.

Dette forklarer samme Paulus i Efeserne 2,13-20 (2011)slik:

"Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som
skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med
bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt
menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved
korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om
fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom
ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede
og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus
selv."

Hvem hører så til Guds menighet? Jo, svaret på det spørsmålet må bli Johannes 1,12:

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

På pinsedagen, som kom like etter at Jesus hadde reist hjem til himmelen, så ble Guds menighet på jorden opprettet av Gud. Jesus sendte da Talsmannen, dvs Den Hellige Ånd, ned til menneskene som trodde på Jesus. På stiftelsesdagen la Gud til 3000 mennesker til sin menighet. (Agj 2,41), og senere øket de til 5000,(Agj 4,4)

Menigheten som ble stiftet på pinsedagen av Herren var bare jøder, som fikk "åpnet sine øyne" slik at de så at Jesus var Messias, og at han dermed var frelseren jødefolket haddet ventet på.
De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble
frelst, til menigheten.(Agj 2,47)

Så kom forfølgelsen i Jerusalem av de Messiastroende, slik at menighetens folk ble spredt rundt utover bygdene i Judea og Samaria, men dette ble starten på at vi  hedninger også kom til troen. Da gjenstår det bare for alle oss troende i dag å nå fram til oppstandelsen fra de døde!

God helg!