"Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én Ånd, og med
én sjel kjemper for troen på evangeliet, og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud, idet dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Fil 1,27-29

Paulus hadde omsorg for alle troende som han hadde bedt til frelse, samt alle som han hadde fellesskap i Kristus . Han ville at alle troende skulle når de kom sammen for prise Herren være ett med "en sjel og en ånd".
For hadde vi visst hvilken styrke vi kristne har sammen , når vi står ett i Jesus Kristus, så ville vi
strebe etter å komme dit.

I dag har vi mange slags språk i verden, og de oppstod for lenge siden. Den gang hadde

menneskene kommet sammen for å bygge et tårn , som skulle nå helt opp til himmelen. Vi leser fra 1 Mos 11,1-7 :

"Hele jorden hadde ett språk og samme ord. Det skjedde, da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden."

På pinsedagens fest i Jerusalem like etter Jesus var reist hjem til himmelen, skjedde der noe som skulle få verden til å bli forandret, Gud sendte sin Hellige Ånd . Disiplene som hadde vært med
Jesus , ble den dagen fylt med Den Hellige Ånd. De talte i nye tunger, de som var kommet fra andre land til Jerusalem hørte dem talte på deres språk. Byens folk ble i full forvirring over det de så og hørte denne dagen, men noen sa da at disiplene var fulle av vin. Det var da Peter begynte å tale :

"Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:

"I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod  før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Agj 2,14-21.

Herren sa om folkene i Babel:
"Se, de er ett folk, og de har alle samme språk."
Fra pinsefestens dag lyder det :  "Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles." Apg 4,32.