"Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet. For tiden er nær." Joh åp 1,1-3

Paulus fikk denne åpenbaringen på øya Patmos, som var Jesu Kristi åpenbaring. Gud selv ga ham åpenbaringen for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i
hast . Vi nærmer oss snart 2000 år siden denne åpenbaringen ble gitt av Jesus Kristus, budsendt av en engel til Johannes som var øya Patmos. Dagens drypp sier
at denne åpenbaringen "det som må skje i hast."

Mange har meninger om menigheten (bruden),om den skal oppleve trengselstiden som åpenbaringsboken beskriver skal komme over hele jorden. Utfra følgende to bibelvers så tror jeg at menigheten ikke skal komme inn i trengselstiden:
1) "Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Rom. 5, 9)
2) "For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve  
   sammen med ham. (1. Tess. 5, 9-10)

Den kristne menighet skal altså bli spart for vreden. Det vil si at den skal ikke inn i trengselstiden. Johannes skrev ned 7 brev som omhandlet 7 menigheter i Lille-Asia, som også representerer den kristne menighet generelt. Brevene slutter med "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!"

"Deretter så jeg - og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette."(Etter menighetens opprykkelse til himmelen) (Joh. Ap. 4, 1)

Johannes ble bortrykket til Gud i Himmelen og derfra så han de forskjellige hendelser som ville finne sted på jorden. På samme måte tror jeg den kristne menighet vil bli rykket opp til Gud i Himmelen og betrakte trengselen som da er begynt på jorden fra Guds himmel, slik som Johannes opplevet å se inn i framtidens hendelser.
At menigheten ikke lenger er på jorden etter det 3. kapitlet i Johannes Åpenbaring, ser vi også av det forholdet at ordet menighet ikke blir brukt mer i teksten, men dukker først opp i bokens siste kapitel. (22, 16) Utfra dette så ser vi at de troende har fått en to-deling , dvs de som er bortrykket til Gud, og så er det de som må leve i
trengselstiden. Dette gjelder både jøder og hedninger.
- Antikrist spotter Gud og de som bor i himmelen. Dette skulle også tilsi at den kristne menighet ikke lenger er på jorda, jfr. Åp 13,6:

"Det åpnet sin munn til spott mot Gud - til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen."

Her blir det sagt at Guds bolig er dem som bor i himmelen, noe som skulle tilsi at den kristne menighet skal være i himmelen i trengselstiden, for Paulus sier i (1. Kor. 3, 16-17) : "Vet Dere ikke at Dere er Guds tempel, og at Guds And bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er Dere". 
Leser vi i Åp. 4, 4 og 9-11, så ser en at en ny gruppe med mennesker må være kommet til himmelen, noen som ikke har vært der før, og det er de 24 eldste.

"Rundt omkring tronen var det tjuefire troner, og på tronene satt det tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder."..

"Og når de fire livsvesener gir pris og ære og takk til ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, da faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilber ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt."

"Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, - det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden." (Åp. 5,8-10)

Det nye som er kommet til i Himmelen, er de 24 eldste. Disse har vi ikke hørt noe om før i Bibelen. Det må bety at en ny avdeling eller en ny flokk er kommet til
himmelen,og de representerer både den ny-testamentlige menighet og de gammeltestamentlige troende som stod opp i forbindelse med Jesu død. (Matt. 27, 50-52) Idet de 12 eldste fra den gamle pakt og de 12 eldste fra den nye pakt, så må oppstandelsen for den ny-testamentlige menighet har funnet sted, for vi har
fått våre oppstandelseslegemer og er nå sammen med Jesus i Himmelen.

"La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Joh
14,1-3.