Hvorfor har Sannhetens bok, Bibelen, fire evangelier eller fortellinger om Jesu liv? Det er allikevel ikke riktig å tale om fire evangelier. Evangeliet er ett, men det fremstilles i fire slags skikkelser. Vi burde derfor si "evangeliet etter Matteus, evangeliet etter Markus o.s.v". De fire første skrifter i det Nye Testamentet er i grunnen fire portretter av Jesus Kristus, malt av fire forskjellige kunstnere. Og når vi betrakter disse fire portretter, ser vi den fullendte skjønnhet hos vår Herres herlige person.

Matteus

Han viser oss Kristus som den som er kommet til verden for å innta den høyeste plass blandt menneskene. Vi ser der Hans herlighets trone og Hans underbare rike. Det første portrettet i evangelienes billedgalleri viser oss på denne måten en Konge, kongen av Davids kongelige dynasti, Davids sønn og tronarving. Gud lar oss i sin nåde få se en Konge allerede ved inngangen til evangelienes portrettgalleri.

 

Evangeliet etter Matteus blir ofte kalt kongeevangeliet.

Markus

Markus fremstiller Jesus Kristus, Guds Sønn, for oss på en helt annen måte. Han som er kommet til verden, ikke for å innta den fremste plass - en selvstendig herskerstilling - men den ringeste plass, nemlig tjenerens. I evangeliet etter Markus ser vi Kristus som en ydmyk tjener. Men ikke som en hvilken som helst tjener, nei, Jesus Kristus blir skildret som Guds Tjener og som et fullkomment stedfortredende offer, den lidende tjener, på samme måte som Jesaja profetisk beskriver Ham.

 

Evangliet etter Markus viser oss Jesus Kristus som Guds Tjener.

 

"For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted." - Mark 10,45

Lukas

Lukas gir oss et bilde av vår Herre, på samme måte som Han åpenbarte seg på jorden, som av "kvinnens ætt". Lukas beskriver ham med en krybbe på den ene side og et kors på den andre. Han skildrer Kristus som menneske. I dette evangelium føres vi tilbake til 1. Mos 3,15 og ser oppfyllelsen av løftet om Kvinnens ætt, som skulle knuse slangens hode. Maria synger den sang som Eva gjerne ville ha sunget (Luk 1,46ff). Mange av Israels døtre skulle ha gledet seg over å få fortelle det Maria synger om i sin sang. Maria var Guds utkårede tjenerinne, som skulle føde Guds sønn til verden.

 

Evangliet etter Lukas viser oss dermed Jesus som sant menneske.

 

"For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid." - 1. Tim 2,5-6

 

"Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet." - Heb 2,17-18

 

"For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd." - Heb 4,15

Johannes

Johannes viser oss Sønnen. Om Lukas fremstiller Ham som menneskesønn, så maler Johannes for oss Jesus som Guds Sønn. Johannes har et øye for det Guddommelige ved Jesus. Ordet, Logos, er for Johannes det første. Han går tilbake til "begynnelsen" og viser oss den Enbårne Sønn i Faderen. Hans mål er å meddele menneskene at Jesus er Kristus, Messias som skulle komme, Guds Sønn, for at de som tror, skal få evig liv i Hans navn.

 

Hvorfor har vi fått 4 versjoner av Jesu Kristi jordiske liv, virke, død og oppstandelse? Hadde det ikke vært nok med ett evangelieskrift? Hvorfor trenger vi både Matteus, Markus, Lukas og Johannes? 

 

Jeg har brukt følgende sammenligning: la oss si at det har skjedd en alvorlig kriminell handling, som et mord. Det var 4 mennesker som bevitnet dette mordet. Når de så skal ha rettsak og kaller inn vitner; vil de da kalle inn bare ett av vitnene eller alle 4? Og hvorfor alle 4? Hadde det ikke vært nok med ett vitne? Jo for det første vil de høre alle 4 vitneutsagnene for å få bekreftet sikrere hva som skjedde. For det andre vil de få et mer utfyllende, fullstendig og detaljert bilde av gjerningsmannen og handlingen ved å sette sammen vitneutsagnene fra alle 4. Vitneutsagnene vil ikke være helt like. De ulike vitnene bet seg merke i ulike detaljer ved person og hendelsen. 


Så også med de 4 evangeliene! Hvert av de 4 evangeliene har sine unike perspektiver, preg og detaljer. Når vi setter de sammen/leser dem i sammenheng får vi et dypere, mer helhetlig og nyansert bilde av Jesus og Hans budskap. De utfyller hverandre på en flott måte. 

 

Dette med flere gjengivelser av samme personer og begivenheter er forøvrig ikke noe som er unikt for evangeliene i Guds ord. Vi har også det samme i GT. Samuels-, konge- og krønikebøkene har f.eks mye felles/tilsvarende stoff om samme personer og begivenheter. I likhet med evangeliene er det imidlertid også her enkelte ganger ulike vinklinger og detaljer som er tatt med, for til sammen å gi en mer helhetlig forståelse. 

 

En annen hensikt med og effekt av gjentagelse er understreking av viktighet! 


Alt som står i Skriften er viktig! Det er ingenting der som er uviktig. Alt står der for en grunn. Det finnes imidlertid enkelte ting som er viktigere enn andre! Det er faktisk en gradering av viktighet, til og med blant alt som Den Hellige Ånd har bestemt skal være med i Skriften. Jesu Kristi død og oppstandelse - som vi har 4 gjengivelser av (for ikke å nevne alle referansene i Apg. og brevene) - er faktisk viktigere enn at kvinner som ber eller profeterer skal ha dekket hode - som bare står ett sted (1. Kor. 11.) Dette betyr ikke at vi skal forakte sistnevnte, men det sier noe om hva som står mest sentralt i Guds ord. Hvis en ting er med én gang i Skriften så er den viktig. Hvis den er med 2 eller flere ganger er den veldig viktig.

Oppsummering

De fire evangelister skildrer altså Frelseren hver på sin måte. Og alle fire skildringer er sannferdige. De utfyller hverandre. Jesus er alt det som evangeliene sier om Ham.

 

  • Matteus fremstiller Jesus som Kongen i "Riket for Israel".
  • Han er den lidende Tjener etter Markus´ evangelium.
  • Han er Menneskesønnen etter Lukas´ evangelium.
  • Han er Guds Sønn etter Johannes´ evangelium.

Han er alt dette, og uendelig meget mere.

 

De fire evangelier utgjør den vidunderligste skildring som verden eier. De er Guds portrettgalleri av Hans Enbårne Sønn! Se på disse bilder og takk Gud for dem!

"Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøkene som da måtte skrives." - Joh 21,25