"Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av gjeterne." Luk 2,1-18


Keiser Augustus ble en enorm leder for Romerriket. Han gjorde slutt på et århundre med borgerkriger og gav Romerriket en periode med fred, velstand og keiserlig storhet; romerfreden, som varte i 200 år. I sluttfasen på sin keiserperiode gikk der et bud ut fra keiser Augustus at nå skulle all verden skrives inn i manntall.  Verden for ham var Romerrike, og i denne innskrivningsfasen kom tiden for Messias komme. Jesus kom uanmeldt til jorden, men Gud lot hyrdene på Betlehemsmarkene få vite om begivenheten. Mor Maria hadde jo fått vite at hun skulle føde en frelser, som skulle få navnet Jesus. Derfor gjemte hun alle ord som ble sagt om barnet sitt i sitt hjerte. Kunne du tenkt deg en større oppmerksomhet på denne verdens begivenhet? Fikk ikke husrom en gang, men måtte ta til takke med en stall og krybbe til babyseng. Det er ikke alt en forstår av Guds gjerninger, men gjennom alt så er Gud med oss, slik også med Josef og Maria. Maria hadde nå født sitt førstefødte barn.

Katolikkenes lære sier at Maria fødte kun Jesus, enda det står i evangeliene etc at Jesus hadde brødre og søstre. De unngår problemet ved å si at Josef allerede hadde vært gift, og var en gammel mann som aldri kom nær Maria. Brødrene og søstrene som nevnes i evangeliene, var Josefs sønner, og ikke Marias.
Men vi setter fokuset på Jesus, han ble født som et menneskebarn til vår jord. Han var og er Guds sønn som tok på seg all vår synd og gjenopprettet adgang til det himmelske Paradis, som Adam og Eva måtte forlate i Edens hage, da de falt i synd mot Gud. Vi feirer jul enda en gang og spørsmålet blir også dette året :

Hva har du gjort med Jesus?  Har han fått førsteplassen i livet ditt, da kan vi feire hans jordiske fødselsdag, 25. desember, selv om ingen vet årstid eller dag for hans komme til jorden. Men de som studerer gamle skrifter, må vel ha funnet ut året for manntallinnskrivningen, for da ble Jesus født.
Jesus lever i allefall i våre hjerter hver dag , han vet om vår tro og vantro, men ved hans nåde er vi frelst.
Keiser Augustus døde 75 år gammel i år 14 e.Kr., men i den romerske kalenderen lever hans minne videre i den åttende måneden, August, som er etter keiseren.
De sa om Jesus:

" Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste." Luk 19,38