"Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta deg ut sju par, hann og hunn, og av dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn, likeså av himmelens fugler sju par, hann og hunn, for å holde deres slekter i live på hele jorden. For sju dager heretter vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham." 1 Mos 7, 1-5.

 

Jesus henviste til Noahs dager hvordan de var , for slik skulle det bli når Menneskesønnens komme ville inntreffe. Jesu ord lyder:

 ”Som det var i Noahs dager skal Menneskesønnens komme være. For liksom de i de dager før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken.” (Matt.24,37-38)

 

Når vi leser 1. Mos. 6,4 om  kjempene som var på jorden i den tiden, så  var de Guds sønner, som her var "de falne engler" jfr 2 Peter 2,4. De gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn  i gammel tid, de navngjetne. Satan strategi var allerede på den tiden  å besmitte kvinnene på jorden ,slik at ikke Jesus kunne bli født i sin tid. Hva var det som var så spesielt med Noahs dager? Hvordan var situasjonen på jorden? Bibelen sier at ondskapen var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Herren angret at han hadde skapt mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. (Jfr
1.Mos.6,5-6).
       
Den parallelle situasjon mellom Noahs tid og vår tid – dvs rett før Jesus kommer, er tegnene på "vannflommen" som nærmer seg. Vi mennesker som lever i dag ser og hører om de mange "katastrofer etc" som skjer nå, men menneskene bryr seg ikke om det. Vi er mest opptatt med de dagligdagse gjøremål, akkurat slik som på Noahs tid. Tegnene på Jesu komme er til stede men vi mennesker bryr oss ikke om det.

Byggetiden for arken før vannflommen kom regnes til 120 år. Menneskene lot seg ikke advare – men de åt og drakk og tok til ekte og gav til ekte – som før. Var de så vant til tegnene at de hadde mistet reaksjonsevnen til alvoret i situasjonen? –Men den dagen Noah gikk inn i arken, da hadde Gud ventet langmodig i 120 år mens Noah bygget arken (Jfr 1.Peter 3,19). Menneskene hadde lang tid på seg til å omvende seg, men de ville ikke.

Livet på jorden da Menneskesønnens komme ville inntre skulle være slik, som i Noahs dager. Vi ser i dag "tegnene" som Jesus gav oss for tiden før hans gjenkomst.
Slik Gud ventet 120 år på Noah mens arken ble bygget – slik venter Jesus på at hans brud skal gjøre seg rede til hans komme – det er" nådetiden" som vi forbruker.
Folket skulle i disse tider søkt menigheten, da vi opplever en tid av håpløshet og nasjonal nød. Hva er så grunnen til at folket ikke søker til menigheten i dag?
Jo, det er fordi den har ødelagt sin egen innflytelse ved å kompromisse med verden. Hvorfor skal en søke til menigheten, når det er ingen forskjell på den og verden utenfor?

Fikk enda en drøm forleden natt:

Jeg befant meg på flukt oppi et fjellandsskap . Hvorfor var jeg der? Jo, jeg så store vannmasser komme nedover fjellene og fyllte alle dalene i området. Farten på vannmassene var enorme og jeg så meg rundt i fortvilelse, hva skulle jeg gjøre? Jeg fant ingen andre mennesker i min nærhet, jeg var ensom og forlatt, men tenkte på alle de andre menneskene som bodde i dalene. Jeg peilet meg inn ! Skulle jeg ta til venstre eller til høyre, eller skulle jeg bare fortsette rett fram?
Jeg gikk høyere og høyere i fjellet, snart så oppdaget jeg en høyspentlinje som gikk like over hodet på meg. Da tenkte jeg : Pass deg for kraftlinjene, kommer du bort i dem, så er du død.
Ferden gikk videre oppover, men jeg måtte stadig se hvor vannmassene tok veien. De nærmet seg styggelig, jeg syntes kraftlinjene var nære ved meg. Da våknet jeg
og drømmen sluttet der.

Tydningen jeg får er følgende skriftord :

"...Fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet bort! Men Lot sa til dem: Å nei, Herre! Se, nå har din tjener funnet nåde for dine øyne, stor er den miskunnhet du har vist meg ved å berge livet mitt. Men jeg er ikke i stand til å flykte opp i fjellene uten at ulykken kan nå meg så jeg dør. Se, byen der borte er nær nok å flykte til, og den er liten. Jeg ber deg, la meg få flykte dit - er den ikke liten? - så jeg kan berge livet! Da sa han til ham: Se, også i dette har jeg hørt deg. Jeg skal ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit! For jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet dit. Derfor har byen fått navnet Soar." 1 Mos 19,17c-22.

Vår Noahs ark i dag er JESUS, se til at vi er kommet fram til ham, før "vannflommen" kommer! Kraftlinjene er Gud den allmektige, ingen overlever om en kommer borti ham. Det er kun gjennom Jesus vi har adgang til Gud.