«Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David,» svarte de.» Matt 22,41-42

Jesus var i menneskelig alder bare vel tretti år og han hadde ikke gått i lære hos de skriftlærde, slik som vi leser at Paulus hadde gjort. Allikevel var han i full tjeneste for Guds sak, og når han talte til folket, så lærte han dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Men allerede i starten av hans tjeneste fikk folket høre fra himmelen Guds røst, som sa:

 «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Matt 3,17

Hva ville vi sagt om vi hadde opplevet å høre en stemme fra oven? Røsten i dagens tekst kom da Jesus ble døpt av Johannes døperen. Folket kom jo i undring over hvem dette kunne være for en mann. Men fariseerne, de skriftlærde og Rådet, som var de som styrte hele Israels Guds menighet, de fant ikke han som en sønn av Gud. De ventet på Messias, som skulle utfri dem fra fienden. Derfor er det Jesus spør dem om, hva de mener om Messias? Hvem er han sønn av?  Det svarte de raskt på – David.

Men så fikk de en nøtt å knekke, da Jesus spurte dem hvordan David da, drevet av Ånden, kunne kalle ham herre? Jesus refererte fra salme 110, 1:

«Herren sier til min herre: «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!»

Jesus får ikke dette til å stemme med deres svar, da David kaller Messias for herre. En far kaller ikke sin egen sønn for herre, da ville vi si at faren «rotet». Underforstått mente Jesus at da måtte han være Messias, Guds sønn.  Men ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget ikke noen å spørre ham mer.

Jødene venter på Messias fortsatt, selv om vi som tror på Jesus, vet at Jesus var og er Messias, Guds sønn. Men Peter talte til jødene og sa:

«Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter.» Agj 3,20-21.

Derfor venter jødene på at Messias skal komme synlig ned til dem, slik som vi troende (av jøder og hedninger) venter på å se Ham i skyen.