"For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene. " 1 Tess 4,15-18.


Leste nylig i en kommentar i en avis at bortrykkelsen av de troende i skyen var ikke bibelsk, men kun en teori hvor skribenten henviser til Ef 6,11 , som sier "Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep."  Bortrykkelsesteorien er et av dem (listige angrep), skriver han. Bakgrunnen for hans tanker er at uten at Guds barn er på jorden, så blir det aldri den store trengselen for Guds barn, for de er jo rykket bort før den antikristelige makten har satt inn forfølgelser og plager på dem.  Noah og Lot nevnes at de slapp unna "trengselen", idet Noah reddet seg i arken, det var hans redning, men trengselen var nok i motgangen fra menneskene rundt ham. Lot ble reddet ut av Sodoma, han hadde nok fått føle ondskapen av menneskene, før han ble reddet bort fra ødeleggelsen , idet svovelen falt fra himmelen. Konklusjonen til skribenten er at Bibelen taler kun om Jesu gjenkomst i herlighet på den siste dag, ikke noen som helst komme i hemmelighet.
Når en leser at noen opprykkelse i hemmelighet av Jesu brud er løgn, da kommer ordene til Jesus i mine tanker, hvor han sier i Matt 22,29 til saddukeere:
.."Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft."
Dagens drypp sier "Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren." Paulus bekrefter dette også i 1 Kor 15, 51-52:
"Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles."(1930)

Der er vel ingen som tviler på at trengselen for de troende ikke finnes alt i dag på jorden. Det bekreftes hver dag av media, våre brødre og søstre i andre verdensdeler blir drept, torturert og mishandlet for Jesu navn skyld. Barna er ikke unntatt. Så ingen må tro at vi kan leve i "sus og dus", for vi skal rykkes opp i skyen for å møte Jesus og for alltid være med ham. Nei, vi må ha Guds fulle rustning på til enhver tid, men som Jesus  selv sier i Åpenbaringsboken mange ganger : "Se jeg kommer snart!" Hvorfor sier han det om han ikke kommer? Jeg synes Jesus sa det klart til sine disipler også i Joh 14,1-3 :
"La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er."
Antikrist person skal regjere i 7 år, derav 3,5 år som en forfører av folk i hele verden, for så å vise sitt sanne ansikt de siste 3,5 årene. Jødene er da blitt lurt av en fredsavtale med Antikrist, men da han setter seg i Templet deres og ber om tilbedelse, da går det opp for dem. "Vi er blitt lurt".
Det er da jeg lurer på om ikke Åp 12,5-6 kommer inn :

"Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i ett tusen to hundre og seksti dager."

La oss avslutte med Paulus ord , som vi begynte med: "...og vente på hans Sønn fra himlene - han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer." 1 Tess 1,10